euthanasie


euthanasie 1.0

opzettelijke beëindiging van iemands leven of bespoediging van zijn uiteindelijk sterven op uitdrukkelijk verzoek van diegene zelf of in het geval van wilsonbekwamen na toestemming van derden, uitgevoerd door een ander, meestal een arts, bijvoorbeeld door het verstrekken van een middel dat tot de dood leidt of de dood bespoedigt, of meer indirect, bv. door het staken of niet geven van een bepaalde behandeling of het stoppen met het toedienen van medicijnen, meestal omdat de betrokken persoon ernstig ziek is en er sprake is van uitzichtloos of ondraaglijk lijden
Wordt incidenteel ook voor het opzettelijk beëindigen van het leven van dieren gebruikt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Euthanasie…

is een handelwijze; is een handeling

 • [Doel of bestemming] richt zich op het beëindigen van een leven of het bespoedigen van de levensbeëindiging
 • [Intentionaliteit] wordt bewust uitgevoerd
 • [Wijze] wordt uitgevoerd door het toedienen van een middel dat het leven beëindigt of een middel dat het stervensproces bespoedigt of meer indirect door het staken of niet geven van een bepaalde behandeling of het stoppen met het toedienen van medicijnen of voedsel
 • [Handelende persoon] wordt meestal uitgevoerd door een arts
 • [Object betroffen] betreft het opzettelijk beëindigen van een leven of het bespoedigen hiervan
 • [Ondervinder] wordt uitgevoerd op, veelal ernstig zieke, mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden
 • [Gevolg of resultaat] heeft uiteindelijk de dood tot gevolg
 • [Motief] wordt uitgevoerd om mensen uit een uitzichtloos en ondraaglijk lijden te verlossen
 • [Waardering] wordt door sommigen als immoreel of onethisch gezien, vooral door aanhangers van bepaalde geloven
 • [Legitimiteit] is onder bepaalde, strikt geformuleerde omstandigheden in sommige landen wettelijk toegestaan

Algemene voorbeelden


Een onderzoek van de VUB en Universiteit Gent wees uit dat iets meer dan één sterfgeval op de honderd het gevolg is van euthanasie.

http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/dossier.asp

Elke standpuntbepaling omtrent euthanasie onderstelt daarom een duidelijke visie op de medische beslissingen omtrent het levenseinde, omdat ze levensbeëindigende werking kunnen hebben of als dekmantel daarvoor dienen.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Zo hebben we veel hondenlevens kunnen redden, en ik ben blijven doorgaan een nieuw thuis voor honden te zoeken, die voor euthanasie gebracht werden.

http://home.pi.be/~kk453335/Free%20downloads/InterviewStockdale.htm,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • vrijwillige euthanasie

'Vrijwillig' kan duiden op een vraag van een terminaal zieke patiënt die uit zijn lijden verlost wil worden. Maar realiseert men zich daarbij voldoende in hoeverre mensen die oud en ziek zijn, kunnen gestimuleerd worden - met al dan niet goede bedoelingen - in de richting van vrijwillige euthanasie?

http://www.ping.be/erts/euthanasie.htm

 • onvrijwillige euthanasie

Tegenstanders dienden bij het hooggerechtshof een verzoek in tot vernietiging van de wet. Zij vrezen dat de deur wordt opengezet voor onvrijwillige euthanasie.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • euthanasie plegen

Artsen die euthanasie pleegden zonder wilsbeschikking van de patiënt, pleegden eigenlijk geen euthanasie, maar moord.

http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/dossier.asp

met voorzetselgroep


 • euthanasie op een kind
 • euthanasie op een demente
 • euthanasie op verzoek

Euthanasie op kind van twaalf mag ook. Artsen kunnen euthanasie toepassen op ongeneeslijk zieke kinderen vanaf twaalf jaar, ook als de ouders zich daartegen verzetten.

http://www.nvve.nl/,

Anderzijds is de uitdrukkelijke erkenning in de wet van de schriftelijke wilsverklaring voor meerdere interpretaties vatbaar: in hoeverre wordt daarmee bijvoorbeeld euthanasie op dementen mogelijk?

