controleur


controleur 1.0

iemand die voor zijn beroep, meestal in dienst van de overheid maar soms ook in dienst van een bedrijf, bepaalde zaken controleert en rapporteert, zoals belastingbetaling, de veesector, spijbelen, parkeren, het in dienst nemen van illegale arbeiders, dopinggebruik, alcoholgebruik in het verkeer, misbruik van sociale voorzieningen, elektriciteits- en watergebruik, etc.

Semagram


Een controleur…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt soms een pak of zelfs een uniform
 • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van de overheid, werkt soms ook voor een bedrijf of vereniging
 • [Deskundigheid of vaardigheid] controleert altijd een iets specifieks, waar hij of zij verstand van heeft
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] controleert bepaalde zaken, bijvoorbeeld belastingbetaling, de veesector, spijbelen, parkeren, het in dienst nemen van illegale arbeiders, dopinggebruik, alcoholgebruik in het verkeer, misbruik van sociale voorzieningen, de stand van de elektriciteitsmeter/watermeter/gasmeter, etc.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Ik trapte door, en ik hoorde geen "Halt!" roepen of zoiets. Neen. Ik hoorde opeens gekraak, en gepiep, en gerammel achter mij, en toen ik omkeek zag ik dat heel die hoop smokkelaars, op hun oude oorlogsfietsen, mij op een twintigtal meter volgden, straal voorbij de controleurs, die niet één gebaar maakten.

Danny, Clem Schouwenaars,

De inzage van documenten gebeurt trouwens altijd bij de belastingplichtige zelf; deze is nooit verplicht om documenten door te sturen of zelfs maar mee te brengen naar de controleur, tenzij hij dat uit vrije wil zelf beslist.

De Standaard,

De stalen worden genomen door gelegitimeerde veeartsen en/of controleurs. Meestal wordt de betrokken duif afgezonderd en het mest opgevangen op een steriel doek. Dat wordt over twee potjes verdeeld en naar het labo in Gent gestuurd.

http://www.gva.be/dossiers/-d/doping/duiven.asp,

Met net geen 20.000 ligt het aantal controles wel wat lager dan tijdens de voorgaande sperperiodes. Vorige winter kregen bijna 26.000 handelaars bezoek van de controleurs, in de zomer van 1995 waren er dat net geen 30.000.

De Standaard,

Ook zullen de parkeerwachten een elektronisch afleessysteem bij zich moeten hebben [...]. Om vervalsers te ontmaskeren hoeft de controleur alleen maar even via de barcode na te gaan of er voor het betreffende kenteken een vergunning is afgegeven.

http://www.muideninfo.nl/OuweMuier/minfo-om-040516.html,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aantreffen

De controleurs troffen ook veel gestolen goederen aan.

Het Parool,

Bij dat aas troffen de controleurs vergiftigde dode en nog levende roofvogels aan.

NRC,

In haar urinestaal troffen de controleurs sporen van een derivaat van efedrine aan, een middel dat de ademhaling vergemakkelijkt en veel wordt gebruikt bij verkoudheid.

Meppeler Courant,

 • vaststellen

De controleurs stelden inbreuken vast tegen de milieu- en de hormonenwetgeving en tegen het mestdecreet.

De Standaard,

De controleurs stelden vast dat de mondelinge taalvaardigheid overal tijdens de examens aan de orde komt.

De Standaard,

In veel gevallen is de mate van arbeidsongeschiktheid echter niet goed vast te stellen door de controleurs van de bedrijfsverenigingen.

http://www.expol.nl/home2.htm#inleiding

als object bij een werkwoord


 • een controleur op pad sturen
 • een controleur uitsturen
 • een controleur de baan op sturen

Het verzoek om de controleurs met een paar handboeien op pad te sturen, ligt inmiddels op het bord van het ministerie van Justitie in Den Haag, die zich er momenteel over buigt.

De Telegraaf,

Je stuurt een controleur met een politieman die de bevoegdheid heeft om te bekeuren op pad.

