hulp


hulp 1.0

het doen van inspanningen of het verschaffen van zaken die beogen bij te dragen tot wat een ander verricht of nodig heeft; ondersteuning; bijstand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Hulp…

is een handeling

 • [Functie] beoogt bij te dragen tot wat een ander verricht of nodig heeft
 • [Activiteit of handeling] heeft betrekking op het doen van inspanningen of het verschaffen van zaken
 • [Intentionaliteit] wordt bewust gegeven
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan iemand die of aan iets dat men gunstig is gezind

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • hulp bieden
 • hulp geven
 • hulp sturen
 • hulp verlenen
 • hulp verstrekken

Voor alle aanvallen van epilepsie geldt dat ze plotseling ontstaan [...]. Omstanders lopen soms haastig door als ze zien dat iemand een aanval heeft. Dat is misschien begrijpelijk, maar kan heel vervelend zijn voor de persoon die een aanval heeft. Deze loopt namelijk altijd een risico zich te bezeren, als er niemand in de buurt blijft om hulp te bieden.

http://www.epilepsie.nl/frameset1.cfm?id=200

De bedoeling van de inzameling is hulp te bieden aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood. Dat kunnen daklozen zijn, drugsverslaafden, gehandicapten, of mensen met zo weinig bijstand of pensioen dat zij zich nooit een extraatje of een uitstapje kunnen veroorloven.

NRC,

Conflicten worden actief voorkomen door hulp te geven bij het opzetten van rechtssystemen en diplomatieke diensten.

14 december 2001

Een leerling die toch op school gebruikt of onder invloed in de klas zit, is nog geen crimineel. Eerder een jongere die hulp nodig heeft. De school doet er goed aan die hulp te geven of te zoeken.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=7946,

De buitenwereld volstond er mee mondjesmaat hulp te sturen en maakt zich intussen drukker om enkele bedreigde zeldzame boeddhabeelden dan om het treurige lot van de steeds wanhopiger Afghaanse bevolking.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Vluchtelingen/afghanen.html,

Volgens het strategisch plan komt het aan de NAVO en niet de VN toe, "De vredes- en veiligheidsgedachte (te) promoten via internationale samenwerking op diplomatiek en militair vlak. Daarenboven dient (de NAVO) hulp te verlenen voor o.a. wapencontrole".

http://www.uitpers.be/archief/nr9/leger.html,

Wij vinden dat op iedere mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.

http://clubnet.zeelandnet.nl/ehboshhk/custom.html

Ook al roepen Amerikanen en Britten nog zo hard dat ze zijn gekomen om Irak te bevrijden [...], toch worden ze door velen beschouwd als bezettingstroepen. De burgerdoden [...] en de onwilligheid van de Amerikanen om ruime humanitaire en vooral de broodnodige medische hulp te verstrekken [...] versterken die indruk.

http://www.groene.nl/2003/0317/jb_bezetter.html,

 • hulp inroepen
 • hulp krijgen
 • hulp vragen
 • hulp zoeken

'Koos, heb je even tijd?' onderbrak ze zijn gedachtengang. O ja, hij zou de wol nog even ophouden, zodat ze er een kluwen van kon maken. Hij ging naast haar op de bank zitten, stak zijn armen door de losse streng en hield ze in de lucht. Gek eigenlijk, hij moest altijd iets wegslikken als Tine hiervoor zijn hulp inriep.

De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke deJong,

Als het ook maar enigszins mogelijk is, laat de patiënt dan thuis sterven [...]. Het is meestal ook mogelijk om gedurende een bepaalde tijd 's nachts hulp te krijgen welke door de verzekering betaald wordt.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

Dat vooral GMIC belaagd wordt door woeste kommando's, sterkt speurders in hun vermoeden dat de daders hulp krijgen van binnen de firma.

De Standaard,

In sommige gevallen worden de problemen zo groot, dat de ontwikkeling van de kinderen in het gedrang komt. Dan kan het goed zijn om hulp te vragen aan anderen.

http://www.wetwegwijzer.nl/docs/3.htm

Een depressie is een ziekte, die op een deskundige manier behandeld moet worden [...]. De huisarts is de eerste naar wie je voor hulp toe kunt gaan. Dat is niet gemakkelijk, want het is een grote stap om met een psychisch probleem hulp te zoeken.

http://www.geocities.com/levenslang/

met adjectief ervoor


 • humanitaire hulp
 • financiële hulp
 • geneeskundige hulp
 • medische hulp
 • militaire hulp
 • psychiatrische hulp

Tenslotte denk ik dat het aangewezen is dat onze Krijgsmacht actief zoekt naar samenwerkingsverbanden met de niet-militaire sector. Naarmate ze meer wordt ingezet in crisisbeheersingsoperaties krijgt zij meer te maken met humanitaire hulp en wederopbouw in het betrokken land.

http://premier.fgov.be/topics/speeches/n_speech10.html,

Voor een meer rechtvaardige verdeling van de welvaart is financiële hulp aan ontwikkelingslanden noodzakelijk maar niet voldoende. Samenhangende inspanningen zijn nodig op alle beleidsterreinen.

