hulpverlener


hulpverlener 1.0

iemand die voor zijn beroep actief is in de hulpverlening, hetzij bij noodsituaties en calamiteiten, hetzij voor persoonlijke problemen van bv. medische, psychische of sociale aard
Doorgaans niet met inbegrip van politieagenten, hoewel ook deze ruimere toepassing voorkomt.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulpverlener…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt vaak voor instanties zoals een humanitaire organisatie of voor een hulpdienst zoals de brandweer of voor instellingen voor zorgverlening, bv. voor medische, sociale of psychische hulp
  • [Activiteit of handeling] biedt hulp
  • [Belanghebbende of begunstigde] helpt mensen in nood of met problemen
  • [Object betroffen] biedt, afhankelijk van zijn dienstverband of functie, bijstand die nodig is bij humanitaire rampen of bij calamiteiten zoals brand, een ongeval enz. of persoonlijke hulp van bv. medische of psychische aard
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt doorgaans onderscheiden van vrijwilligers

Algemene voorbeelden


Aan de grens in Rwanda staan groepen hulpverleners al dagen klaar. Dertig kilometer verderop, in de Zaïrese kampen Mugunga en Lac Vert, dreigen meer dan een half miljoen mensen door honger en ziekte om te komen.

De Standaard,

Lof is er voor de vrijwilligers, hulpverleners en bevolking. De inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding schrijft: "Geconstateerd wordt dat de zorg voor de opvang, verzorging en herhuisvesting van slachtoffers op grote lijnen uitstekend is vervuld."

NRC,

Artsen en andere hulpverleners geven onafhankelijk van elkaar behandelingen of adviezen, die voor de patiënt moeilijk te combineren zijn en soms tegenstrijdig zijn. In Nederland hebben ongeveer 500.000 mensen meerdere chronische ziektes [...]. De zorg is vaak door de specialisatie gericht op één ziekte. Hierdoor wordt de samenwerking tussen specialisten, huisartsen en andere hulpverleners bemoeilijkt.

Reformatorisch Dagblad,

In de jaren tachtig en negentig kregen veel wijkagenten te veel begrip voor fout gedrag van bewoners en hadden ze te weinig gezag. Ze gedroegen zich niet meer als politieman maar als hulpverlener.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


  • medische hulpverlener
  • professionele hulpverlener
  • psychosociale hulpverlener

Uitgangspunt in de nieuwe wetgeving is het recht van de patiënt op informatie. Dat wil zeggen: artsen en andere medische hulpverleners (zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen) moeten hun patiënten vertellen wat de voorlopige diagnose is.

http://www.curavera.nl/

We herdenken de vier omgekomen brandweermannen, die tijdens de uitoefening van hun functie hun leven verloren. Wij zijn dankbaar voor alle hulp die ons, op vrijwillige basis en door professionele hulpverleners geboden is.

http://www.enschede.nl/Default.htm

Artsen in de belegerde stad Sarajevo werden overstelpt door patiënten met psychische klachten. Professionele hulp was echter nauwelijks voorhanden. Daarom begon Artsen zonder Grenzen in 1994 met het opleiden van psychosociale hulpverleners.

http://www.artsenzondergrenzen.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen