industrieel


A - Als bijvoeglijk naamwoord

industrieel 1.0

van economische activiteiten waarbij grootschalig en met behulp van machines grondstoffen, materialen of goederen geproduceerd worden; van de industrie; met betrekking tot de industrie; tot de industrie behorend

Algemene voorbeelden


De Verder Groep haalt met 300 medewerkers in 16 vestigingen in West- en Oost-Europa een omzet van 3 miljard frank [...]. De groep produceert en installeert industriële pompen, materiaal voor laboratoria en droge stof-behandeling.

De Standaard,

De olie wordt industrieel gebruikt als basis voor margarine en voor het inblikken van vis.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

Tienen levert half om half industriële suiker in bulk en suiker voor de gewone verbruiker.

De Standaard,

De monumentaal minder interessante relicten, zoals stationsgebouwen en (land)arbeidershuisjes, van ons industrieel verleden.

http://www.vcv.be/pdf/1_4/22002/erfgoedinoosterzele.pdf

Daarmee is het aanzien gegeven aan de kat zoals die nog steeds over de hele wereld wordt geproduceerd niet alleen, zoals we al zagen, langs industriële weg maar ook door middel van zelfbouw.

De zelfgebouwde kat, Rudy Kousbroek,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de industriële revolutie
 • industriële revoluties
 • industriële omwenteling
 • industriële omwentelingen

De mijnen en de pakhuizen van de industriële revolutie zijn vervangen door call centers en ponsfabrieken, waar aan 'datamining' en 'warehousing' gedaan wordt.

De Standaard,

Ook in Amerika en Engeland waren het zakenlieden met macht en geld die aan de basis stonden van industriële revoluties - oneerlijk misschien, maar zonder cumulatie van kapitaal geen economische ontwikkeling.

NRC,

Het unieke van de voorafgaande eerste ronde is dat ons land toen een stadium van moderne economische groei bereikte zonder eerst door de steeds als noodzakelijk beschouwde industriële omwenteling (de zogenaamde industriële revolutie) te zijn gegaan.

NRC,

Het valt niet te ontkennen dat de industriële revolutie in de negentiende eeuw, zowel in 'Duitsland' als in Nederland, de ontwikkeling van het arbeidsrecht in een stroomversnelling heeft gebracht.

http://www.aup.nl/do.php?a=process_visitor_download_id=637,

Met de nieuwe industriële omwenteling, gekenmerkt door de invoering van de elektronische- en computertechnologie, worden aanzienlijk meer jobs vernietigd dan gecreëerd.

De Standaard,

De ontvoogdingsprocessen vragen tijd en permanente opbouwende zelfkritiek. In het Westen hebben ze er een lange weg voor afgelegd die liep over industriële omwentelingen, de Amerikaanse en de Franse revolutie en de vorming van natiestaten in het Europa van de eerste helft van de 19de eeuw.

De Standaard,

 • industriële ontwikkeling
 • industrieel verval
 • industriële vooruitgang

Ondanks dat in het provinciaal ruimtelijk beleid voor Nieuwleusen geen duidelijk rol is weggelegd voor de industriële ontwikkeling - de provincie denkt dat de gemeente meer aandacht moet schenken aan het stimuleren aan de toeristische sector - verwachten de samenstellers van de nota veel van de ontwikkelingen langs de A-28.

Meppeler Courant,

De twintig jaar oude "Lima-doelstelling" zal op weinig na worden gehaald: de ontwikkelingslanden brengen straks een kwart van de totale industriële productie voort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Unido, de in Wenen gevestigde VN-organisatie voor industriële ontwikkeling.

De Standaard,

Faber legde uit, dat Hoogeveen lijdt aan industrieel verval, waardoor binnen afzienbare tijd 20 tot 25 procent van de beroepsbevolking werkloos is.

Meppeler Courant,

In totaal is er voor gemeenten in industrieel verval (Doelstelling 2 van de Europese structuurfondsen) in de periode 1997-'99 114 miljoen ecu (ruim 4 miljard frank) beschikbaar.

De Standaard,

Naast de zogenaamde 'hoofdorganen' is er ook een reeks gespecialiseerde VN-organisaties. Op het gebied van de gezondheidszorg, voedselhulp, bestrijding van analfabetisme en bevordering van industriële ontwikkeling zijn dat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO).

http://www.atlcom.nl/,

Allereerst was dat de fysiologie [...]. Het milieu waarbinnen deze discipline - met name in Duitsland en Frankrijk - ontstond kenmerkte zich door een sterk geloof in de industriële vooruitgang door wetenschappelijk gestuurde beheersing van de natuur.

http://www.transformaties.org/individu_en_netwerk/vermoeidheid.htm,

((vooral) in België. In België en Nederland gebruikt synoniem is industrieel erfgoed.)
 • het industrieel patrimonium

Meer dan tachtig procent van het industrieel patrimonium is nu in West-Duitse handen, nog eens tien procent is in handen van buitenlanders. De inwoners van de vroegere DDR bezitten dus nauwelijks nog iets van wat de communisten vroeger eufemistisch "volkseigendom" noemden.

De Standaard,

In deze prenten, die het industriële patrimonium verheerlijken, wordt dat idyllische tematisch ingepast.

De Standaard,

Dit industrieel patrimonium behoort tot het meest gemeenschappelijke erfgoed van onze maatschappij.

http://www.google.be/search?q=cache:Rb1KACYUK_kJ:www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/monumenten_en_landschappen.doc+%22militair+erfgoed%22=nl=lang_nl=UTF-8,

 • industrieel erfgoed
 • het industrieel erfgoed
 • het industriële erfgoed
 • een industrieel monument
 • industriële monumenten

Brussel leeft en bruist door de aanwezigheid van diverse culturen. En dit alles temidden van een land met zowel andere mooie stukjes natuur als een gezellige kust, met zeer rijke historische steden, met een interessant industrieel erfgoed en met een unieke gastronomie en gastvrijheid.

http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?column

Vlaanderen telt ongeveer zeshonderd beschermde monumenten die op een of andere manier tot het industrieel erfgoed behoren. Het merendeel ervan zijn water- en windmolens, maar ook fabrieks- en bedrijfsgebouwen en zelfs machines behoren ertoe.

De Standaard,

Hij bestempelt de Beijersche Brug als een "fraai voorbeeld van het industriële erfgoed uit de 19de eeuw", een type ophaalbrug waarvan er in Nederland nog maar weinig over zijn en wat hem betreft een monument dat bescherming verdient.

NRC,

De Zuiderbrug is voorgedragen voor de status rijksmonument. Het is één van de weinige industriële monumenten in Meppel die van 'nationaal belang' worden geacht voor de geschiedenis van de civiele techniek.

Meppeler Courant,

Archeologen die een industrieel monument uit de 19de en 20ste eeuw opgraven. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar in Mechelen gebeurt het.

De Standaard,

Slechts enkele objecten blijven als industrieel monument gehandhaafd: het pakhuis in Jugendstilstijl uit 1904 van de Fa. J. van Vollenhoven, dat ooit werd gebouwd voor de opslag van koloniale waren, en het oude havengebouw.

http://www.industrieel-erfgoed.nl/,

De term industrieel erfgoed is vrij jong en werd voorgegaan door de uit de vijftiger jaren daterende term 'industriële archeologie'.

http://www.industrieel-erfgoed.nl/fien/

 • industriële archeologie

De term industrieel erfgoed is vrij jong en werd voorgegaan door de uit de vijftiger jaren daterende term 'industriële archeologie'.

http://www.industrieel-erfgoed.nl/fien/

De druktorens van Herentals, Kwaadmechelen, Paal en Zolder zijn overbodig. Zij worden afgebroken of bewaard als "industriële archeologie".

De Standaard,

De zestiende eeuw van de grote kathedralenbouwers lijkt me een bijzonder interessante periode. En dan is er natuurlijk de industriële revolutie met de wortels van de klassenstrijd. De negentiende eeuw blijft me fascineren omdat hij ook vandaag nog zo zichtbaar is. En dan heb ik het niet alleen over industriële archeologie.

De Standaard,

 • industriële gebouwen

De Belgische bouwsector kende in 1995 een slecht jaar, waarbij zowel uitvoerders van openbare werken als aannemers van woningen en industriële gebouwen zware activiteitsdalingen te verwerken kregen.

De Standaard,

Sinds enige jaren is er in West-Europa steeds meer animo om de 19-e eeuwse industriële gebouwen die niet meer gebruikt worden, te behouden.

http://www.cradam.nl/restunl_history.htm

De oude industriële gebouwen van de brouwerij Lamot, die je van bijna overal ziet.

De Standaard,

 • enige industriële activiteit
 • industriële activiteiten

In het vondelingenhuis had er ook enige industriële activiteit plaats. In 1877 installeerde ene Michel Ruelens er een stoommachine en -ketel van 1 pk om mosterd te maken.

De Standaard,

Hij wil de pensioenfondsen hiermee overhalen te investeren in industriële activiteiten.

NRC,

Industriële activiteiten belasten echter het milieu.

http://www.overpelt.be/index.wsql

 • de industriële sector
 • industriële sectoren

De hardste klappen vallen in de industriële sector. In de agrarische sector is wel sprake van krimpende marges, maar het exportvolume blijft nagenoeg gelijk.

NRC,

Het is niet denkbeeldig dat er een fors verschil in stakingsbereidheid tevoorschijn komt: tussen Wallonië en Vlaanderen, tussen (oude) industriële sectoren (zoals de metaal) en de (nieuwe) dienstennijverheid, tussen de overheidsdiensten en de privébedrijven.

De Standaard,

Door de technologische ontwikkelingen zijn nieuwe industriële sectoren ontstaan, die steeds dichter aanleunen bij de fundamentele fysica. Denk maar aan lasertechnieken, microprocessoren, nieuwe beeldvormingstechnieken.

http://aivwww.rug.ac.be/ACS/n.a.0.24.html

 • industriële afnemers
 • industriële klanten
 • industriële partners

Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel is de elektriciteits- en gasmarkt momenteel geliberaliseerd voor de grote en middelgrote industriële afnemers.

http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

De nijverheid van elk land heeft aldus de gelegenheid om componenten in voldoend grote economische reeksen te produceren in het belang van de industriële partners en de aankopers.

http://mineco.fgov.be/organization_market/compensations/industrial_offset_nl.htm,

Als elektromonteur ben je verantwoordelijk voor nieuwbouw en onderhoud van elektronische installaties bij onder meer onze industriële klanten.

http://www.banenwereld.nl/php/index.php3

De grote verbruikers, de industriële klanten, hebben in België nagenoeg de laagste prijzen in vergelijking met de andere Europese landen.

De Standaard,

De huishoudelijke, de tertiaire en de industriële klanten in België genieten aardgasprijzen die tot de laagste in Europa behoren, zo blijkt uit onafhankelijke studies.

http://www.gasinfo.be/fFT2003nl.pdf,

 • een industrieel gebruiker
 • industriële gebruikers
 • industriële grootverbruikers
 • een industrieel verbruiker
 • industriële verbruikers

Daarnaast verkoopt BP brandstof voor schepen en vliegtuigen, produceert en verkoopt smeermiddelen voor de consument en de industriële gebruiker en heeft haar Europees coördinatiecentrum in Brussel.

http://www.bpsmeermiddelen.be/dut/bpwiewezijn-be.shtml

Het metaal wordt als secundaire grondstof geleverd aan industriële gebruikers in binnen- en buitenland.

http://www.bergerrecycling.nl/frame.html

Een gevolg van deze liberalisering is dat de energieprijzen in de meeste landen daalden. Zeker voor de grote industriële verbruikers, maar in sommige landen (Scandinavië, Duitsland) ook voor de kleine verbruikers.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De grote Belgische industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas zijn gewonnen voor een opening van de Europese gas- en elektriciteitsmarkt.

De Standaard,

De industriële grootverbruikers van electriciteit vinden dat het centrale produktievermogen voor de stroomopwekking in Nederland versneld moet worden verminderd en dat de capaciteit van kleine warmte/krachtcentrales bij de industrie weer meer groei moet gaan doormaken.

NRC,

 • een industriële familie
 • industriële families

Hij staat aan het hoofd van een van de machtigste industriële families in Europa.

De Standaard,

Zo kwam Owen uit een industriële familie en Marx uit een middenstandersfamilie.

http://www.zwelgjes.be/files/1lic/leerstelsels/ Geschiedenis%20van%20de%20economische%20leerstelsels.doc,

Maar de teloorgang van de industriële familie komt pas echt aan het licht wanneer Emma - geïnspireerd door de lesbische coming out van haar dochter - zich losweekt van haar plichtsbesef, om een eigen passie na te jagen.

http://www.parool.nl/parool/nl/21/FILM/article/detail/1004446/2010/08/25/Io-sono-l-amore-I-am-love.dhtml,

 • een industrieel conglomeraat
 • industriële conglomeraten

General Electric (GE) kan zich nog steeds vinden in de verwachtingen die analisten hebben voor het eerste kwartaal van het industriële conglomeraat.

Het Financieele Dagblad,

Daimler-Benz, Duistands grootste industriële conglomeraat, gaat het management van zijn transportafdeling Mercedes-Benz hervormen.

De Standaard,

De stap van Hyundai past in de plannen van het Zuidkoreaanse ministerie van handel dat deze week bekend maakte dat het het eigendom van grote, industriële conglomeraten als Hyundai voortaan wil verspreiden over meerdere aandeelhouders dan nu het geval is.

NRC,

 • een industrieel bedrijf
 • industriële bedrijven
 • industriële concerns
 • een industriële onderneming
 • industriële ondernemingen
 • de industriële ondernemers

Het steekt de FME dat vrijwel geen Nederlands industrieel bedrijf weet uit te groeien tot een Europese speler.

Het Financieele Dagblad,

Duitsland was het eerste land op het Europese continent dat de jaarlijkse arbeidersvakantie via collectieve overeenkomsten invoerde: reeds in 1905 waren er 209 industriële bedrijven in Frankfurt/Main die een dergelijke regeling toepasten.

http://onva-rjv.fgov.be/nl/pdf/ontstaan%20en%20evolutie.pdf,

De feitelijke toepassing van biotechnologie in de land- en tuinbouw wordt vooral gestuurd door de belangen van grote industriële concerns in de internationale agro-industrie of de farmacie.

De Standaard,

Sinds Agnelli in 1965 de leiding van Fiat nam, is de groep uitgegroeid tot Italiës grootste industriële onderneming, met een omzet van 1.510 miljard frank in 1995.

De Standaard,

Als president van één van de belangrijkste industriële ondernemingen in Nederland herhaalde Stork-topman J.C.M Hovers nog maar eens de klachten die hij ook bij de presentatie van de jaarcijfers van zijn eigen bedrijf al had geventileerd.

NRC,

Die meerderheid kalft flink af als de ondernemers alleen het belang van de eigen onderneming in aanmerking nemen en slinkt tot net iets meer dan de helft bij de industriële ondernemers.

De Standaard,

De industriële ondernemers hebben in maart meer orders binnengekregen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar, zo constateert het CBS.

NRC,

((vooral) in België)
 • een industriële groep

De Nederlandse industriële groep Begemann onderhandelt samen met de Rabobank en een Aziatische partner over een eventuele herstart van de failliete vliegtuigbouwer Fokker.

