landduin


landduin 1.0

afbeelding

Bron: Duinloper
( CC BY-SA 3.0 )

door de wind gevormde zandheuvel in het binnenland; duin in het binnenland

Semagram


Een landduin…

is een duin

  • [Materiaal] bestaat uit fijn stuifzand
  • [Geheel] maakt vaak deel uit van een duinenrij
  • [Ontstaan] wordt gevormd door de wind
  • [Plaats] bevindt zich in het binnenland
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van zeeduinen en rivierduinen

Algemene voorbeelden


Door de overheersende westenwind werd vanaf zandvlakten en uit drooggevallen oude en recentere maasbedding zand opgewaaid. Duinvorming heeft hier (maar ook op de overige zandvlakten als gevolg van menselijke activiteiten) door de wind plaatsgevonden vanaf het laat-Pleistoceen tot soms zeer recent. Veelal zijn landduinen langgerekt met flauw hellende delen aan de windzijde en steile hellingen aan de windvrije zijde.

www.montferland.info/document.php?m=2&fileid...f...1...,

Het tertiaire zand (Houthaleniaan) en de hierop gedeponeerde grintmaterialen van de Maas werden op hun beurt afgedekt met dekzand uit het Pleistoceen (laatglaciaal = 2 miljoen jaren geleden). Dit dekzand bestaat hoofdzakelijk uit zand, en in mindere mate lemig zand. De lagen zijn niet al te dik en plaatselijk vermengd met de grintlagen. Een deel van het dekzand is lokaal verstoven om landduinen te vormen of is door het neerslagwater meegevoerd en in de Laambeek afgezet.

http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm

Deze eeuwenoude ruggen zijn ontstaan door zandstormen tijdens de laatste ijstijd, toen de Noordzee nog een uitgestrekte, droge zandvlakte was. Striemende westenwinden bliezen stuifzand het achterland binnen. In een gebied dat nu zandig Binnen-Vlaanderen wordt genoemd, sloegen de zandkorrels neer en hoopten zich op in zandruggen van soms meer dan 10 m hoog [...]. Het natuurreservaat is een relict van een gordel landduinen, de Noord-Vlaamse veldzone genoemd, die ontstond in de jongste ijstijd (ca. 100.000-10.000 jaar geleden) en waartoe grote heidegebieden zoals Bulskampveld behoorden.

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=3cb16cef-2ff0-42f2-83a0-419ac6f86855,

Het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied met talrijke vennen, heidegebieden, landduinen en uitgestrekte bossen.

http://www.grensparkzk.be/

Op andere plaatsen zijn moerassige en venige depressies ontstaan, hetzij binnen paraboolduinen, hetzij langs waterlopen die door landduinen afgedamd werden of door zand verstopt raakten.

http://www.provant.be/PIH/natuur/PNOP2/inventaris/2%20fysische%20geografie/fysische%20geografie.pdf