regres


regres 1.0

(recht)

verhaal dat een schuldenaar heeft om het bedrag dat hij betaalt op zijn beurt geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van anderen die mede als schuldenaar of als aansprakelijk zijn aan te merken; verhaal op een schuldplichtige

Semagram


Regres…

is een verhaal

 • [Functie] dient om iemand toe te staan schade te verhalen op iemand die medeschuldenaar of mede aansprakelijk is
 • [Handelende persoon] wordt uitgeoefend door degene die een schuld of schade betaalt, op degene die schuldenaar of aansprakelijk is
 • [Omstandigheid] wordt uitgeoefend in gevallen waar schade is geleden door een partij of waar schuld moet worden betaald

  Hoofdsemagram: verhaal


  Algemene voorbeelden


  Een andere belangrijke regresmaatstaf biedt art. 6:102 lid 1 BW. Bij mede-aansprakelijkheid dient in beginsel regres plaats te vinden in evenredigheid met de mate waarin de aan iedere aansprakelijke toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

  http://schoordijk.kub.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • regres nemen op iemand
  • regres uitoefenen op iemand

  Ook werd het bezwaarlijk gevonden dat geen regres kon worden genomen op bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren en die daarom ook niet genoodzaakt werden om extra aandacht aan brandpreventie te besteden.

  http://www.verzekeraars.nl/download/bedrijfsreg-brandregres2000.pdf

  Op huurders, pachters, lessees, bruikleners en bewaarnemers van de beschadigde zaak kan geen regres worden genomen. De door de eigenaar afgesloten brandverzekering wordt gezien als een mede in het belang van die personen gesloten verzekering. Huurder, pachter en lessee betalen indirect via de huur-, pacht- of leasesom mee aan de premie voor die verzekering.

  http://www.verzekeraars.nl/download/bedrijfsreg-brandregres2000.pdf

  Deze regeling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om in voorkomend geval regres uit te oefenen op een andere rechtsgrond.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  • regres hebben tegen

  Zijn meerdere personen objectief aansprakelijk voor eenzelfde bodemverontreiniging, dan zijn ze hoofdelijk aansprakelijk. Diegene die de schadelijder heeft vergoed, heeft een regres tegen de andere aansprakelijken, in de mate waarin de verschillende emissies waarvoor zij aansprakelijk zijn, hebben bijgedragen tot het veroorzaken van de bodemverontreiniging.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  in voorzetselgroep


  • recht van regres

  Door de betalende schuldenaar een recht van regres te geven wordt ongerechtvaardigde verrijking van medeschuldenaren voorkomen.

  dspace.ou.nl/bitstream/1820/1364/4/RWJTeeling-mei2007.pdf,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen