inspraakochtend


inspraakochtend 1.0

bijeenkomst 's ochtends, georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven hun mening en wensen kenbaar te maken in een zaak van breder belang; bijeenkomst 's ochtends voor inspraak

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een inspraakochtend…

is een bijeenkomst; is een activiteit

  • [Functie] dient om de gelegenheid te geven meningen en wensen kenbaar te maken
  • [Tijd] vindt plaats in de ochtenduren
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is openbaar
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt georganiseerd voor betrokkenen en belanghebbenden
  • [Handelende persoon] wordt vaak georganiseerd door overheidsinstanties
  • [Object betroffen] heeft betrekking op een project of onderneming dat ook op anderen invloed heeft, bv. een bouwaanvraag, wijziging van een bestemmingsplan enz.

Algemene voorbeelden


In een laatste poging, gisteren tijdens de inspraakochtend in het Provinciehuis in Den Haag, gaven de afgevaardigden van de bewonersverenigingen uit Bijdorp en omringende wijken nog eens een toelichting op hun bezwaarschriften.

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd040081,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


  • op de inspraakochtend

De statenleden kregen vooral het verwijt van de aanwezigen dat er niet naar de burgers geluisterd wordt, zoals op de inspraakochtend op 21 september in Motel Van der Valk in Assen ook niet gebeurde.

Meppeler Courant,

als object bij een werkwoord


  • een inspraakochtend houden
  • een inspraakochtend organiseren

Over het WVG-vervoer wordt 5 maart van 10.00 – 12.00 uur in Hotel/restaurant Igesz aan de Markt in Schagen een inspraakochtend gehouden.

www.schagenfm.nl/nieuws/inspraakochtend-wvg-vervoer.html,

Diomage wil graag horen wat clienten (c.q. hun verwanten) vinden van de zorg en ondersteuning die geboden wordt [...]. Jaarlijks organiseert Diomage (in samenwerking met Clientenraad en Clienten-verwantenraad) een inspraakochtend voor clienten en een ochtend voor verwanten.

http://www.diomage.nl/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=58&Itemid=76