schadevergoeding


schadevergoeding 1.0

het betalen van een vergoeding voor geleden schade; het vergoeden van geleden schade; ook concreet: betaling voor geleden schade; vergoeding voor geleden schade

Semagram


Schadevergoeding of een schadevergoeding…

is het vergoeden of een vergoeding

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het vergoeden van geleden schade; is een vergoeding voor geleden schade

  Algemene voorbeelden


  Schadevergoeding is iets anders dan een boete. Een boete betaalt u aan het Rijk, de schadevergoeding gaat naar het slachtoffer.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder71.htm

  Bij VSN overheerst de opvatting dat schadevergoeding pas wenselijk is bij stakingen van langere duur.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bedragen

  Voor een opzegging tijdens het tweede jaar van de overeenkomst bedraagt de schadevergoeding nog 2 maanden huur, tijdens het derde jaar 1 maand en daarna niets meer.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • (een) schadevergoeding aanbieden
  • (een) schadevergoeding beloven

  Mattel nam de poppen uit de rekken en bood hun bezitters een schadevergoeding aan van 40 dollar, zo'n 1.300 frank.

  De Standaard,

  Hij beloofde schadevergoeding als er sprake was van nalatigheid en beloofde nieuw wetenschappelijk onderzoek.

  De Standaard,

  ((vooral) in België)
  • (een) schadevergoeding bekomen

  Daems laat nu nagaan hoe de aandeelhouders van Swissair voor de rechtbank kunnen worden aangevochten om alsnog een schadevergoeding te bekomen.

  http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

  • een schadevergoeding bepalen
  • een schadevergoeding vaststellen

  De rechtspraak geeft veel ruimte om zo zorgvuldig mogelijk een schadevergoeding vast te stellen.

  http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home

  De rechter bepaalde de schadevergoeding voor het dier dat nooit geboren werd, op 25.000 frank.

  De Standaard,

  • (een) schadevergoeding afdwingen
  • (een) schadevergoeding claimen
  • (een) schadevergoeding eisen
  • (een) schadevergoeding vorderen
  • (een) schadevergoeding vragen
  • (een) schadevergoeding willen

  De BSNV wil nu via de rechter een schadevergoeding afdwingen.

  Haagsche Courant,

  De minderjarige zal hierna, bij nalatigheid of andere vormen van onzorgvuldigheid, een schadevergoeding kunnen vragen.

  http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  Saguisag, een van de advokaten van duizenden folteringsslachtoffers die schadevergoeding willen, zegt dat de verontwaardiging bij veel Filipijnen over Marcos' verrijking wegebt.

  De Standaard,

  Hoe dat zij, uit Frankrijk, Italië en de Benelux komen vergelijkbare verhalen van boze Benetton-winkeliers die schadevergoeding willen claimen en een eigen Europese belangengroep willen vormen.

  NRC,

  Bij blijvende overmacht heeft CSvdS het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer schadevergoeding kan vorderen.

  http://www.computerservice.nl/

  Als een benadeelde burger-klant schadevergoeding eist van een ambtenaar, moet die zijn overheidsdienst in de zaak betrekken.

  De Standaard,

  • (een) schadevergoeding betalen

  Het blad was deze week gedwongen schadevergoeding te betalen en een rectificatie te plaatsen na een artikel over de vader van prins Claus.

  NRC,

  • (een) schadevergoeding krijgen
  • (een) schadevergoeding verkrijgen
  • (een) schadevergoeding ontvangen

  Waarschijnlijk ontvangt Schouten een schadevergoeding.

  NRC,

  In België is het ondenkbaar dat benadeelden die in een strafzaak onvoldoende gelijk hebben gehaald, naar de burgerlijke rechter stappen om van die alsnog een schadevergoeding te verkrijgen.

  De Standaard,

  De mogelijkheden voor slachtoffers van een strafbaar feit om een schadevergoeding te krijgen, zijn aanzienlijk verbeterd.

  NRC,

  • een schadevergoeding opleggen
  • een schadevergoeding toekennen
  • een schadevergoeding toewijzen

  Een rechter kan echter alleen een schadevergoeding toewijzen, wanneer die direct te maken heeft met het strafbare feit.

  Meppeler Courant,

  Als een verdachte in een moordzaak is vrijgesproken, kan de burgerlijke rechter hieraan geen afbreuk doen een schadevergoeding toe te kennen.

  De Standaard,

  GroenLinks wil de positie van slachtoffers van misdrijven verbeteren door invoering van een zogenoemd 'grievenrecht'. Daarbij moet er een onafhankelijke 'grievenrechter' komen die daders een schadevergoeding aan het slachtoffer kan opleggen of een andere vorm van genoegdoening.

