contacttijd


contacttijd 1.0

hoeveelheid tijd waarin iets fysiek in aanraking is met iets anders; hoeveelheid tijd waarin voorwerpen, stoffen e.d. elkaar raken

Semagram


Een contacttijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een elkaar effectief raken of vermengd worden
 • [Object betroffen] heeft betrekking op voorwerpen en stoffen

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Indien een hoge balsnelheid verlangd wordt, moeten de snaren zo veel mogelijk en de bal zo weinig mogelijk ingedrukt worden. Dit effect treedt op bij een zachte bespanning. Bovendien is een zachte bespanning gunstig voor de arm, omdat de contacttijd van de bal op de snaren langer is dan bij een harde bespanning. Door deze langere contactduur wordt de schok van de bal op het racket over een langere tijd verdeeld en is de piekbelasting lager.

  http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

  Bij deze techniek is de contacttijd tussen instrument en verhitte glasparels cruciaal maar niet controleerbaar.

  http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/tandheelkundige.html,

  Door het verdunningseffect in combinatie met een verkorte contacttijd van deze stoffen met de darmwand neemt de kans dat deze stoffen effectief een kankerverwekkend effect op de darmwand kunnen uitoefenen af.

  http://www.vig.be/doc/voeding/VO_evw_kanker.html

  De eigenlijke desinfectie begint pas als alle vuil is verwijderd (met desinfectans). Voor een aanvaardbaar resultaat is minimaal 5 minuten contacttijd nodig. Bij koude is een aanzienlijk langere contacttijd noodzakelijk voor hetzelfde effect (ca. 2 maal langer bij elke 10° C lagere temperatuur). Reinigingswater en regen verdunnen de oplossing sterk, waardoor deze niet meer werkzaam is.

  http://www.id.dlo.nl/mkz/

  contacttijd 2.0

  tijd die voorzien is voor direct contact tussen personen, bijvoorbeeld tussen begeleider en pupil of ouders of tussen docent en student

  Semagram


  Een contacttijd…

  is een tijd

  • [Functie] dient om een functionele relatie tussen personen te bevorderen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met direct contact; is vaak voorgeschreven volgens regels
  • [Object betroffen] heeft betrekking op personen

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   De huidige contacttijd is volstrekt onvoldoende [...]. De gezinsvoogd moet door direct contact met de ouders en het kind dus de mogelijkheid hebben om goed te kunnen inschatten wat nodig is om tot echte verbeteringen te kunnen komen en genoeg tijd hebben om na te gaan of de ingezette hulpverlening ook echt het gewenste effect heeft gehad.

   http://www.bmj.nl/linkvedivo.htm

   De week daarop werd door het Kamerlid Mw. Mr. Ella Kalsbeek bij het begrotingsdebat een amendement ingediend om het budget van de sector jeugdbescherming structureel met 30 miljoen per jaar te verhogen om zodoende de contacttijd van de jeugdbeschermer met zijn cliënten op een minimaal aanvaardbaar niveau te kunnen brengen.

   http://www.bmj.nl/JAARVERSLAG2000-2001.htm,

   Zoals u ongetwijfeld weet is uit onderzoek gebleken dat contacttijd, met daarin veel interactie tussen leerlingen en docent, de prestaties bij wiskunde ten goede komt. De op veel scholen inmiddels geliefde en goedkope variant van de universiteit voor zelfstudie is minder geschikt om complexe vaardigheden en abstracte begrippen over te brengen.

   http://www.nvvw.nl/

   Adequate docentondersteuning bij bijvoorbeeld Nederlands kan dan betekenen dat de docent minder contacttijd maar meer nakijktijd krijgt, en de docent exacte vakken is vooral gebaat bij zoveel mogelijk contacttijd.

   http://www.nvvw.nl/

   De behandeling van de 'vereenvoudigde' elasticiteitsmodellen tot balkentheorie (sterkteleer) behoort niet tot het algemeen opleidingsonderdeel maar kan in de specifieke cursussen komen voor de richtingen 'bouwkunde' en 'werktuigkunde'. Er is een schatting gemaakt van de nodige contacttijd om deze onderwerpen te behandelen. Deze schatting wordt uitgedrukt in reële contacturen van 60 minuten.

   http://www.intec.rug.ac.be/research/projects/sb/verslagen/elast-mater.pdf,