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuws.html?Persberichten/944.html,

Dat soort duale geneeskunde is allang gebruikelijk in Amerika: de kwaliteit van medische hulp hangt af van de prijs die je ervoor kunt betalen.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Die wet uit 1994 voorziet erin dat alle ekonomische en militaire hulp, kredieten, bankleningen en exportlicenties worden afgesneden voor landen die kernproeven houden en die niet behoren tot de klub van officieel erkende kernmachten (de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, China en Groot-Brittannië).

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • aanvullende hulp
 • dringende hulp

Het kan verstandig zijn al tijdens de zwangerschap na te denken over aanvullende hulp thuis in aansluiting op de kraamzorg.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

De praktische modaliteiten voor dringende hulp via huisartsen moeten duidelijk bepaald worden; er moet juridische duidelijkheid komen, in het bijzonder het kader van de verkeersveiligheid en de toepassing van de geldende verkeersregels op de 'niet prioritaire voertuigen' van huisartsen - die aan een dringende oproep gevolg geven - moeten op een analoge manier behandeld worden als identieke 'dringende opdrachten' via de dienst 100 en de prioritaire voertuigen bij het vervullen van die dringende taken (MUG's, ambulances, politiediensten, brandweer,…).

http://www.uhak.be/uhak/dmhanalyse.htm,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • geboden hulp
 • gerichte hulp
 • gevraagde hulp

Nederland biedt hulp maar ziet vaak dat gedeelten van de geboden hulp naar een corrupte elite gaat.

http://www.e-stem.nl/,

Daarbij wordt de rechter bevoegd de echtscheidingsprocedure op te schorten, om daardoor deskundigen in de gelegenheid te stellen op instandhouding van het huwelijk gerichte hulp te bieden.

http://www.e-stem.nl/

In ruil daarvoor krijgt de patiënt de garantie dat de huisarts de gevraagde hulp daadwerkelijk verleent indien na een vastgestelde periode van therapeutische behandeling deze hulp nog steeds verlangd wordt.

NRC,

in voorzetselgroep


 • met hulp
 • zonder hulp

Meestal kunnen conflicten of klachten sneller opgelost worden met hulp van de studentendecaan.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

Als opsporingsinstanties op informatie stuiten die met de Clipper-chip is gecodeerd, kunnen ze bij twee speciale instanties een verzoek indienen voor een zogeheten moedersleutel. Met deze code is de informatie alsnog - zonder hulp van de eigenaar - te ontcijferen.

De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

 • kreet om hulp
 • roep om hulp
 • oproep om hulp
 • roepen om hulp
 • schreeuw om hulp
 • schreeuwen om hulp
 • smeken om hulp
 • vragen om hulp

In 80% van de zelfmoordpogingen was er zelfs geen doodswens, het was veeleer een verzet tegen een situatie en een kreet om hulp, zegt men ons.

http://www.flwi.ugent.be/nl/speech_dean.xml

Hier was volgens hen psychiatrische of psychotherapeutische hulp geboden. Ik vind dat de roep om dergelijke hulp te pas en te onpas als een soort toverformule wordt geponeerd.

http://users.skynet.be/bk337022/turk.html

Binnen een cluster (maximaal 7 winkels) worden vooraf afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een alarm of oproep om hulp.

http://www.vcd-security.nl/index2.html

De verhalen die hij als therapeut te horen krijgt van zijn getraumatiseerde cliënten zijn vaak een schreeuw om hulp.

http://www.artsenzondergrenzen.nl/

Vriendelijk, dat wel, maar voor de rest bleven wij in het pashokje op onze sokken en zonder broek staan, zonder ook maar op enige hulp te moeten rekenen van onvindbare verkopers of winkeldochters. Dan maar op onze sokken de winkel in en aan de kassa om hulp schreeuwen!

De Standaard,

In een visioen aan de voet van het beeld van een godin in het bos ziet hij zijn verloofde Ada en smeekt hij haar om hulp.

NRC,

Het stond de ouders vrij om in geval van acute ziekte ook de eigen huisarts om reguliere hulp te vragen.

http://www.skepsis.nl/kwakkelkinderen.html,

 • te hulp komen
 • te hulp roepen
 • te hulp schieten
 • te hulp snellen
 • ter hulp komen
 • ter hulp roepen
 • ter hulp schieten
 • ter hulp snellen

'Onze eerste taak is de overlevenden water, voedsel en medicamenten te leveren', zei hij op een persconferentie. Hij riep andere Japanse steden op de inwoners te hulp te komen.

Meppeler Courant,

Wordt ons land aangevallen, dan moeten we lang genoeg weerstand bieden om de grote mogendheden de tijd te geven een politieke oplossing te zoeken of ons militair ter hulp te komen.

http://users.pandora.be/bart.van.bulck/Geschiedenis.htm

Als U plaatselijk verdoofd bent met een ruggenprik, kunt U de eerste uren de onderste helft van het lichaam minder goed of niet bewegen [...]. Aarzelt U niet de verpleegkundige te hulp te roepen bij problemen.

http://www.webziekenhuis.nl/Frames/voorlich.htm

Na de zware dagen, komt de harde terugslag. Cito presto, ziet hij zich verplicht een collega ter hulp te roepen. 'Jij bent zeker aan het sterven?' vraagt deze geschrokken. Guignard heeft een bizar gevoel in de maagstreek. Hij vlucht naar het toilet, waar hij door zijn knieën zakt. Zijn hoofd hangt over de pot. Hij kreunt! Zijn ingewanden scheuren aan flarden […]. Gele slijmen sijpelen uit zijn mond.

De verdwazing, Andreas Roels,

Centrale banken in andere grote industrielanden staan niet te springen om Japan te hulp te schieten.

NRC,

Aanleiding was de publicatie van een Amerikaanse studie die tot de bevinding kwam dat eigenaars van auto's met ABS aanzienlijk vaker (24 %) de dood vonden bij een crash dan de bezitters van een ABS-loze wagen. Asjemenou, en wij die dachten de ABS ons in noodsituaties feilloos ter hulp zou schieten.

De Standaard,

Zij was te hulp gesneld om de gewonden te verzorgen.

De Standaard,

De agenten weken een paar stappen terug, maar niet verder. Betogers wilden de jongeman ter hulp snellen, maar een schot in de lucht deed hen daarvan afzien.

Emmeke, Jan Lampo,

met ander, nevengeschikt substantief


 • hulp en aandacht
 • hulp en advies
 • hulp en begeleiding
 • hulp en bescherming
 • hulp en bijstand
 • hulp en ondersteuning
 • hulp en steun
 • hulp en zorg

Verder is het mogelijk dat je onvoldoende kennis hebt van voeding en afvallen [...]. Daarom is het altijd raadzaam om hulp en advies van een diëtist in te schakelen.

http://www.opdieet.nl/dieeten.htm

De Astmastichting België is een patientenorganisatie die zich tot doel stelt hulp en begeleiding te bieden aan mensen met chronische aandoeningen van de luchtwegen.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant03/pagina4.html

Als er signalen zijn, moet extra hulp en begeleiding worden geboden, zoals taallessen, trainingen sociale vaardigheden en empowerment.

http://www.bds.rotterdam.nl/

Waar opvoeding van kinderen en jongeren van buitenaf nodig is, dragen wij zorg voor ondersteuning, hulp en bescherming. In dit document geven wij aan hoe wij die ondersteuning, hulp en bescherming gaan uitvoeren.

http://www.limburg.nl/upload/pdf/Zorg_Jeugdzorg_voorkomen_van_problemen.pdf,

Samenvattend legt het samenlevingskontrakt vooral een verplichting tot (financiële) hulp en bijstand aan de partners op.

De Standaard,

Cursisten die op het intranetprogramma Leernet inloggen, kunnen zelfstandig door de lesstof surfen. Bij de opleiding krijgen ze hulp en ondersteuning van speciaal daarvoor opgeleide coaches.

http://www.belastingdienst.nl

Het is belangrijk dat u op de dag van opname een tijdje bij uw kind blijft [...]. Uw hulp en steun zijn voor uw kind erg belangrijk.

http://bronovo.ziekenhuis.nl/

Ook op een andere manier blijkt solidariteit selectief te zijn: zij die hulp en zorg bieden, prefereren hun eigen familie en meest nabije verwanten boven anderen die hulp nodig hebben.

www.aup.nl/do.php?a=process_visitor_download_id=585

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


hulp 2.0

iemand die een ander helpt bij een taak, vaak als vaste hulpkracht; helper; helpster

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hulp…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] helpt iemand een handeling te verrichten of assisteert iemand bij de uitvoering van diens bezigheden of beroep
 • [Betrekking of relatie] heeft vaak een vaste werkrelatie of een dienstverband van zekere duur met degene die wordt geassisteerd

  Algemene voorbeelden


  Het was toen bij de Europese elite de mode om een zwarte hulp in dienst te hebben.

  http://www.kinderenwebhotel.be/godsdienst/sinterklaas.htm

  Eenmaal thuis kiezen veel ouders voor externe kraamhulp. Ze krijgen dan een hulp voor maximaal twee uur en drie kwartier per dag.