  NRC,

  • (een) schadevergoeding uitbetalen
  • (een) schadevergoeding uitkeren

  De verzekeringsmaatschappij van de stad weigert een schadevergoeding uit te betalen.

  De Standaard,

  De Palestijn deed de uitspraak [...] naar aanleiding van Israëls weigering om schadevergoeding uit te keren aan slachtoffers van de intifada.

  De Standaard,

  • (een) schadevergoeding verschuldigd zijn

  Bovendien is de klant in dezelfde omstandigheden en onder dezelfde voorwaarden een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EURO, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

  http://www.hsware.be/conditions.php

  met adjectief ervoor


  • een aanzienlijke schadevergoeding
  • een behoorlijke schadevergoeding
  • een enorme schadevergoeding
  • een fikse schadevergoeding
  • een flinke schadevergoeding
  • een forse schadevergoeding
  • een grote schadevergoeding
  • een ruime schadevergoeding

  Je zou wel eens veroordeeld kunnen worden tot een flinke schadevergoeding aan de 'uitvinder', ene Jay Walker uit New York.

  http://www.dcbpatent.com/De%20Standaard.htm,

  Veilingmeester Mon Bernaerts, die een belangrijke verkoop met internationale belangstelling ziet mislopen, eist een fikse schadevergoeding.

  De Standaard,

  Webb kan [...] een aanzienlijke schadevergoeding eisen van haar voormalige werkgever EMO.

  NRC,

  Hij eiste een enorme schadevergoeding wegens smaad.

  http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

  Hinderpaal twee is de wet van 1978, die een speler toelaat een lopend contract te verbreken. Dat kan en mag men niet verhinderen, maar er moet een behoorlijke schadevergoeding tegenover staan.

  De Standaard,

  Zijn fortuin is voor een groot deel opgegaan aan de juridische bijstand die hij nodig had en hij zal waarschijnlijk binnenkort een forse schadevergoeding moeten betalen aan Washington.

  NRC,

  De Belgische Staat liep een veroordeling in aansprakelijkheid op en werd veroordeeld tot het betalen van een grote schadevergoeding.

  http://www.dauginet.com/NL/FET/De%20onaantastbaarheid%20van%20de%20overheid.html,

  Mevrouw Van Woudenberg kan zich natuurlijk altijd bij de heer Thorstedt vervoegen, want die zorgt bij bedrijfsongevallen steevast voor een ruime schadevergoeding.

  Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

  • een billijke schadevergoeding
  • een redelijke schadevergoeding

  De Nederlandse overheid geeft haar slachtoffers (o.a. de werklozen) een redelijke schadevergoeding (uitkering).

  http://www.meervrijheid.nl/index.html?roark5.htm,

  Slachtoffers van ziektes ten gevolge van blootstelling aan vervuilende stoffen (zoals asbestslachtoffers) hebben recht op een billijke schadevergoeding.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  • een eventuele schadevergoeding
  • een mogelijke schadevergoeding
  • een potentiële schadevergoeding

  Vermindering van het aantal gedaagden, reduceert een potentiële schadevergoeding.

  NRC,

  Volgens sommigen gaat het hier over een mogelijke schadevergoeding van honderden miljoenen.

  De Standaard,

  Met de directie van het centrum is afgesproken dat bij verdenking van bijvoorbeeld winkeldiefstal de kamer mag worden doorzocht en dat het zakgeld wordt ingehouden. Daarmee wordt dan de boete betaald of een eventuele schadevergoeding aan de gedupeerde winkelier.

  NRC,

  • een extra schadevergoeding

  Achthonderd Nederlanders vrouwen die ernstig ziek zijn geworden na het gebruik van het Dalkonschildje, een voorbehoedmiddel, krijgen een extra schadevergoeding.

  Meppeler Courant,

  • een financiële schadevergoeding

  Zij eisen een financiële schadevergoeding voor het aangedane leed.

  De Standaard,

  ((vooral) in België)
  • (een) forfaitaire schadevergoeding

  Kan de werkgever niet bewijzen dat het ontslag geen verband houdt met de opmerkingen, dan moet hij een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 6 maanden loon betalen.

  http://user.online.be/~fschram/a11.html

  • een hoge schadevergoeding
  • een hogere schadevergoeding

  Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen vanaf 1 april in aanmerking komen voor een veel hogere schadevergoeding dan tot nu toe het geval is.

