thuishulp


thuishulp 1.0

hulp die in het kader van sociale zorgverlening wordt geboden aan thuisverblijvende zorgbehoevenden zoals zieken, gehandicapten of bejaarden, onder meer op het vlak van de dagelijkse verzorging of huishoudelijk werk

Semagram (extra betekenisinformatie)


Thuishulp…

is een handeling

  • [Organisatie of instelling] wordt vaak georganiseerd vanuit een thuishulpcentrale, een steunpunt mantelzorg, een thuiszorginstelling, ziekenfonds e.d.
  • [Plaats] wordt verleend bij mensen thuis
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan zorgbehoevenden zoals zieken, gehandicapten of bejaarden
  • [Handelende persoon] wordt vaak ook verleend door vrijwilligers
  • [Object betroffen] heeft onder meer betrekking op de dagelijkse verzorging en het huishoudelijk werk

Algemene voorbeelden


Hulp aan huis. Vrijwilligers geven hulp aan mensen met een ziekte of handicap, ouderen en hun gezinsleden. De vrijwilliger kan bijvoorbeeld oppassen, helpen in de huishouding of met de verzorging, of gewoon gezelschap bieden. Aanvragen Thuishulp wordt meestal geboden door een thuishulpcentrale, een steunpunt mantelzorg of een thuiszorginstelling.

https://www.regelhulp.nl/overzicht/thuishulp/

Er bestaat een uitgebreid netwerk voor thuishulp en thuiszorg met lokale en regionale dienstencentra. Ziekenfondsen en tal van organisaties staan in voor deze sociale dienstverlening.

http://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/senioren/thuishulp_en_thuiszorg/

Deze polis staat in voor thuishulp aan mensen op oudere leeftijd.

De Standaard,

Vanuit de vrijwillige thuishulp is ervoor gekozen de praktische en emotionele steun die vrijwilligers aan de mantelzorg kunnen bieden verder te versterken.

http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

Gespecialiseerde begeleiders verlenen de blinde en slechtziende persoon thuishulp op verschillende domeinen.

http://www.braille.be/nl/default.asp

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


thuishulp 2.0

iemand die voor zijn beroep of als vrijwilliger helpt bij de verzorging van thuisverblijvende zorgbehoevenden, vooral bij de dagelijkse verzorging en bij huishoudelijke werkzaamheden; iemand die thuiszorg verleent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een thuishulp…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt vaak in opdracht van een thuishulpcentrale, een steunpunt mantelzorg, een thuiszorginstelling, een ziekenfonds e.d.
  • [Plaats] verleent hulp bij mensen thuis
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is soms een vrijwilliger
  • [Activiteit of handeling] helpt bv. bij de dagelijkse verzorging en het huishoudelijk werk of houdt gezelschap e.d.
  • [Belanghebbende of begunstigde] helpt zorgbehoevenden zoals zieken, gehandicapten of bejaarden

Algemene voorbeelden


Volgens de directie zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk om een tekort van 4,6 miljoen gulden weg te werken. Verder komt er een afvloeiingsregeling voor 55-plussers en worden de overuren die thuishulpen maken afgebouwd. De thuishulpen die mogen aanblijven zullen wél onder de thuiszorg-CAO blijven vallen. Dit jaar verdwijnen er 100 banen waarvan de helft via gedwongen ontslag. In 1997 moeten er nog eens 100 thuishulpen uit.

Meppeler Courant,