opmerkenswaard


opmerkenswaard 1.0

waard om opgemerkt te worden; het opmerken waard; zodanig dat men er aandacht aan besteedt, dat men erop let, dat men er kennis van neemt; opmerkenswaardig; merkwaardig; opmerkelijk
Veel minder gebruikelijk dan het synoniem opmerkenswaardig. Vaak met een dat-zin en vaak ook aan het begin van een zin geplaatst, in de constructie 'Opmerkenswaard is dat ...'.

Algemene voorbeelden


Opmerkenswaard is dat ingevolge de arresten van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, van 30 oktober 1991 en 20 februari 1996 (inzake, respectievelijk, Borgers en Vermeulen), het openbaar ministerie, nu het niet meer aanwezig is tijdens de beraadslaging, het Hof niet meer kan wijzen op een mogelijke discrepantie in de rechtspraak.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

Opmerkenswaard is dat deze administratieve zones in China samenvallen met de politiezones en de gerechtelijke arrondissementen.

https://www.law.kuleuven.be/jura/art/40n2/herbots.pdf,

Opmerkenswaard is het ook dat de St.-Dorotheagilde van de Bloemlievende Gheesten de oorspronkelijke stichting is van de Koninklijke Maatschappij voor Hofbouw en Fruitboomkunde te Brugge.

http://www.laurus-schrauwen.be/historiekbrugseregio.pdf

Pas driehonderd jaar na Jezus' dood propageerden enkelen die voorgaven christenen te zijn het idee dat Jezus aan een uit twee balken bestaand kruis werd terechtgesteld. Maar deze zienswijze was gebaseerd op overlevering en een verkeerd gebruik van het Griekse woord stau'ros. Het is ook opmerkenswaard dat op enkele oude tekeningen die Romeinse terechtstellingen afbeelden een simpele houten paal of een boom te zien is.

http://www.goeievraag.nl/vraag/recent-onderzoek-blijkt-kruiziging-bestond.148502,

Een paar bijzonderheden in de volgende zin zijn opmerkenswaard: 'de vader snelde op zijn zoon toe en kuste hem.' Nu was het volgens de oosterse geplogenheden heel ongewoon dat een bejaarde man snel loopt, voor een bejaarde was het een teken van zijn waardigheid, dat hij steeds met een zekere statigheid ging. Het is een element dat opnieuw de liefde van de vader voor zijn zoon moet benadrukken.

http://demaeght.skynetblogs.be/archive/2010/03/14/4de-zondag-van-de-vasten-c-parabel-van-de-vaderliefde.html,

Sociale overwegingen ten aanzien van vissers en hun families op korte termijn en de korte termijn rentabiliteit van de vloot bleken echter in de praktijk tenminste nevengeschikte doelstellingen. De resultaten daarvan zijn opmerkenswaard. In de Nederlandse wateren komen diverse vissoorten, waaronder de houting, de vleet, de elft en de steur, niet meer voor. Voor zover bekend is de elft ook elders niet meer te vinden.

http://www.insnet.org/dninu/text.rxml?id=2741,

Over de Essenen en over de sekte van Het Nieuw Verbond te Damascus bracht pater M.-J. Lagrange o.p. in zijn nog steeds degelijk boek "Le Judaïsme avant Jésus-Christ" een uitvoerige bespreking. Zijn conclusies zijn opmerkenswaard als men bedenkt dat dit boek reeds in 1931 werd gepubliceerd, meer dan 15 jaar vóór de eerste vondsten (met uitzondering van de documenten die in 1910 in een Egyptische synagoge ontdekt werden en waarin sprake was van een gemeenschap die zichzelf de naam gaf van "Het Nieuw Verbond").

http://www.geloofenleven.be/2001-4.html,