Meppeler Courant,

Behalve dat je zo vanop vakantie langs Internet kan controleren of je het koffiezetapparaat niet hebt laten aanstaan [...] is dit systeem vooral interessant voor elektriciteitsbedrijven. Die hoeven geen controleur meer de baan op te sturen om meterstanden op te nemen, omdat de meters zelf het verbruik van elke klant doorseinen.

De Standaard,

Ten slotte stuurde de CBF twee controleurs uit, die van september tot december vorig jaar "delicate domeinen" aan een onderzoek onderwierpen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • financieel controleur
 • juridisch controleur
 • technisch controleur

Bij de decentralisatie van het financieel beheer in de Commissie wordt ook de financieel controleur afgeschaft, die juist zo'n belangrijke rol vervulde.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

W. is nu nog juridisch controleur bij de gemeente.

Nieuwsblad van het Noorden,

Op de Rijksweg in Dieverbrug werd woensdagavond een verlichtingscontrole gehouden, waarbij ook vrijwillige politie en technische controleurs werden ingezet.

Meppeler Courant,

De Rekenkamer bevestigt dat de ondertekening van het erfpachtcontract voor een nieuwe vergaderruimte in Straatsburg door de toenmalige voorzitter van het Europees Parlement is gebeurd alvorens de financieel controleur daarvoor een visum had verleend.

De Standaard,

Naar aanleiding van dit gesprek werden de twee bovengenoemde betalingsverplichtingen geannuleerd en deed de ordonnateur op 21.6.2001 aan de financieel controleur een antwoord toekomen op Opmerking nr. 01/27, vergezeld van betalingsverplichting nr. 7101 voor een bedrag van 1 €.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/cont/20010910/447716nl.pdf,

De bestuursrechter verandert van een juridisch controleur van de overheid tot een gesprekspartner. Dat zegt Dick Allewijn vanmiddag bij zijn promotie.

http://juridischdagblad.nl/content/view/10744/69/,

Na zijn militaire diensttijd trad hij in dienst als technisch controleur in nachtdienst bij het atoomonderzoekscentrum in Dimona, na akkoord te zijn gegaan met de Wet op de Staatsgeheimen waarin staat dat wie vertrouwelijke bedrijfsinformatie verraadt met vijftien jaar hechtenis kan worden gestraft.

http://www.cidi.nl/isnbr/2004/hoofd3-0704.html,

Met ondersteuning van technische controleurs werden op de Hoogeveenseweg 41 bromfietsen gecontroleerd die uit de richting Koekange en de Wijk kwamen.

Meppeler Courant,

 • een onafhankelijk controleur
 • onafhankelijke controleurs

SGS, een dienstverlenend bedrijf dat wereldwijd actief is als onafhankelijk controleur, inspecteur en expertisebureau en dat zijn hoofdkwartier in Genève heeft, kijkt voorlopig de kat uit de boom.

De Standaard,

Verder komen er volgens het akkoord onafhankelijke controleurs aan boord van de schepen die voor de kust van Newfoundland vissen en zal er controle via satelliet worden uitgevoerd.

NRC,

 • externe controleurs
 • interne controleurs

Versterving moet daarom onder toezicht komen te staan van externe controleurs, zoals dat ook bij euthanasie gebeurt.

Haagsche Courant,

Ook al stelt dit bureau in een recentelijk aan het EP overgelegd verslag dat noch de externe controleurs noch de Rekenkamer fraude binnen het bureau of door zijn voormalig financieel directeur hebben kunnen bewijzen, toch vindt het EP dat de in paragraaf 17 van het speciaal verslag beschreven feiten laakbaar zijn.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

Maar zij konden evenmin uitleggen hoe hij aan het nodige geld geraakte om zijn groeiende verliezen toe te dekken en hoe hij erin geslaagd was al die jaren de interne controleurs van de onderneming om de tuin te leiden.

De Standaard,

Cloës onderstreepte dat de bank strenge controlemethodes hanteert, die ze nog geërfd heeft van haar Amerikaanse voorganger Chase Manhattan, maar dat noch de interne controleurs, noch de externe revisoren, noch de inspecteurs van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen enig bijzonder mankement hadden aangetoond.

De Standaard,

 • gemeentelijke controleurs
 • een lokale controleur
 • nationale controleurs
 • een nationale controleur

Horeca vreest geluidscontrole Koninginnedag [...]. Enkele bedrijven hebben helemaal geen live muziek gecontracteerd. De angst voor sancties van de gemeentelijke controleurs lijkt niet helemaal op zijn plaats. Onder druk van de gemeenteraad is besloten [...] alleen tegen excessen op te treden.

Dagblad van het Noorden,

Alle horecagelegenheden binnen de Groninger diepenring kunnen dit jaar twee onverwachte bezoekjes van gemeentelijke controleurs verwachten.

Nieuwsblad van het Noorden,

Een lokale inspecteur of controleur kan dus niet afwijken van de vastgestelde barema's. Hij kan wel een voorstel in die zin doen aan zijn directeur, die dan de beslissing neemt. Dat belet niet dat in de praktijk regelmatig een akkoord wordt gesloten met de lokale controleur over het percentage van de boete.

De Standaard,

Het IMF geeft toe dat zijn deskundigheid vooral ligt op het vlak van de macro-economische analyse en wil daarom samenwerken met de Wereldbank, de Bank voor Internationale Betalingen (Basel) en de nationale controleurs van de financiële instellingen.

http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

Het aanvoeren van postduiven voor rayonale- en nationale wedvluchten naar een verzamelcentrum geschiedt onder leiding van tenminste drie personen waaronder één bestuurslid van het inkorfcentrum of de nationale controleur.

http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • controleurs bij de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA)
 • controleur bij het GAK
 • controleur bij een verzekeringsmaatschappij

In de memorie van toelichting kondigt de minister verder aan dat het aantal controleurs bij de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) voor de identificatiecontrole op het werk zal worden verdubbeld om de bestrijding van illegale arbeid te verbeteren.

NRC,

Integendeel, ze lijken er zich heel wel van bewust te zijn dat lid van de Kampeerraad, controleur bij het GAK of burgemeester van H. en L. Zwaluwe het hoogste is dat voor hen is weggelegd.

NRC,

In "Haagse liefde" wordt het verhaal verteld van een controleur bij een verzekeringsmaatschappij, die de dure naam Van Poel van Avezaath torst.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • controleurs van de Belastingdienst
 • de controleur van de belastingen
 • de controleur van de brandverzekering
 • controleurs van de financiële instellingen
 • controleurs van de gemeente
 • controleurs van de woningstichting
 • controleurs van Douane en Accijnzen
 • controleurs van Rijkswaterstaat

Voor controleurs van de Belastingdienst wordt een partime doctoraal "op maat" aangeboden.

http://fit.uvt.nl/

Maar op het ogenblik dat zijn wandaden aan het licht komen, zou ook de controleur van de belastingen hem een rekening kunnen presenteren: onrechtmatig bekomen sommen of zaken zijn belastbare inkomsten, zodra zij voortspruiten uit een bron die door de wet genoemd wordt.

De Standaard,

De buurman is oud-brandweerman van de vrijwillige brandweer van Nijeveen en tevens controleur van de brandverzekering de Onderlinge.

Meppeler Courant,

Het IMF geeft toe dat zijn deskundigheid vooral ligt op het vlak van de macro-economische analyse en wil daarom samenwerken met de Wereldbank, de Bank voor Internationale Betalingen (Basel) en de nationale controleurs van de financiële instellingen.

http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

Het is volgens Van Elk niet de bedoeling dat de politie of controleurs van de gemeente bij elke feestzaal en kroeg gaan tellen.

Metro,

Twee onbekende mannen hebben zich woensdagmorgen in Koekange valselijk uitgegeven voor controleurs van de woningstichting.

Meppeler Courant,

Op 14 juli van vorig jaar betrapten twee controleurs van Douane en Accijnzen twee vrachtwagens van het bedrijf Spiritus uit Sint-Truiden op transporten zonder Eurovignet.

De Standaard,

Controleurs van Rijkswaterstaat constateerden in 1991 dat het bedrijf de lozingsvergunning overtrad.

NRC,

Voorzetsel: voor

 • een controleur voor de naleving van milieuvergunningen
 • een controleur voor waarborg van de arbeidsomstandigheden
 • een controleur voor rust en orde

De provincie heeft in de persoon van P. Tempelman, controleur voor de naleving van milieuvergunningen, inmiddels poolshoogte genomen bij het bedrijf.

Meppeler Courant,

De steeds veranderende organisatie, waarbinnen wij werken, maakt het noodzakelijk dat een vakbond als controleur voor de waarborg van de arbeidsomstandigheden over de schouders van de beleidsmakers mee kijkt.

http://www.apv.nl/

Wanneer er in de sporthal wedstrijden worden georganiseerd is de organiserende vereniging gedurende de haar toegewezen tijden verplicht te zorgen voor - minstens één kaartenverkoper(ster) - één controleur voor het afscheuren der controlestrookjes - één controleur voor rust en orde op de tribunes en gaanderij - één controleur voor rust en orde in de kleedkamer(s).

http://www.vorselaar.be/pdfs/Reglement%20sporthal.doc

 • een controleur voor Eurep
 • een controleur voor de Stichting Studentenproject Nepal

Telers in landen waar het met de wet rond personeelsbeleid of milieu niet zo nauw wordt genomen, hebben nu geen voordeel meer, want de controleurs voor Eurep komen overal even vaak.

NRC,

Hij is controleur voor de Stichting Studentenproject Nepal, een stichting die we in 2000 hebben opgericht voor financiële en materiële steun aan studenten en die nu sinds een jaar actief is.

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artid=1964,

in voorzetselgroep


 • de rol van controleur

Wacht niet tot een begeleider zelf het initiatief neemt voor een bezoek aan je school en hij op die manier misschien in de rol van 'controleur' wordt geduwd.

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/ Vademecum/Esthetica%201998.pdf,

De overheid kan dan - als verantwoordelijke voor de borging van kwaliteitsnórmen - overstappen van de rol van 'controleur in éérste instantie' naar de meer geëigende rol van 'toezichthouder in láátste instantie'.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

Ombudsmannen (of -vrouwen) bij overheidsinstellingen en bij grote bedrijven combineren de rollen van bemiddelaar en controleur en worden ook vaak als loutere informatiebron gebruikt door hun klanten.

De Standaard,

met substantief erachter


 • controleurs Economische Zaken
 • controleurs Keuringsdienst van Waren
 • controleurs Natuurbescherming

Een dag op stap met controleur Economische Zaken Katleen Weytjens.

De Standaard,

In een aantal gevallen is het voorgekomen, dat de controleur (Keuringsdienst van Waren) ontevreden is weggegaan uit een Islamitische Slagerij zonder een boete uit te delen.

http://www.halalfood.nl/slager.htm

Namens de AID waren drie controleurs Natuurbescherming in het onderzoek werkzaam.

http://www.aid.nl/index2.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • zowel controleurs als inspecteurs
 • een inspecteur of een controleur
 • inspecteurs en controleurs

Zowel controleurs als inspecteurs hebben politionele bevoegdheden, en kunnen dus een proces-verbaal opstellen.

De Standaard,

Hij had Werner moeten vragen naar de mogelijkheden om aan een pistool te komen. Zeggen dat hij zijn oude baas ging vermoorden en daarna de vuurwerkdirecteur. Eerst maar een inspecteur of een controleur om niet meteen een duidelijk verband met de ramp te leggen.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

De inspecteurs en controleurs van de Algemene Eetwareninspectie voeren inspecties en controles uit.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft voor zijn immense taak van controle der eetwaren op het nationaal grondgebied een beperkt aantal laboratoria (ongeveer een 20-tal), verdeeld over gans het land, aangenomen (erkend) om analyses uit te voeren op monsters genomen door zijn inspecteurs en controleurs.

http://www.gent.be/

Een lokale inspecteur of controleur kan dus niet afwijken van de vastgestelde barema's.

De Standaard,

 • douaniers en controleurs

Alle smokkelaars hebben verteld hoe zij de douaniers en de controleurs beetnamen, alle verzetshelden zijn manhaftig in kaart gebracht.

De Standaard,

Vaste verbindingen


sociaal controleur

Zie: sociaal controleur

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


controleur 1.1

iemand die voor zijn beroep in de trein of in een ander openbaarvervoermiddel reizigers helpt, er op let dat alles ordelijk verloopt en de kaartjes controleert; kaartjescontroleur in trein, tram, metro of bus; conducteur

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een controleur…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een gekleurde man sprak me aan, dat was een geluk. Het was een aardige man, een dokter. Hij moest naar Brussel en kocht voor mij ook een ticket daarheen. Vandaar ging ik alleen verder. Na een tijdje kwam de controleur. Ik zei: Ik heb geen kaartje, geen geld en ik weet niet waar ik ben.

   Meppeler Courant,

   Ook de toegang tot de metroperrons werd aangepakt. Zonder geldig plaatsbewijs kon de reiziger er niet komen: boven aan de roltrap stonden controleurs.

   NRC,

   "Ho, ho, U loopt verkeerd, meneer", waarschuwt de controleur bij de roltrappen die toegang geven tot het metro-perron van station Wibautstraat.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • bedreigen

   Volgens advocaat mr. E.R. Weening zou Roberto drie controleurs met een mes in tramlijn 7 hebben bedreigd omdat ze zijn broer Igon "aan het aftuigen waren".

   NRC,

   De 25-jarige Hagenaar beschikte niet over een geldig vervoersbewijs en heeft tot tweemaal een controleur bedreigd met een mes.

   http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/07/04/R081.htm,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • controleurs in de bus en de trein

   Controleurs in de bus en de trein hebben een draagbare computer waarin de uitgegeven cijfercodes voor de betreffende rit zijn terug te vinden.

   Rotterdams Dagblad,

   Voorzetsel: op

   • controleurs op de tram

   Er zaten nog veel andere smokkelaars op de tram. Recht tegenover ons een bejaard, dik vrouwtje. Zij had bijna heel de bank nodig. Waarschijnlijk was ze uit zichzelf niet zó dik, maar had ze zich onder haar kleren met van alle voorraden opgevuld. Toen kwamen er controleurs op de tram. Die keer waren het nogal goeie, ze begonnen de mensen niet af te tasten.

   Danny, Clem Schouwenaars,

   • controleurs op busstations
   • controleurs op stations

   Volgens de NS hebben de controleurs op de stations vooral te maken met verbaal geweld, zelden met fysiek geweld.

   Algemeen Dagblad,

   Door surveillance door controleurs op busstations hoopt de DVM de wachtende passagiers ook een gevoel van veiligheid te geven.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • controleurs of conducteurs
   • conducteurs en controleurs
   • de conducteur, de controleur of de bestuurder

   De controleurs of conducteurs van de vervoersmaatschappijen NS in Utrecht, HTM in Den Haag en de RET in Rotterdam dragen geen steekwerende vesten.

   Algemeen Dagblad,

   De conducteurs en controleurs worden getraind om conflicten en agressie beter te hanteren en zich een klantvriendelijke houding eigen te maken.

   Meppeler Courant,

   Mensen, wier haat tegen het gezag, gepersonifieerd door de agent, de conducteur, de controleur of de bestuurder, zulke vormen aanneemt dat zij de geüniformeerde willen doden.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   controleur 1.2

   instantie die bepaalde zaken controleert en rapporteert, zoals belastingbetaling, dopinggebruik, het in dienst nemen van illegale arbeiders, spijbelen, parkeren, etc.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram


   Een controleur…

   is een instantie

     Algemene voorbeelden


     Voor de toepassingen die erop steunen, moeten de auto-industrie, de milieutechnologieproducenten, de overheid als wetgever en controleur, de elektronicasector en andere belanghebbenden een beroep doen op hun eigen creativiteit.

     De Standaard,