  NRC,

  De werkgevers in het midden- en kleinbedrijf zijn [...] beducht dat de rechter hen tot hoge schadevergoedingen veroordeelt als werknemers te lichtzinning aan de kant zijn gezet.

  Meppeler Courant,

  • een kleine schadevergoeding
  • een lage schadevergoeding

  Door gebruik te maken van ArboClaim en haar professionals bent u in staat op gelijkwaardige wijze te onderhandelen met of te procederen tegen ervaren schaderegelaars van verzekeringsmaatschappijen die proberen u met een lage schadevergoeding akkoord te laten gaan.

  http://www.arboclaim.nl/index_intern.html

  In de Verenigde Staten zal een voormalig lid van de Scientology-kerk die een kerkelijke tekst [...] op het Internet heeft gezet, Scientology waarschijnlijk een kleine schadevergoeding moeten betalen.

  De Standaard,

  ((vooral) in België)
  • (een) provisionele schadevergoeding

  De rechtbank van Doornik kende ook een provisionele schadevergoeding van 150.000 frank toe aan een vrouwelijke politieagente van Kortrijk.

  De Standaard,

  (Deze bedraagt meestal één dollar of één euro, vroeger één frank (in België) of één gulden (in Nederland).)
  • een symbolische schadevergoeding

  De magistraten-klagers kregen een symbolische schadevergoeding van een frank.

  De Standaard,

  • (een) volledige schadevergoeding

  De belangenorganisatie LLTB vraagt eveneens een volledige schadevergoeding voor boeren en tuinders die voor de tweede keer in korte tijd door het water zijn getroffen.

  NRC,

  • (een) voorlopige schadevergoeding

  De burgerlijke partij vroeg 500.000 frank voorlopige schadevergoeding op een schade die geschat wordt op vijf miljoen.

  De Standaard,

  ((vooral) in België)
  • een zware schadevergoeding

  In een strafrechtelijk proces werd Simpson vrijgesproken, maar burgerlijk werd hij tot de zware schadevergoeding veroordeeld.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • (een) aanvullende schadevergoeding

  Indien een bedrijfsmatige exploitatie niet mogelijk blijkt, dan is het verlenen van aanvullende schadevergoeding op grond van artikel 18 Nbw onvoldoende.

  http://www.zwinkelsadvies.nl/,

  • een bestraffende schadevergoeding

  Het Europese continent kent geen bestraffende schadevergoedingen.

  De Standaard,

  • (een) bijkomende schadevergoeding

  Doordat de rechtbank zich moest onbevoegd verklaren, kan ze voor een bijkomende schadevergoeding zelfs niet aankloppen bij het fonds voor slachtofferhulp.

  De Standaard,

  • (een) vervangende schadevergoeding

  In principe dient het contract dan alsnog uitgevoerd te worden in natura (desgevallend met bijkomende schadevergoeding). Subsidiair kan een vervangende schadevergoeding toegekend worden.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de geëiste schadevergoeding
  • de gevorderde schadevergoeding
  • de gevraagde schadevergoeding

  D.N., intussen werkzaam als zelfstandig accountant, werd tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld en moet de gevorderde schadevergoeding betalen.

  De Standaard,

  De eigenares kreeg niet volledig de gevraagde schadevergoeding en ging in beroep.

  De Standaard,

  Toch bereikte de bond nog geen overeenstemming met Moeskroen over de door de club geëiste schadevergoeding.

  De Standaard,

  • de toegekende schadevergoeding

  Eenmaal toegekende schadevergoeding is in theorie nog 20 jaar inbaar.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  • een verplichte schadevergoeding

  Tot slot pleit de rapporteur voor een betere bescherming en bijstand aan slachtoffers en getuigen, en een verplichte schadevergoeding aan de slachtoffers.

  http://users.pandora.be/johanvanhecke/1114juni01.htm

  • de verschuldigde schadevergoeding

  Tenslotte kan opgemerkt worden dat, anders dan in Duitsland, in een contractuele relatie waarin een boetebeding is opgenomen de normale, krachtens de wet verschuldigde schadevergoeding niet meer kan gevorderd worden.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n4/schraeyen.htm,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • een schadevergoeding aan de Belgische staat
  • een schadevergoeding aan de families van de slachtoffers
  • een schadevergoeding aan Food Lion

  In eerste aanleg werd Wynen vrijgesproken, maar in beroep werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 2.340 frank en één frank morele schadevergoeding aan de Belgische staat.

  De Standaard,

  De luchtvaartmaatschappij African-Air [...] en de maatschappij Scibe-Airlift [...] werden veroordeeld tot het betalen van omgerekend 43 miljoen frank schadevergoeding aan de families van de slachtoffers.

  De Standaard,

  De Amerikaanse tv-zender ABC tekent beroep aan tegen de uitspraak van een Amerikaanse federale jury die ABC veroordeelde tot betaling van 5,5 miljoen dollar schadevergoeding aan Food Lion, de Amerikaanse dochter van de Belgische Delhaize-groep.

  De Standaard,

  Voorzetsel: bij

  • een schadevergoeding bij contractbreuk
  • een schadevergoeding bij overtreding
  • een schadevergoeding bij verkeersongelukken

  Bij productierechten horen verplichtingen: mogelijkheid voor natuurlijk gedrag continuïteit van verzorging ook wanneer dit economisch onaantrekkelijk is afstaan aan controlerende instantie zonder recht op schadevergoeding bij overtreding en/of verwaarlozing van voorgenoemde plichten.

  http://www.animalfreedom.org/index.htm

  Bij handelszaken moet u denken aan geldvorderingen, merkenrecht, eigendomskwesties, schadevergoedingen bij verkeersongelukken, verzekeringskwesties, kwesties rond bijvoorbeeld de koop van een huis en tal van soortgelijke aangelegenheden.

  http://www.rechtspraak.nl/gerechtshof/arnhem/

  In de wet van 1978 zou de mogelijkheid tot een extra schadevergoeding bij contractbreuk moeten worden ingebouwd.

  De Standaard,

  Voorzetsel: door

  • schadevergoeding door de overtreder
  • schadevergoeding door de rijksoverheid

  De BSA keert de beloning alleen uit als de informatie leidt naar een schadevergoeding door de overtreder.

  De Standaard,

  De nu gebruikte manier van schadevergoeding door de rijksoverheid moet worden vervangen door een verzekeringsstelsel voor schade door regenval en eventueel overstromingen.

  http://veltenvecht.vertis.nl/

  Voorzetsel: van

  • een schadevergoeding van 1 frank
  • een schadevergoeding van 1.000 gulden
  • een schadevergoeding van 1500 euro
  • een schadevergoeding van 12
  • een schadevergoeding van 5 miljoen dollar
  • een schadevergoeding van vijf miljoen dollar

  In het proces eist Dimmick een schadevergoeding van vijf miljoen dollar.

  De Standaard,

  Nicolas zelf krijgt een provisionele schadevergoeding van 1 frank.

  De Standaard,

  Het Hof in Den Haag heeft de 40 passagiers een schadevergoeding van 1.000 gulden (zo'n 18.000 frank) toegekend.

  De Standaard,

  In de zaak van de nabestaanden van Goldman tegen Simpson waren elf van de twaalf juryleden het erover eens dat een schadevergoeding van 12,5 miljoen dollar op zijn plaats is.

  De Standaard,

  Wanneer een ploeg zonder verwittiging forfait geeft voor een wedstrijd, betaalt deze naast de boete een schadevergoeding van 1500 euro aan de tegenstrever.

  http://www.volleyvvb.be/,

  • een schadevergoeding van de Belgische staat
  • een schadevergoeding van de bank
  • een schadevergoeding van minstens twintig grote luchtvaartmaatschappijen

  Meer dan negenhonderd Australiërs en Nieuw-Zeelanders eisen schadevergoeding van minstens twintig grote luchtvaartmaatschappijen wegens het zogeheten economy class syndroom op langeafstandsvluchten.

  De Standaard,

  De deal met Olly ging niet door en Dombo liep daarop naar de rechter en eistte schadevergoeding van de bank.

  NRC,

  Malmendier en Kisteman eisten 2 miljoen schadevergoeding van de Belgische staat.

  De Standaard,

  Voorzetsel: voor

  • een schadevergoeding voor boeren en tuinders
  • een schadevergoeding voor Fibelpar
  • een schadevergoeding voor Johnstone

  De British Medical Association heeft de schadevergoeding voor Johnstone gisteren verwelkomd als "een mijlpaal".

  NRC,

  Dat is onder meer te verklaren door waardeverminderingen op de participaties in Espirito Santo Holding, Paribas en Artemis, door dekking van wisselrisico's op Franse deelnemingen, door een provisie voor een schadevergoeding voor Fibelpar en door een afschrijving op konsolidatieverschillen.

  De Standaard,

  De belangenorganisatie LLTB vraagt eveneens een volledige schadevergoeding voor boeren en tuinders die voor de tweede keer in korte tijd door het water zijn getroffen.

  NRC,

  • een schadevergoeding voor het ongemak
  • een schadevergoeding voor de materiële schade
  • een schadevergoeding voor twee beeldjes

  De advocaat van de antiekhandelaar vond de vordering van 100.000 frank schadevergoeding voor twee beeldjes overdreven.

  De Standaard,

  De eigenaar van de grond krijgt alleen schadevergoeding voor het ongemak.

  De Standaard,

  Eerder kreeg ze al 1500 gulden schadevergoeding voor materiële schade.

  Brabants Dagblad,

  Voorzetsel: overig

  • een schadevergoeding wegens annulering
  • een schadevergoeding wegens inkomstenderving
  • een schadevergoeding wegens plagiaat
  • een schadevergoeding wegens smaad
  • een schadevergoeding wegens wateroverlast

  Amper duizend boeren, veel minder dan verwacht, waren rond het middaguur in Den Haag aangekomen om te demonstreren voor honderd procent schadevergoeding wegens wateroverlast.

  NRC,

  De tijdelijke hoge lasten van schadevergoeding wegens annulering van eerder aangegane contracten en van interim-maatregelen nemen de inwoners van het gebied op de koop toe.

  NRC,

  Dat was voor One.Tel reden om een bodemprocedure te beginnen, met als inzet ƒ10 miljoen schadevergoeding wegens inkomstenderving.

  De Telegraaf,

  De Spaanse charmezanger Julio Iglesias heeft uiteindelijk, en op het laatste moment, het volledige bedrag van een schadevergoeding wegens plagiaat betaald.

  De Standaard,

  Hij eiste een enorme schadevergoeding wegens smaad.

  http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

  in voorzetselgroep


  • een bedrag aan schadevergoeding
  • een som aan schadevergoeding
  • euro aan schadevergoeding
  • frank aan schadevergoeding
  • gulden aan schadevergoeding
  • dollars aan schadevergoeding
  • marken aan schadevergoeding

  Een 45-jarige Wateringse moet vier jaar de cel in en ruim 29.000 euro aan schadevergoeding betalen wegens een gewelddadige overval bij de Wateringse vestiging van bouwmarkt Hornbach in 2014.

  http://www.wos.nl/vier-jaar-cel-en-29-000-euro-schadevergoeding-voor-hornbachoverval/nieuws/item?804190,

  Jullie Israëliërs kregen miljarden marken aan schadevergoeding na de Tweede Wereldoorlog van Duitsland.

  De Standaard,

  Bovendien moest door de beklaagden een enorme som aan schadevergoeding betaald worden en verloren alle veroordeelden hun burgerlijke en politieke rechten.

  http://home2.planetinternet.be/cccnot/not/Leffinge.Verstoorde%20Dorp.Voorstelling.htm,

  Volgens admiraal Vladimir Valoejev van de Baltische Vloot zullen de Amerikanen bij het minste bewijs met miljarden dollars aan schadevergoeding over de brug moeten komen.

  De Telegraaf,

  Dat kostte de gemeente tot nu toe zestig miljoen frank aan schadevergoedingen en schikkingen.

  De Standaard,

  Verder wil de mode-ontwerpster een voorschot van 20.000 gulden aan schadevergoeding.

  Meppeler Courant,

  Na jarenlange, slepende procedures, werd oliemaatschappij Exxon gedwongen een enorm bedrag aan schadevergoedingen uit te keren, voor het schoonmaken van het gebied en voor gederfde inkomsten van onder meer de visserijsector.

  NRC,

  • genoegen nemen met een schadevergoeding

  Ik neem nota bene genoegen met een schadevergoeding en ik zie af van een aanklacht.

  Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

  • een verzoek om schadevergoeding

  Een woordvoerder van het concern zegt dat nog geen enkel verzoek om schadevergoeding is ingediend via het gerecht.

  De Standaard,

  • recht hebben op een schadevergoeding
  • aanspraak maken op een schadevergoeding

  In de wet is onder andere vastgelegd dat een slachtoffer in het strafproces recht heeft op een schadevergoeding van de dader.

  NRC,

  Monica Seles kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van 24,4 miljoen mark (zo'n 500 miljoen frank) voor de messteek die ze in april '93 in Hamburg kreeg.

  De Standaard,

  • onderhandelen over een schadevergoeding
  • praten over een schadevergoeding

  Veermans advocaat, H. Bos, stelt in een reactie op het mislukken van de schikking dat de BSNV 'de omgekeerde wereld' wilde, omdat zij over een schadevergoeding wilde praten, terwijl de aansprakelijkheid niet vaststaat.

  Haagsche Courant,

  Het Amerikaanse bedrijf heeft eerder deze week de hulp ingeroepen van het Congres en de Amerikaanse regering om de SDU er toe te brengen te onderhandelen over een schadevergoeding.

  Meppeler Courant,

  • een aanvraag tot schadevergoeding
  • een claim tot schadevergoeding
  • een eis tot schadevergoeding

  Het [...] bevat de procedures voor de aanvraag tot schadevergoeding en de terugkoop door het Vlaams Gewest.

  De Standaard,

  Naarmate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker vast te stellen en te bewijzen hoe een arbeidsongeval of beroepsziekte precies is ontstaan. Bovendien verjaart een claim tot schadevergoeding na enkele jaren of is de werkgever niet meer te achterhalen.

  http://www.arboclaim.nl/index_intern.html

  Zowel voor bij de bouw betrokken bedrijven onderling als voor afnemers is het nagenoeg onmogelijk met succes een eis tot schadevergoeding in te dienen.

  Meppeler Courant,

  • aanleiding geven tot schadevergoeding
  • overgaan tot schadevergoeding

  Virgin Atlantic had eerst geprobeerd de passagiere met een cadeaumand tevreden te stellen, maar ging tot de schadevergoeding over nadat ze met een proces had gedreigd.

  http://www.studentstart.be/WhatsUp/6390,

  Een dergelijke vernietiging [...] kan in bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot schadevergoeding, onder voorbehoud van het bestaan van een rechtvaardigheidsgrond.

  http://www.dauginet.com/NL/FET/De%20onaantastbaarheid%20van%20de%20overheid.html,

  • een veroordeling tot schadevergoeding
  • iemand veroordelen tot schadevergoeding
  • een verplichting tot schadevergoeding
  • een vordering tot schadevergoeding

  Een verplichting tot schadevergoeding kan in plaats van of samen met andere straffen of maatregelen worden opgelegd.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder71.htm

  Met betrekking tot de schade voortvloeiend uit onrechtmatig overheidshandelen kan de burger bij de gewone rechter een vordering tot schadevergoeding instellen.

  http://www.advocaat.be/publiek/recht/r0003.htm,

  Wie misbruik maakt van zijn meningsvrijheid, kan achteraf gestraft worden. Strafrechtelijk, met een boete of gevangenisstraf. Of burgerrechtelijk, met de veroordeling tot een schadevergoeding.

  De Standaard,

  Hij is reeds veroordeeld tot een schadevergoeding aan de slachtoffers van de aanslag op de metro.

  De Standaard,

  • het bedrag van de schadevergoeding
  • de hoogte van de schadevergoeding
  • de omvang van de schadevergoeding

  Over de precieze omvang van de schadevergoeding door het rijk moet het kabinet nog besluiten.

  NRC,

  Voordat het Hof echter de tijd had gehad het bedrag van de schadevergoeding vast te stellen werd de zaak ingetrokken nadat beide staten zelf tot een akkoord waren gekomen.

  http://www.uno.be/abc7.htm

  Enkele honderden boeren uit het Rivierenland hebben vanmorgen enige tijd het Gelderse provinciehuis in Arnhem bezet uit onvrede met de hoogte van de schadevergoeding die wordt uitgekeerd als gevolg van de recente wateroverlast.

  NRC,

  • de betaling van een schadevergoeding
  • het betalen van een schadevergoeding

  Blijkbaar drong de tijd, want toen de rechtbank op 17 juni de zaak wilde behandelen, stuurde Okon 's morgens een deurwaarder naar Club Brugge met de melding dat hij eenzijdig zijn arbeidscontract verbrak en bereid was tot betaling van een schadevergoeding voor de resterende weken dat zijn oorspronkelijke contract nog liep.

  De Standaard,

  Danneman was in 1992 al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor dezelfde beschuldigingen.

  De Standaard,

  • de toekenning van een schadevergoeding
  • het toekennen van een schadevergoeding

  De veroordeling door de PRL-FDF van het initiatief van enkele Vlaamse parlementsleden in verband met het toekennen van een schadevergoeding aan de repressieslachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog, maakt hen die naar verzoening streven in dit land bijzonder ongelukkig.

  De Standaard,

  Na de toekenning van een schadevergoeding door de strafrechter, moet elk slachtoffer zich rechtstreeks tot dit fonds kunnen wenden voor de uitbetaling ervan.

  http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

  • een vorm van schadevergoeding

  In sommige gevallen is de bekendmaking echter een beveiligings- of informatieregel om de belangen van derden te beschermen. Tenslotte kan het ook een vorm van schadevergoeding zijn ten voordele van de benadeelde partij.

  http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

  • een claim voor schadevergoeding

  Als het huis niet die kwaliteiten bezit die de koper mag verwachten, dan pleegt de verkoper wanprestatie. Een claim voor schadevergoeding is dan wel het minste dat de verkoper kan verwachten.

  http://www.notarislelystad.nl/

  met substantief ervoor


  • dollar schadevergoeding

  Ongeveer 350 Nederlandse vrouwen [...] hebben volgens de woordvoerder van de Consumentenbond gemiddeld 50.000 dollar schadevergoeding gekregen.

  NRC,

  Het meest genoemde exces van de afgelopen maand is de oude vrouw in de deelstaat New Mexico die van een rechtbankjury drie miljoen dollar schadevergoeding eistte, omdat ze hete koffie van Mc Donald's had geknoeid op haar schoot.

  NRC,

  • euro schadevergoeding

  Hij moest de vier aangerande vrouwen ook ieder duizend euro schadevergoeding betalen.

  Het Parool,

  Noël Slangen eist een miljoen euro schadevergoeding van Roularta, de uitgever van Knack.

  http://home.planetinternet.be/~ld907264/verhofstadt/verhofstadt_deel_4.htm,

  ((vooral) in België,verouderend)
  • frank schadevergoeding

  De abonnees krijgen 500 frank schadevergoeding per dag dat ze het zonder water moeten doen.

  De Standaard,

  Het bisdom droeg Ter Laak ook op de man met wie hij seksueel contact had gehad een kleine 500.000 frank schadevergoeding te betalen.

  De Standaard,

  ((vooral) in Nederland,verouderend)
  • gulden schadevergoeding

  Voor deze vergrijpen moet hij twee weken de gevangenis in en de slachtoffers ruim 1100 gulden schadevergoeding betalen.

  Meppeler Courant,

  De Beekse garagehouder wil ruim 2200 gulden schadevergoeding van de Staat.

  NRC,

  • ton schadevergoeding

  Hun nabestaanden krijgen eveneens twee ton schadevergoeding.

  Meppeler Courant,

  • 21 miljard schadevergoeding
  • miljarden schadevergoeding

  Begemann eist van Nederlandse overheid miljarden schadevergoeding.

  De Standaard,

  De 21 miljard schadevergoeding zou, volgens Europese concurrentiewetgeving, toch niet in Sabena gestoken mogen worden.

  http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

  • 1 miljoen schadevergoeding
  • een miljoen schadevergoeding
  • twee miljoen schadevergoeding
  • veertig miljoen schadevergoeding
  • miljoenen schadevergoeding

  Lobbyist Jacques Brunet [...] eiste veertig miljoen schadevergoeding als kompensatie voor gemiste kommissielonen nadat de NMBS een order voor betonnen dwarsliggers afzegde.

  De Standaard,

  Terwijl een Philipsmedewerker schikte voor anderhalf miljoen, moest het OM minstens een miljoen schadevergoeding betalen aan een ten onrechte verdachte bouwmagnaat.

  http://www.parool.nl/993273967534.html,

  Lynn Wesenbeek eist 1 miljoen schadevergoeding van Brusselmans.

  De Standaard,

  Wie heeft de afspraak met de aannemer zo gemaakt dat er miljoenen schadevergoeding betaald moeten worden als het omstreden plan niet doorgaat?

  NRC,

  • honderd procent schadevergoeding

  Boeren in het rivierengebied willen 100 procent schadevergoeding na de recente wateroverlast.

  NRC,

  Vertegenwoordigers van de boze boeren (die honderd procent schadevergoeding willen in plaats van de toegezegde 65 procent) spreken ook met de fractievoorzitters van de vier landelijke partijen.

  NRC,

  • een soort schadevergoeding

  Het is in zo'n situatie inderdaad niet ongebruikelijk dat er een soort schadevergoeding wordt afgesproken die de nog onbekende verliezer van de winnaar zal ontvangen.

  43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

  met onbepaald voornaamwoord


  • enige schadevergoeding

  Ingeval de situatie van overmacht voortduurt [...], hebben BCA, de verkoper of de koper het recht de overeenkomst te verbreken, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, middels aangetekend schrijven.

  http://www.bca.be/belgie/main.asp?page=20

  met ander, nevengeschikt substantief


  • schadevergoeding en boete
  • schadevergoeding of boete
  • boete en schadevergoeding
  • boete of schadevergoeding

  Er is nooit een onderzoek naar de omstandigheden en de verantwoordelijkheid gestart. Het wrak ligt er nog steeds. Laat staan dat er een boete of schadevergoeding betaald is.

  http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

  Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding of boete niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim.

  http://www.avandersluis.nl/html/website.htm,

  Schadevergoeding en boete kunnen naast elkaar worden opgelegd.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder71.htm

  Ook al zou ik nog wetens en willens het stoplicht genegeerd hebben, ik heb zeker nooit de bedoeling gehad om boete en schadevergoeding te moeten betalen.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  • schadevergoeding en smartengeld
  • schadevergoeding of smartengeld
  • smartengeld of schadevergoeding

  Zij voorzien niet in schadevergoedingen of smartengelden voor het ondergane leed en hebben niets te maken met gelden uit Duitsland of Japan.

  http://www.pur.nl/nederlands/algemeen/index_algemeen.htm

  Een rechter in New York veroordeelde de Ruandees Jean-Bosco Barayagwiza tot betaling 105 miljoen dollar schadevergoeding en smartengeld aan nabestaanden van slachtoffers van de massamoorden in Ruanda in 1994.

  De Standaard,

  Bovendien eiste zij 20.000 gulden smartegeld en schadevergoeding voor de drie jaar, dat zij in haar kreatief denkwerk is belemmerd door stank en andere overlast van het riool.

  Meppeler Courant,

  voorafgegaan door als


  • als schadevergoeding (betalen, eisen, krijgen, toekennen)

  De btw mag slechts als schadevergoeding worden toegekend, indien er ook effektief btw betaald wordt bij het aanschaffen van een andere auto.

  De Standaard,

  Luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic heeft een vrouw circa 20.000 euro betaald als schadevergoeding.

  http://www.studentstart.be/WhatsUp/6390,

  Cook, een aidspatiënt die tien miljoen dollar als schadevergoeding had geëist, zei dat hij niet langer op zijn geheugen kon vertrouwen.

  De Standaard,

  De jonge vrouw had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg de door haar geëiste 250.000 frank als schadevergoeding.

  De Standaard,

  overig


  • een nader te bepalen schadevergoeding

  De president van de rechtbank in Lelystad heeft twee huisartsen uit Dronten vrijgesproken van het betalen van vijftigduizend gulden aan één van hun patiënten als voorschot op een nader te bepalen schadevergoeding.

  Meppeler Courant,

  • de te betalen schadevergoeding

  De te betalen schadevergoeding bij een beëindiging van het contract mag volgens Blanpain niet zo hoog zijn dat dit de vrijheid van arbeid onmogelijk zou maken.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  een immateriële schadevergoeding

  1. een schadevergoeding voor immaterieel leed; een schadevergoeding voor geestelijke schade

   Antoniem: een materiële schadevergoeding

   Naast schadevergoeding voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe kleren of dokterskosten (materiële schadevergoeding), kun je ook schadevergoeding eisen voor de pijn die jou is aangedaan (immateriële schadevergoeding).

   http://www.geocities.com/levenslang/

   Van de gevraagde immaterïële schadevergoeding van 250 gulden wees mr. Beljaars 100 gulden toe.

   Meppeler Courant,

  een materiële schadevergoeding

  1. een schadevergoeding voor materieel leed; een schadevergoeding voor concrete schade

   Antoniem: een immateriële schadevergoeding

   Naast schadevergoeding voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe kleren of dokterskosten (materiële schadevergoeding), kun je ook schadevergoeding eisen voor de pijn die jou is aangedaan (immateriële schadevergoeding).

   http://www.geocities.com/levenslang/

  een morele schadevergoeding

  1. ((vooral) in België)
   een vergoeding voor schade die het vermogen of bezit van iemand niet rechtstreeks aantast, maar waarvoor deze wel erkenning en een vorm van compensatie zoekt
   Wordt, als een slachtoffer alleen erkenning van de door hem geleden morele schade zoekt en vindt dat zijn schade niet in geld valt uit te drukken, of geen financieel gewin uit de situatie nastreeft, vaak bepaald op het symbolische bedrag van één euro.

   Synoniem: symbolische schadevergoeding

   Personen die het slachtoffer werden van een misdrijf met geweld krijgen binnenkort van Justitie in bepaalde gevallen een morele schadevergoeding.

   De Standaard,

   Slachtoffer Marleen Hinoul kreeg [...] enkel 200.000 frank morele schadevergoeding toegewezen.

   De Standaard,

   De Vlaamse Gemeenschap eiste woensdag voor de correctionele rechter een frank morele schadevergoeding van twee Gentse artsen die al te gul afwezigheidsattesten voor universiteitsstudenten uitschreven.

   De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Overige woordfamilieleden