jongvolwassene


jongvolwassene 1.0

volwassen persoon in de leeftijd van 18 tot circa 25 jaar; jonge volwassene; jeugdige volwassene
De aangehouden leeftijdgrens varieert; ook mensen tot de leeftijd van 30 of zelfs 35 jaar worden wel jongvolwassenen genoemd.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een jongvolwassene…

is een volwassene; is een persoon

 • [Leeftijd] heeft een leeftijd van 18 tot 25 jaar, volgens andere bronnen ook tot 30 en zelfs 35 jaar

  Algemene voorbeelden


  Het aantal alleenstaanden is toegenomen tot 33 procent van de bevolking. Dat komt onder meer omdat jongvolwassenen na het verlaten van de ouderlijke woning eerst een tijd op zichzelf wonen voordat ze gaan samenwonen of trouwen.

  Reformatorisch Dagblad,

  Hij benadrukt dat het filmpje niet louter negatieve reacties opleverden. "We richtten ons op een specifieke doelgroep, namelijk de jongvolwassene die wel van dit soort absurde humor houdt."

  Trouw,

  Het echte probleem ligt in Vlaanderen eerder in de geestelijke gezondheid. De meisjes van 15 tot 24 vormen de enige uitzondering, maar juist onder die jongvolwassenen piekt de zelfmoordstatistiek bij de mannen: 20 per 100.000 inwoners, dat is meer dan het dubbele van Nederland.

  De Standaard,

  De financiële middelen voor het schooljaar 2002-2003 ziet er iets gunstiger uit dan geraamd was. Dat betekent bijvoorbeeld dat er tenminste nog een jaar langer de dagvavo gefinancierd kan worden. Het gaat daarbij om jongvolwassenen die soms door moeilijk gedrag of door chronische ziekten steeds verder afgleden zijn op het regulier voortgezet onderwijs.

  http://www.michielverbeek.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • aanmelden
  • wonen

  Jongvolwassenen die zich op Araña aanmelden hebben, omwille van diverse redenen, problemen om alleen te gaan wonen.

  http://mozaiek.vgc.be/arana.htm

  In 80 kamers in een nieuw te bouwen pand in Bos en Lommer kunnen evenzoveel jongvolwassenen (18-25 jaar) wonen.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  als object bij een werkwoord


  • jongvolwassenen begeleiden
  • jongvolwassenen ondersteunen
  • jongvolwassenen treffen

  Vanuit die pedagogische zorg willen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun begeleiders) begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar zingeving en groei naar volwassenheid.

  http://www.ijd.be/

  Volgens een studie van de Zwitserse psychiater met de schitterende naam Jules Angst krijgt één op tien Europeanen in zijn leven met een paniekaanval te maken. [...]. Vooral jongvolwassenen worden getroffen.

  De Standaard,

  met koppelwerkwoord


  • een jongvolwassene worden
  • jongvolwassenen zijn

  Het feit dat het verloop van de gebeurtenissen wordt beschreven vanuit het standpunt van een hoofdfiguur [...] biedt twee verhaaltechnische voordelen: enerzijds kunnen de lezers zich gaan identificeren met deze hoofdfiguur, net als zij een jonge kerel die stilaan op weg is een jongvolwassene te worden, en anderzijds kan ik zo ook weer een aantal historische gegevens, die een roman slechts tot ballast zouden zijn, links laten liggen.

  http://www.vvlg.be/jeugd4.htm

  De kinderen vertellen iets over gewone zaken zoals sport, school, hobby's en vriendschappen, maar ook over hun lichamelijke handicap, hoe zij en anderen er tegen aan kijken en hun toekomstvisie. Het bijzondere is dat er inmiddels 10 jaar is verstreken in het leven van deze kinderen, het zijn nu jongvolwassenen.

  De Telegraaf,

  met adjectief ervoor


  • de gemiddelde jongvolwassene
  • kwetsbare jongvolwassenen
  • laaggeschoolde jongvolwassenen
  • normaal begaafde jongvolwassenen

  Ik stel voor dat we in het HV trachten om aansluiting te vinden bij de existentiële ervaring van de jongere van vandaag: zijn of haar levensvragen, angsten en genoegens moeten op onze agenda staan, of we dat nu postmodern of iets anders noemen; De 'zekerheden' van de oudere generatie zijn ondertussen ook wat minder zeker, of in elk geval minder relevant geworden in de perceptie van de gemiddelde jongvolwassene.

  http://www.vrijzinnighumanisme.be/,

  Pleitbezorger zijn van kwetsbare en gekwetste kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

  http://www.ijd.be/

  Meer in het bijzonder zei Frank: 'je hebt toen iets gedronken met ons en zo, en dat maakte het verschil'. Dit bevestigt het belang van cafébezoek en alcohol binnen de leefwereld der laaggeschoolde jongens en jongvolwassenen.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Normaal begaafde (jong)volwassenen met autisme worden zich doorgaans bewust van hun problemen, al begrijpen ze die niet steeds goed.

  http://www.autisme-vl.be/vva/index.asp

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gekwetste jongvolwassenen
  • de geschoolde jongvolwassene

  Pleitbezorger zijn van kwetsbare en gekwetste kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

  http://www.ijd.be/

  Ouders in Ethiopië sturen hun kinderen niet naar school omdat de opbrengst van de arbeid van hun kind (de bijdrage van het kind tot het gezinsinkomen) NU groter is dan de bijdrage die de geschoolde jongvolwassene later zou geven.

  http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/cop/Dutch/publication.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • jongvolwassenen in de leeftijd van achttien tot dertig

  "Onze doelgroep bestaat uit jongvolwassenen, in de leeftijd van achttien tot dertig."

  De Standaard,

  Voorzetsel: met

  • jongvolwassenen met autisme
  • jongvolwassenen met een (fysieke, verstandelijke, lichamelijke of meervoudige) handicap
  • jongvolwassenen met psychosociale problemen
  • jongvolwassenen met sympathie voor Groen Links

  Normaal begaafde (jong)volwassenen met autisme worden zich doorgaans bewust van hun problemen, al begrijpen ze die niet steeds goed.

  http://www.autisme-vl.be/vva/index.asp

  Naast de plaatselijke groepen vormt KVG ook een lappendeken met een gericht aanbod voor gezinnen, volwassenen met een mentale handicap, jongvolwassenen met een fysieke handicap, fietsers met een handicap, jongerenwerkingen,...

  http://www.kvg.be/

  Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding Het ideaal: Direct inzetbare, tijdelijke ondersteuning bij opvoedkundige vragen en knelpunten in de thuissituatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap.

  http://www.spdgroningen.nl/jaarverslag/Jaarverslag.htm

  Araña Opvang en begeleiding van jongvolwassenen met psychosociale problemen. Araña richt zich naar 18 tot 25-jarigen die op hun weg naar het zelfstandig wonen nog nood hebben aan begeleiding.

  http://mozaiek.vgc.be/arana.htm

  Volgens recent Nijmeegs onderzoek zou dertig procent van de jongvolwassenen met sympathie voor Groen Links zichzelf als New Age-aanhanger beschouwen.

  NRC,

  Voorzetsel: tussen

  • jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar

  Doelgroep is de zogenaamde Generation X, jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar met belangstelling voor Internet.

  De Standaard,

  Voorzetsel: van

  • jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar
  • de jongvolwassenen van 18 tot 29 jaar

  Toneelpubliek is niet in die mate vergrijsd, maar jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar lopen toch vooral warm voor bioscoop, popmuziek en ook nog wel cabaret.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah166/nl/samenvatting.htm,

  Wat deze laatsten betreft, zien we dat de daling in de meeste leeftijdsklassen wordt verzwakt door een opmerkelijke stijging van de ontevredenen bij de jongvolwassenen van 18 tot 29 jaar: in 2002 was maar 10 % van hen gekant tegen de actiedag, nu zijn ze met 15 %.

  http://www.avcb-vsgb.be/nl/mati/mob/0309voiture.pdf,

  in voorzetselgroep


  • bij (de) jongvolwassenen

  De diagnostiek van ADHD is bij kinderen onder de zes jaar en bij volwassenen om diverse redenen moeilijker. Over de beste medicatiekeuze bij deze groepen bestaat nog onvoldoende kennis. Medicatie bij kinderen onder de zes jaar kent extra risico's en bij (jong)volwassenen dient het risico op misbruik serieus genomen te worden.

  http://www.adhd.nl/indexorigineel.html

  Sinds melk en boter in de jaren tachtig van de vorige eeuw op grote schaal werden gelanceerd, hebben deze zich een duidelijke plaats binnen het Taiwanese consumptiepatroon weten te verwerven, met name bij jongvolwassenen en hun kinderen.

  http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=102786,

  Mononucleosis is in 1920 beschreven bij jongvolwassenen met keelpijn, klierzwelling en een leukocytose.

  http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

  En toch zou het net bij de jongvolwassenen het gemakkelijkst moeten zijn om een verandering in hun keuze van vervoermiddel teweeg te brengen.

  http://www.avcb-vsgb.be/nl/mati/mob/0309voiture.pdf,

  • jongvolwassenen tot doelgroep hebben
  • opgroeien tot jongvolwassenen

  G4 Radio/FunX en Stads Radio zijn lokale publieke etherzenders die beide jongeren en jongvolwassenen tot doelgroep hebben.

  http://www.slor.nl/download/Nota%20Mediabeleid%20Gemeente%20Rotterdam%20def.versie.pdf

  We zien dat in gezinnen waar onze bewoners uit komen vaak een veelheid aan risicofactoren en een gebrek aan beschermende factoren zorgt voor een opvoedingsklimaat waarin kinderen te weinig kansen hebben om op te groeien tot jongvolwassenen die een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan kunnen leiden.

  http://www.heyacker.nl/

  • bestaan uit jongvolwassenen

  Het doelpubliek bestaat uit jongvolwassenen die geschonden zijn in hun leven, die het op eigen houtje niet meer aankunnen.

  De Standaard,

  • een aandoening van jongvolwassenen
  • begeleiding van jongvolwassenen
  • een doelgroep van jongvolwassenen
  • gedrag van jongvolwassenen
  • de generatie van jongvolwassenen
  • de (geestelijke) gezondheid van jongvolwassenen
  • een groep van jongvolwassenen
  • een kerngroep van jongvolwassenen
  • opvang van jongvolwassenen
  • de perceptie van de jongvolwassene
  • de positie van jongvolwassenen
  • dertig procent van de jongvolwassenen
  • straffen van jongvolwassenen

  Bij een klein percentage van de patiënten komt een echte icterus voor [...], maar veel vaker zijn er biochemische aanwijzingen voor een hepatitis (25-40%). Het is een aandoening van jongvolwassenen en de besmettelijkheid is waarschijnlijk veel lager dan het beeld zoals door Pfeiffer en Van der Wedden wordt beschreven.

  http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

  Dankzij deze twee opvangvormen kan Araña het hulpverleningsaanbod inzake opvang en begeleiding van jongvolwassenen differentiëren in functie van de mogelijkheden en de hulpvraag van de jongere.

  http://mozaiek.vgc.be/arana.htm

  Uit luisteronderzoek blijkt dat De lieve lust zijn doelgroep van tieners, adolescenten en jongvolwassenen bereikt.

  De Standaard,

  Het onderzoek 'Delinquent gedrag van jongvolwassenen in Nederland: begin en verloop' bevindt zich inmiddels in de fase van analyse en rapportage.

  http: //www.nscr.nl/Onderzoek.html

  Komt elf van elfen, van alfen? Dit zijn, naar oudgermaanse opvatting, een soort geesten; mogelijk zelfs de nog niet verloste zielen van overleden voorvaderen, waarmee de generatie van jongvolwassenen - via de initiatierituelen tijdens de lentefeesten - contact probeerde te leggen.

  http://www.fenvlaanderen.be/fenomeen/oorsprong.htm

  Altrecht wil naar vermogen bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, (jong)volwassenen en ouderen.

  http://www.hcrg.nl/watisaltrecht/index.htm

  De jongeren die zich wilden houden aan de praxis bleven achter in de moskee, maar beperkte zich tot de deelname aan het gebed. Als groep werd geen rekening gehouden met hen. Voorstellen tot verandering stuitten meestal op onwil of onkunde van het bestuur. Het is op deze manier dat een groep van jongvolwassenen, die gans hun leven in de 'grote' moskee geweest waren, trachtten te onderhandelen met de oudere mannen om meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de jongeren te krijgen.

  http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/kanmaz3.htm#up,

  De groep van Het Baken is opgedeeld in een kerngroep van 8 tot 10 (jong)volwassenen en twee deelgroepen: één voor oudere cliënten en één voor mensen met specifieke problemen, zoals hechtings-, angst- en inzichtsproblemen.

  http://www.dehoop.org/,

  De 'zekerheden' van de oudere generatie zijn ondertussen ook wat minder zeker, of in elk geval minder relevant geworden in de perceptie van de gemiddelde jongvolwassene.

  http://www.vrijzinnighumanisme.be/,

  De nieuwe RWN wordt op vijf verschillende onderwerpen aangepast. Dit zijn: - het familierecht; - de positie van minderjarigen en jongvolwassenen; - bestrijding van fraude; - het krijgen van het Nederlanderschap door 'optie'; - dubbele nationaliteit.

  http://www.immigratiedienst.nl/pdf/Naturalisatie_2002.pdf,

  Volgens recent Nijmeegs onderzoek zou dertig procent van de jongvolwassenen met sympathie voor Groen Links zichzelf als New Age-aanhanger beschouwen.

  NRC,

  Straffen van jongeren en jongvolwassenen krijgen het karakter van nieuwe-kansstraffen, die bestaan uit een verplicht pakket van scholing, begeleiding en toezicht.

  http://www.e-stem.nl/,

  • aandacht voor jongvolwassenen
  • begeleid wonen voor jongvolwassenen
  • een ontmoetingsplek voor jongvolwassenen
  • een zender voor de jongvolwassenen

  Er zal in het bijzonder worden geïnvesteerd in veelplegers en plegers van gewelds- en zedendelicten, met speciale aandacht voor jongvolwassenen.

  http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/Archief_2002/170902Modernisering_sanctiestelsel_dringend_noodzakelijk.asp?List=Y=10946=684=14533=7259,

  Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Piramide organiseert beschut en begeleid wonen voor jongvolwassenen en begeleid wonen voor thuislozen.

  http://www.kbs-frb.be/files/db/FR/ProjectenNL99.rtf

  Allesbehalve romantisch: Bernadetje speelt in een scootertent, een grauwe ontmoetingsplek voor jongvolwassenen.

  De Standaard,

  De Vlaamse Media Maatschappij had in 2001 twee televisiezenders: VTM als familiezender en Kanaaltwee als zender voor de jongvolwassenen.

  http://jim.be/index_ok.htm

  met substantief ervoor


  • een aantal jongvolwassenen
  • de, een groep jongvolwassenen
  • dertig procent van de jongvolwassenen

  Samen met een priester van de Parijse parochie van Saint-Germain-l'Auxerrois, in het centrum van de Franse hoofdstad, wil de generaal-buiten-dienst een "school voor de evangelizering" oprichten en elk jaar een aantal jongvolwassenen ertoe bewegen zich een jaar in dienst van de Kerk te stellen.

  De Standaard,

  Stilaan [...] groeit de groep (jong)volwassenen die wel een aangepaste begeleiding genoten hebben.

  http://www.autisme-vl.be/vva/index.asp

  Een kamer met kansen biedt een keten-georiënteerde aanpak voor een groeiende groep jongeren en jongvolwassenen die het niet haalt om op eigen kracht een goede startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven. De gevolgen hiervan worden in veel beleidsnotities als probleem bestempeld. De Foyer biedt hier een beproefde oplossing voor. In 80 kamers in een nieuw te bouwen pand in Bos en Lommer kunnen evenzoveel jongvolwassenen (18-25 jaar) wonen.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  met telwoord ervoor


  • 8 tot 10 jongvolwassenen
  • 80 jongvolwassenen

  De groep van Het Baken is opgedeeld in een kerngroep van 8 tot 10 (jong)volwassenen en twee deelgroepen: één voor oudere cliënten en één voor mensen met specifieke problemen, zoals hechtings-, angst- en inzichtsproblemen.

  http://www.dehoop.org/,

  Een nieuw project is de Foyer. "Kamers met kansen", een combinatie van wonen, werken en leren ineen voor 80 jongvolwassenen.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  met onbepaald voornaamwoord


  • evenzoveel jongvolwassenen
  • de meeste jongvolwassenen

  In 80 kamers in een nieuw te bouwen pand in Bos en Lommer kunnen evenzoveel jongvolwassenen (18-25 jaar) wonen.

  http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=HVO-Querido=0=welkom.html

  NEGO V wees uit dat de meeste jongvolwassenen er [...] de voorkeur aan geven binnen afzienbare tijd hun positie als alleenstaande om te ruilen voor hetzij een ongehuwde, hetzij gehuwde, partnerrelatie.

  http://www.cgso.be/feiten/leefvorm.htm#alleenstaand,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
  • jongeren en jongvolwassenen
  • kinderen, jongeren en jongvolwassenen
  • kinderen, jongeren en jongvolwassenen en begeleiders
  • kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
  • kinderen en jongvolwassenen
  • minderjarigen en jongvolwassenen
  • tieners, adolescenten en jongvolwassenen

  Deze minachting mondt vaak uit op agressief verbaal geweld en corporeel geweld en intimidatie door jongeren (kinderen zelf), jongvolwassenen en volwassenen.

  http://www.politics.be/phpBB/viewtopic.php?t=7969,

  Allochtonen, vooral de jongeren en jongvolwassenen, maken steeds vaker gebruik van internet om informatie over hun herkomstland te verwerven.

  http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag00.pdf,

  Het kind, de jongere, de jongvolwassene en hun opvoeding staan centraal. We moeten terug naar de kernvraag: "Op welke manier voeden we onze jonge mensen op tot competente, verstandige (elk op zijn/haar niveau) en tot relatiebekwame burgers."

  http://www.meerspirit.be/article.php/dossiers/2002/1/31/0,

  3. Doelstellingen 3.1. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun begeleiders begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar zingeving en groei naar volwassenheid 3.1.1. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen vormen en begeleiden 600 vormings- en ontmoetingsavonden voor individuele jongeren en aangesloten groepen organiseren waarin plaats is voor animatie,spiritualiteit, stilte, creativiteit, spel en uitwisseling.

  http://www.ijd.be/

  Altrecht wil naar vermogen bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, (jong)volwassenen en ouderen.

  http://www.hcrg.nl/watisaltrecht/index.htm

  Een ander heeft zich voor de opleiding opgegeven om specifiek kinderen en jongvolwassenen te kunnen begeleiden.

  Meppeler Courant,

  De nieuwe RWN wordt op vijf verschillende onderwerpen aangepast. Dit zijn: - het familierecht; - de positie van minderjarigen en jongvolwassenen; - bestrijding van fraude; - het krijgen van het Nederlanderschap door 'optie'; - dubbele nationaliteit.

  http://www.immigratiedienst.nl/pdf/Naturalisatie_2002.pdf,

  Uit luisteronderzoek blijkt dat De lieve lust zijn doelgroep van tieners, adolescenten en jongvolwassenen bereikt.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als jongvolwassene
  • als jongvolwassenen

  Aan de liefde komt een eind, als de ik-figuur verneemt dat Ida als jongvolwassene uit weerwraak haar vader bijna heeft doodgeslagen.

  De Standaard,

  Kunsthistorica Eva Mahn uit Halle in de ex-DDR portretteerde de vrienden en vriendinnen van haar tienerdochter en interviewde hen over hun leven, hun weg naar de zelfstandigheid als jongvolwassene en hun lastige weg naar de herwonnen vrijheid in het nieuwe Duitsland.

  De Standaard,

  Als we gedurende ons gehele leven moeten leren, zullen we in de periode die we als jongvolwassene aan een instelling van hoger onderwijs doorbrengen, andere dingen mogen en moeten leren.

  De Standaard,

  Zestienjarigen [...] willen als jongvolwassenen behandeld worden.

  De Standaard,