De Standaard,

Daimler-Benz, de grootste industriële groep van Duitsland, heeft zijn omzet in de eerste vier maanden van dit jaar met 9 procent zien stijgen tot 32,1 miljard mark (658 miljard frank).

De Standaard,

Dumolin liet verstaan dat zijn bedrijf waarschijnlijk de meerderheid had kunnen verwerven als ook de twee andere bedrijfstakken (dakpannen en vloer- en wandtegels) waren ingebracht. "Maar wij willen een industriële groep blijven. We moeten denken aan de komende 15 jaar". De topman verwacht dat de groei voor Koramic Building Products in de dakpannen en de vloer- en wandtegels zal liggen.

De Standaard,

 • industrieel afval
 • industrieel afvalwater

In de jaren zestig en zeventig werd er echter op tamelijk grote schaal industrieel afval gestort.

Het Parool,

De afvaloorlog moet gezien worden tegen de achtergrond van investeringen in Vlaanderen om industrieel afval met zo weinig mogelijk milieuhinder te verwerken.

De Standaard,

Paques is wereldwijd bekend vanwege de in eigen huis ontwikkelde specifieke biologische zuiveringstechnologieeën voor onder andere industrieel afvalwater.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • van een industriële naar een informatiemaatschappij
 • van een industriële naar een kennismaatschappij
 • van het industriële naar het dienstentijdperk

De Amerikaanse futuroloog Francis Fukuyama stelt in zijn recente boek The Great Disorder dat de aandacht voor ethiek typerend is voor de overgang van een industriële naar een informatiemaatschappij.

http://www.minjust.nl/b_organ/npc/beroepsm/art_kk_opkomst_bedrijfscode.htm

"Ons onderwijs heeft de overgang van een industriële naar een kennismaatschappij nog niet gemaakt", legt Vandeurzen uit.

De Morgen,

De overgang van het industriële naar het informatietijdperk bracht ons een nieuwe term: 'Kennismanagement'.

http://www.reekx.nl/artikelen/Kennismanagement.pdf,

De visie dat we ons in de overgang van het industriële naar het dienstentijdperk bevinden, komt mij geheel en al onjuist voor.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • agrarisch en industrieel
 • recreatief, industrieel en agrarisch

In een evolutie van 150 jaar hebben we de agrarische en industriële invloed gehad.

De Morgen,

De directeur zal deze bijeenkomst rond half twaalf een formeel tintje meegeven door de officiële opening te verrichten van een winkel. Deze is met produkten van de bewoners zelf samengesteld, tot stand gekomen in de industriële en agrarische sector die de inrichting kent.

Meppeler Courant,

Met de N.E.P wilde Lenin de agrarische en de industriële productie herstellen.

http://www.collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http%3A%2F%2Fwww.collegenet.nl%2Fstudiemateriaal%2Fverslagen.php%3Fverslag_id%3D8496%26site%3D

Waterlopen zijn verzamelplaatsen van water. Door hun ligging en hun lijnvormig karakter worden ze sterk beïnvloed door het omringende landgebruik. Bovendien vervullen ze talrijke functies die gaan van scheepvaart over drinkwatervoorziening, recreatief, industrieel en agrarisch gebruik, tot het opvangen en afvoeren van effluenten (gezuiverde afvalwaters).

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

 • huishoudelijk en industrieel
 • zowel industrieel als huishoudelijk

De reactie van Dolberg is niet verwonderlijk: hoe selectiever huishoudelijk en industrieel afval wordt ingezameld, hoe minder energie het op de duur gaat bevatten.

De Standaard,

In Wallonië wordt zeventig procent van het huishoudelijk en het industriële afvalwater nog steeds ongezuiverd op de Maas geloosd.

NRC,

Door het bijeenbrengen, beheren, renoveren en toegankelijk maken van deze unieke collectie, maakt Stichting EnergeticA duidelijk hoe energie in Nederland vroeger werd opgewekt, gedistribueerd en toegepast op zowel industrieel als huishoudelijk gebied.

http://www.energetica.nl/

(Vgl. hieronder ook de verbinding een industriële bakker.)
 • industrieel en ambachtelijk
 • industrieel of ambachtelijk

Bepaalde bouwwerken met een industriële of ambachtelijke functie kunnen bovendien niet gelijk waar worden opgericht; deze kunnen in principe slechts plaatsvinden in speciaal daarvoor afgebakende bestemmingszones.

http://www.bvvo.be/environment/reglement/acquisition/vl/21.asp

BakeMark Deutschland [...] ontwikkelt, produceert en verkoopt bakkerij-ingrediënten en -producten voor industriële en ambachtelijke bakkers.

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=32789,

Zowel de industriële als de ambachtelijke slager staan onder controle van keurmeesters.

http://www.voedingscentrum.nl/regelgeving/243Slachterijen.html

 • industrieel of medisch
 • medisch en industrieel
 • militair, industrieel en medisch

Hoewel goud fysiek onverwoestbaar is, "verdwijnen" grote hoeveelheden van het metaal door de omvorming tot juwelen of door het gebruik voor industriële of medische toepassingen, schrijft de EIU.

De Standaard,

Kernenergie heeft heel wat medische en industriële toepassingen, waar verschillende lidbedrijven van Agoria een sterke marktpositie innemen.

http://www.agoria.be/pdf/nl/nucleair_NL.pdf,

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een lastechniek voor gebruik te velde - waarbij het veld ook rustig onder water kan liggen [...]. Volgens een persbericht van zijn universiteit onderzoekt Weihs nu de militaire, industriële en medische mogelijkheden.

De Standaard,

 • de industriële en technologische opdracht
 • industriële en technologische uitvindingen

De Flag gaat akkoord met de verklaring van minister van wetenschapsbeleid Yvan Ylieff dat de Ariane-5 moet slagen en dat ESA en België in het bijzonder hun inspanningen voor de draagraket moeten voortzetten, "maar niet ten koste van de telecommunicatie en wetenschappelijke programma's waarvoor België ingetekend heeft en waarvan de industriële en technologische opdracht naar de Vlaamse bedrijven en universiteiten moeten terugvloeien".

De Standaard,

Net zoals vele industriële en technologische uitvindingen, werd de Quarter Horse geboren uit noodzaak.

http://www.multimania.com/bqha/qhned.htm

 • technologische, industriële, economische, sociale en culturele aspecten
 • technisch, industrieel en economisch opzicht
 • industriële en economische revoluties

Om een zo groot mogelijk effect te sorteren richt het programma zich op een beperkt aantal onderzoeksgebieden die technologische, industriële, economische, sociale en culturele aspecten combineren.

http://www.europeesplatform.nl/,

Ongeveer vanaf 1850 kan men een geleidelijk economisch herstel constateren [...] en omstreeks die tijd ziet men een modernisering in technisch, industrieel en economisch opzicht.

http://www2.let.uu.nl/Solis/nederlands/mod-ltk/onderwijs-ba-geschiedenis-week1&2/1&2-text.html

Het waren in belangrijke mate Europese wetenschappers en industriëlen die de afgelopen twee eeuwen de opeenvolgende industriële en economische revoluties, eerst binnen dit continent, later ook daarbuiten, op gang brachten.

http://premier.fgov.be/topics/speeches/n_speech129.html,

 • industriële en commerciële belangen
 • industriële en commerciële ondernemingen
 • technologisch, industrieel en commercieel

De CWC vertegenwoordigt bijgevolg op vele niveaus een compromis tussen de legitieme industriële en commerciële belangen enerzijds en de wens om een bepaalde vorm van oorlogvoering te bannen anderzijds.

De Standaard,

Tussen 1970 en 1991 steeg het aantal industriële en commerciële ondernemingen van 9,1 tot 20,5 miljoen.

De Standaard,

Wie maakt de beste kansen gezien de structuur, managementopvattingen en alles wat deze ondernemingen technologisch, industrieel en commercieel (nog) in huis hebben?

NRC,

 • industriële en financiële belangen
 • industriële en financiële groepen
 • industriële en financiële nijverheid

Het concern ontdeed zich vorig jaar van zijn industriële en financiële belangen om zich te kunnen toeleggen op hotels, casino's, media en sportbelangen.

De Standaard,

Volgens de Franse krant Le Figaro praat Giat met "verschillende industriële en financiële groepen" over een overname van FN Herstal.

De Standaard,

Pudong [...] werd bestemd tot 'ontwikkelingszone'. Hier moet de belangrijkste opeenhoping van industriële en financiële nijverheid plaatshebben. De honderd vierkante kilometer die Pudong meet [...] moet veranderen in een economische centrum dat alle andere produktie- en handelscentra van China moet doen verbleken.

NRC,

 • grote industriële bedrijven
 • grote industriële concerns
 • grote industriële verbruikers
 • de grootste industriële groep

Zo sprak bijvoorbeeld de voorzitter van een vereniging van 250 grote industriële bedrijven over minister Heinsbroek van Economische Zaken.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

De feitelijke toepassing van biotechnologie in de land- en tuinbouw wordt vooral gestuurd door de belangen van grote industriële concerns in de internationale agro-industrie of de farmacie.

De Standaard,

Een gevolg van deze liberalisering is dat de energieprijzen in de meeste landen daalden. Zeker voor de grote industriële verbruikers, maar in sommige landen (Scandinavië, Duitsland) ook voor de kleine verbruikers.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Het opdoeken van AEG en het dreigende faillissement bij de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker stuwen de rode cijfers van de grootste industriële groep van Duitsland, met belangen in de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, naar ongekende hoogten.

De Standaard,

 • de oude industriële bekkens
 • de oude industriële gebouwen
 • de oude industriële regio's
 • de oudere industriële gewesten
 • de oudste industriële bedrijven

Op het platteland van Vlaanderen is de CVP nog steeds de dominante partij, in de oude industriële bekkens van Wallonië heeft de Parti Socialiste (PS) het nog steeds voor het zeggen.

NRC,

De oude industriële gebouwen van de brouwerij Lamot, die je van bijna overal ziet.

De Standaard,

Omdat een apart ondersteunend beleid gevoerd moet worden in oudere industriële regio's, worden in deze zogenaamde doelstelling-2-gebieden afgezwakte criteria gehanteerd voor de selectie van de specifieke economische knooppunten.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

"De Europese Commissie maakt van alle oudere industriële gewesten zones van onderontwikkeling."

De Standaard,

Norma Boxmeer is ongetwijfeld een van de oudste industriële bedrijven in Boxmeer.

http://www.norma.nl/

Vaste verbindingen


een industriële bakker


 1. bakker of bakkerij die op grote schaal producten vervaardigt en die vaak halfproducten aflevert

  Daarboven zijn er circa honderd industriële bakkers met elk een gemiddelde broodlijn van 2.400 of 3.600 broden per uur.

  NRC,

  's Morgens vroeg is ze haar voorraad gaan halen bij een "industriële" bakker.

  De Standaard,

een industriële bakkerij


 1. bakkerij die behoort tot de industrie die op grote schaal producten vervaardigt en die vaak halfproducten aflevert

  De oprichting van het promotiefonds werd vorig jaar per Vlaams decreet goedgekeurd en sinds januari van dit jaar zijn zowel de industriële bakkerijen als de ambachtelijke bakkers verplicht om 2 frank per 1.000 frank omzet aan het fonds te betalen.

  De Standaard,

  Volgens de bond zal de promotie enkel ten goede komen van de industriële bakkerijen.

  De Standaard,

  Industriële bakkerijen als Quality Bakkers en Saba zijn niet in staat om hun produkten ovenvers op de schappen van de supermarkt te krijgen.

  NRC,

industrieel eigendom


 1. recht op eigenaarschap van een uitvinding, product of merk; octrooi; patent

  Het Bureau verstrekt actief en doelgroepgericht informatie over het octrooisysteem, de in het octrooiregister opgeslagen gegevens en over de uitgebreide collectie literatuur op het gebied van de industriële eigendom.

  http://www.bie.nl/index1.htm

  Het profiel van deze opleiding kadert zeer precies in het vakgebied van wat men de "intellectuele rechten" noemt, met daarin het auteursrecht in de ruime zin, evenals de industriële eigendom.

  http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/opleidingen/c/c21a.htm

  Commerciële en industriële eigendom was in zijn ogen moreel verdacht, omdat deze vorm van eigendom eigenlijk niet paste in de huishouding van de traditionele familie.

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

  Navraag bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, dat octrooien verleent en registreert, leert dat er 'nog wel 25 soortgelijke plastuiten' bekend zijn.

  Algemeen Dagblad,

industrieel ingenieur


 1. ((vooral) in België)
  iemand die een vierjarige opleiding afgerond heeft (aan een universiteit of bijvoorbeeld aan een industirële hogeschool) en die de titel "ing." draagt; ook: titel van industrieel ingenieur; studierichting of opleiding tot industrieel ingenieur

  Synoniem: ingenieur ((vooral) in België,verouderend)

  Antoniem: ingenieur ((vooral) in België)

  Op het vlak van de hogere technische vorming kent men in Vlaanderen drie niveaus: technische graduaten (3 jaar hogeschool), industrieel ingenieur (4 jaar hogeschool), academisch ingenieur (5 jaar universiteit).

  De Standaard,

  Vanaf '97 zal elke landmeter-expert in Vlaanderen gediplomeerd moeten zijn als industrieel ingenieur of licentiaat en een verplichte beroepsstage moeten doen van maximum 200 werkdagen.

  De Standaard,

  Al negen jaar geeft hij les over bier en brouwerijen aan de industriële ingenieurs in Gent.

  (onbekend) ,

industrieel ontwerp


 1. Vormvariant: industrieel ontwerpen

  ontwerp of het ontwerpen van gebruiksgoederen met het oog op functionaliteit en gemakkelijke productie zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de esthetische waarde; industriële vormgeving; ook: studierichting waar men leert industriële ontwerpen te maken; opleiding voor industrieel ontwerpen

  Synoniem: industriële vormgeving

  Of wordt hier wellicht een ironische kanttekening geplaatst bij de design-gekte die iedere vorm van industrieel ontwerp tot exposeerbaar materiaal wil verklaren?

  NRC,

  Met Designlink, de organisatie waarin opdrachtgevers voor industrieel ontwerp en industrieel ontwerpers zich hebben verenigd, zijn besprekingen gestart om gezamenlijk een breed opgezette jaarlijkse designmanifestatie, de Nederlandse Designprijzen, te organiseren.

  http://www.bno.nl/nl/bno/BNO_Beleidsplan.pdf,

  Jaarlijks krijgt Archetype studenten in de architectuur of uit de richting industrieel ontwerp over de vloer.