http://www.nvve.nl/,

Men haalt het argument aan van het gevaar op misbruiken, van het "hellend vlak", dat quasi automatisch van euthanasie op verzoek bij een terminale patiënt zou leiden naar "moord uit medelijden" op bewusteloze zieken en misvormde zuigelingen, om te eindigen bij de uitschakeling van seniele mensen en "nutteloze monden".

http://allserv.rug.ac.be/~hvdenden/Recht_Op_Waardig_Sterven/kw9901/k9901_06.htm,

 • euthanasie bij kinderen

Verder moet geconstateerd worden dat deze regeling van een euthanasieverklaring, evenals trouwens het toestaan van euthanasie bij kinderen, de grens tussen levensbeëindiging wel- en niet-op-verzoek vervaagt.

http://www.che.nl/lindeboom/

in voorzetselgroep


 • het debat over euthanasie
 • een discussie over euthanasie
 • wetgeving over euthanasie

Op politiek en maatschappelijk vlak wordt momenteel het debat over euthanasie gevoerd.

http://erts.org/euthanasie2.htm

De laatste tijd is er een hele maatschappelijke discussie op gang gekomen over euthanasie.

http://erts.org/Tekst_uitzending_euthanasie.htm,

Het maatschappelijk debat gaat ook over het aanpassen van de huidige wetgeving. Er is geen wetgeving over euthanasie. Regels en afspraken moeten er zijn, ook over euthanasie.

http://erts.org/euthanasie2.htm

 • een vraag om euthanasie
 • een verzoek om euthanasie

Dus, om te concluderen, de vraag om euthanasie is veelal een vraag om pijnverlichting en voor ons, hulpverleners, is het zeer zeker een signaal dat wij de verzorging moeten verbeteren.

http://erts.org/Tekst_uitzending_euthanasie.htm,

Het wetsvoorstel bevordert een klimaat waarin de arts aansprakelijk gesteld wordt voor het niet-ingaan op verzoek om euthanasie.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

 • een regel omtrent euthanasie
 • een regeling omtrent euthanasie
 • een wetsvoorstel omtrent euthanasie

Ik begrijp dat de rechter de regels omtrent euthanasie strak wil houden, maar hij had meer moeten kijken naar hoe het hier is gegaan.

NRC,

Een regeling omtrent euthanasie is onoordeelkundig als niet de eerste noodzakelijke voorwaarde voor een goede zorg in de laatste levensfase wordt uitgewerkt.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/toespraken_2001/euthanasie.htm,

De arts doet een medische ingreep waardoor het leven beëindigd wordt. Hetzij indirect door het toedienen van pijn- en symptoombestrijders met een levensverkortend effect; hetzij direct door het verhaasten van het einde. Dat gebeurt veelal via een infuus met kalmerende opiaten en/of spierverlammers. Stoffen die gebruikt kunnen worden zijn morfine, curare, insuline of laudanum. Wetsvoorstellen omtrent euthanasie gaan daar nooit op in: het 'hoe' laat de wetgever volledig over aan de artsen.

http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/dossier.asp

 • regels rond euthanasie
 • het vraagstuk rond euthanasie

Handhaving regels rond euthanasie. Er dient een kritische evaluatie te komen van de 'euthanasiewet' mede op basis van onderzoek naar de wijze waarop stervensverlangens voorkomen kunnen worden.

http://www.e-stem.nl/,

Voordat de kerkelijke organisaties zich middels de petitie in de strijd wierpen, was er grote opwinding over de poging van een aantal Europese parlementariërs om het Europese Parlement voor te gaan in een veroordeling van de Nederlandse poging om het vraagstuk rond euthanasie en hulp bij zelfdoding wettelijk te verankeren.

http://www.nvve.nl/,

 • de legalisering van euthanasie
 • de regulering van euthanasie
 • de toepassing van euthanasie
 • de uitoefening van euthanasie

De gesprekken mogen niet herleid worden tot een discussie voor of tegen legalisering van euthanasie, voor of tegen de wijziging van de strafwet, een louter strafrechtelijk discours.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Bij de gevoerde discussie over een eventuele wettelijke regulering van euthanasie staat de bescherming van het menselijk leven als autonome waarde voorop.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Het tweede deel bevat gedepersonaliseerde gegevens op basis van dewelke de commissie moet nagaan of de toepassing van euthanasie volgens de regels is verlopen.

http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/dossier.asp

Overigens heeft diezelfde overheid erkend dat niemand gedwongen kan worden mee te werken aan de uitoefening van euthanasie.

http://home2.planetinternet.be/mv576857/opinie/opiniekdebeuf050702.htm,

 • een aanvraag tot euthanasie
 • een beslissing tot euthanasie
 • een verzoek tot euthanasie
 • een vraag tot euthanasie

Wie zal de arts, na de dood van een patiënt, tegenspreken als hij in zijn dossier de aanvraag tot euthanasie noteert van iemand die een zware ziekte had en/of een hoge leeftijd had en/of zonder familiale of andere verdedigers leefde?

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

Het nemen van een beslissing tot euthanasie is van een totaal andere draagwijdte dan medische beslissingen.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

Het verzoek tot euthanasie dient vrijwillig, overwogen en herhaald te zijn en de patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden bevinden.

http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/dossier.asp

Goed begrepen zelfbeschikkingsrecht bij de vraag tot euthanasie houdt in dat het individu een eigen, autonome inbreng heeft in de besluitvorming rond zijn persoon die ernstig wordt verzekerd en waar de samenleving een antwoord dient op te formuleren.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/toespraken_2001/euthanasie.htm,

 • tegen euthanasie zijn

In 1981 was nog een duidelijke meerderheid tegen euthanasie, terwijl in 1999 dit niet meer het geval is.

http://www.theo.kuleuven.ac.be/php/projectfiche.php3?projectID=211

 • de vraag naar euthanasie

Doordat de kroongetuige dood is valt het onmogelijk te bewijzen of de vraag naar euthanasie van de patiënt kwam of niet.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

 • het recht op euthanasie
 • een verbod op euthanasie

Het wetsvoorstel bevordert een klimaat waarin de arts aansprakelijk gesteld wordt voor het niet-ingaan op verzoek om euthanasie. Binnenkort kan dan, zoals in Frankrijk een vergoeding gevraagd wordt voor het geboren worden als gehandicapte [...] om de kosten te dragen van het in leven blijven. Kan het recht op euthanasie zo geen maatschappelijke plicht worden.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

Het strafrechtelijk verbod op euthanasie blijft in dit wetsvoorstel dan ook onverkort gehandhaafd.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

 • de dood door euthanasie
 • een dood door euthanasie

Anderzijds vraagt de wet dat een dood door euthanasie aangegeven wordt als een natuurlijke dood voor de verzekeringen.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

met substantief ervoor


 • een toetsingscommissie euthanasie

Toetsingscommissies euthanasie bekijken ook ethische aspecten. De vijf regionale toetsingscommissies voor euthanasie en hulp bij zelfdoding, die per 1 november aan het werk zijn gegaan, bekijken niet alleen of artsen juridisch, maar ook of ze medisch en ethisch juist hebben gehandeld.

http://www.nvve.nl/

 • een werkgroep euthanasie

De werkgroep euthanasie verenigt mensen - artsen zowel als niet-artsen - met de meest uiteenlopende sociale, politieke, filosofische en religieuze achtergronden.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

met infinitief met te


 • (om) euthanasie te plegen

In mei vorig jaar, toen zijn toestand snel verslechterde, vroeg hij zijn collega in het ziekenhuis of zij bereid was euthanasie te plegen op hem.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • euthanasie en hulp bij zelfdoding

Onder bepaalde voorwaarden is euthanasie en hulp bij zelfdoding wettelijk toegestaan en dus geaccepteerd.

http://www.e-stem.nl/

 • euthanasie en abortus

In de huidige gezondheidszorg gaat het om maatschappelijke vraagstukken als euthanasie en abortus, maar ook over ethische vragen die worden opgeworpen door de voortschrijdende technologie en de toepassing daarvan, zoals kloneren en gentherapie, en over ethische vragen in de directe zorgverlening.

http://www.healthlaw.nl/index.html,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden