oprichting


oprichting 1.0

( Met betrekking tot concrete zaken)
het oprichten van iets; het doen verrijzen van iets; het met fysieke en concrete middelen bouwen van iets

Semagram


Een oprichting…

is een handeling

   Hoofdsemagram: bouw


   Algemene voorbeelden


   Oorspronkelijk werd de opdracht toevertrouwd met het oog op de bouw van een intercommunaal ziekenhuis, maar de tijd was nog niet rijp voor de oprichting ervan en er werd dan ook besloten dat de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand als enige bouwheer zou optreden.

   http://www.asz-aalst.be/

   Aanvraag machtiging tot vestiging van een recht van opstal op een gedeelte van een in oprichting zijnde woning.

   http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de oprichting van een beeld
   • de oprichting van een gedenkteken
   • de oprichting van een monument

   Het initiatief voor de oprichting van een gedenkteken werd genomen door een werkgroep Gedenkteken Gevallenen Nederlands-Indië.

   Meppeler Courant,

   Muurling staat in zijn woonplaats onder meer te boek als één van de drie initiatiefnemers [...] tot de oprichting van een monument voor gevallen oud-Indiëgangers in september 1993.

   Meppeler Courant,

   Het comité dat het initiatief heeft genomen tot de oprichting van het beeld, benadrukt dat er geen gemeentelijke subsidie aan te pas is gekomen.

   Meppeler Courant,

   • de oprichting van een gebouw
   • de oprichting van een huis
   • de oprichting van een magazijn
   • de oprichting van een woning
   • de oprichting van bouwwerken

   Na de oprichting van het nieuw magazijn tussen blok M en N van het Luchtbalcomplex en een herschikking van deze magazijnen, kan het magazijn inboedels verhuizen naar een magazijn van 3 500 m² in het Luchtbalcomplex.

   http://www.antwerpen.be/MIDA/

   In bepaalde gevallen (met name voor reclame-inrichtingen en uithangborden [...], de oprichting van bouwwerken of de uitvoering van werken gedurende de periode die voorafgaat aan de definitieve bestemming) kan een vergunning voor beperkte duur worden verleend.

   http://www.dirkmichiels.be/hoofd_stedenbouw_in_brussel.htm,

   In het artikel 'Stadjers willen markt met grandeur' [...] schrijft correspondent Karin de Mik over de oprichting op de Grote Markt in Groningen van een hoog gebouw.

   NRC,

   Er is een premie voor de oprichting of verwerving van een woning op plan, er zijn subsidies voor de renovatie van woningen en er is een premie voor de gevelreiniging.

   De Standaard,

   Een Hettitische kleitablet van rond 1200 voor Christus, met de tekst van een ritueel dat dient te worden uitgevoerd bij de oprichting van een huis, refereert naar meteorietijzer als "het zwarte ijzer uit de hemel".

   http://home.online.nl/marco.langbroek/ijzer.html

   • de oprichting van de Berlijnse Muur

   Waarom denk je dat vele universitairen nog net voor de oprichting van de Berlijnse Muur naar het westen vluchtten?

   http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=1585,

   • de oprichting van terreurkampen

   Onze marine patrouilleert langs de kust van Afrika om de handel in wapens te blokkeren en de oprichting van terreurkampen in Somalië tegen te gaan.

   NRC,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • oprichting en exploitatie

   Een serieus geïnteresseerde voor oprichting en exploitatie van zo'n terminal is rederij Flandria.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   oprichting 2.0

   ( Met betrekking tot abstracte zaken)
   het oprichten van iets; het instellen van iets; het initiëren en formeel vastleggen van iets; stichting

   Semagram


   Een oprichting…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     In 1886 wordt de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde gesticht, een halve eeuw nadat de Grievencommissie voor de oprichting had gepleit.

     http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

     De verlening van rechtspersoonlijkheid aan de op te richten dochter en de kapitaalbescherming daarvan zijn naar de normen van het gemene vennootschapsrecht omgeven met de voor elke oprichting geldende regels.

     http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • plaatshebben

     Het Gieters Comité is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van de Gieterse samenleving [...]. De oprichting had plaats in het voorjaar van 1977 op initiatief van het toenmalige college van Brederwiede.

     Meppeler Courant,

     • plaatsvinden

     Op 1 juni 1972 vindt de oprichting plaats van het Godfried Bomans Genootschap.

     http://www.bomans.demon.nl/,

     als object bij een werkwoord


     • de oprichting aankondigen van iets

     De minister van Justitie heeft de oprichting aangekondigd van een centrum waar zware gevallen onderzocht gaan worden.

     De Standaard,

     • de oprichting bekendmaken van iets

     Het steuncomité waarvan gisteren de oprichting bekend werd gemaakt, is tot nu toe niet bijeen geweest.

     NRC,

     • de oprichting eisen van iets

     Vanunu sprong op een feest op de universiteit op het podium en eiste de oprichting van een Palestijnse staat.

     http://www.cidi.nl/isnbr/2004/hoofd3-0704.html,

     • de oprichting goedkeuren van iets

     De gemeenteraad van Oostende heeft vrijdagavond de oprichting goedgekeurd van een autonoom havenbedrijf om een beter werkende haven mogelijk te maken.

     De Standaard,

     • de oprichting overwegen van iets

     Het Gemeentelijk Havenbedrijf overweegt de oprichting van een eigen pensioenfonds.

     De Standaard,

     • de oprichting verwerpen van iets

     Het 'Nationaal Comité voor Lichamelijke Opvoeding' en 'Belgisch Olympisch Comité' (NC/BOC) [...] stelde dat zij alleen België konden vertegenwoordigen voor het IOC en verwierp [...] de oprichting van aparte Waalse en Vlaamse sportbonden.

     http://www.sportimonium.be/Nederlands/XNsportimonium1.htm

     • de oprichting voorstellen van iets

     ESNET stelt de oprichting voor van een technologisch uitrustingsfonds en van centra waar hulpmiddelen gedeeld worden.

     http://www.esnet.be/communs/inextenso/MemorandumNL.pdf,

     • de oprichting voorzien van iets

     De benoemingscommissies voor het notariaat De nieuwe notariswet voorziet de oprichting van twee benoemingscommissies: een Nederlandstalige en een Franstalige.

     http://www.notaris.be/

     • de oprichting vragen van iets

     De oppositie vroeg de oprichting van één bijzondere commissie om over de drie ontwerpen van kaderwetten te debatteren.

     De Standaard,

     met adjectief ervoor


     • de concrete oprichting
     • de daadwerkelijke oprichting
     • de feitelijke oprichting

     De feitelijke oprichting van het Bossche bisdom vond plaats op 11 maart 1561.

     http://www.bisdomdenbosch.nl/

     De concrete oprichting van het World Archive of Rock Art (WARA) gebeurt door het Camuno Centrum voor Prehistorische Kunst in Capo di Ponte in de Italiaanse Alpen dat zelf al over een enorm archief beschikt.

     De Standaard,

     In 1908 nog niet meer en minder dan een 'gedurfd plan', in 1921 uitmondend in de daadwerkelijke oprichting van een zelfstandige muloschool in de kleine gemeenschap Zwartsluis.

     Meppeler Courant,

     • de formele oprichting

     Een hausse van diefstallen van onder meer vis, bontjassen en sigaren in de Eerste Wereldoorlog leidde in 1919 vervolgens tot de formele oprichting van de Spoorwegrecherche.

     Brabants Dagblad,

     • de officiële oprichting

     De officiële oprichting van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën n.v. vond plaats op 7 oktober 1919.

     http://nl.corporate.klm.com/perspective/default.asp

     • de wettelijke oprichting

     Drie jaar na de wettelijke oprichting ervan (wet van 8 november 1993) is de "psychologencommissie" geïnstalleerd.

     De Standaard,

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • de voorgenomen oprichting

     Bij de voorgenomen oprichting van een paritair comité of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een comité moet verplicht een openbare raadplegingsprocedure worden gevolgd om toe te laten dat alle betrokken organisaties hiervan in kennis zijn en eventueel kunnen reageren.

     http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

     • de daaruit voortgekomen oprichting

     De afronding van de Uruguay-ronde van de GATT - General Agreement on Tariffs and Trade - en de daaruit voortgekomen oprichting van de WTO is een zeer belangrijke stap, die de openstelling van grenzen dichterbij brengt.

     http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: door

     • de oprichting door

     Vanaf de oprichting door Marga Kool, Albert Haar en Jan Nefkens is veel werk verzet door de idealistische initiatiefnemers, bestuur, medewerkers en vrijwilligers.

     Meppeler Courant,

     Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden c.q. zijn initiatieven genomen om te komen tot een gezamenlijke oprichting door gemeenten van een stichting, die ten behoeve van alle bij die stichting aangesloten gemeenten zal trachten teveel betaalde aanneemsommen in verband met de bouwfraude terug te vorderen.

     http://www.google.nl/search?q=cache:eqSa0_1VLlcJ:www.amsterdam.nl/contents/pages/00003552/jz1briefvngdeelnstichting.pdf++aanneemsommen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

     Voorzetsel: in

     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1352
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1602
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1817
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1938
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1967
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 1974
     • de, haar, hun, zijn, onze oprichting in 2000

     Sinds haar oprichting in 2000 heeft Sandd een personeelsbestand van 350 medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam in distributiekantoren en sorteerhallen.

     http://www.strawberries.nl/page.php?menu=17=47

     Nog in 1995 nam er voor het eerst sinds hun oprichting in 1974 een Belgische amateur deel aan de wereldkampioenschappen.

     http://www.sportchiefs.com/ringside/99121301.htm,

     Door de samenstelling van ons bestuur en ons netwerk zijn we in staat om via de massamedia een scala van ideeën en idealen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Sinds onze oprichting in 1967 zijn dat meer dan 80 campagnes, zoals bijvoorbeeld de maatschappij dat ben jij, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, drugs, eenzaamheid, rouwverwerking en dyslexie.

     http://www.sire.nl/

     Sinds haar oprichting in 1938 heeft de Vereniging Vrienden van de KB extra geld bijeengebracht om de KB te helpen bij de aanschaf van belangrijke aanwinsten.

     http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

     Het kerkkoor van Windsor Castle, dat al sinds zijn oprichting in 1352 uit mannen bestaat, hoeft geen vrouwen in zijn gelederen op te nemen.

     De Standaard,

     De VOC wordt wel de eerste naamloze vennootschap genoemd [...]. Bij de oprichting in 1602 werd er door het publiek voor f. 6.424.588 ingetekend.

     http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html

     De oudste verwijzing naar astronomie aan de universiteit dateert van bij haar oprichting in 1817.

     http://rug-a-pien.be/

     Voorzetsel: op

     • de oprichting op 1 april 1964
     • de oprichting op 10 juli 1908
     • de oprichting op 23 februari 1995

     De lunch bestaat uit rijst, groente en vlees, gratis geleverd door hun werkgever PSA, die zich sinds de oprichting op 1 april 1964 buigt over ieder detail in de haven van Singapore.

     NRC,

     Met steun en medewerking van de dorpsnotabelen werd de oprichting grondig voorbereid, maar dit kon niet voorkomen dat de plaatselijke werkliedenvereniging, de R.K. Gildenbond, nog vóór de definitieve oprichting op 10 juli 1908, een eigen harmonie vormde.

     http://www.boxtelsharmonie.nl/homepage.htm

     Sedert de oprichting op 23 februari 1995 is Judo Club Obi een club met vooral oog voor de opleiding van jonge mensen tot volwaardige judoka's.

     http://www.loppem.be/nieuws/artikels/article_61.shtml,

     Voorzetsel: van

     • de oprichting van de, een adviesraad
     • de oprichting van de, een afdeling
     • de oprichting van de, een bedrijf
     • de oprichting van de, een belangenvereniging
     • de oprichting van de, een brouwerij
     • de oprichting van de, een bvba
     • de oprichting van de, een commissie
     • de oprichting van de, een cvba
     • de oprichting van de, een dienst
     • de oprichting van de, een effectenbeurs
     • de oprichting van de, een hogeschool
     • de oprichting van de, een joint venture
     • de oprichting van de, een leesbibliotheek
     • de oprichting van de, een netwerk
     • de oprichting van de, een nv
     • de oprichting van de, een onderzoekscommissie
     • de oprichting van de, een school
     • de oprichting van de, een stichting
     • de oprichting van de, een vennootschap
     • de oprichting van de, een vereniging
     • de oprichting van de, een vzw
     • de oprichting van de, een werkgroep
     • de oprichting van een, het fonds
     • de oprichting van Europol

     De overheid overlegt met de grote banken over de oprichting van een fonds waaruit het uitdiepen en verbreden van de Maas of versterking van de dijken kan worden gefinancierd.

     NRC,

     Swinnen beweert het slachtoffer te zijn van politieke en ideologische factoren die een rol speelden bij de oprichting van de Hogeschool Antwerpen.

     De Standaard,

     De bank heeft een miljoen rekeninghouders en is sedert de oprichting van de effectenbeurs van Warschau in april 1991 ook actief in de effectenhandel.

     NRC,

     Sinds de oprichting van de dienst Enquêtes, in mei '94, seponeerden de gerechtelijke overheden 143 van de 158 geopende dossiers.

     De Standaard,

     De plenaire zitting van de Senaat stemt vandaag over de oprichting van de commissie.

     De Standaard,

     Het moet een aantal jaren na de oprichting van de brouwerij in 1821 zijn geweest.

     http://www.halvemaan.com/

     Een ezelsstreek lag tijdens de Tweede Wereldoorlog overigens aan de basis van de oprichting van de school.

     De Standaard,

     Bos was nauw betrokken bij de oprichting van de belangenvereniging Sint Jansklooster/Heetveld en bij de IKB.

     Meppeler Courant,

     De SP vraagt dat de Vlaams ministers in de Brusselse regering zich aansluiten bij het annulatieberoep dat de Vlaamse regering bij de Raad van State aantekende tegen de oprichting van de adviesraad.

     De Standaard,

     Onder de genodigden onder meer vertegenwoordigers van de plaatselijke VVV en brandweer en Liesbeth Busscher-Muggen, die bij de oprichting van de afdeling betrokken was.

     Meppeler Courant,

     Met de oprichting van bedrijven in de aannemings-, auto- en vastgoedsector bouwde hij daarna gestaag aan zijn imperium.

     De Standaard,

     Het afgelopen jaar is een oprichtingsjaar geweest waarin men zich met name heeft bezig gehouden met de oprichting van de stichting, het structuur aanbrengen in de werkzaamheden en het informeren en belangstelling tonen ten aanzien van de activiteiten.

     Meppeler Courant,

     Toch is het verstandig om al bij de oprichting van de vennootschap in een overeenkomst vast te leggen dat bij het vastlopen van de besluitvorming de beslissing door een of meerdere buitenstaander(s) moet worden genomen (een zogenaamde wijzemannenovereenkomst).

     http://www.notarislelystad.nl/

     De oprichting van de vereniging ging niet zonder slag of stoot.

     http://www.mbokunstonderwijs.nl/html/index.php?menu=kunst_07_id[]=20[]=newslist_id[]=21[]=agenda_id[]=20[]=news#id292

     De oprichting van de vzw Synodale Katholieken van België, die de democratische basiskerk wil ondersteunen, trekt rimpels in de kerkvijver.

     http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?snel=0=10/06/2000=DST10062000_015,

     Sidarfin en Mercantile-Beliard hebben een princiepsakkoord bereikt over de oprichting van een joint venture voor de medefinanciering van nader te bepalen industriële projekten.

     De Standaard,

     De oprichting van een vennootschap dient vastgesteld bij akte.

     http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

     De overeenkomst tot oprichting van Europol werd in juli 1995 ondertekend en is op 1 oktober 1998 in werking getreden.

     http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

     Willy Peirens [...] deed tijdens het congres een voorstel voor de oprichting van een werkgroep die de samenwerking tussen het WVA en het IVVV moet coördineren.

     De Standaard,

     De Vlaamse minister van Cultuur, Luc Martens, overweegt de oprichting van een vzw voor de instandhouding van het religieus patrimonium.

     De Standaard,

     De eerste serieuze stap die [...] werd gezet is de oprichting van een vereniging voor ouderen en gehandicapten.

     Meppeler Courant,

     Er wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een stichting, die de drinkwater- en de mogelijke stroomvoorziening zal gaan exploiteren.

     Meppeler Courant,

     Het parlement nam, door de oprichting van een onderzoekscommissie, de taak van de regering over.

     De Standaard,

     Bij de oprichting van een NV, een BVBA of een CVBA, moeten de statuten verplicht in een authentieke akte geformuleerd worden.

     http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

     De oprichting van een netwerk met mensen uit de culturele sector, kunstenaars en leerkrachten muzische vorming kan een opportuniteit zijn, net als een alliantie tussen basis- en secundaire scholen en kunstorganisaties.

     http://www.gent.be/gent/bestuur/beleid/cultuur_als_dwarsligger.pdf,

     In alle gewesten [...] stimuleerde 'het Nut' de burgers om zelf en op eigen kosten de lotsverbetering van minder bedeelde landgenoten ter hand te nemen, o.a. door oprichting van scholen en leesbibliotheken.

     http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

     We kunnen rustig stellen dat de Van der Vlist trucks en trailers sinds de oprichting van het bedrijf in 1930, vrijwel elk gebiedsdeel binnen Europa (en een groot aantal locaties daarbuiten) hebben 'gezien'.

     http://www.vandervlist.com/nederlands/index.html

     • de oprichting van België
     • de oprichting van Euratom
     • de oprichting van Israël
     • de oprichting van de Bataafse Republiek
     • de oprichting van de Benelux
     • de oprichting van de Chinese Volksrepubliek
     • de oprichting van de EEG
     • de oprichting van de EGKS
     • de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
     • de oprichting van de Europese Gemeenschap
     • de oprichting van de Europese Unie
     • de oprichting van de NATO
     • de oprichting van de NAVO
     • de oprichting van de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten
     • de oprichting van de Staat Israël
     • de oprichting van de Verenigde Naties
     • de oprichting van een Palestijnse staat
     • de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
     • de oprichting van het Federale België
     • de oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten

     In Alma Ata werd een akkoord ondertekend door 11 voormalige Sovjet-republieken over de oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

     http://www.atlcom.nl/,

     De staatshervorming bereikte in februari een voorlopig hoogtepunt met de oprichting van het Federale België.

     NRC,

     Sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het de bedoeling geweest de toegang tot levensnoodzakelijke goederen voor iedereen te waarborgen.

     http://www.prd.irisnet.be/Nl/constat/constat03.htm

     Vijftig jaar na de oprichting van de Verenigde Naties hebben de in het Handvest vastgelegde doelstellingen niets van hun betekenis verloren.

     http://www.atlcom.nl/,

     De oprichting van de NATO in 1949 had in eerste instantie meer een politieke dan een militaire betekenis.

     Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

     Na de Brabantse Revolutie (1789) en de oprichting van de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten, verkocht de Westkapelse Sint-Sebastiaansgilde een aantal stukken.

     http://www.knokke-heist.be/product.asp?id=736

     Bij de oprichting van de Staat Israël emigreerden talloze joden naar het Midden-Oosten.

     http://www.google.be/search?q=cache:El30e2AqlYoC:www.fondation-charcot.org/nlch2.pdf+epidemiologie=nl=lang_nl=UTF-8

     De oprichting van de NAVO werd ingegeven door de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa.

     http://www.atlcom.nl/,

     Het initiatief tot oprichting van de EGKS kwam van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman, de geestelijke vader van het plan was Jean Monnet.

     http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

     Motieven als duurzame vrede en verzoening tussen de volken lagen [...] ten grondslag aan de oprichting van de Europese Gemeenschap.

     http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html,

     Beide landen waren de drijvende kracht achter de oprichting van de Europese Unie tijdens de topconferentie in Maastricht in december 1991.

     http://www.atlcom.nl/,

     Deze eerste stap in de Europese samenwerking werd in 1957 al gevolgd door de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

     http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/dossiers/euro/euro.html

     Al in het Verdrag van Rome, over de oprichting van de EG, werd een clausule opgenomen waarin Duitsland werd toegestaan om vrij bananen in te voeren.

     NRC,

     In 1957 kwamen als substituut voor de mislukte EDG de verdragen van Rome tot stand tot oprichting van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) en Euratom.

     NRC,

     Deze strijd leidde in 1949 tot de oprichting van de Chinese Volksrepubliek.

     http://ptb.be/scripts/article.phtml?obid=13537=2,

     De belangrijkste reden tot oprichting van de Benelux was ongetwijfeld economische schaalvergroting.

     http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

     In 1795, na de oprichting van de Bataafse Republiek, werden er in Nederland voor het eerst verkiezingen gehouden.

     http://www.jijkomttochook.nl/VKZ/VKZ/index.html

     Pas bij de oprichting van België werd de naam Vlaanderen gebruikt voor het hele gebied zoals wij het nu kennen: het Nederlandstalige deel van het land.

     http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/020601/achtergrond.html

     Serieus werken aan de oprichting van een Palestijnse staat is een eerste stap op weg naar vrede.

     http://www.anszwerver.nl/dagboek/archives/000019.shtml#000019,

     Koning Abdullah van toenmalig Transjordanië trad al in de jaren '30, nog vóór de oprichting van Israël dus, in contact met de diplomaten van David Ben-Goerion.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • aan de oprichting van iets denken
     • aan de oprichting van iets meewerken
     • aan de oprichting van iets werken

     Ook de Fransman Eric Cantona, de Duitser Lothar Matthaüs en Ruud Gullit willen volgens Maradona meewerken aan de oprichting van een spelersvakbond.

     NRC,

     Er wordt [...] gedacht aan de oprichting van een politiek instituut, waar Afrikaanse politici zich zouden kunnen vormen.

     De Standaard,

     Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van een militaire snelle reactiemacht.

     http://www.vrede.be/nl/index.html,

     • het idee achter de oprichting
     • de (drijvende, stuwende) kracht achter de oprichting

     Het idee achter de oprichting was mannelijk personeel vrij te maken voor functies bij de vloot.

     Meppeler Courant,

     Ken Saro-Wiwa was de stuwende kracht achter de oprichting van Mosop, de Movement for the Survival of the Ogoni People in 1990.

     De Standaard,

     Beide landen waren de drijvende kracht achter de oprichting van de Europese Unie tijdens de topconferentie in Maastricht in december 1991.

     http://www.atlcom.nl/,

     • bij oprichting
     • bij de oprichting
     • bij de oprichting van iets betrokken raken
     • bij de oprichting van iets betrokken zijn
     • bij de oprichting van iets een rol spelen

     Swinnen beweert het slachtoffer te zijn van politieke en ideologische factoren die een rol speelden bij de oprichting van de Hogeschool Antwerpen.

     De Standaard,

     In 1974 raakte ik [...] betrokken bij de oprichting van de Zoetermeerse Comedie.

     http://www.adodvs.nl/interview.htm#serge

     Leenders was in 1952 betrokken bij de oprichting van het Bossche EBBC.

     NRC,

     Bij de oprichting van Solidariteit in 1980 was Kwasniewski eindredakteur van het studentenblad Etcetera.

     De Standaard,

     Bijkomende formaliteiten bij oprichting van een vennootschap.

     http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

     • door de oprichting van iets

     Het parlement nam, door de oprichting van een onderzoekscommissie, de taak van de regering over.

     De Standaard,

     • in oprichting zijn

     Deze organisatie is betrokken geweest bij de oprichting van zo'n dertig verschillende LETS-kringen, vele kringen zijn in oprichting.

     Meppeler Courant,

     De TTGG is nog steeds in oprichting, maar zal één of andere vorm van financiering moeten overwegen om bepaalde kosten te kunnen dekken.

     http://pub.telenet.be/menu____main_NB9.html,

     • in de oprichting van iets resulteren
     • in de oprichting van iets uitmonden
     • in de oprichting van iets voorzien

     André Leysen nam de leiding van een reddingsoperatie die uitmondde in de oprichting van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij.

     De Standaard,

     De wet voorziet in de oprichting van een Waarheids- en Verzoeningscommissie met een ruim mandaat.

     De Standaard,

     Dit resulteerde op 20 maart 1602 in de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

     http://www.voc-kenniscentrum.nl/index.html

     • met de oprichting van iets
     • met de oprichting van iets beginnen
     • met de oprichting van iets instemmen

     De Vlaamse regering heeft ingestemd met de oprichting van de Vlaamse gezondheidsraad.

     De Standaard,

     De uitbouw van het netwerk van internationale functionele organisaties, dat begon met de oprichting van de Internationale Telegraafunie en de Internationale Postunie in de tweede helft van de vorige eeuw, kreeg vooral vorm onder druk van de technologische vooruitgang.

     http://www.infodrome.nl/publicaties/domeinen/03_int_hou_essay.html,

     Met de oprichting van een Gents PWA verdwijnt een van de laatste verzetshaarden.

     De Standaard,

     • na de oprichting van iets
     • direct na (de) oprichting
     • kort na (de) oprichting
     • meteen na (de) oprichting
     • zoveel jaar na (de) oprichting
     • zoveel maanden na (de) oprichting

     Bijna zeventig jaar na oprichting van de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs is het socialistisch stempel op de programmering vervaagd.

     NRC,

     De Task Force, waarin vier MB-directeuren, burgemeester Euverink en een lid van Provinciale Staten zitting hebben, heeft bijna twee maanden na oprichting nog geen vervangende werkgelegenheid gevonden.

     NRC,

     Ruim tweehonderd leden telt het W.E.G. en dit nauwelijks vijf maanden na de oprichting.

     http://www.weg.be/pdf/WE1.pdf,

     De Sportfokkersvereniging Vollenhove en Omstreken werd opgericht op 23 januari 1961 [...]. Direct na de oprichting besloot men zich aan te sluiten bij de Federatie Kleindierenteelt.

     Meppeler Courant,

     Meteen na de oprichting telde de vereniging al 24 leden.

     Meppeler Courant,

     Uitgeverij G.A. van Oorschot huist nog steeds in het pand aan de Herengracht dat Geert van Oorschot in de voorzomer van 1945, na de oprichting van zijn uitgeverij, betrok.

     De Standaard,

     Kort na de oprichting van de Vlaamse Operastichting (Vlos) in 1988 bleek dat dit werkstuk van toenmalig minister van Cultuur Patrick Dewael niet rechtsgeldig was.

     De Standaard,

     Een jaar na de oprichting, in 1920, gaat het bedrijf naar de beurs.

     NRC,

     Vijf jaar na de oprichting telt het Limburgse bedrijfje een twintigtal deeltijdse medewerkers.

     De Standaard,

     • naar de oprichting van iets streven

     De vereniging streeft naar de oprichting van een Belgische en een Europese federatie die de belangen van werknemers-aandeelhouders verdedigt.

     De Standaard,

     • ondanks de oprichting van iets

     De Europese Commissie liet donderdag weten nog steeds op zoek te zijn naar een bilaterale oplossing met de VS, ondanks de oprichting van het WTO-panel.

     De Standaard,

     • op de oprichting van iets aandringen

     De bisschoppen dringen tevens aan op de oprichting van studiegroepen in elke parochie.

     De Standaard,

     • een akkoord (afsluiten, bereiken) over de oprichting van iets

     Het nieuwe akkoord bevat 16 deelakkoorden waaronder het akkoord over de oprichting van de WTO en landbouwakkoord.

     http://www.kaj.be/themas/abc.htm

     De Verenigde Staten en Rusland hebben een akkoord bereikt over de oprichting van een gezamenlijke eenheid van enkele duizenden manschappen voor Bosnië.

     De Standaard,

     Totnogtoe sloten 300 ondernemingen vrijwillig een akkoord af over de oprichting van een ondernemingsraad.

     De Standaard,

     ((vooral) in België)
     • plannen rond de oprichting van iets
     • rompslomp rond de oprichting van iets

     Eventuele plannen rond de oprichting van een kleine luchtvaartmaatschappij blijken weinig concreet.

     http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

     Toen alle rompslomp rond de oprichting van het W.E.G. achter de rug was, hebben de vijf initiatiefnemers een bezoek gebracht aan het graf van Elsschot.

     http://www.weg.be/pdf/WE1.pdf,

     • sedert de oprichting
     • sedert de oprichting van iets

     Welke noemenswaardige realisatie in het gebied van de Hoge Venen kan men, sedert de oprichting, op het actief van het Natuurpark schrijven?

     http://home2.planetinternet.be/jean17/af/afnederlands/honderdgebieden/honderdgeb.htm

     Sedert de oprichting van de Belgian Airport Terminal Company (BATC) in 1987 klinkt de roep om een apotheek steeds luider.

     De Standaard,

     • sinds de oprichting
     • sinds de oprichting van iets
     • voor het eerst sinds de oprichting

     Voor het eerst sinds de oprichting in 1904 werd een Belgische studente aangenomen: de West-Vlaamse Stefanie Germonpré.

     De Standaard,

     Officieel is Turkije, sinds de oprichting van de republiek door Mustafa Kemal Ataturk in 1923, een "leken-staat".

     De Standaard,

     Sinds de oprichting, twee jaar geleden, zijn er bij de Ideëenlijn 3500 tips binnengekomen.

     Meppeler Courant,

     • tegen de oprichting van iets
     • zich kanten tegen de oprichting van iets
     • zich verzetten tegen de oprichting van iets

     De CVP kant zich tegen de oprichting van parlementaire onderzoekskommissies rond de Bende van Nijvel en over Ruanda, zolang een gerechtelijk onderzoek loopt.

     De Standaard,

     President Mobutu verzet zich tegen de oprichting van een luchtvaartmaatschappij waarin Sabena een participatie zou nemen.

     De Standaard,

     De Vlaamse regering heeft gisteren andermaal beslist naar de Raad van State te stappen tegen de oprichting van een adviesraad voor de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten.

     De Standaard,

     • tijdens de oprichting van iets

     Tijdens de oprichting van de Vereniging voor Plaatselijk Belang waren namens het college de wethouders Holweg, Van den Belt en Naberman aanwezig.

     Meppeler Courant,

     • tot (de) oprichting van iets besluiten
     • tot (de) oprichting van iets komen
     • tot (de) oprichting van iets leiden
     • tot (de) oprichting van iets overgaan
     • (de) aanleiding geven tot de oprichting van iets
     • (de) aanleiding worden tot de oprichting van iets
     • (de) aanleiding zijn tot de oprichting van iets
     • het initiatief nemen tot de oprichting van iets
     • het voorstel tot de oprichting van iets

     Het voorstel tot oprichting van een 'Europees Ziekenfonds' en het voorstel tot strikte scheiding tussen enerzijds verplichte sociale verzekering en anderzijds vrijwillige verzekering worden besproken.

     http://www.belspo.be/belspo/fedra/acrobat/se01_n.pdf,

     Om jonge ondernemers ook na hun start verder te ondersteunen is het streven er op gericht begin 1995 te komen tot de oprichting van een Jonge Ondernemers Sociëteit.

     Meppeler Courant,

     De stichting is statutair gevestigd te Utrecht, waar het initiatief werd genomen tot de oprichting van het Historisch Platform.

     http://www.historischplatform.nl/index.html

     Hierop besloot de overheid over te gaan tot de oprichting van een eigen fonds met een startkapitaal van 100 miljoen dollar.

     http://www.cidi.nl/html/publijst/online/eco-00.html,

     Aanleiding tot de oprichting van de Stichting Waterland was het feit dat de Noordwest-Overijsselse ondernemers in de toeristische branche de concurrentie in andere regio's een voorsprong zagen nemen.

     Meppeler Courant,

     Deze situatie werd de aanleiding tot de oprichting van de Stichting Sint-Jan, om zodoende te kunnen rekenen op de hulp van privé-personen en instellingen.

     http://www.klstjan.be/v1_0/nl/presentation.asp

     Door IMO ontwikkelde technologie gaf in 1993 aanleiding tot de oprichting van een spin-off, de nv Destin.

     http://www.luc.ac.be/onderzoek/instituten/teams_p_inst/instituut_voor_materiaalonderzoe.asp

     Het besluit tot afbraak van de 50 windmolens bij Amsterdam die de Schermerpolder droog hielden, leidde in 1923 tot de oprichting van De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland.

     http://clubnet.zeelandnet.nl/molen/link_De_Zeeuwse_Molen_info.html

     De Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam besloten in 1989 tot de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

     http://www.nsob.nl/algemeen.html

     • uit de oprichting van iets blijken

     Dat Internet uitgroeit tot een industrietak als een andere, blijkt uit de oprichting van een beroepsvereniging.

     De Standaard,

     • de dag van (de) oprichting
     • de datum van (de) oprichting
     • het jaar van (de) oprichting
     • aan de basis van de oprichting van iets liggen

     Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december 2002.

     http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm,

     De exacte datum van de oprichting is niet bekend, maar we weten dat de laatste voorzitter van de Lochte Genteneirs, Eugeen Mortier ('1839), op veertienjarige leeftijd, in 1853, lid wordt van de maatschappij.

     http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

     Bernard Wasserstein is geboren in 1948, het jaar van de oprichting van de staat Israël.

     De Standaard,

     In de jaren zeventig lag ik mee aan de basis van de oprichting van de lokale milieuraad.

     De Standaard,

     • vanaf de oprichting
     • vanaf de oprichting in
     • vanaf de oprichting van iets

     Vanaf de oprichting in 1902 heeft de KBZB de vier olympische zwemsportdisciplines onder haar bevoegdheid gehad, namelijk: waterpolo, schoonspringen, kunstzwemmen en uiteraard zwemmen.

     http://www.sport.be/gobelgium/nl/zwemmen/algemeen/

     Vanaf de oprichting van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1949 tot aan het einde van de jaren tachtig gold de BVD als de Nederlandse tegenhanger van de Sovjet- en Oost-Europese veiligheidsdiensten.

     NRC,

     Beide heren zijn vanaf de oprichting lid van de vereniging die deze maand exact 65 jaar bestaat.

     Meppeler Courant,

     • van bij de oprichting

     Féret is van bij de oprichting voorzitter geweest en houdt van die rol.

     De Standaard,

     • (al, nog) voor de oprichting van iets

     Vóór de oprichting van het Budget Bewakings Instituut, eind jaren zeventig, hield de KNVB echter geen gegevens bij van de financiële situatie bij de clubs.

     NRC,

     Koning Abdullah van toenmalig Transjordanië trad al in de jaren '30, nog vóór de oprichting van Israël dus, in contact met de diplomaten van David Ben-Goerion.

     De Standaard,

     Toen de communist Tito met Moskou brak - en dat was al vóór de oprichting van de NAVO! - bleek al spoedig dat het Westen er een belang bij had hem tegen Moskou te steunen, en ook naar dat belang ging handelen.

     Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

     • aanleiding voor de oprichting (zijn)
     • de reden voor de oprichting (zijn)
     • het initiatief voor de oprichting (nemen)
     • een plan voor de oprichting van iets
     • plannen voor de oprichting van iets
     • een voorstel voor de oprichting van iets
     • voor de oprichting van iets ijveren
     • voor de oprichting van iets pleiten

     Het Europees Parlement besprak een voorstel voor de oprichting van een Europese Voedselautoriteit en levensmiddelenwetgeving.

     http://users.pandora.be/johanvanhecke/1114juni01.htm

     De reden voor de oprichting van de belangengroepering is dat de bewoners met regelmaat teleurgesteld worden, ontmoedigd en opstandig zijn over het ontbreken van informatie van de lokale overheid.

     Meppeler Courant,

     Alhoewel in de 18de eeuw de mode van de klassieke studiereis naar Italië wat geluwd was, koesterde men hier in Vlaanderen plannen voor de oprichting van een academie in Rome.

     De Standaard,

     Het EP heeft haar advies gegeven op het Nederlands initiatief voor de oprichting van een Europees netwerk van contactpunten met betrekking tot personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

     http://www.oostlander.net/

     Het is alvast in deze zin dat de grootste van deze laatste, de Grande Loge de France, ijvert voor de oprichting van een Europese maçonnieke confederatie.

     http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

     Tijdens het Nationaal Jeugddebat in 1999 pleitten de deelnemers voor de oprichting van een Nationale Jeugdraad.

     http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

     Directe aanleiding voor de oprichting vormen enkele omstreden wetsvoorstellen die de afgelopen maanden zijn opgesteld.

     http://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1994/bullinga.html,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • de oprichting en het beheer van iets

     Het Fondsensecretariaat waakt altijd met evenveel zorg over de oprichting en het beheer van elk fonds en dit zonder onderscheid wat betreft de omvang van de ingebrachte middelen.

     http://www.kbs-frb.be/files/img/nl/Bulletin_beheer_fondsen_(najaar_2002).pdf,

     Het aanloopadres inzake beschut wonen dient gelokaliseerd te zijn in de lokale leefgemeenschap en in elk geval op voldoende ruime afstand van het ziekenhuis dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen.

     http://www.vipa.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/preventieve-ambulante.htm,

     • de oprichting en (de) werking van iets

     Bij wijze van voorbeeld kan de participatie van het Vlaams Gewest vermeld worden in de oprichting en werking van Brusselse zuiveringsstations via een financiering in het Fonds voor het afvalwaterbeheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

     http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

     Het voorontwerp van wet regelt de oprichting en de werking van een vennootschap die belegt in schuldvorderingen (VBS).

     De Standaard,

     Centraal hierin staat de oprichting en de werking [...] van een welzijnsteam waarin overlegd, gepland en gestuurd wordt met het oog op een integrale hulp- en dienstverlening.

     http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

     Vaste verbindingen


     in oprichting

     1. Vormvariant: i.o.

      (Ook in combinaties als coöperatie, corporatie, dispuut, netwerk, platform, stichting, vennootschap, vereniging, vzw in oprichting.)
      ( Gezegd van bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen)
      zich in het oprichtingsproces bevindend; in het stadium van oprichting verkerend, maar formeel nog niet opgericht

      Soms wilt u bepaalde handelingen voor rekening van uw Bv laten komen terwijl deze nog niet formeel is opgericht. Denk hierbij aan het tekenen van een "voorlopig" koopcontract of een huurcontract of een financieringsovereenkomst. In dat geval handelt u namens uw Bv in oprichting (i.o.). Omdat deze Bv formeel nog niet bestaat bent u persoonlijk aansprakelijk voor deze handelingen. Na oprichting kunt u deze handelingen alsnog voor rekening van de Bv laten komen door ze te bekrachtigen.

      http://www.hetnotariskantoor.nl/besloten-vennootschap-in-oprichting-bv-io

      Het wordt de eerste Dwingeler Markt waaraan de stichting Dwingel 2000 in oprichting, haar medewerking verleent.

      Meppeler Courant,

      De plaatselijke coöperatie van boomkwekers in oprichting had in maart gevraagd om een extra ISP bijdrage voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een boomkweekcentrum.

      Meppeler Courant,

      PhytoGeniX BV i.o. (i.o. = in oprichting) is een bedrijf dat op contractuele basis met name onderzoek verricht op het gebied van fytofarmacie.

      http://www.nibi.nl/

     Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

     1. Vormvariant: Verdrag tot oprichting van de EEG (politiek Europa [Europese politiek])

      verdrag dat op 25 maart 1957 ondertekend werd door de Benelux-landen, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië, met als belangrijkste taak het instellen van een gemeenschappelijke economische markt
      Dit verdrag was de opvolger van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), dat in 1951 door de genoemde landen was ondertekend.

      Synoniem: EEG-verdrag

      Er zijn twee verdragen van Rome. Het 'Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap' (EEG) en het 'Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie' (EGA of Euratom). Beide werden op 25 maart 1957 ondertekend door de Beneluxlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië. De verdragen werden op 1 januari 1958 van kracht.

      http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

      De vijftiger jaren waren cruciaal omdat zij, behalve de gemeenschappelijke markt voor de basissectoren steenkool en staal, ook het Verdrag tot oprichting van de EEG brachten.

      NRC,

      Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) getekend door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Deze landen hadden eerder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staali (EGKS) opgericht. Het EEG-Verdrag werd op 1 januari 1958 van kracht en staat ook wel bekend als het Verdrag van Rome.

      https://www.europa-nu.nl/id/vh7douszfszu/verdrag_betreffende_de_werking_van_de

     Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

     1. Vormvariant: Verdrag tot oprichting van de EG (politiek Europa [Europese politiek])

      Synoniem: EG-verdrag

      Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) getekend [...]. Het was de voorloper van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG).

      https://www.europa-nu.nl/id/vh7douszfszu/verdrag_betreffende_de_werking_van_de

     Verdrag tot oprichting van de Europese Unie

     1. Vormvariant: Verdrag tot oprichting van de EU (politiek Europa [Europese politiek])

      Synoniem: EU-verdrag

      Vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd de Europese Unie verdragstechnisch beheersd door twee verdragen en daarvan afgeleide wetgeving, namelijk het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie uit 1992 (hierna: EU-verdrag) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap uit 1957 (hierna: EG-verdrag).

      http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=450134,

     akte van oprichting

     1. door de notaris bekrachtigde akte die bij de oprichting van een bedrijf, stichting of vereniging wordt opgemaakt en die de statuten daarvan bevat

      Synoniem: oprichtingsakte

      Na het ondertekenen van de akte van oprichting moet de vennootschap in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij een afschrift van de akte moet worden overgelegd.

      http://www.notarislelystad.nl/

      De akte van oprichting moet de statuten van de stichting inhouden.

      http://www.notarislelystad.nl/

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     oprichting 3.0

     het zich oprichten of opgericht zijn van het mannelijk geslachtsdeel; erectie

     Semagram


     Een oprichting…

     is een beweging

       Hoofdsemagram: erectie


       Algemene voorbeelden


       Met een engelengeduld en een bewonderenswaardige beheersing verzorgde hij drie maanden lang het omzwachtelde geslacht. Één keer gingen we na in hoever het funktioneren door de ingreep werd verhinderd. Maar al halverwege de oprichting van het zieke orgaan jankte ik het uit van de pijn.

       Het blije lijden, Alex Rosseels,

       Hij had zich niet strategisch opgesteld, raakte bovendien opgewonden door verstijving en oprichting van het lid, en zo was het mogelijk dat Bolten zich ongemerkt voor de bak naast hem op kon stellen.

       Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,