rechtshulp


rechtshulp 1.0

ondersteuning die een jurist iemand biedt door advies, bemiddeling of tijdens de rechtsgang; rechtsbijstand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Rechtshulp…

is een handeling

 • [Functie] dient om iemand in rechte te ondersteunen
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend door een jurist
 • [Object betroffen] heeft betrekking op juridisch advies, bemiddeling bij juridisch gerelateerde zaken en alle bijstand tijdens de rechtsgang

  Algemene voorbeelden


  In een rechtsstaat hoort voor iedereen de toegang tot de rechter gegarandeerd te zijn. In de praktijk wordt rechtshulp steeds meer een kwestie van geld. Hoe hoger het inkomen, hoe beter de beschikbare rechtshulp. Mensen met een laag inkomen zien vaak af van procedures, omdat ze een advocaat niet kunnen betalen of het risico van proceskosten te groot vinden.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • gefinancierde rechtshulp
  • kosteloze rechtshulp
  • sociale rechtshulp

  Uit onderzoek is onlangs gebleken dat steeds minder mensen een beroep kunnen doen op gefinancierde rechtshulp sinds de nieuwe wet op 1 januari vorig jaar in werking trad. Door verhoging van de financiële drempel bleek nog 48 procent van de Nederlandse bevolking er voor in aanmerking te komen, in plaats van de 62 procent waarop was gerekend.

  NRC,

  In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld complexe procedure), vereist een effectieve toegang dat de burger zich kan laten bijstaan door een raadsman. Als hij deze raadsman niet zelf kan betalen, moet de overheid tussenkomen. Uit het recht van toegang volgt voor de staat dus de verplichting om een systeem van kosteloze rechtshulp voor minvermogenden op te zetten.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n3/schollen.htm

  Ten slotte wordt [...] onderzocht hoe er [...] meer afstemming kan komen in de veelheid aan initiatieven inzake preventieve en buitengerechtelijke 'alternatieve' conflictoplossingen op het grensgebied tussen Justitie, Binnenlandse Zaken en Welzijn. Het gaat hier om uiteenlopende projecten inzake herstelbemiddeling, begeleiding van alternatieve straffen en maatregelen, sociale rechtshulp en scheidingsbemiddeling.

  http://www.miekevogels.be/alg_info/beleidsbrief_welzijn.html#welzijnswerk,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  rechtshulp 1.1

  instantie of instelling die rechtsbijstand verleent

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  De groep die onlangs op Schiphol aankwam, is direct door medewerkers van Justitie gehoord. Dat druist [...] tegen de afspraak in dat medewerkers van rechtshulp en vluchtelingenorganisaties twee dagen de tijd krijgen om de asielzoekers op dit verhoor voor te bereiden.

  NRC,

  In de aangifteperiode wordt jaarlijks op een zaterdag in maart de Landelijke Aangifte Dag (LAD) georganiseerd. Op deze dag worden door alle belastingwinkels en fiscale rechtshulpen aangesloten bij het Landelijk Overleg Belastingwinkels (LOB) in Nederland aangiftebiljetten ingevuld.

  http://www.smeetskring.nl/jaarverslag/Jaarverslag%202008.pdf,

  Fiscale rechtshulpen. Belastingwinkel Utrecht [...]; Stichting Belastingwinkel Amsterdam [...]; Stichting Belastingwinkel Groningen [...]; Stichting Belastingwinkel Rotterdam.

  (onbekend)

  rechtshulp 2.0

  hulp die staten aan elkaars rechtspraak verlenen, bv. bij strafrechtelijke opsporing, vervolging, uitlevering enz.

  Algemene voorbeelden


  Volgens de Luxemburgse procedure moest de raadkamer toelating geven voor de overdracht van die documenten aan België. Toen de raadkamer daarin geen graten zag, was dat het begin van een dubbele procedureslag tot voor het Luxemburgse Hof van Cassatie. Ten eerste had de Luxemburgse onderzoeksrechter volgens EFP niet mogen ingaan op het Belgische verzoek om rechtshulp.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • internationale rechtshulp

  Internationale rechtshulp is procedureel internationaal strafrecht en bestaat uit primaire en secundaire rechtshulp. 1) Bij primaire rechtshulp wordt een strafzaak geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een andere staat. Voorbeelden zijn de overdracht van strafvervolgingen en tenuitvoerlegging van vonnissen. 2) Bij secundaire rechtshulp helpt de ene staat de andere bij de afwikkeling van een strafrechtelijke procedure. Voorbeelden zijn de uitlevering en de kleine rechtshulp (getuigenverhoor, deskundig onderzoek, huiszoeking, …).

  http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

  De werkgroep "Crime in cyberspace" van de Raad van Europa ontwerpt een verdragstekst over internationale rechtshulp ten behoeve van het inwinnen van inlichtingen. In deze werkgroep is voorgesteld dat opsporingshandelingen, die tevens gevolg hebben in een andere lidstaat, kunnen worden verricht, mits: * deze - achteraf - worden genotificeerd en * het land welks soevereiniteit door de maatregel is getroffen, achteraf voor het gebruik van de op deze wijze verkregen gegevens toestemming verleent.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  Het lijkt erop dat de speurders voorlopig het nationale pornonetwerk proberen bloot te leggen. Via Interpol en internationale rechtshulp tussen magistraten zoeken de onderzoekers sporen in het buitenland, onder meer in Tsjechië, Duitsland en Nederland, maar veel concreets heeft dat tot nu toe niet opgeleverd, lijkt het.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen