reclamant


reclamant 1.0

iemand die bij een instantie een klacht of bezwaar indient

Semagram


Een reclamant…

is een persoon

   Hoofdsemagram: klager


   Algemene voorbeelden


   Ieder lid heeft het recht gedurende de vergadering aanmerkingen te maken op de redactie van de notulen. Wordt een dergelijke aanmerking gemaakt, dan geeft één der secretarissen de nodige opheldering. Indien, niettegenstaande deze toelichting, de aanmerking wordt gehandhaafd, vraagt de voorzitter het advies van de Kamer. Buiten de reclamant en een secretaris mag niemand hierover het woord voeren.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Tegen het bestemmingsplan [...] is echter beroep aangetekend bij de Kroon. Bovendien maakt een aantal reclamanten eveneens bezwaar tegen het bouwplan.

   Meppeler Courant,

   reclamant 2.0

   (rechtspleging [rechtspraak])

   iemand die bij een rechtbank een aanklacht indient om onrecht dat hem is aangedaan te vervolgen; eiser voor een rechtbank

   Semagram


   Een reclamant…

   is een persoon

     Hoofdsemagram: klager


     Algemene voorbeelden


     Een buurman van mijn zoon had de drie mannen wier tuinen aan de zijne palen, voor het vredegerecht gedaagd omdat ze de takken van zijn vogelkersen die boven hun afsluiting uit reikten, gesnoeid hadden. De vrederechter bracht oneindig veel geduld op om de reclamant, een Antwerpenaar die elk groen blad adoreerde, diets te maken dat de Canadese vogelkers in de Kempen de bospest genoemd wordt.

     De Standaard,