referent


referent 1.0

deskundige in een bepaald vakgebied die men raadpleegt; vakreferent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een referent…

is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is een deskundige in zijn vakgebied
 • [Zelfstandigheid] is onafhankelijk en bij voorkeur extern
 • [Activiteit of handeling] deelt zijn expertise met anderen, beoordeelt bijdragen voor wetenschappelijke tijdschriften en andere publicaties, beoordeelt voorstellen voor onderzoeksprojecten
 • [Belanghebbende of begunstigde] verstrekt informatie aan onderzoekers, aan adviesraden, aan redacties van wetenschappelijke publicaties, aan webmasters van wetenschappelijke websites

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een externe referent

Evaluatie ex ante: Aanvragen van de wetenschappelijke gemeenschap worden door de Wetenschappelijke Commissies, samen met adviezen van externe referenten, waarbij leden van de Wetenschappelijke Commissies en de Raad van Bestuur alsook co-auteurs van publikaties van de postulanten zijn uitgesloten, volgens objectieve criteria, eigen aan de betrokken interventiecategorie en toegepast op de specifieke wetenschapssector, geëvalueerd.

http://sun.fwo.be/index.php?lang=

 • een buitenlandse referent

Samen met het advies van externe en buitenlandse referenten en de inbreng van de leden van de wetenschappelijke commissies van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt coherentie in het wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking nagestreefd en wordt versnippering tegengegaan.

http://sun.fwo.be/index.php?lang=

als object bij een werkwoord


 • een referent raadplegen

Mede in verband met de wenselijkheid om ook buitenlandse referenten te raadplegen, dient dit uitgewerkte voorstel in het Engels te zijn opgesteld.

http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


referent 2.0

iemand die een onderzoeksrapport of verslag voorleest, een voordracht houdt ter inleiding van een discussie, of een samenvatting van een voordracht geeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een referent…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is deskundig in zijn vakgebied en beschikt over communicatieve vaardigheden
 • [Activiteit of handeling] houdt een referaat; leidt bv. een discussie of voordracht in, is een aanspreekpunt in een panelgesprek, vat een voordracht samen of brengt verslag uit van een onderzoek
 • [Handelende persoon] is een wetenschapper of een andere deskundige

  Algemene voorbeelden


  De hoofdlezing wordt gehouden door prof. dr. P.J.D. Drenth, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Als referenten treden op prof. dr. ir P. Eijkhof, emeritus-hoogleraar Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, en mr. drs. F. Bolkestein, voorzitter van de Tweede-kamerfractie van de VVD.

  NRC,

  Keuzeprogramma OFWEL deelname aan een panelgesprek rond het thema "Participatieve democratie" als opdracht vanuit de bijbel. Centrale referenten: François Houtart (UCL) en Tissa Balassuriya (pater oblaat en belangrijke kritische theoloog uit Sri Lanka). Coreferenten: Guy Goris (MO; vroeger: Wereldwijd), Guy Tordeur (ACW) en Meryem Kaçar (Agalev) OFWEL: keuze tussen bezoeken aan 5 oefenplaatsen van democratie in Aalst.

  http://users.tijd.com/~tdn13757/regio's/BASISFEEST11%20OKTOBER%202003%20programma.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  referent 3.0

  verslaggever, criticus of recensent die boeken, theaterstukken en muziekuitvoeringen onder de aandacht brengt

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een referent…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] geeft zijn of haar mening over een boek, toneelvoorstelling of muziekuitvoering, en attendeert anderen op interessante boeken en voorstellingen
  • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een verslaggever, een criticus of recensent

   Algemene voorbeelden


   Programmeurs bouwen een sterk netwerk om zich heen van mensen op wiens mening zij vertrouwen. Via dit netwerk attenderen programmeurs en andere referenten elkaar op makers en voorstellingen. Met name bij de jonge programmeurs wordt sterk op dit netwerk vertrouwd en spelen de meningen van gewaardeerde collega's een grote rol.

   http://www.theaterinstituut.nl/nl/content/download/4668/63349/file/Selectiecriteria%20Dansprogrammering%20-%20samenvatting.doc

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   referent 4.0

   (recht en misdaad)

   persoon of organisatie die een buitenlander uitnodigt en ontvangt en die helpt met het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een referent…

   is een persoon of organisatie

   • [Activiteit of handeling] nodigt de buitenlander uit en ontvangt hem, helpt bij de aanvraag van een verblijfsvergunning en staat ook financieel garant voor deze persoon
   • [Belanghebbende of begunstigde] ontvangt een buitenlander
   • [Handelende persoon] is een persoon of organisatie
   • [Belang] is een voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning

   Algemene voorbeelden


   De Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland kan ook besluiten om de ingediende visumaanvraag voor te leggen aan het bureau Visadienst te Den Haag. In dat geval zal eerst in Nederland een zogenaamd referentenonderzoek plaatsvinden. Dit betekent dat de persoon die de vreemdeling heeft uitgenodigd, ofwel door de vreemdelingendienst wordt opgeroepen om een mondelinge toelichting te geven en stukken over te leggen, of dat een vragenlijst met bijlagen wordt gezonden aan de referent.

   http://www.immigratiedienst.nl/

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   referent 5.0

   (specialistisch, wetenschap, taal en taalkunde)

   datgene in de werkelijkheid waarnaar een signaal, bijvoorbeeld een teken, symbool of afbeelding, verwijst

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een referent…

   is een zaak

   • [Waarneembaarheid] is een concrete zaak of is een begrip, en is dus wel of niet waarneembaar
   • [Geheel] is een van de hoekpunten van een semiotische driehoek
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is datgene waarnaar wat we waarnemen verwijst
   • [Middel] Er wordt naar verwezen door middel van een signaal, bijvoorbeeld een afbeelding

   Algemene voorbeelden


   Tekens bestaan uit twee elementen: een signaal en een referent. Het signaal is wat we waarnemen en de referent is het object waarnaar verwezen wordt. Zo kan het signaal bijvoorbeeld de afbeelding van een telefoonhoorn zijn en de referent 'openbare gelegenheid voor telefoneren'.

   http://www.io.tudelft.nl/education/ide323/onderwijs/college/dictaat/pictogram/hfdst1.htm

   Informatie is gefilterde data. Het is veelal van de vorm: X is A, waarbij X is A in Peirceaanse zin gerepresenteerd kan worden door een semiotische driehoek, waarbij teken, referent (datgene waar het naar verwijst) en interpretant (de betekenis) de hoekpunten vormen.

   http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

   referent 5.1

   (specialistisch, wetenschap, taal en taalkunde)

   zelfstandigheid of begrip buiten de taal waarnaar een taalkundig element, bijvoorbeeld een woord, uitdrukking of zin, verwijst

   Algemene voorbeelden


   Wittgenstein had gesteld dat filosofische fouten ontstonden door de beheksing door de taal. 'Zo begrijpen we bijvoorbeeld allemaal de woorden 'geest' en 'lichaam'. Maar voor lichaam kunnen we een duidelijk referent aanduiden. In het geval van geest is dit al iets moeilijker.

   www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Het begrippenkader van de Saussure wordt vaak gecombineerd met het denotatum-concept van Peirce; dit geeft het volgende resultaat: Signifier Sign Signified. Zoals Berns stelt, bestaat er een driedeling: het ding of de zogenaamde referent, de klank of hetgeen dat betekent en het mentale beeld of hetgeen dat betekend wordt.

   http://gopher.ulb.ac.be/~ncarpent/disc.html