  NRC,

  Griots geven alles aan elkaar door: geheimen, verhalen. De geschiedenis, kortom. De eerste griot in Mali was trouwens een Koité. Hij was de eerste hulp van de koning. "Nu is er geen koning meer, maar op de berg die in de hoofdstad Bamako staat, woont vandaag de president."

  De Standaard,

  De keuken zoekt nog een aantal hulpen.

  NRC,

  'O, en meneer Charité, ik vind mijn bed te hoog. Weet u, er zitten klossen onder, die wil ik eraf hebben. Ik heb al gevraagd aan mijn zonen, maar ze hebben nooit tijd.' De klossen waren er juist onder gezet om te voorkomen dat ze zich van te grote hoogte op haar bed zou laten vallen [...]. Meneer Charité zaagde braaf de klossen eraf [...]. Mijn broers waren woedend en voorzagen het bed van nieuwe klossen. En ik kreeg weer eens de slappe giechel. Die ingehuurde hulpen.

  Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • trouwe hulp

  Ze hoorde voetstappen achter zich [...]. Het was Amar, haar trouwe hulp. Zwaar ademend haastte hij zich naar haar toe.

  Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

  Zij en haar broer worden naar het Burgerweeshuis gebracht [...]. Ze worstelt zich door een aantal moeilijke jaren, maar toch is ze een trouwe hulp van de binnenmoeder. Zo moet ze dikwijls boodschappen in de stad doen.

  http://www.damiaaninstituut.be/tadema.html

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  hulp 3.0

  middel dat het realiseren van zeker doel bevordert; hulpmiddel
  Zowel in toepassing op stoffelijke als op onstoffelijke zaken.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een hulp…

  is een middel om iets te realiseren

  • [Functie] dient om iets te helpen realiseren

   Algemene voorbeelden


   Daarnaast is er ook ruimte voor opstelling van een reeks posters die als hulp bij rondleidingen en opendeurdagen kan gebruikt worden.

   http://www.urania.be/php-txt/upload/jaar2002.pdf,

   Als je pas begint met piano of gewoon van muziek houdt, probeer dan de 60 preset pianostukken eens. Gebruik ze als hulp bij het oefenen of beluister ze gewoon.

   http://www.roland.be/productinfo/detail-N.asp?Welke=356

   Wordt de thermogenese gestimuleerd - wat reeds bereikt wordt door het genot van een kop koffie - dan kan daardoor het calorieverbruik verhoogd worden en wordt de vetafbraak versneld. Zo kan het koffiedrinken een belangrijke hulp zijn bij het afslanken of om het gewenste gewicht op peil te houden.

   http://www.koffiebureaucafe.be/html/totaalsplit.dhtml?page=herkomst

   In het verlengde hiervan zou een goede training een vruchtbare hulp kunnen zijn om zelf deze vermogens verder te ontwikkelen.

   http://www.antrop-ver.nl/activiteiten/frame2act.htm

   Moderne commerciële ICT producten komen steeds vaker zonder degelijke handleiding, maar enkel met een on-line hulp.

   http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   hulp 4.0

   (sport en recreatie; paardensport)

   teken, vaak met de teugel, druk met de benen enz., waarmee een ruiter een paard aangeeft wat hij van zijn rijdier verwacht

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een hulp…

   is een teken

   • [Functie] dient om aan een paard aan te geven wat de ruiter verwacht
   • [Betrokkene] is gericht aan een paard
   • [Middel] kan worden aangegeven door druk met de benen, de teugel enz.

    Algemene voorbeelden


    Het paard leert luisteren naar zit- en beenhulpen, naar de stem van de ruiter en naar de teugelhulpen. De kunst van de dressuur is om die hulpen steeds te verfijnen zodat het lijkt of het paard de gedachten van de ruiter uitvoert.

    http://www.dobey.nl/

    Een combinatie laat zien wat de kwaliteiten van een western paard zijn: rustig gedrag en toch directe reacties op hulpen van de ruiter.

    http://www.paardennieuws.be/index.html

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een hulp geven
    • hulpen geven

    Veel in onze omgang met paarden heeft te maken met het leren van bepaalde gedragingen aan het paard [...]. Wat is de juiste beloning? Hoe leert een paard het beste? Waarom is voedsel bij paarden minder geschikt om mee te belonen? Wat is de beloning bij het geven van een "hulp"?

    http://www.paardnatuurlijk.nl/weetjes/

    Door hulpen te geven zodat het paard in de rechtergalop overspringt heb je de eerste telgangstappen al binnen.

    http://home.wxs.nl/~punktur/

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen