militair


A - Als zelfstandig naamwoord

militair 1.0

persoon die in het leger dient; iemand die voor zijn beroep of als dienstplichtige bij de krijgsmacht werkt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een militair…

is een persoon

 • [Uiterlijk] is meestal herkenbaar aan een uniform
 • [Groep] hoort tot een onderdeel van het leger, bijvoorbeeld de marine, landmacht of luchtmacht en werkt in een kleinere groep, zoals een bepaalde eenheid of bataljon
 • [Organisatie of instelling] werkt voor een krijgsmacht
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Rang] heeft soms een rang en wordt zonder rang soldaat genoemd
 • [Activiteit of handeling] moet vechten in een oorlog of helpen in een gebied waar oorlog is of een ramptoestand bestaat
 • [Instrument] heeft een wapen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of soms ook verplicht, als dienstplichtige

Algemene voorbeelden


De niet met naam genoemde kolonel schetst een uiterst macaber beeld van de oorlog en de Bosnisch-Servische leiders, die hun militairen aanmoedigden zoveel mogelijk Moslims te vermoorden.

De Standaard,

Waren het in Beilen luidruchtig lachende soldaten en opgewonden op hun fietsen heen en weer schietende Beilenaars, blij verrast dat er eindelijk toch eens iets gebeurde in hun gemeente, hier zijn het de plaatselijke bewoners die onder onbeheerst gelach spottende opmerkingen maken als een groep in nachtblauwe uniformen geklede militairen in gepantserde voertuigen wordt geladen.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gewond raken
 • gewond worden
 • omkomen
 • sneuvelen

Indien de conservatieve schatting van Russische militaire bronnen van 500 doden juist is betekent dit dat inmiddels al ongeveer 5.000 Russische militairen gewond moeten zijn geraakt.

NRC,

Er raakten ook vijf militairen gewond bij de aanslag.

De Standaard,

Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken werden enkele militairen gewond toen sluipschutters van het Tsjetsjeens kommando vanop daken het vuur openden.

De Standaard,

In het zuiden van Mexico zijn woensdag een guerrillastrijder en een militair omgekomen bij gevechten tussen het leger en strijders van het Volksbevrijdingsleger (EPR).

De Standaard,

Er sneuvelden ook acht Zaïrese militairen, onder wie een luitenant-kolonel.

De Standaard,

Van de tien militairen uit Californië die tot nu toe zijn gesneuveld, waren er zeker vijf geen staatsburger, schrijft de krant Los Angeles Times.

de Volkskrant,

Ik kan u al wel verklappen dat ik een tijdje geleden de uitvergrote foto gezien heb van een zestal Duitse militairen die tijdens de bevrijdingsgevechten van september-oktober vierenveertig in ons geboortedorp 103 gesneuveld waren.

Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

 • een bloedbad aanrichten
 • helpen
 • vechten
 • vermoorden

In 1973 bracht een studentenrevolte een "democratische opening", met vrije verkiezingen, maar in 1976 richtten de militairen aan de Thamassat-universiteit een bloedbad aan en herstelden ze het militair bewind.

De Standaard,

Militairen helpen met de redding en de herstelwerkzaamheden.

http://www.stelling-amsterdam.org/index.htm

De Russische militairen die in Tsjetsjenië vechten, krijgen niet genoeg te eten, zijn niet warm genoeg gekleed en hebben last van luizen.

De Standaard,

Uitgangspunt is daarbij dat er geen Europese militairen in Afrika mogen vechten.

NRC,

De zegsman erkende dat militairen dorpelingen vermoordden die ze beschuldigden van samenwerking met Hutu-milities in de streek.

De Standaard,

Militairen vermoordden gerespecteerde en geweldloze gemeenschapswerkers in Indonesië en waren betrokken in verschillende massamoorden in Papoea, Atjeh en Oost-Timor.

http://www.vrede.be/nl/index.html,

als object bij een werkwoord


 • militairen inzetten
 • militairen sturen

Kok benadrukte dat Nederlandse militairen niet kunnen worden ingezet voordat het kabinet daar nog een eigen afweging over heeft gemaakt.

NOS Nieuws,

Zelf besliste België om het initiatief logistiek en financieel te steunen. Het biedt luchttransport voor manschappen en goederen aan en wil militairen inzetten om Afrikaanse troepen voor te bereiden.

De Standaard,

Was het wel een goed idee om steeds militairen te sturen naar conflicthaarden?

NRC,

De regering in New Delhi stuurde 100.000 militairen naar het gebied om een normaal verloop van de verkiezingen te waarborgen.

De Standaard,

De regering stuurde militairen om de gemeentebesturen bij te springen.

De Standaard,

( (vooral) in Nederland)
 • militairen uitzenden

Bersiap. Achter dit Indonesische woord verbergt zich een Indonesische furie, waarvan de omvang en de betekenis cruciaal zijn voor het antwoord op de vraag waarom de Nederlandse regering zoveel duizenden militairen naar Nederlands-Indië heeft gezonden.

NRC,

In het algemeen gesproken durft de Begeleidingscommissie de stelling wel aan, dat indien uit geneeskundig/psychologisch/sociaal onderzoek door een militaire hulpverlener op deze gebieden, wordt aangegeven, dat de geplande uitzending te grote risico's voor het (gezond) functioneren van de betrokken militair veroorzaakt, de commandant daaraan gevolg dient te geven door de militair niet uit te zenden dan wel te zorgen voor optimale begeleiding van de militair en zijn/haar thuisfront tijdens de uitzending.

http://www.mindef.nl/faq/,

met adjectief ervoor


 • een dienstplichtige militair
 • dienstplichtige militairen
 • gewonde militairen
 • hoge militairen
 • een vijandige militair
 • vijandige militairen
 • vrouwelijke militairen

Dienstplichtige militairen zeggen steeds vaker dat ze niet willen sneuvelen "voor de verdediging van religieuze symbolen" van anderen die zich met een beroep op God aan de dienst onttrekken.

De Standaard,

Een 19-jarige dienstplichtige militair zag de diefstal gebeuren en zette een achtervolging in.

Meppeler Courant,

En toen hij gesneuveld was, meldde ze zich aan bij het Duitse Rode Kruis, om achter de frontlinies gewonde militairen op te lappen.

NRC,

Er wordt een commissie gevormd die op 17 februari 1863 het 'Internationale Permanente Comité van hulpverlening aan gewonde militairen' opricht dat in 1880 het Internationale Rodekruiscomité zal worden.

http://www.redcross.be/nl/achter/acht62.htm

Nu enkele hoge militairen kortgeleden voor het eerst openlijk hebben toegegeven dat zij waren betrokken bij ontvoeringen, martelingen en politieke moorden, lijkt Argentinië die periode niet langer collectief te kunnen verdringen.

NRC,

De ontslagen hoge militairen zijn eerste adjunct van de chef-staf Vladimir Joerbenko, generaal Vladimir Ivanov van de ruimtevaartstrijdkrachten, luchtmachtgeneraal Jevgeni Podkolzin alsmede drie hoge functionarissen van het ministerie van Defensie.

De Standaard,

Het dragen van het uniform van de tegenstander of een ziekte voorwenden mag ook niet gebruikt worden om vijandige militairen uit te schakelen.

http://krant.telegraaf.nl/irak/teksten/irak.notari.militairen.strijd.html,

Bewoners ondervraagd die niet op de hoogte bleken van de aanwezigheid van een vijandige militair in hun tuin. Tijdens het onderzoek in huis poogde de militair te vluchten.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

In 1976 werden de eerste vrouwelijke militairen ingelijfd in de Belgische Krijgsmacht.

http://www.rosadoc.be/site/mainnl/pdf/nr7.pdf,

Een jaar geleden benadrukte de bewindsman voor een gehoor van vrouwelijke officieren van de Koninklijke Militaire Academie dat hij nog steeds vasthield aan 12 procent vrouwelijke militairen en 30 procent vrouwelijk burgerpersoneel in 2010.

http://www.pwnet.nl/nieuws.jsp?news=70083,

 • Belgische militairen
 • Nederlandse militairen
 • Russische militairen

Hij verwees naar het Belgisch initiatief om een conferentie bijeen te roepen, eventueel een hypothetische internationale troepenmacht te steunen maar zeker geen Belgische militairen te sturen.

De Standaard,

Eind vorig jaar heeft de Kamer er bij de regering op aangedrongen nauwer betrokken te worden bij het uitsturen van Nederlandse militairen naar vredesoperaties.

NRC,

Russische militairen moeten herhaaldelijk hun pantserwagen stilzetten om de weg te vragen.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • dienende militairen
 • muitende militairen

Personeel in opleiding bij het onlangs opgerichte Schoolbataljon, dat volledig bestaat uit vrijwillig dienende militairen, zal hier worden getraind in situaties die zich in het verruimde spectrum van crisis en conflicten kunnen voordoen.

Meppeler Courant,

Tegelijk met de officiële stopzetting van de suppletie in 1987 besloot Nederland dat actief dienende militairen die uit het leger stapten, wel weer een uitkering zouden krijgen.

NRC,

Muitende militairen van het regeringsleger zaaien daar terreur.

De Standaard,

Volgens een Europese bron kwam het gisteren in de wijk Matete in de buurt van het vliegveld opnieuw tot een grote schietpartij tussen muitende militairen en de presidentiële garde, waarbij 45 doden zouden zijn gevallen.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geallieerde militair
 • geallieerde militairen
 • gelegerde militairen
 • gewapende militairen
 • een gewapende militair

Elke middag kwam die blonde man vanuit het dorp naar ons kamp, een geallieerde militair op het eerste gezicht, hij droeg een Belgisch uniform.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Wij en komende generaties dienen er voor te waken dat de grote offers die het verzet en de geallieerde militairen gebracht hebben om ons onze vrijheid te hergeven, niet tevergeefs zijn geweest.

Meppeler Courant,

In Rwanda gelegerde militairen gingen zich te buiten aan drank en misbruik van wapens.

NRC,

Het leven in het fort is voor de daar gelegerde militairen geen grote luxe geweest.

http://www.pampus.nl/

Een half miljoen gewapende militairen zijn er overal aanwezig achter zandzakken langsheen de wegen.

http://www.vrijzinnighumanisme.be/phprog/css/LezerGrid.php?id_lezer=250,

Een gewapende militair houdt bij de pomp toezicht op de juiste hoeveelheden.

NRC,

( (vooral) in Nederland. Wordt ook in België gebruikt, maar veel minder frequent.)
 • uitgezonden militairen

Uitgezonden militairen kunnen voor ernstige humanitaire noodsituaties en moeilijke morele keuzes komen te staan.

http://www.avrm.nl/,

Sinds enkele jaren worden uitgezonden militairen geruime tijd na terugkeer (ongeveer 9 maanden) actief door de organisatie benaderd met vragen over hun psychische of fysieke gesteldheid.

http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • militairen van de eenheid
 • militairen van de landmacht
 • militairen van het leger
 • militairen van de luchtmacht
 • militairen van de VN-vredestroepen
 • militairen van de zeemacht

Militairen van zijn eenheid veroverden reeds in de jaren vijftig de controle over fabrieken en plantages.

De Standaard,

Maandag schreef de Hongkongse krant Sing Tao dat China deze week grootscheepse militaire oefeningen zal beginnen, waarbij 400.000 militairen van land-, lucht- en zeemacht zouden zijn betrokken.

De Standaard,

De Britse bevelhebber van UNPROFOR, generaal Sir Michael Rose, heeft gedreigd de blauwhelmen terug te trekken uit het gedemilitariseerde gebied van de berg Igman bij Sarajevo, als de militairen van het Bosnische regeringsleger die zich daar hebben ingegraven niet onmiddellijk vertrekken.

NRC,

Canadese militairen van de VN-vredestroepen bij de grensstad Mali Zvornik bereiden zich voor op de tocht naar het door Serviërs belegerde Srebrenica.

NRC,

met substantief ervoor


 • een aantal militairen

De Verenigde Staten hebben beloofd een aanzienlijk aantal militairen voor de nieuwe troepenmacht te leveren, zij het op bepaalde voorwaarden.

NRC,

Wel zullen allicht een aantal militairen naar andere bases in Japan worden overgeheveld.

De Standaard,

In de zomer van 1942 ging voor een aantal militairen afkomstig van de Koninklijke Brigade "Prinses Irene" de commando-opleiding van start, gevolgd door een jungletraining en een para-opleiding.

http://www.korpscommandotroepen.nl/kct/index.html

met telwoord ervoor


 • twee militairen
 • 36.000 militairen
 • 60.000 militairen

Veel bleef niet over van de wagen waarin de twee militairen zaten.

Meppeler Courant,

De Verenigde Staten sturen de komende dagen 36.000 militairen naar de Golf, als reactie op de Iraakse troepenconcentraties langs de grens met Koeweit.

Meppeler Courant,

Van de zowat 60.000 militairen die onder Navo-bevel de vredesakkoorden van Dayton in Bosnië moeten afdwingen, is een derde Amerikaan.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • burgers en militairen
 • militairen en burgers

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

http://www.4en5mei.nl/01mei.html

Het begin dus van oorlogen waarbij alle inwoners van een land vijanden worden, waarin het onderscheid tussen burgers en militairen vervaagt en waarbij de traditionele verhouding tussen politiek en oorlog stilaan wordt omgekeerd: het eerste wordt beetje bij beetje het verlengstuk van het tweede.

http://www.sap-pos.org/txt-nl/2002/augustus/een_jaar_na_de_aanslagen_elf_september.htm,

De oud-Meppelers Henk en Jaap ter W. gingen in juni 1945 op verzoek van Prins Bernhard naar Engeland om de vele Nederlandse militairen en burgers op te vangen, die voor training en opleiding naar Engeland zouden gaan.

Meppeler Courant,

 • militairen en de politie
 • militairen en politiemensen
 • politie en militairen
 • politieagenten en militairen

Gebrek aan inzicht in lokale gewoonten en de onwil of onkunde om gebruik te maken van wat er aan controlestructuren is overgebleven, ondermijnt het gezag van de buitenlandse militairen en politiemensen.

http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?articleID=DSS08082000_001,

Bewaakt door meer dan 23.000 politieagenten en militairen zijn leiders van de 26 NAVO-landen maandag in het Turkse Istanbul begonnen aan een topconferentie die vooral in het teken staat van Irak.

http://www.nieuws-platform.nl/index.php?itemid=1002=1,

Een autorit van Bagdad naar het zuiden kost veel tijd, want op elke vijf à tien kilometer is een wachtpost met politie en militairen ingericht waar alle voertuigen worden gecontroleerd.

NRC,

Zijn "blinde" verkiezing was een wanhoopsdaad die de Peruanen met een dictatuur moesten bekopen, vanaf het ogenblik dat Fujimori het in 1992 op een akkoordje gooide met de militairen (en de politie).

De Standaard,

Vaste verbindingen


een afgezwaaide militair

 1. een militair die uit dienst getreden is

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een afgezwaaide militair…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is uit dienst
  • [Activiteit of handeling] werkt niet meer als militair
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] is uit dienst getreden vanwege verandering van werk of vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd

   Een beroepsleger is een jeugdbedrijf met weinigen aan de top en een brede basis. Halverwege zullen veel militairen dus moeten afzwaaien. Maar het zou een enorme verbetering zijn als die afgezwaaide militairen dan een voorkeursbehandeling krijgen bij bijvoorbeeld sollicitaties elders bij de overheid.

   http://www.avrm.nl/,

   Voor de klanten van het Hanoise café van afgezwaaide militairen: ze geven elkaar luchthartige tips over hoe aan een woning, werk of studie te komen en zitten soms uren achtereen te lachen, maar intussen zijn ze met steeds minder - zelfmoord.

   NRC,

   Arbeid in "organisaties, inrichtingen en kampementen", liefst onder leiding van afgezwaaide militairen, kon ontspoorde jongeren weer op het rechte pad leiden.

   NRC,

   In augustus werden vier mannen ter dood veroordeeld door de Congolese militaire rechtbank: twee afgezwaaide militairen en twee hechte vrienden van Maheshe.

   http://www.standaard.be/cnt/p61p2q69,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  B - Als bijvoeglijk naamwoord

  militair 1.0

  ( Gezegd van personen, zaken en abstracta)
  behorend tot het leger; van het leger; het leger betreffend; door het leger gedomineerd

  Algemene voorbeelden


  De plannen voorzagen in een preventieve aanval op België, dus voor België zelf militair in actie zou kunnen komen.

  De Standaard,

  Tussen de ministeries van justitie en defensie is afgesproken dat overtollig militair personeel met voorrang voor een baan in het gevangeniswezen in aanmerking komt.

  NRC,

  Zoals afgelopen vrijdag in deze krant werd vermeld, wordt [...] de Noordoostpolder als mogelijke lokatie genoemd om militaire oefenterreinen aan te leggen op landbouwgronden. Ook de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn hierover geïnformeerd en van mening dat de goede cultuurgrond niet gebruikt moet worden voor militair oefenterrein.

  Meppeler Courant,

  Een groot aantal lieden met een zeer gedegen militaire ervaring werden werkloos.

  http://www.vrede.be/bewapening_view.php?id=112

  De twee bedrijven zeggen dat ze nog ver staan van de gezamenlijke bouw van militaire toestellen.

  De Standaard,

  De minister-president, Den Uyl, vond het voorgelegde plan te militair.

  Morgenster, Jaap Scholten,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief


  • een militaire actie
  • militaire acties
  • militaire bijstand
  • militair ingrijpen
  • een militaire interventie
  • een militaire operatie
  • militair optreden
  • militaire steun

  Jordanië liet alvast weten dat het geen steun zou verlenen voor een militaire actie tegen Irak.

  De Standaard,

  En daarmee is het 'openbaar debat tussen leden van GroenLinks' gisteravond in Utrecht over de stellingname van de Tweede Kamerfractie inzake de "militaire acties in Afghanistan" ten einde.

  http://www.nrc.nl/denhaag/1002795896384.html,

  Het WEU-Verdrag kent een bepaling waaronder de WEU-lidstaten elkaar militaire bijstand verlenen bij een aanval op hun grondgebied.

  http://www.obeindhoven.nl/www/Informatiecentrum/Dossiers/dossier_europa.cfm?DossierId=110

  België moet zijn militaire bijstand aan Centraal-Afrika hervatten en van die doelstelling wil minister van Landsverdediging Jean-Pol Poncelet (PSC) een "voorwaarde" maken bij de volgende regeringsvorming.

  De Standaard,

  Madrid vindt dat een militair ingrijpen pas gerechtvaardigd is als andere oplossingen uitgeput zijn.

  De Standaard,

  Demonstranten op het Binnenhof bepleiten militair ingrijpen in Bosnië.

  NRC,

  Voor de politiek van wereldwijde militaire interventies zijn beroepslegers beter geschikt dan legers van dienstplichtigen.

  http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2,

  Voor deze conclusie volstaat een vergelijking met het, weliswaar uiterst kritische, maar vooral uiterst beknopte rapport dat de Verenigde Naties hebben opgesteld over de internationale militaire interventie in Bosnië.

  NRC,

  De opbrengsten uit de drugshandel worden gedeeltelijk aangewend om bepaalde militaire operaties te financieren zoals bijvoorbeeld het inzetten van doodseskaders.

  http://www.firegym.be/menu/forum/temas/tkst-nl/drugs-joker.htm,

  Zoals de na 11 september gevormde coalitie heeft aangetoond, waren naties die doorgaans niet bijzonder genegen zijn hun goedkeuring te verlenen aan Amerikaanse militaire operaties bereid een militaire operatie tegen de Taliban te steunen en tevens medewerking te verlenen en deel te nemen aan een krachtige campagne tegen het wereldwijde terrorisme door de inzet van politie en veiligheidsdiensten.

  http://www.groene.nl/2002/0237/bb_essay.html,

  Geen van die marionetten van de VS betekenen iets, wat in de ogen van Bush een direct en massaal militair optreden noodzakelijk maakt.

  http://www.ptb.be/scripts/print.phtml?object_id=15525,

  De Europese Commissie wil de ondertekening van een economisch verdrag met Rusland opschorten wegens het Russisch militair optreden in Tsjetjenië.

  NRC,

  Slechte politici nemen hun toevlucht tot oorlog. De populaire Russische generaal Aleksandr Lebed (45) is onverbloemd kritisch over het Russische militaire optreden in Tsjetsjenië.

  NRC,

  Minister Derycke verafschuwt het regime, maar in de CVP pleit (pleitte?) een lobby voor Frans-Belgische militaire steun aan Kinshasa.

  De Standaard,

  Het standpunt over de oorlog in Irak (wel politieke, geen militaire steun) is vlees noch vis.

  http://www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=143/nctrue/system_id=60/so_id=86/Index.html,

  • militaire autoriteiten
  • een militair bevelhebber
  • militaire bevelhebbers
  • een militaire commandant
  • militair gezag
  • een militaire leider
  • militaire leiders
  • een militaire macht

  Vorige maand hingen de militaire autoriteiten in Nigeria negen milieu-aktivisten op.

  De Standaard,

  Op alle niveaus, zowel dat van het burgerbestuur als dat van de militaire autoriteiten, laat de coalitie van Amerikanen, Australiërs en Britten de eigen veiligheid vóór alles gaan.

  http://www.groene.nl/2003/0348/jb_bagdad.html,

  De Duitsers werden verpletterd en in het voorjaar van 1945 volgde de Slag om Berlijn waarin Stalin zijn voornaamste militaire bevelhebbers, de maarschalken Koniev en Zjoekov tegen mekaar uitspeelde.

  http://www.go2war2.nl/nld_print.asp?paginaid=447,

  Het is de eerste keer dat een militair bevelhebber wordt gedagvaard wegens onopzettelijk doodslag van ondergeschikten wegens gebrek aan voorzorg.

  De Standaard,

  Toen een tumultueus PDI-congres Megawati in december 1993 tegen de zin van de regering als leider koos, beweerde generaal Soeyono dat partijvoorzitters een cursus moeten hebben gevolgd aan het Nationale Defensie Instituut. Door de interviewer geconfronteerd met die uitspraak, zei Permadi: "De mensen moeten niet alles geloven wat de militaire commandant zegt."

  NRC,

  Dit proces ging over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een militaire commandant voor een mislukte operatie.

  De Standaard,

  Op 13 maart 1945 passeerde zij bij Eede te voet een bij die gelegenheid met meel getrokken grenslijn, waarna zij werd verwelkomd door een vertegenwoordiger van het toenmalige militaire gezag.

  NRC,

  Bovendien heeft het Fujimori-beleid onder het mom van de "noodsituatie", die voor de terreurbestrijding was uitgeroepen maar ook nu nog een groot deel van de bevolking onder militair gezag houdt, een aanfluiting van de justitie gemaakt.

  De Standaard,

  Militaire leiders van de Russen en de Tsjetsjenen praten vandaag over een verlenging van het bestand van gisteren, ook al is dat op grote schaal en door beide partijen geschonden.

  NRC,

  Zaterdag had de militaire leider van die Bosnische Serviërs, generaal Ratko Mladic, nog gezegd dat de Serviërs die in een paar buitenwijken van Sarajevo leven, zich onder geen beding aan de heerschappij van de Bosnische leiding in de hoofdstad zal onderwerpen.

  De Standaard,

  Rusland blijft de tweede sterkste militaire macht ter wereld.

  http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

  Vervolgens kunnen diplomatieke stappen, vertoon van militaire macht en het inspelen op de angst voor vergelding worden betracht om een bezitter van zulke wapens van daadwerkelijk gebruik af te houden.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/4002/p06.pdf

  • een militaire basis
  • een militaire vliegveld
  • militaire bases

  Beide eilanden worden beschouwd als militaire basis en zijn niet toegankelijk.

  http://www.cowadiving.be/cowa/The%20Brothers.htm,

  In 1993 kon president Sjevardnadze geen kant meer op en gaf hij toestemming voor vier Russische militaire bases op zijn grondgebied.

  http://www.kijk.nl/artikel.jsp?art=339

  Doordat het spionagetoestel op een militair vliegveld op Hainan is geland, dreigen de spionagerollen nu te worden omgekeerd.

  NRC,

  • een militair bewind
  • een militaire dictatuur
  • een militaire junta
  • een militair regime

  Deze week volgde onder meer de arrestatie van generaal Olusegun Obesanjo, die tussen 1976 en 1979 een militair bewind voerde maar de macht overdroeg aan een gekozen regering.

  NRC,

  Deze kaart toont een vrouw in prikkeldraad. Dit symboliseert het militaire bewind in Birma, dat dwangarbeiders inschakelt voor het bouwen van wegen en militaire objecten.

  De Limburger,

  In totaal "verdwenen" 30.000 mensen onder het militair bewind van 1976 tot 1983.

  De Standaard,

  Nadat allerlei guerrilla-pogingen de voorbije decennia in militaire dictaturen of autoritaire burgerregimes uitmondden en Zuid-Amerika een voorloper leek in het ultraliberale model, met privatiseringen en besparingen in alle overheidsdiensten, lokt datzelfde model nu een protestgolf uit waarop de heersende politieke en economische kringen geen antwoord klaar hebben.

  http://www.fos-socsol.be/nl/kort_verslag/2002/kverslag3-2002.htm,

  Toen 25 jaar geleden in Chili en Argentinië een militaire dictatuur heerste, werden Nederlanders opgeroepen om geen Granny Smith-appels uit die landen te kopen.

  http://www.kennisnet.nl/vo/docent/ perdagwijzer/irak/pdf/irak-lesbrief.pdf,

  Drie maanden geleden werd de militaire dictatuur afgelost door een multi-raciale democratische coalitie.

  http://www.libertarian.nl/vrijbrief/archives/001601.php,

  De Birmese oppositie en de onafhankelijke vakbond in ballingschap roepen alle buitenlandse investeerders op geen zaken te doen met de militaire junta.

  De Limburger,

  Er is hoop dat het internationale embargo tegen Haïti kan worden aangescherpt, zodat de militaire junta daar plaats kan maken voor de gekozen president Aristide.

  NRC,

  Het tijdschrift publiceert het Argentijnse stripverhaal Che, een biografie van Che Guevara door scenarist Hector Oesterheld en de tekenaars Alberto Breccia en zijn zoon Enrique. De strip viel in het begin van de jaren zeventig niet in goede aarde bij de Argentijnse militaire junta.

  De Standaard,

  Op 12 oktober 1999 pleegde generaal Pervez Musharraf die op dat ogenblik de militaire operaties leidde in het conflict tegen Kashmir een staatsgreep. Daardoor werd Pakistan de eerste atoommogendheid met een militair regime.

  http://www.plan-international.be/N/D-Nieuws/Landeninfo/APC/pakistan.pdf

  De bedoeling van die bliksemoperaties, die voornamelijk gericht zijn tegen symbolische doelen en commandoposten, is het regime militair, maar vooral politiek te treffen.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/1049778636147

  • een militaire coup
  • een militaire putsch
  • een militaire staatsgreep

  Daarin zeggen auteurs van de biografie "El Dictador" over Videla dat Zorreguieta een van de mensen was die de militaire coup in 1976 hebben helpen voorbereiden.

  Reformatorisch Dagblad,

  Het door Tutsi's beheerste leger van Burundi bestrijdt Hutu-militanten sinds de moord op de eerste Hutu-leider van het land bij een mislukte militaire coup in oktober 1993.

  De Standaard,

  De dienstplichtigen droegen er in aanzienlijke mate toe bij dat de militaire putsch van 1961 mislukte.

  De Standaard,

  Het was de grootste betoging in Spanje sinds de manifestatie ter veroordeling van de mislukte militaire staatsgreep van 23 februari 1981.

  De Standaard,

  Hoewel de toedracht rond de poging tot een militaire staatsgreep in 1981 nog steeds niet geheel is opgehelderd, was het optreden van Juan Carlos uiteindelijk van doorslaggevend belang bij het neerslaan van de coup.

  NRC,

  • militaire doeleinden
  • militair terrein
  • militaire terreinen

  Tot op heden is het niet gelukt de proliferatie van conventionele bewapening, net zo min als de verdere verbreiding van nucleaire technologie voor militaire doeleinden, afdoende te controleren of in te dammen.

  http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Nationaal/KVL_8f2.html

  Het kobalt 60, gebruikt voor wetenschappelijke en waarschijnlijk ook militaire doeleinden, is in een waterbassin opgeslagen.

  http://www.groene.nl/1996/28/ih_olymp.html,

  Frequenties worden vaak al gebruikt voor militaire doeleinden of voor publieke omroepen.

  NRC,

  Wierenga zelf slaapt wel op het militaire terrein: "Dan kunnen er weer anderen in mijn huis slapen."

  Brabants Dagblad,

  Natuurreservaten vzw beheert ook de ca. 400 hectaren van deze vallei op militair terrein.

  De Standaard,

  In juni 1992 is een raamverdrag gesloten waarbij Nederland bijstand geeft op juridisch en militair terrein, op het gebied van buitenlandse zaken en bij de reorganisatie van het staatsapparaat.

  NRC,

  Bovendien heb ik nooit het kommando over welk leger dan ook gevoerd, tenzij ik daartoe een opdracht van de Veiligheidsraad had. De macht is in handen van de raad. Die geeft mij mandaten. Dus de kritiek van die lidstaten is niet terecht? Inderdaad, ook al niet omdat ik geen ervaring heb op militair terrein.

  De Standaard,

  De verschillende gemeenten met militaire terreinen op hun grondgebied worden dan geïnformeerd over alternatieve locaties voor oefenterreinen.

  Meppeler Courant,

  ( (vooral) in België)
  • militair domein
  • militaire domeinen

  Mijn oom was majoor en meestal ontvingen ze ons op militair domein waar we door jonge rekruten in de 'Mess' werden opgediend.

  Dix heures et demie du matin en hiver; Voorleesverhaal; Over parelvliegers en doodshoofdvlinders, Hilde De Smedt,

  Na het startsein ging ter hoogte van de 'spotterscorner' de afrastering bijna volledig tegen de grond en honderden betogers liepen het militair domein op.

  Gazet van Antwerpen,

  Waar de actievoerders tijdens de vorige bomspottings op diverse plaatsen de draad overgingen om zo op het militair domein te geraken, hanteerden de vredesactivisten ditmaal een heel andere tactiek.

  De Standaard,

  Het was oorlog toen ze in Brasschaat gingen wonen, niet zo heel ver van het verboden militair domein.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  De onderzoeker hoopt stilletjes dat de plannen van de overheid om sommige militaire domeinen op te doeken aan Brecht zullen voorbijgaan.

  De Standaard,

  • een militair gerechtshof
  • een militaire rechtbank

  Dit getuigenis van de commandant van het Belgische bataljon in Kigali, luitenant-kolonel Joe Dewez, op de tweede procesdag van het Ruanda-proces voor het Militair Gerechtshof in Brussel, was een opsteker voor Marchal.

  De Standaard,

  Op 6 april veroordeelde een militair gerechtshof een soldaat tot verlaging in rang en 1700 dollar boete.

  NRC,

  De openbaar aanklager bij het Militair Gerechtshof, auditeur-generaal André Andries, vervolgt de Belgische kolonel Luc Marchal wegens "onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg".

  De Standaard,

  Het Gentse Hof heeft zijn advies gedaan aan het Hof van Cassatie, dat de uiteindelijke beslissing moet nemen. Naar verwachting zal dit hof het advies overnemen en het arrest van de Westvlaamse boerin ongedaan maken. Daarna zal het Militair Gerechtshof in Brussel het proces moeten overdoen.

  NRC,

  Tijdens zijn proces voor het militaire gerechtshof in Rome zijn de afgelopen weken merkwaardige gegevens aan het licht gekomen.

  De Standaard,

  Priebke is vorige week door een militaire rechtbank in Rome vrijgesproken voor zijn aandeel in de moord op 335 Italianen wegens verjaring van de misdrijven.

  De Standaard,

  Een Egyptische militaire rechtbank heeft gisteren zeven moslim-extremisten ter dood veroordeeld wegens een aanval op buitenlandse toeristen en pogingen de regering ten val te brengen.

  NRC,

  • militaire goederen
  • een militair hospitaal
  • militaire hospitaals
  • militair materieel
  • een militair vliegtuig
  • militaire vliegtuigen

  Het Amerikaanse leger heeft een medisch onderzoeksteam gestuurd naar een opslagplaats voor militaire goederen in Zutendaal.

  De Standaard,

  Deze wet is begin 2001 aangescherpt op het punt van de doorvoer van militaire goederen via Nederlands grondgebied.

  http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/jaarverslag_bvd_00. pdf,

  Op 4 januari 1917 wordt Grosz weer voor de dienst opgeroepen, de volgende dag al is hij in een militair hospitaal beland, hij valt een verpleger aan, stort in en komt in een gesticht terecht.

  NRC,

  De logistiek van de operatie, zoals de aanwezigheid van vliegtuigen, helikopters, militaire hospitalen, de bevoorrading van de troepen en het opzetten van militaire kampen, moet grotendeels nog worden voorbereid.

  NRC,

  Vanop de heuvels rond de hoofdstad Bujumbura schoten zij granaten af, vooral in de richting van de Mutanga-wijk, waar zich een militair hospitaal bevindt.

  De Standaard,

  Het betreft hier een samenwerking die ondermeer wordt gerealiseerd via machtigingen verleend op het gebied van het gebruik van de haven van Antwerpen als doorvoerhaven voor de troepen en tonnen militair materieel.

  http://www.vincentdecroly.be/page/actu/p_actu127.html,

  Op 30 augustus, om 02.00 uur, lanceerde de NAVO operatie Deliberate Force tegen de Bosnisch-Servische luchtafweer, munitiefabrieken en -depots en opslagplaatsen van militair materieel.

  http://www.mindef.nl/missies/120903_deliberateforce.html

  Daarnaast zijn er vluchten van Lynx helikopters en bezoekende maritieme patrouillevliegtuigen en andere militaire vliegtuigen.

  http://home.planet.nl/~herbe164/onderzoek_civiel_MVKV.htm

  Vandaag wordt het stoffelijke overschot van Mitterrand met een militair vliegtuig vanuit Parijs overgebracht naar de luchtmachtbasis van het stadje Cognac.

  De Standaard,

  • militair vertoon

  Het circus was in die tijd namelijk nog een en al militair vertoon.

  http://www.vcv.be/mores_be/1425_cont.shtml,

  Precies anderhalf jaar na het begin van de 2e Intifada, in de nacht van 28 maart 2002, trekt het Israëlische leger met groot militair vertoon, met tanks en gevechtshelikopters, de Palestijnse gebieden binnen om de "terroristische infrastructuren" te vernietigen.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  Ik wist hoezeer hij een man van de vrede was en dus leek mij dit militair vertoon ietwat burlesk.

  Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

  met bijwoord


  • bijna militair

  U moet echter wel weten dat de structuur van een organisatie als het ALF volledig verschilt met de structuur van de terroristische organisaties van tien of vijftien jaar geleden. Die laatste hadden een zeer duidelijke, bijna militaire, hiërarchie: leaders-luitenanten-uitvoerders.

  http://www.polfed.be/old_site/rw/revue/149/rev_149.htm

  Er werden voor Töpffer ook al schoolexcursies georganiseerd, maar die hadden een bijna militair karakter.

  De Standaard,

  Geen gepiel op de vierkante centimeter zoals bij de Engelsen en de Fransen en zeker ook bij de Nederlanders zo vaak het geval was. Nee, hadden de bonzen in Manhattan of Houston of Chicago eenmaal het groene licht gegeven, dan begon er een haarfijn door computers uitgekiende en begeleide, bijna militaire operatie.

  Quissama, F. Springer,

  • louter militair
  • zuiver militair

  Het is niet mijn bedoeling om louter een beschrijving te geven van alle militaire acties. Dit is reeds eerder gedaan door de betrokken bevelhebbers. Het is echter wel onze bedoeling om hun handelingen onder de loep te nemen en na te gaan of ze de feiten goed weergeven. In dat kader zullen we bepaalde opmerkingen en kritieken formuleren i.v.m. de militaire beslissingen en acties van de Belgen. We zullen ook pogen om bepaalde lacunes die in de vroegere werken voor komen te vullen [...]. Naast deze eerste doelstelling willen we via deze studie ook aandacht besteden aan enkele aspecten van de Belgische deelname die niet enkel louter militair zijn.

  http://home.planetinternet.be/~ld907264/koreabataljon/koreabataljon_inleiding.htm

  In 1999 blokkeerde heftig verzet van de Groenen een nucleaire levering aan Pakistan, dat in 2002 op de rand van een kernoorlog met India balanceerde. Maar het Nepaldossier leerde dan weer hoe eenzaam de strijd voor ontwapening soms is, zeker in de meerderheid. Dit alles biedt veel meer kansen voor een duurzame veiligheid dan de louter militaire aanpak.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  De ruggegraat van een partizanenorganisatie kan niet worden gebroken met een zuiver militaire aanpak, zeker niet door een leger dat is geoefend in conventionele oorlogvoering.

  NRC,

  Naast de natuurlijke miltvuurbacterie, die vrij gemakkelijk te genezen is met antibiotica, bestaan er verschillende genetische gemanipuleerde miltvuurbacteriën, die alleen voor zuiver militaire doeleinden worden geproduceerd.

  http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABS=9272,

  met ander, nevengeschikt adjectief


  • burgerlijk en militair
  • civiel en militair
  • militair en burgerlijk
  • militair en civiel

  De door Tutsi's geleide rebellen veroverden het vluchtelingenkamp en de landingsbaan bij Amisi, verklaarden lokale Zaïrese burgerlijke en militaire ambtenaren.

  De Standaard,

  Dit Plan Hittegolf voorziet in vier alarmfases [...]. Niveau 4 ('Réquisition') treedt in werking als de gevolgen van een hittegolf de openbare orde bedreigen. Op dat moment kan de eerste minister alle civiele en militaire middelen inzetten, die hij nodig acht om de crisis te bestrijden.

  http://www.familiebericht.be/nieuwsconsument.asp?id=1234,

  Ook in onze tijd bestaan nog monumentale herinneringen aan feiten en personen. De bekendste zijn ongetwijfeld de gedenktekens voor de militaire en burgerlijke slachtoffer van de beide wereldoorlogen.

  De Standaard,

  Twee van zulke chapuzas slaagden er onlangs in de militaire en burgerlijke vliegvelden van half Spanje te ontwrichten.

  De Standaard,

  Voor wat betreft de milieubelasting gaat de voorkeur van de luchthaven uit naar gescheiden regels voor de militaire en civiele vliegtuigen.

  ANP,

  • economisch, militair en politiek
  • militair en diplomatiek
  • militair en ideologisch
  • militair en politiek
  • politiek en militair
  • politiek, militair, ideologisch en economisch
  • militair en strategisch

  Zij nemen het niet langer dat de VS Saoedi-Arabië economisch, militair en politiek domineert.

  http://www.indymedia.nl/nl/2003/04/11389.shtml,

  Of China het vliegtuig teruggeeft voor of na technici dit hebben geïnspecteerd, hangt af van een complexe afweging van militaire en diplomatieke kosten en baten.

  NRC,

  Hasan Muratovic bezweert het publiek dat de SDA de oorlog gewonnen heeft, op het militaire en diplomatieke terrein.

  De Standaard,

  De militaire en ideologische tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie leidden vanwege de suprematie van beide supermachten tot een bipolaire wereld.

  http://www.atlcom.nl/,

  Hij startte onmiddellijk na zijn aankomst met gesprekken met de militaire en politieke leiders van het land, dat verscheurd wordt door geweld tussen de Tutsi-minderheid en de Hutu-meerderheid.

  De Standaard,

  Het was hard bewijsmateriaal van de politieke, militaire, ideologische en economische grenzen die de naties verdeelden.

  http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?articleID=DSM12042000_003,

  Duitsland kan op dit ogenblik niet concurreren met de VS. Niet op politiek en militair vlak maar ook niet op economisch vlak.

  http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

  De aanvallen moesten echter beperkt blijven tot militaire en strategische doelen buiten het centrum.

  http://users.skynet.be/verganeglorie/

  • politioneel en militair

  Die "oorlog", zegt Ernesto Vera van de Internationale Organisatie van Journalisten, "vormt het voorwendsel voor militaire en politionele Amerikaanse interventie."

  De Standaard,

  Hun politionele en militaire opdracht bestond erin de gemeente - de gemeenschap - te "beschutten of te beschermen", vandaar de term "Schutsgilden".

  http://members.net4all.be/p.wegner/kennisma.htm

  Vaste verbindingen


  militaire academie

  1. onderwijsinstelling waar officieren opgeleid worden

   Het behoort tegenwoordig tot een vast onderdeel van de opleiding aan militaire academies om stage te lopen bij het parlement.

   NRC,

   De firma MPRI is al actief in Kroatië, waar een cursus "democratische overgang" wordt onderwezen aan de militaire academie en het ministerie van Defensie wordt gereorganiseerd.

   De Standaard,

   Ik moest kiezen voor een studie waarvoor een beurs beschikbaar was. Dat was òf de Militaire Academie in Breda, en daar voelde ik helemaal niks voor, of de oliefaculteit in Utrecht.

   http://web.inter.NL.net/hcc/Her.Jansen/index.html,

  militaire dienst

  1. verplichte arbeidsperiode in het leger
   Is in België in 2004 definitief afgeschaft en bestaat in Nederland feitelijk nog steeds, alleen is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht opgeschort.

   Voor die zomervakantie aanbrak waarin ik met Janny over de dijk liep, moest ik eerst nog eindexamen doen, en gekeurd worden voor militaire dienst, en met mijn vader over mijn toekomst praten.

   Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

   Ik werd gymnastiekleraar, weigerde voor de militaire dienst, kwam onder de vervangende dienst uit en terecht op een middelbare school in Haarlem.

   http://www.nuhr.net/

   Daarna ging hij in militaire dienst, waar hij in het muzikantencorps terechtkwam.

   http://www.volumia.com/

   Toen hij een oproep kreeg voor de militaire dienst, nam hij het grote risico te vluchten.

   Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

   In de Golfoorlog is er iets met hem gebeurd. Hij was niet geschikt voor militaire dienst.

   Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

   Reve had, net als andere bekende Nederlanders, gereageerd op vragen van het persbureau ANP naar persoonlijke belevenissen tijdens de militaire dienst.

   De Standaard,

  militair tehuis

  1. ( (vooral) in Nederland)
   plaats waar militairen op een ontspannen manier hun vrije tijd kunnen doorbrengen

   Onlangs is een ploeg van BUKO Bouwplaatsinrichting naar Kandahar in Afghanistan geweest om een militair tehuis te bouwen voor de Nederlandse militairen daar. Het is een recreatiecentrum waar de Nederlandse militairen onder andere kunnen sporten, darten, internetten, maar ook de kerk kunnen bezoeken.

   http://www.buko.nl/corporate/buko-bouwplaatsinrichting-bouwt-militair-tehuis-in-afghanistan.aspx

   Bijna dagelijks wordt het nut van een PMT bewezen, het belang is zelfs zo groot dat ook in het voormalig Joegoslavië (Zagreb) een militair tehuis is opengesteld, het zogenaamde 'Holland Huis' [...]. De PMT's zijn voortgekomen uit de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege en hadden vanaf het eerste moment als doel gastvrijheid te bieden aan de militairen, zowel dienstplichtige als beroeps.

   Meppeler Courant,

   Waren de militaire tehuizen door de jaren heen bekend als PMT's en AMT's, vanaf 2010 zijn alle militaire tehuizen 'ECHOS Homes', zowel in Nederland als in het buitenland. ECHOS Homes zijn 'all ranks' voorzieningen waar iedere militair, ongeacht rang, stand, levensbeschouwing of nationaliteit hartelijk welkom is. De bekende en gewaardeerde gastvrije sfeer wordt in belangrijke mate gemaakt door gemotiveerde medewerkers, die van een ECHOS Home een echte 'huiskamer' maken.

   http://www.home-basesupport.net/pages/2009/54/artikel/12/hbs/Militaire_Tehuizen_onder_%C3%A9%C3%A9n_dak.html

  2. ( (vooral) in Nederland)
   tehuis voor oud-militairen; bejaardentehuis voor veteranen

   Het militair tehuis Bronbeek wordt een officiële stageplek voor militairen. Naast civiele ziekenhuizen en zorginstellingen kan geneeskundig personeel nu dus ook stage lopen binnen Defensie. Bijzonder is dat militairen er voor oud-militairen gaan zorgen.

   http://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/nieuws/2013/02/26/bronbeek-stageplek-voor-genezeriken,

   Het militair tehuis Bronbeek is in 1863 gesticht door Koning Willem III voor gewonden en gepensioneerden van het toenmalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Sinds 1972 staat het huis ook open voor veteranen van de Koninklijke landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee [...]. Wie wil wonen in tehuis Bronbeek dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst moet de kandidaat veteraan zijn, dat wil zeggen gediend hebben onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbaar, dan wel deelgenomen aan een vredesmissie van bijvoorbeeld de VN of de NAVO. Hij behoort niet tot de categorie officieren, is 65 jaar of ouder, alleenstaand en zelfstandig.

   http://www.paasberg-wellenstein.nl/Actueel/tabid/2939/articleType/ArticleView/articleId/794/10-x-90-in-militair-tehuis-Bronbeek.aspx

   Zelfs de Kamerbrede wens om de bezuinigingen op de veteranen in te slikken vond geen genade in de ogen van de Defensie-bewindslieden. Volgens staatssecretaris Van der Knaap heeft hij geen keus en moeten de subsidies voor het veteraneninstituut en de militaire tehuizen verdwijnen.

   NRC,

  militaire politie

  1. politiedienst van het leger

   In Mostar is gisteren de politiechef van het Bosnisch-Kroatische deel van de stad ontslagen en zijn vijf leden van de Bosnisch-Kroatische militaire politie gearresteerd in verband met de aanslag, zondagochtend vroeg, op Hans Koschnick, de EU-administrator van de stad.

   NRC,

   De marechaussee als militaire politie, de witte letters MP op helm en armband, het geblancode koppel en poeties, in kakikleurig uniform, hield met een lange houten knuppel de opdringerige knapen op een afstand.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   De rebellerende militairen eisen een ontslagpremie wanneer de 4.000 man tellende militaire politie dit jaar wordt ontbonden.

   De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Overige woordfamilieleden


  militair 2.0

  op de manier van het leger of van een militair; zoals in het leger of zoals een militair

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief


  • militaire mantels
  • een militaire pop

  Liefhebbers van alle tinten van grijs kunnen volgende winter bij MaxMara terecht voor een sobersjieke look. Lange militaire mantels met knopen in de split, ensembles van jasje en pantalon met hoge martingale, lange jurken met hoge taille en bovenal knielaarzen.

  De Standaard,

  Ik dacht helemaal niet meer aan de militaire pop, die ik onbewaakt in zijn doos op de eettafel had laten liggen.

  De jongste pop, Rosario Ferré,

  met bijwoord


  • bijna militair

  Op ritmische muziek maak je eenvoudige, bijna militair aandoende choreografische bewegingen, terwijl je voortdurend van het sportbankje op- en afstapt.

  NRC,

  Beck kijkt nog even naar Wils vader, hij probeert een overeenkomst te vinden tussen de twee maar ziet die niet; misschien de strakke, bijna militaire blik.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  Vaste verbindingen


  een militaire houding

  1. een houding waarbij men zeer rechtop staat met de handen langs het lichaam of op de rug

   Met zijn armen strak tegen het lichaam gedrukt, gespannen, in een haast militaire houding, bleef hij voor De Cock staan.

   De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

   Hij stond altijd in een soort militaire houding met zijn handen op zijn rug en dat maakte indruk op alle aanwezigen.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Het snorretje achter de bar kwam eraan. Een stramme militaire houding moest zijn kabouterpostuur compenseren.

   Gouden bergen, Herman Stevens,