  De Standaard,

  De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Deze zijn actief binnen diverse disciplines: grafisch ontwerpen, interactief ontwerpen, industrieel ontwerpen, verpakkingsontwerpen, ruimtelijk ontwerpen, mode en styling, en illustratie.

  http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

  König studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft.

  http://www.intermediair.nl/starters/0019/verzin.htm#12,

een industrieel ontwerper


 1. iemand die voor zijn beroep industriële ontwerpen maakt; industrieel vormgever

  Synoniem: een industrieel vormgever

  Industrieel ontwerpers kunnen hun werk veelal ook deponeren als model bij het Benelux Modellenbureu te Den Haag.

  http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

  Met Designlink, de organisatie waarin opdrachtgevers voor industrieel ontwerp en industrieel ontwerpers zich hebben verenigd, zijn besprekingen gestart om gezamenlijk een breed opgezette jaarlijkse designmanifestatie, de Nederlandse Designprijzen, te organiseren.

  http://www.bno.nl/nl/bno/BNO_Beleidsplan.pdf,

een industrieel plan


 1. ((vooral) in België)
  een plan voor de activiteiten en financiën van een onderneming; ondernemingsplan; businessplan

  Synoniem: businessplan; ondernemingsplan

  De captain of industry legt uit dat hij met zijn mensen een missie vastlegde; een strategie uitstippelde; zichzelf overtuigde dat het bedrijf een toekomst heeft; een industrieel plan uitdokterde.

  De Standaard,

  Het nieuw industrieel plan dat Vinck uitwerkte, kost opnieuw vele banen. De onderneming beweert dat het omvangrijke investeringsprogramma dat in het vooruitzicht is gesteld haar in staat zal stellen haar toonaangevende positie op de wereldmarkt te behouden.

  De Standaard,

  De investeringen maken deel uit van het industrieel plan dat UM vorige week bekendmaakte.

  De Standaard,

  De recycling- en raffinage-activiteiten - waar het industrieel plan op gericht is - deden het wel goed.

  De Standaard,

de eerste industriële revolutie


 1. de industriële revolutie in de 19e eeuw die in gang werd gezet door de uitvinding van de stoommachine en gietijzer uit hoogovens

  Semagram


  De eerste industriële revolutie…

  is een revolutie

  • [Tijd] vond plaats in de 19e eeuw
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] werd in gang gezet door de uitvinding van de stoommachine en gietijzer uit hoogovens
  • [Gevolg of resultaat] resulteerde in meer industrie en een groei aan productiviteit

   De eerste industriële revolutie vond voornamelijk plaats in Groot-Brittanië en duurde ongeveer van 1760 tot 1830. De tot dan toe ongekende productiviteitsgroei die tijdens deze periode plaats vond, was grotendeels het resultaat van de diffusie van twee GPT's, de stoommachine en geautomatiseerde textielmachines.

   http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

   Mentaal zijn we blijven steken in het industriële tijdperk. De Duitse welvaart wordt nog steeds gedragen door industrieën uit de éérste Industriële Revolutie - die de laatste tweehonderd jaar, 1780 tot 1980, omvat.

   NRC,

   Omdat de verbranding van fossiele brandstoffen pas in het midden van de eerste Industriële Revolutie, zo'n kleine 150 jaar geleden, goed op gang kwam zal er een bepaald ogenblik komen waarop deze allemaal verbrand zijn.

   http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

  de tweede industriële revolutie


  1. de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw die in gang werd gezet door de uitvinding van de verbrandingsmotor, turbines, elektriciteit en staal

   Synoniem: de technologische revolutie

   Semagram


   De tweede industriële revolutie…

   is een revolutie

   • [Tijd] vond plaats in de tweede helft van de 19e eeuw
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] werd in gang gezet door de uitvinding van de verbrandingsmotor, turbines, elektriciteit en staal
   • [Gevolg of resultaat] resulteerde in meer industrie

    De tweede industriële revolutie, die ongeveer duurde van 1870 tot 1914, vond gelijktijdig plaats in Europa en de Verenigde Staten. Ze was deels het resultaat van de diffusie van twee andere GPT's, elektriciteit en de interne verbrandingsmotor, samen met andere belangrijke innovaties.

    http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

    De tweede industriële revolutie, die elektriciteit in elk huis bracht en dankzij massaproductie koelkasten, stofzuigers en andere huishoudelijke apparatuur betaalbaar maakte, bracht deze Amerikaanse Droom in bescheiden vorm binnen handbereik van de gemiddelde burger.

    http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/08/11/Vp/bk1.html,

   de derde industriële revolutie


   1. de industriële revolutie die door de computertechnologie en daarmee samenhangende veranderingen in informatieopslag in gang is gezet

    Synoniem: digitale revolutie

    Semagram


    De derde industriële revolutie…

    is een revolutie

      Weer een eeuw later zitten we eind 20ste eeuw en dus temidden de derde industriële revolutie, de digitale revolutie. Aan die digitalisering doen we allemaal naarstig mee. Want wie hier aanwezig heeft er niet een mobiele telefoon? Een computer thuis? Een internet-aansluiting?

      http://www.steyaert.org/jan/publicaties/2003digitaalgezond.pdf,

      Is het angstvisioen van Orwells '1984' over een politieke partij die een land met behulp van Big Brother-computer op een dictatoriale manier domineert, nog altijd reëel? Kunnen de micro's ontaarden in intelligente beesten die het verval van de democratie programmeren? Iedereen die de schepsels van de derde industriële revolutie rondom zich bezig ziet, moet ooit wakker liggen van deze naar doem ruikende vragen, maar geen enkel computerprogramma, hoe geavanceerd ook, geeft er een antwoord op.

      http://users.pandora.be/koertvandevelde/theorie/leerl4Dstel.htm

      3D-printen biedt hierdoor enorme mogelijkheden voor efficiënt maatwerk in industriële productie. Eerder dit jaar bestempelde the Economist het als de derde industriële revolutie: produceren wordt volledig gedigitaliseerd via slimme software.

      http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6164/Overheid-2-0/article/detail/3336570/2012/10/24/Het-3D-printen-van-sleutels-en-wapens-dit-schreeuwt-om-nieuwe-regelgeving.dhtml,

     • de revolutie op het gebied van duurzaamheid, mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang

      Semagram


      De derde industriële revolutie…

      is een revolutie

        De derde industriële revolutie, zo noemt Rifkin deze combinatie van schone energie en slimme technologie. Hij vergelijkt de ontwikkeling met eerdere doorbraken, zoals die van de stoommachine.

        http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1677990/2007/05/10/rsquo-Europa-heeft-een-nieuw-plan-nodig-rsquo.dhtml,

        De overgang van gewone naar duurzame productie wordt al de derde industriële revolutie genoemd. Zo heet tenminste het onderzoeksrapport dat ING woensdag presenteerde over de ingrijpende veranderingen die het bedrijfsleven de komende decennia wacht.

        http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/985536/2010/03/25/Derde-industriele-revolutie-in-de-maak.dhtml,

        Wij hebben publieke investeringsmaatschappijen waarvan wij ons nu in al onze privatiseringsdrang afvragen of wij ze nog nodig hebben. Maar zij hebben een soms belangrijke rol gespeeld bij het introduceren van de derde industriële revolutie. Welnu, er is zeker nood aan één of zelfs meer investeringsmaatschappijen – publieke of gemengde – met als specifieke opdracht het investeren in allerlei leefbare initiatieven van duurzame ontwikkeling, om ook deze revolutie mee mogelijk te maken.

        http://www.belspo.be/frdocfdd/nl/pubnl/sympnl/s2001rnl/srn_barr.pdf,

       de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen


       1. het politieke programma in de jaren '80 om werkgelegenheid en de economie in België te stimuleren door investeringen op het gebied van de micro-elektronica en biotechnologie; DIRV; DIRV-actie

        Synoniem: DIRV; DIRV-actie ((vooral) in België)

        Semagram


        De Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen…

        is een project

          Hoofdsemagram: DIRV


          De wetenschapper voelde zich aangesproken door de ambiance rond de Dirv-actie (Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen) en zou in België zijn eigen biotech-bedrijfje oprichten.

          De Standaard,

          PGS is hét paradepaardje van de Vlaamse biotechnologie, die op haar beurt werd uitgeroepen tot een van de pijlers van wat ooit de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen heette.

          De Standaard,

          Imec ontstond twaalf jaar geleden tijdens de Dirv-periode, de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen. Universitairen en wetenschappers uit het hele land ervaarden toen de noodzaak om hun versnipperde inspanningen eens en voor altijd te bundelen.

          De Standaard,

          Het VEV is niet uit op een heruitgave van de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV), een project uit de jaren tachtig waarbij het accent lag op technologische vooruitgang.

          De Standaard,

          Daarmee komt een eind aan de Vlaamse verankering van wat eens het boegbeeld van de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen was, de Dirv-actie van toenmalig voorzitter van de Vlaamse regering, Gaston Geens.

          De Standaard,

         op industriële schaal


         1. op grote schaal, meestal met behulp van de industrie

          Nieuwe ontwikkelingen situeren zich vooral op het vlak van het ontpakken van producten uit de distributiesector, die niet geschikt worden bevonden voor menselijke consumptie. Verschillende systemen werden ontwikkeld voor blikken, kartonverpakkingen, glazen bokalen en flessen, tetrabriks, ... Dit ontpakken gebeurt in Vlaanderen nog niet op industriële schaal, maar wel op beperkte schaal met eenvoudige installaties bij een aantal veehouders.

          http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/Technieken/gebruik_als_diervoeder.pdf,

          Het antwoord is dan steevast dat herdenken nodig is om te voorkomen dat de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog zich herhalen. Maar doet het dit? De jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben genoeg massaslachtingen te zien gegeven - zij het misschien nog niet op de industriële schaal van Auschwitz - om daaraan te doen twijfelen.

          NRC,

          Als het Franse voorstel voor het reservaat was aangenomen, zou dat hervatting van de walvisvangst op industriële schaal in het Zuidpoolgebied definitief onmogelijk hebben gemaakt.

          NRC,

          BioBlue zal geurbestrijders en wasproducten op de markt brengen die volledig biologisch zijn, en de onderneming heeft ook vergevorderde plannen voor biologische afvalverwerking op industriële schaal.

          http://www.pressreleases.be/script_NL/newsdetail.asp?nDays=m=8984,

          Het Interuniversitair micro-elektronica centrum (Imec) in Leuven doet al jaren onderzoek met als doel praktisch toepasbare en economisch rendabele zonnecellen te ontwikkelen, en methoden om die zonnecellen op industriële schaal te produceren.

          De Standaard,

          Het moet dan wel gaan om het ontwerpen van een standaardmodel voor de vervaardiging op industriële schaal.

          http://home.wxs.nl/~intprop/nl.tmr.htm

         industriële veeteelt


         1. Vormvariant: industriële veehouderij

          intensieve veeteelt; veeteelt op grote schaal

          Synoniem: intensieve veehouderij

          "Zieke dieren moeten uit de kudde, anders tasten ze de hele stapel aan.De situatie in Engeland is het beste bewijs dat je beter geen halve maatregelen treft." Veto: Zegt u dan: zo'n ziektes en de slachting als gevolg daarvan, dat hoort nu eenmaal bij de industriële veeteelt? Verachtert: "Ik zou de schuld niet zozeer bij de intensieve veeteelt leggen."

          http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/veto2228/koe.html

          Veertien organisaties voor dieren- en milieubescherming, waaronder Biologica, schaffen het woord "bio-industrie" per vandaag af. Vanaf nu spreken we over "vee-industrie", als het over grootschalige industriële veeteelt gaat.

          http://www.veeindustrie.nl/

          Te denken valt aan eco-, bio- of scharrelveehouderij, naast industriële veehouderij, hobbymatige dierhouderij en veehouderij in natuurgebieden.

          http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

         een industrieel vormgever


         1. iemand die voor zijn beroep aan industriële vormgeving doet; industrieel ontwerper

          Synoniem: een industrieel ontwerper

          De industriële vormgever maakt zijn produkt zodanig, dat het door een machine kan worden gemaakt.

          http://www.groenewald.nl/ck3files/klas53/functionaliteit.htm,

          Voor een docentschap bleek ze te perfectionistisch en een kort contact met de Wedgwoodfabrieken liep op niets uit: voor een rol als industrieel vormgever was ze ongeschikt.

          NRC,

          De Theo Limperg-prijs, een prijs voor industriële vormgeving, zo genoemd naar de jurist Limperg, autoriteit op het gebied van geestelijk eigendom van industrieel vormgevers.

          NRC,

          Hij werkte meer dan twintig jaar als industrieel vormgever voor de Nederlandse porseleinfabriek Mosa.

          De Standaard,

         industriële vormgeving


         1. ontwerp of het ontwerpen van gebruiksgoederen met het oog op functionaliteit en gemakkelijke productie zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de esthetische waarde; industriële vormgeving; industrieel ontwerp; industrieel ontwerpen

          Synoniem: industrieel ontwerp

          De Stichting Nederland Schoon heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder studenten industriële vormgeving om een afvalbak te ontwerpen voor in de auto.

          De Telegraaf,

          De Theo Limperg-prijs, een prijs voor industriële vormgeving, zo genoemd naar de jurist Limperg, autoriteit op het gebied van geestelijk eigendom van industrieel vormgevers.

          NRC,

          Overath studeerde vijf jaar industriële vormgeving.

          De Standaard,

          Steeds zijn er raakvlakken en overlappingen met de "echte" kunst aan de ene kant en met de industriële vormgeving aan de andere.

          De Standaard,

          Anders dan bij industriële vormgeving moeten studenten niet alleen leren nieuwe objecten te ontwerpen, ze dienen deze ontwerpen ook zelf uit te voeren in een gepaste techniek.

          http://www.phlimburg.be/opleid/dep5/dep5.asp,

         Woordfamilie


         Als deel van een afleiding


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         industrieel 1.1

         door de industrie geproduceerd; uit een fabriek

         Algemene voorbeelden


         Na het aanhoudend protest tegen de besparingen op door apothekers eigenhandig bereide geneesmiddelen, wilde de regering water in de wijn doen. De regeringsbeslissing houdt in dat magistrale bereidingen niet langer terugbetaald worden door de ziekteverzekering, als er een industrieel equivalent bestaat dat evenmin wordt terugbetaald.

         De Standaard,

         In dit Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou zoals het officieel heet, is ook het Centrum voor industriële creaties ondergebracht, als om de elders in het gebouw gehuldigde theorieën op te vangen in de praktijk.

         Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

         VLD-senator Jacques Devolder zegt dat het Riziv honderden miljoenen kan besparen als het de magistrale bereidingen zou aanprijzen, in plaats van ze te bestrijden. Hij steunt hiervoor op de vergelijking van 39 industriële geneesmiddelen met de gelijkwaardige bereiding.

         De Standaard,

         Combinatiemogelijkheden


         met substantief


         • industriële chocolade
         • industriële goederen
         • een industrieel product
         • industriële producten

         Ze wordt wereldleider in de cacaoverwerking en in de productie van industriële chocolade en neemt de derde plaats in op de wereldranglijst van producenten van cacaoboter en -poeder.

         De Standaard,

         Ook een toenemende consumptie van voedsel en industriële goederen, waarbij voor de productie heel wat water wordt gebruikt, zou een grote druk op het schaarse water kunnen teweegbrengen.

         De Standaard,

         De andere reden is dat Polen zeer veel industriële goederen importeert, ten minste een kwart.

         NRC,

         In de late middeleeuwen waren heel wat zeepzieders en kaarsenmakers gevestigd langs de Spiegelrei. Kaarsen waren een belangrijk industrieel product. In het productieproces van kaarsen moest zeep worden gebruikt en daarom werden deze twee beroepen vaak door dezelfde personen uitgeoefend.

         http://www.west-vlaanderen.be/cultuur& vrijetijd/OMD2003/Tolhuis.doc

         Het was een van zijn mooiste opdrachten: het ontwikkelen van een brievenbus voor de PTT [...]. "Er zijn weinig industriële producten die het zo lang volhouden".

         Haagsche Courant,

         met ander, nevengeschikt adjectief


         • agrarische en industriële producten

         Israël mag meer agrarische en industriële produkten afzetten op de Europese markt.

         De Standaard,

         industrieel 1.2

         door industrie gedomineerd; met veel industrie; waarin industrie een belangrijke rol speelt

         Algemene voorbeelden


         Het fenomeen van de café-chantants was één van de belangrijke culturele implicaties van de sociale verschuiving van platteland naar de vaak overbevolkte industriële stad.

         http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

         De kennissamenleving is wat De Wilde betreft hoofdzakelijk een industriële samenleving, met als voornaamste verschil dat in deze samenleving ook kennis onder industrieel regime is geplaatst.

         http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

         Combinatiemogelijkheden


         met substantief


         • de industriële economie
         • industriële economieën

         De gemechaniseerde industriële economie heeft plaats gemaakt voor een digitaal tijdperk, waar alles rond de netwerken draait.

         http://www.kubrussel.ac.be/WSetew/download/nieuwecon.pdf

         We hebben een ontwikkeling gezien van agrarische naar industriële economieën en vandaar naar de diensteneconomie.

         NRC,

         Het wereldwijde gebrek aan kapitaal, waarvoor al een paar jaar geleden werd gewaarschuwd, begint zich met het herstel van de industriële economieën te manifesteren in de economisch en politiek onzekerste landen.

         NRC,

         Een wereld met open markten en vrij kapitaalverkeer is niet nieuw: vóór de Eerste Wereldoorlog nam de internationale handel in de industriële ekonomieën een even belangrijke plaats in, alle verhoudingen in acht genomen, als nu.

         De Standaard,

         • een industriële samenleving
         • industriële samenlevingen

         Hij schreef eerder over honger op het platteland voor de industriële samenleving en over de voedselbereiding waarin hij aan de hand van geschriften uit de volkscultuur de beleving en verbeelding van een tijdvak, van de late middeleeuwen tot het begin van de verlichting, probeert op te roepen.

         NRC,

         Epidemiologie leert dat 75 tot 80 % van de gevallen van kanker in de westerse industriële samenlevingen te wijten zijn aan externe oorzaken o. a. milieufactoren.

         http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

         • het industriële tijdperk

         Onderzoek naar algenfossielen op de zuidpool wijst uit dat het broeikaseffect mogelijk niet iets van de laatste jaren is. Het zou al 200 jaar geleden zijn intrede hebben gedaan, bij het begin van het industriële tijdperk.

         De Standaard,

         Een andere ontwikkeling die Europa's concurrentiepositie heeft veranderd is de informatierevolutie die sinds 1980 in volle hevigheid is losgebarsten. Alleen doet Duitsland daaraan nauwelijks mee. Mentaal zijn we blijven steken in het industriële tijdperk.

         NRC,

         industrieel 1.3

         ( Gezegd van meubels, woonruimtes, gebouwen, etc.)
         eruitziend als iets dat behoort tot de industrie; met een industriële uitstraling; industrieel aandoend

         Algemene voorbeelden


         Rechts is de inkom die verborgen werd achter verticale industriële roosters die op de eerste verdieping ook horizontaal zijn gelegd zodat een klein terras tot stand kwam.

         De Standaard,

         In de andere set zorgde Death Ambient van Ikue Mori voor een patchwork van moeilijk definieerbare klanken. Mori als een sfinks achter haar geluids- en drummachines. Heel beheerst toverde ze industriële klanken, maar ook even traditionele Japanse muziek.

         De Standaard,

         Combinatiemogelijkheden


         met substantief


         • een industriële keuken
         • industriële keukens

         In de industriële keuken worden vaak ruwe materialen als rvs en beton gebruikt, waardoor de keuken een robuust karakter krijgt. De industriële keuken krijgt vaak de stempel ongezellig en koud te zijn, maar als je deze stijl combineert met keukenaccessoires is de industriële keuken een aanrader voor wie graag een unieke en trendy keuken in huis heeft!

         http://www.keukenswebsite.nl/industriele-keukens

         Rond de hal op de begane grond lagen een enorme eetkamer, een industriële keuken en een ruime zitkamer.

         De Openbaring, Tom De Cock,

         De keuken bevindt zich tussen de eet- en de zithoek en bestaat eigenlijk uit een evenwijdig opgestelde kook- en spoelzone. De apparaten, die aansluiten bij de high-tech sfeer van sommige industriële keukens, staan los of zijn ingebouwd in een met blauwe hardsteen bekleed werkblad.

         De Standaard,

         B - Als zelfstandig naamwoord

         industrieel 1.0

         iemand die voor zijn beroep een hoge functie bekleedt in een industrieel bedrijf

         Semagram


         Een industrieel…

         is een persoon

         • [Plaats] werkt in de industrie
         • [Rang of hierarchische positie] bekleedt een hoge functie
         • [Geslacht] is een man of een vrouw
         • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] is door zijn werk vaak rijk
         • [Betrokkene] geeft leiding aan werknemers (vaak arbeiders) in het bedrijf
         • [Bezitter of eigenaar] is vaak de eigenaar of mede-eigenaar van het bedrijf
         • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

         Algemene voorbeelden


         Hoofdaandeelhouder Carlo De Benedetti verloor door de strubbelingen niet alleen heel wat van zijn pluimen als visionair industrieel. Hij zag door het opeenvolgend beroep op kapitaalverschaffers ook zijn controle op Olivetti verminderen en naar het buitenland verdwijnen.

         De Standaard,

         Volgens Furet was Stalin in het Westen beduidend populairder dan Lenin. "Het waren niet alleen linkse intellectuelen die blind waren voor de realiteit, ook westerse leiders en zelfs industriëlen 'geloofden', in plaats van de feiten onder ogen te zien."

         De Standaard,

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • een rijke industrieel
         • rijke industriëlen

         De wanhoop bij het huidige bestuur sloeg wel zéér fors toe, toen maandag bleek dat een rijke industrieel in principe bereid was geweest drie jaar lang als hoofdsponsor op te treden.

         NRC,

         Vervolgens kwam hij even bij ons langs, op weg naar een vriendin op het Museumplein, die met een rijke industrieel getrouwd was.

         Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

         Er staat wel meer bezienswaardige architectuur in Florida. De rijke industriëlen die de staat ontsloten, hadden er een handje van weg om monumentale bouwwerken op te trekken.

         De Standaard,

         • belangrijke industriëlen
         • invloedrijke industriëlen
         • invloedrijkste industriëlen

         De namen van veel belangrijke industriëlen gingen verloren. Wie kent nog de Amsterdammer De Bruijn die [...] de beetwortelsuikerfabricage ter hand nam [...]. Of de textielfabrikanten Krantz en Le Poole? De industriëlen die wel nog in brede kring bekendheid genieten hadden het geluk dat hun bedrijf tot de dag van vandaag onder de familienaam wordt uitgeoefend: Stork, Fokker, Van der Giessen.

         NRC,

         In het begin van de jaren '20 slaagde deze echte Antwerpenaar er in om enkele belangrijke industriëlen te laten investeren in een gebied van 80 hectaren in Deurne.

         http://nederlands.monster.be/regionaal/ap/articles/air/

         Bush manipuleert de wetenschap om de belangen te dienen van conservatieve Republikeinen en van invloedrijke industriëlen.

         http://users.pandora.be/tansens/nmbs/blogger/2003_08_01_nmbs_archive.html,

         Aharon Dovrat, een van Israëls invloedrijkste industriëlen, voorziet zelfs [...] een "ramp indien het vredesproces wordt onderbroken".

         De Standaard,

         • vooraanstaande industriëlen

         Op een oproep van vooraanstaande industriëlen heeft de financiële wereld onvoldoende gereageerd, aldus het blad.

         De Standaard,

         Ook de financiële wereld was niet geïnteresseerd [...]. Debet daaraan was overigens ook dat de ondernemers zich verzetten tegen de publikatie van jaarverslagen en dat vooraanstaande industriëlen, zoals de textielbaronnen in Twente, het liefst baas in eigen huis bleven.

         NRC,

         Een wet in Connecticut van 1841 verbood het bezit van om het even welke negen pin banen, omdat er massaal gegokt werd. Vele vooraanstaande industriëlen verkozen dan ook een baan te installeren binnenin hun herenhuizen.

         http://www.bowling.be,

         • een Nederlandse industrieel
         • een Japanse industrieel
         • een Vlaamse industrieel
         • Belgische industriëlen
         • Duitse industriëlen
         • Israëlische industriëlen
         • Nederlandse industriëlen
         • Vlaamse industriëlen

         Het Cobra-museum heeft nog geen eigen verzameling, maar steekt van wal dank zij een langdurige bruikleen van Karel van Stuijvenberg, een Nederlandse industrieel die fortuin maakte in Venezuela.

         De Standaard,

         Al sinds jaren hoop ik eens een glimp op te vangen van de niet zo langgeleden in het nieuws gekomen Inada-collectie van oosterse decoratieve kunst. Die is privé-eigendom van een Japanse industrieel, Yokuro Inada, en nooit eerder buiten Japan te zien geweest.

         Sleuteloog, Hella S. Haasse,

         Elke Vlaamse industrieel die aan ruimtevaart wil doen heeft een kernactviteit moeten zoeken die hem toelaat op te treden als referentiepartner in een internationaal programma.

         http://www.vrind.be/nl/strategie.htm

         "Telkens ik Belgische industriëlen opzoek, vragen ze al snel naar de overheidssteun die ze voor hun investering kunnen ontvangen", zegt Babinet.

         De Standaard,

         En van Nederlandse en Duitse industriëlen krijgt het hoger onderwijs een zesje.

         NRC,

         De groei in de hoogtechnologische sektor [...] is zo stormachtig dat Israëlische ondernemers schatten dat tot het jaar 2000 tegen de 12.000 hoog opgeleide arbeidskrachten [...] nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Als noodmaatregel zullen Israëlische industriëlen zelfs volgend jaar in New York een arbeidsbeurs houden om personeel voor deze industrietak met Amerikaanse salarissen aan te trekken.

         De Standaard,

         Enkele Vlaamse industriëlen staken de koppen bij elkaar en besloten financiële middelen vrij te maken om de krant te redden.

         http://www.standaard.be/info/krant/vum.asp,

         in voorzetselgroep


         • een rijke familie van industriëlen

         Als afstammeling van een rijke familie van industriëlen zwom Rau letterlijk in het geld.

         http://www.gva.be/dossiers/-k/kunst/dossier.asp

         met eigennaam


         • de industrieel Oscar Schindler

         Nadat Schindler's List het verhaal vertelde van de industrieel Oscar Schindler die tientallen joden van de nazikampen redde, werd Spielberg dikwijls gevraagd naar zijn volgende filmprojekt.

         De Standaard,

         met ander, nevengeschikt substantief


         • de bankiers en de industriëlen
         • industriëlen en bankiers
         • bankier of industrieel

         Om een tegenwicht te bieden aan het Europa van de bankiers en de industriëlen, is er culturele uitwisseling nodig.

         http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=6152,

         Talrijke industriëlen en bankiers toonden zich kampioenen van opportunistische accommodatie.

         NRC,

         Geen enkel bekwaam bankier of industrieel zou in zijn bank of onderneming dergelijke onverantwoordelijkheid, dergelijke inaccuraatheid, dergelijke misrekeningen dulden.

         http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

         • industriëlen en handelaars
         • industriëlen en zakenlieden
         • industriëlen en zakenlui
         • industrieel of zakenman

         De goudsmeden maken daarvan gebruik om zich om te vormen tot bankiers, en geven aan hun deponenten certificaten af, staan leningen toe aan de staat alsook aan industriëlen en handelaars, tegen overgave van wisselbrieven.

         http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod001/historique_17ieme.html

         Een groot aantal 19e eeuwse uitvindingen (telefoon, fotografie, stoomtrein,...) en het ontstaan van een welstellende burgerij van industriëlen en handelaars, droegen bij tot de opkomst van een nieuw fenomeen: het toerisme.

         http://onva-rjv.fgov.be/nl/pdf/ontstaan%20en%20evolutie.pdf,

         Vijf Israëlische ministers en 100 industriëlen en zakenlieden schreven de conferentie van Caïro in hun agenda.

         De Standaard,

         Ruim twee weken geleden raakte bekend dat het Brusselse gerecht en de BBI heel wat informatie in handen hebben gekregen over rekeningshouders bij KB Lux en over complexe fiscale structuren die door industriëlen en zakenlui - al dan niet op wettelijke manier - zouden zijn gehanteerd om successierechten en inkomstenbelastingen te ontwijken of te ontduiken.

         De Standaard,

         'Elke dokter, industrieel of zakenman, die zich respecteert, heeft tegenwoordig een semafoon in zijn zak,' zei hij, 'en die begint te biepen als men die dokter enzovoort nodig heeft.'

         Drugs, Jef Geeraerts,

         • arbeiders en industriëlen
         • industriëlen, ambachtslui en arbeiders

         Toch willen we een aantal elementen van het leven van de arbeiders en van de industriëlen in de verf zetten.

         http://www.sip.be/fv/fv05/fr/mariatextiel.htm

         Op uitzondering van degenen gevestigd in industrie- of ambachtszones mogen alle industriëlen, ambachtslui en arbeiders tussen 20 en 7 uur geen werken uitvoeren die het gebruik vergen van machines of toestellen die buiten de fabriek, de werkplaatsen en de werven waarneembaar lawaai veroorzaken en die de rust van de nabijheid storen.

         http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

         • mijnwerkers, boeren, industriëlen en het leger

         Bankiers in Moskou verwachten dat de sobere begroting later dit jaar onder zware druk komt te staan door eisen van mijnwerkers, boeren, industriëlen en het leger.

         NRC,

         • de industrieel en mecenas
         • een industrieel, mecenas en boekenverzamelaar
         • de industrieel en kunstmecenas

         Het Wallraf-Richartz [...] deelt sinds 1986 een onderdak met het Ludwig Museum voor moderne kunst [...]. Daar moet het eerlang buiten, wegens een akkoord dat de stad vorig jaar sloot met de Akense industrieel en mecenas Peter Ludwig. Ludwig wil de kollektie die hij twintig jaar geleden aan Keulen afstond, aanvullen met negentig schilderijen van Pablo Picasso en een heel pak andere moderne kunstwerken.

         De Standaard,

         Het meisje was afkomstig uit Nederland en werd haar aanbevolen door Greshoff en M.B.B. (Bob) Nijkerk, een in Brussel woonachtige Nederlandse industrieel, mecenas en boekenverzamelaar.

         http://www.booncentrum.be/manteau/begin.html

         Als geschenk voor zijn 135-jarig bestaan verrijkte het Gemeentekrediet zich met een belangrijke kollektie Belgische kunst, afkomstig van de industrieel en kunstmecenas Georges De Graeve, voorzitter van BP en de Petroleumfederatie.

         De Standaard,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Overige woordfamilieleden