toezichthouder


toezichthouder 1.0

(formeel)

iemand die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid

Semagram


Een toezichthouder…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] is belast met het houden van toezicht
 • [Object betroffen] houdt zich bezig met de naleving van reglementen en wetten, bijvoorbeeldin het handelsverkeer of bij openbare werken, met de vlotte en correcte afwikkeling van projecten of met de veiligheid, bijvoorbeeld op bouwwerven of op speelpleinen
 • [Organisatie en organisatiewijze] is vaak in overheidsdienst of heeft een mandaat op grond van een wet

  Algemene voorbeelden


  Artikel 5:11 Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Artikel 5:12 1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. 2. Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds. 3. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

  http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

  Tijdens de realisatie is op de bouwplaats zelf per deelbestek één toezichthouder aanwezig. Bij een heel groot werk, zijn er twee aanwezig, en niet meer. Die mensen bewaken de voortgang en de kwaliteit.

  http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een toezichthouder aanstellen
  • een toezichthouder aanwijzen
  • een toezichthouder benoemen
  • een toezichthouder inzetten

  Mogelijkheden om burger en belangenorganisaties bij het beleid te betrekken, danwel extra toezichthouders aan te stellen, zullen aan de orde moeten komen.

  http://www.kampen.nl/bestuur/orde.htm

  Naast deze officieel aangestelden worden ook toezichthouders benoemd die op vrijwillige basis bij toerbeurt hun ronde door het veld maken en verdachte auto's en situaties melden aan de politie.

  http://www.knjv.nl/watdoenze.htm

  als subject bij een werkwoord


  • bevoegd zijn
  • oordelen
  • toezicht houden
  • toetsen
  • toezien

  Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft.

  http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

  met adjectief ervoor


  • de algemene toezichthouder
  • een deskundige toezichthouder
  • een externe toezichthouder
  • een financiële toezichthouder
  • een officiële toezichthouder
  • een onafhankelijke toezichthouder
  • een zelfstandige toezichthouder

  Vermeulen Sloop- en Milieuchechnieken heeft opgeleide asbestsaneerders en Deskundige Toezichthouders Asbestsloop (D.T.A.) in dienst, die werken volgens de laatste normen en richtlijnen van het KOMO-Procescertificaat BRL 5050.

  http://www.vermeulen-bv.com/index2.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • een toezichthouder op de gemeentefinanciën
  • een toezichthouder op de naleving van iets
  • een toezichthouder op de uitgaanspleinen
  • een toezichthouder op het bestuur

  Men wil bijvoorbeeld meer dan de twee door ons voorgestelde toezichthouders op de uitgaanspleinen en we moeten nog met de politie bespreken wat voor bewakers dat moeten zijn.

  Het Parool,

  Als toezichthouder op de gemeentefinanciën is Schuur eveneens redelijk tevreden over het nieuwe verdeelmodel voor het Gemeentefonds.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: van

  • een toezichthouder van de Uitmarkt

  Op dezelfde plek werd even later een volgend optredentje verzorgd, maar halverwege wilden toezichthouders van de Uitmarkt roet in het eten gooien omdat de zingende heren niet bleken te beschikken over een vergunning.

  http://home.wanadoo.nl/loko/maelstrom/main.htm

  Voorzetsel: voor

  • een toezichthouder voor het openbaar vervoer

  Er komt een onafhankelijke toezichthouder voor het openbaar vervoer, die rechtstreeks rapporteert aan het parlement en toeziet op de vraag of de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer voldoende gegarandeerd blijft.

  http://www.e-stem.nl/,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • banktoezichthouder
  • beroepstoezichthouder
  • beurstoezichthouder
  • buurttoezichthouder
  • energietoezichthouder
  • gedragstoezichthouder
  • jachttoezichthouder
  • kabeltoezichthouder
  • karteltoezichthouder
  • markttoezichthouder
  • omroeptoezichthouder
  • telecomtoezichthouder
  • verkeerstoezichthouder
  • verzekeringstoezichthouder
  • VN-toezichthouder

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • toezichthouderarbitrage
  • toezichthouderswerk

  toezichthouder 2.0

  (formeel)

  instelling die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid

  Semagram


  Een toezichthouder…

  is een instelling

  • [Activiteit of handeling] is belast met het houden van toezicht
  • [Object betroffen] houdt zich bezig met de naleving van reglementen en wetten, bijvoorbeeldin het handelsverkeer of bij openbare werken, met de vlotte en correcte afwikkeling van projecten of met de veiligheid, bijvoorbeeld op bouwwerven of op speelpleinen
  • [Legitimiteit] is meestal ingesteld door een overheid

   Algemene voorbeelden


   De Registratiekamer is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

   http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

   Tientallen bedrijven die abonnementen op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen, krijgen een waarschuwing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder houdt een speciale handhavingsdag voor de regels rond het verlengen en opzeggen van abonnementen.

   Leidsch Dagblad,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een toezichthouder instellen
   • een toezichthouder inzetten
   • een toezichthouder oprichten

   In de taximarkt bijvoorbeeld is een marktwerkingsproces in gang gezet zónder een toezichthouder in te stellen die in de gaten houdt of de consument daadwerkelijk meer keuzevrijheid krijgt.

   http://www.hellavoute.nl/

   met adjectief ervoor


   • de algemene toezichthouder
   • de nationaal toezichthouder
   • de provinciaal toezichthouder
   • een deskundige toezichthouder
   • een financiële toezichthouder
   • een officiële toezichthouder
   • een onafhankelijke toezichthouder
   • een zelfstandige toezichthouder

   Het College kan zich vinden in de gedachte dat de uitvoering van de Wet op de kansspelen (vergunningverlening en toezicht op de naleving daarvan) op landelijk niveau in één hand wordt gebracht bij één bestuursorgaan, dat daartoe kwalitatief en kwantitatief voldoende toegerust moet zijn en slagvaardig kan optreden. Naar de opvatting van het College dient dit een onafhankelijke toezichthouder te zijn.

   http://www.toezichtkansspelen.nl/nieuws.html

   De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vormt de algemene toezichthouder voor het mededingingsbeleid.

   http://www.xs4all.nl/~aer/adv001.html,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: op

   • een toezichthouder op de banken
   • een toezichthouder op de consumptieprijzen
   • een toezichthouder op de energiemarkt
   • een toezichthouder op de markt
   • een toezichthouder op de naleving van iets
   • een toezichthouder op de pensioenfondsen
   • een toezichthouder op financiële instellingen
   • een toezichthouder op het bankwezen
   • een toezichthouder op het bestuur

   En dat laatste is een maatschappelijk belang, waaraan de Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de banken en hoedster van financiële stabiliteit, een bijdrage probeert te leveren.

   http://www.dnb.nl/

   Voorzetsel: van

   • een toezichthouder van het zuiveringsschap

   Ook is de provincie toezichthouder van het zuiveringsschap.

   http://www.iwbp.nl/zhew/index_zhew.html

   Voorzetsel: voor

   • een toezichthouder voor de energiesector
   • een toezichthouder voor de infrastructuur
   • een toezichthouder voor de stroommarkt
   • een toezichthouder voor de telecom
   • een toezichthouder voor de telecommunicatie
   • een toezichthouder voor de zorgsector
   • een toezichthouder voor het mededingingsbeleid
   • een toezichthouder voor het transport

   "We hebben een goede toezichthouder voor de stroommarkt (de DTe, red.), dus wat ons betreft kan de privatisering nu al plaatsvinden", aldus een woordvoerder.

   NRC

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • banktoezichthouder
   • beurstoezichthouder
   • energietoezichthouder
   • kabeltoezichthouder
   • karteltoezichthouder
   • markttoezichthouder
   • omroeptoezichthouder
   • telecomtoezichthouder
   • verkeerstoezichthouder
   • verzekeringstoezichthouder
   • VN-toezichthouder

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • toezichthouderarbitrage
   • toezichthouderswerk