tijdschema


tijdschema 1.0

overzicht dat de tijdstippen en uitvoeringsduur van de verschillende delen van een plan voorafgaand vastlegt

Semagram


Een tijdschema…

is een schema

 • [Functie] dient als maatstaf voor de uitvoering van een plan
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de tijdstippen en uitvoeringsduur van de verschillende delen van een plan

  Hoofdsemagram: schema


  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • komen

  De Britten blijven eisen dat er een tijdschema komt voor de volledige opheffing van het verbod.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • een tijdschema afspreken
  • een tijdschema instellen
  • een tijdschema opstellen
  • een tijdschema opleggen
  • een tijdschema respecteren
  • een tijdschema vastleggen

  Er is geen tijdschema afgesproken voor de opname van nieuwe leden en voor 1997 zijn hierover geen gesprekken te verwachten.

  De Standaard,

  India, waarvan de handtekening vereist is, zei dat het "dit oneerlijk verdrag" niet onderschrijft als de atoommachten geen tijdschema instellen voor de vernietiging van hun kernarsenalen.

  De Standaard,

  Ontwikkelingslanden, India op kop, dringen er op aan dat de vijf officiële kernmogendheden een tijdschema opstellen voor de vernietiging van hun wapenarsenaal.

  De Standaard,

  Hetzelfde tijdschema is opgelegd aan genie-, logistieke- en mijnopruimingseenheden en transporteenheden van de luchtmacht uitgerust met vliegtuigen en helikopters.

  De Telegraaf,

  En ondertussen moeten de opdrachten blijven komen, moet het tijdschema gerespecteerd worden en moeten de klanten tevreden blijven.

  De Standaard,

  Niet-gebonden landen, India en Pakistan vooraan, willen dat de vijf officiële kernmachten eerst beloven een tijdschema vast te leggen voor algehele nucleaire ontwapening.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een gebruikelijk tijdschema
  • een nauwkeurig tijdschema
  • een optimistisch tijdschema

  We bedenken een list, zetten de gebruikelijke tijdschema's op hun kop, leven zoveel mogelijk 's nachts.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  Een nauwkeurig tijdschema. Alle bestaande tankstations moeten de beslissing toepassen. Dankzij een aangepast tijdschema kunnen de uitbaters hun situatie in orde brengen in een ritme dat afhankelijk is van: • het debiet van het tankstation; • hun eventuele ligging onder een gebouw; • de ouderdom van de reservoirs.

  http://www.ibgebim.be/ONDERNEMINGEN/SECTORIEEL/BENZINE_STATION/faq_benzinestations.htm

  Volgens het optimistische tijdschema van Airbus kan, als de beslissing binnenkort valt, het project in 1998 voluit van start gaan.

  De Standaard,

  • een exact tijdschema
  • een krap tijdschema
  • een nieuw tijdschema
  • een oud tijdschema
  • een strak tijdschema
  • een strikt tijdschema
  • een voorlopig tijdschema

  Japan moet die tijd benutten om duidelijke en ondubbelzinnige verbintenissen aan te gaan en een exact tijdschema voor een snelle uitvoering van de maatregelen opstellen.

  NRC,

  Is de man het slachtoffer geworden van een te krap tijdschema? Het aantal zetfouten wijst alvast in die richting.

  De Standaard,

  Naast een staakt-het-vuren hoopt Rawlings een nieuw tijdschema uit te werken voor de ontwapening van de milities en voor de voorbereiding van verkiezingen die in augustus moeten plaats vinden.

  De Standaard,

  We gunnen onszelf een week om over te schakelen, om weer aan de oude tijdschema's gewend te raken.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  Turkije krijgt van de Assemblée tot 26 juni de tijd om zijn troepen uit Noord-Irak terug te trekken, een strak tijdschema voor democratische hervormingen op te stellen, de mensenrechten na te leven en een begin te maken met een vreedzame oplossing voor het vraagstuk van de Koerden.

  NRC,

  Dat heeft deels te maken met het gebrek aan een strikt tijdschema en een concreet doel, zoals de interne markt of de monetaire unie in Maastricht, maar vooral met de verdeeldheid over de weg die de Europese Unie moet inslaan.

  De Standaard,

  De provincie Gelderland had volgens een "voorlopig tijdschema rivierdijkverbeteringen" van vorig jaar veel uitvoeringen van de resterende dijkverzwaringen pas in de komende jaren gepland, sommige te beginnen in 1996 of 1997, maar andere pas na het jaar 2000.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een aangepast tijdschema
  • het afgesproken tijdschema
  • het gekozen tijdschema
  • het vast omschreven tijdschema
  • het vastgelegde tijdschema
  • het voorgenomen tijdschema
  • het voorgestelde tijdschema
  • het voorziene tijdschema

  Dan kwam de regering in oktober 1993 op de proppen met een aangepast tijdschema: verhuizing tussen de jaren 1998 en 2000, zo luidde het nu.

  De Standaard,

  Er zal worden vastgehouden aan het afgesproken tijdschema: komende herfst zal een studie worden gepresenteerd over hoe de uitbreiding moet worden aangepakt, op basis waarvan de NAVO-ministerraad in december nadere besluiten kan nemen.

  NRC,

  Er zijn sterke argumenten om aan het gekozen tijdschema vast te houden.

  NRC,

  Ook zij zouden zich moeten richten op duidelijk gedefinieerde projecten met een vast omschreven tijdschema.

  NRC,

  FDP-leider Wolfgang Gerhardt toonde zich gisteren "hoogst geïrriteerd" over deze ontwikkeling, en eiste dat de hand gehouden wordt aan het vastgelegde tijdschema voor de "Euro".

  De Standaard,

  Concreet gezien zal het nodig zijn: de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot een goed einde te brengen; de overgang naar de ene munt volgens het voorgenomen tijdschema en onder de vastgestelde voorwaarden te verwezenlijken.

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

  Het voorgestelde tijdschema is volstrekt onrealistisch.

  De Standaard,

  Mocht het niet lukken om de economische en monetaire eenheid volgens het voorziene tijdschema te realiseren, dan zou dat niet alleen economische, maar ook politieke consequenties hebben.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • binnen het tijdschema

  Het eind van de wereld bereiken leek me binnen het tijdschema onmogelijk, maar ik ging graag mee.

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  • een stappenplan met tijdschema

  Zij beloofde de Kamer in dit verband over een week een gedetailleerd stappenplan met tijdschema toe te sturen.

  ANP,

  • achter zijn op een tijdschema
  • afwijken van een tijdschema
  • tornen aan een tijdschema
  • vasthouden aan een tijdschema
  • voorzien in een tijdschema

  We waren anderhalf uur achter op het tijdschema.

  Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

  Er is niet veel ruimte om van het tijdschema af te wijken om in de Commissie Huurbeleid II tot consensus te komen over geschilpunten.

  http://www.aedesnet.nl/

  Het zou vanmiddag wel een halfuurtje later worden om te eten en het stemt me steeds wrevelig wanneer aan mijn vaststaande gewoonten of mijn tijdschema getornd wordt, maar dit keer was het ongenoegen er niet.

  De groene jager, Roger Pieters,

  Intussen hielde de UNTAC vast aan het tijdschema dat moest leiden tot verkiezingen in mei.

  NRC,

  Het land eist dat er een artikel in de tekst wordt opgenomen dat in een tijdschema voorziet om te onderhandelen over de ontmanteling van de kernwapenarsenalen.

  De Standaard,

  • zich binden aan een tijdschema
  • zich houden aan een tijdschema
  • zich laten vastpinnen op een tijdschema
  • zich vastleggen op een tijdschema
  • zich verbinden tot een tijdschema

  Israël is volgens de krant Ha'arets voor het eerst bereid zich te binden aan een tijdschema voor de-nuclearisering van het Midden-Oosten.

  NRC,

  "We houden ons aan het tijdschema, we willen geen discussie over een uitstel".

  De Standaard,

  Hij dribbelde rond lastige vragen, herhaalde enkele keren het fameuze zinnetje "ik laat me niet vastpinnen op een tijdschema" en maakte duidelijk dat alles goed zal aflopen als hij zijn huiswerk rustig mag afmaken.

  De Standaard,

  PTT Telecom is daarmee akkoord, hoewel het zich niet heeft vastgelegd op een tijdschema.

  NRC,

  Deze impasse heeft te maken met bezwaren van India, dat het ontwerpverdrag niet wil ondertekenen omdat de vijf erkende kernmachten zich niet verbinden tot een tijdschema voor algehele nucleaire ontwapening.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  • een tijdschema van bijna 9 jaar

  In de aanleg [...] is voorzien dat het eerste containerschip tegen het eind van 2012 op Maasvlakte 2 kan komen. Dit gaat uit van een tijdschema van bijna 9 jaar tussen het toekennen van het voorbereidingskrediet in januari 2004 en de voltooiing van de eerste fase inclusief de gehele buitencontour.

  http://www.google.nl/search?q=cache:7m2lfJ6rWxcJ:www.cpb.nl/nl/pub/notitie/01dec2003/notitie.pdf+driemijlszone+site:.nl=nl=lang_nl,

  • een tijdschema van iets
  • een tijdschema voor iets

  Volgens Netanyahu is het door hem onderhandelde Hebron-akkoord met Yasser Arafat op belangrijke punten, zoals veiligheid en het tijdschema van de terugtrekkingen, aanzienlijk beter dan het door de regering Rabin gesloten akkoord.

  De Standaard,

  Eerder deze week wist de Jordaanse koning Hoessein de partijen tot een compromis te bewegen over het tijdschema voor verdere Israëlische terugtrekking van de Westelijke Jordaanoever.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding