VR/vr


vr 1.0

((vooral) geschreven taal)

vrijdag

Algemene voorbeelden


De Koninklijke Serres zijn geopend tot 7 mei, di t/m zo van 9u30-16u en vr t/m zo ook van 21-23u.

NRC,

Ter nagedachtenis aan de op 10 april 1945 gefusilleerde schilder-drukker Hendrik Werkman is 1995 uitgeroepen tot Werkman-jaar. Een jaar dat in zijn woonplaats Groningen ingeluid wordt met een expositie [...]. Uit de uitgaven en illustraties op de expositie spreekt een openlijke solidariteit met Joodse landgenoten. Werkman in Oorlogstijd. Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 27 Groningen. Di t/m vr 10-17, za en zo 13-17u, vr ook van 19u30-21u30.

NRC,

Tentoonstelling: 110 sporen van de avant-garde. In: ABP-gebouw, Oude Lindestraat 1, Heerlen. Geopend: t/m 29 april op ma t/m vr 8-18 uur.

NRC,

Ik luister nog wel eens naar Radio Bergeijk (747 AM, ma t/m vr, 12:45).

http://www.dikvoormekaarplaza.nl/dikvoormekaar/publicaties/2003-09-06/index01.htm,

VR 2.0

((vooral) geschreven taal,automatisering [computer],computergames [computer],beeldende kunst [beeldende kunst])

virtual reality; de werkelijkheid simulerend computersysteem

Algemene voorbeelden


VR is een andere werkelijkheid dan degene waarin je leeft, of degene waarin je denkt te leven. Virtual Reality (VR) is inmiddels uitgegroeid tot een begrip dat zich op ontzettend veel verschillende manieren laat uitleggen [...]. Hier wordt bedoeld met VR: het met technische hulpmiddelen beleven van een andere wereld.

http://www.transcedo.org/

In plaats van dat de VR de mens de mogelijkheid geeft weg te vluchten, te vermaken of om te communiceren, is de VR wellicht een middel tot transformatie om ons bewustzijn met betrekking tot de realiteit te scherpen. Het scherpen van het realiteitsbewustzijn is een gegeven dat al eerder in de kunst voorkwam in kunstvormen die iets gemeen hadden met de Virtual Reality. De Virtual Reality belooft de mens de Heilige Graal. De Heilige graal is altijd al een symbool geweest voor een betere wereld.

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-9802/msg00009.html

Interactieve kunst betekent ook op avontuur gaan en immateriële ruimtes verkennen. Door vrij te navigeren doorheen cyberspace liggen virtuele werelden binnen handbereik. De wereld beleven met computertechnieken; zien, horen, voelen en ingrijpen, en deze ervaringen delen met anderen, dat is de essentie van "Virtuele Realiteit". Dit betekent ook dat met de intermedia, en vooral via "VR", eeuwenoude kunstenaarsdromen over "synesthesie" opnieuw bovenkomen.

http://exit.sesuadra.org/archive/body/real/texts/hugo.htm,

'Virtual Reality is altijd al een kunstvorm geweest', zei Scott Fischer, de ontwikkelaar van de VR-helm, 'want VR heeft zijn roots in de kunst'.

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-9802/msg00009.html

Virtual Reality-experts zijn het echter over één ding eens; VR is slechts een nabootsing van de werkelijkheid, en dat moet zo blijven.

http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

De virtuele wereld van Aspects of Gaia kon betreden worden met behulp van een VR-helm, datahandschoenen en andere VR-applicaties [...]. De volgende stap in ontwikkeling van de telematische VR was van Knowbotic Research met SMDK uit 1993, wat later ook terug kwam in DWTKS in 1994. Knowbotic Research maakte het mogelijk dat niet alleen virtuele werelden te betreden waren op afstand, maar ook dat er op verschillende plaatsen databestanden overgeseind werden die 'door conceptuele Knowbots' live in de installatie werden verwerkt. Bovendien kon de bezoeker van SMDK zelf bepalen welke geluiden zelf bepalen welk gedeelte van de databestanden hij wilde activeren.

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-9802/msg00009.html

VR is een door de computer tot stand gebrachte realiteit. Door een data-helm op het hoofd te zetten die je zintuiglijk van de wereld afsluit, kan je een driedimensionale ruimte ervaren. Een interface, doorgaans een handschoen bedekt met elektronische voelers, stelt je in staat je voort te bewegen in een kunstmatige ruimte. De technologie tref je vooral aan in kermisattracties en opleidingscentra. Meer in het algemeen staat VR model voor al wat met informatisering en digitale netwerken te maken heeft. De meeste sprekers beschouwden VR als hét symbool van de digitale revolutie.

De Standaard,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


VR 3.0

((vooral) geschreven taal,politiek en samenleving)

Veiligheidsraad

Algemene voorbeelden


De Veiligheidsraad (VR) van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.

http://www.atlcom.nl/,

Voor besluiten zijn minimaal negen voorstemmers nodig, terwijl zich onder de tegenstemmers geen permanente VR-lid mag bevinden. Permanente leden hebben het recht (vetorecht) om ieder VR-besluit te blokkeren. De VR is gevestigd in New York.

http://www.atlcom.nl/,

De VR bestaat uit 15 leden: Vijf permanente leden (China, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Russische Federatie en Verenigde Staten) en tien leden die op basis van een regionale verdeelsleutel voor een periode van twee jaar worden gekozen door de Algemene Vergadering.

http://www.atlcom.nl/,

De VR riep gisteren in een verklaring de moslims en de Serviërs op zich te onthouden van "elke vijandige actie die de positieve ontwikkelingen [...] in gevaar kan brengen". De voorzitter van de raad, Salim al-Khussaiby, verklaarde dat de leden van de VR "zeer bezorgd" zijn over de voortdurende strijd.

NRC,

Uit de brief van Boutros Boutros-Ghali aan de toenmalige voorzitter van de Veiligheidsraad (VR) in New York, Colin Keating, blijkt zwart op wit de impact van de Belgische beslissing.

De Standaard,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


VR 4.0

((vooral) in Nederland,(vooral) geschreven taal,bedrijfschappen [onderneming en bedrijf])

veiligheidsrapport

Algemene voorbeelden


In het Bri wordt bepaald dat er binnen een jaar na de ter inzage legging van het veiligheidsrapport een definitief rampbestrijdingsplan moet zijn opgesteld en dat er pas een begin met een rampbestrijdingsplan kan worden gemaakt op het moment dat er een goedgekeurd veiligheidsrapport van een bedrijf aanwezig is. In tegenstelling tot de wettelijke termijnen zal in de regio van de RHRR direct na het indienen van het VR worden aangevangen met het opstellen van de ontwerp-rampbestrijdingsplannen. Het vaststellen van het rampbestrijdingsplan kan echter pas gebeuren nadat het definitieve VR is vastgesteld.

http://www.dcmr.nl/link.asp?id=624

Een periodieke milieuaudit, die minstens om de vier jaar moet uitgevoerd worden, is vereist voor inrichtingen die onderworpen zijn aan de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) of een veiligheidsrapport (VR).

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

In het veiligheidsrapport (VR) zijn de risico's van zware ongevallen aangegeven voor werknemers, omwonenden en het milieu.

http://www.dcmr.nl/webdownloads/brochure-overheden.pdf

Overschrijdt een bedrijf ook de hoge drempelwaarde voor de hoeveelheid gevaarlijke stoffen dan moet het, naast het preventiebeleid, een veiligheidsrapport opstellen en dat ook overleggen aan het bevoegd gezag. Een dergelijk bedrijf wordt VR-plichtig genoemd, waarbij VR staat voor veiligheidsrapport.

http://www.dcmr.nl/webdownloads/brochure-overheden.pdf

Bedrijven die niet AVR/EVR-plichtig waren maar wel zijn aangewezen als VR-plichtig moeten uiterlijk voor 3 februari 2002 een VR indienen. Na de indiening van een veiligheidsrapport volgt er een beoordelingstermijn van zes maanden (maximaal 9 maanden). Vervolgens wordt het VR voor een termijn van ten minste vier weken ter inzage gelegd. Er kan daarom worden verwacht dat vanaf september 2001 de meeste VR-en definitief zullen zijn.

http://www.dcmr.nl/link.asp?id=624

Het VR en het intern noodplan dienen door het VR-plichtige bedrijf te worden opgesteld.

http://www.dcmr.nl/link.asp?id=624

Het beoordelen van kwantitatieve risicoanalyses (QRA's) en Veiligheidsrapporten (VR's).

https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-van-28-juni-2016,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vr 5.0

((vooral) geschreven taal)

voor
Onder meer gebruikt in contractuele clausules en contactadvertenties.

Algemene voorbeelden


De tarieven van de hierboven genoemde annulatiekosten alsook de hieronder vermelde optionele annulatiedekking zijn ter indicatie gegeven en onderhevig aan mogelijke veranderingen. Indien dit het geval mocht zijn zal dit bij iedere reservering vermeld worden. Reserveringen gemaakt vr de eventuele veranderingen zullen daar niet onderhevig aan zijn.

http://www.holidayautos.be/NL/agb.htm

Koninklijk Museum vr Midden-Afrika Tervuren.

http://www.museumsite.be/

Onder annulatie wordt verstaan het annuleren door het reisbureau voor zijn klant vr vertrek en het annuleren door Holiday autos indien de factuur niet betaald werd.

http://www.holidayautos.be/NL/agb.htm

Het is de verantwoordelijkheid van de klant/huurder om deze verkoopprijs na te kijken vr vertrek, er wordt geen rekening gehouden met eventuele klachten i.v.m. deze verkoopprijs na verhuring.

http://www.holidayautos.be/NL/agb.htm

Ongebonden, vitale en actieve man, 60+, veelzijd. belangst. vr cult. en nat. [...] zkt overtuigde vrouwelijke regenpool, 45-60 jaar [...] vr uitzonderl. relatie.

de Volkskrant,

VR 6.0

((vooral) geschreven taal)

Volksrepubliek
Gebruikt in namen van communistische landen.

Combinatiemogelijkheden


met eigennaam


  • VR China

Slechts 10 % van de uitrustingen van het Pakistaanse park is in het land zelf gefabriceerd (ontpittingsmachines, mechanische weefgetouwen, onderdelen en kleine hulpstukken), de rest komt voor 50 % uit Japan, voor 20 % uit Europa en voor 10 % uit de VR China.

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/revues-ce/2000_nl/bh16/pakistan_nl.html

Nu al hebben zeven Nationale Olympische Comités/steden hun kandidatuur bij het IOC ingediend voor de organisatie van de Winterspelen van 2010, na die van Turijn in 2006; het gaat om Andorra-la Vella (Andorra), Bern (Zwitserland), Harbin (VR China) [...] en Vancouver (Canada).

www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/ articles-2002/secteurs/07,

VR 7.0

((vooral) in Nederland,(vooral) geschreven taal,waterbeleidsplan [politiek beleid],waterbeheer [politiek beleid])

verwaarloosbaar risico

Algemene voorbeelden


Voor het ontvangende oppervlaktewater wordt - voor de korte termijn - het maximaal toelaatbaar risico (MTR) als norm gehanteerd. In gebieden met een hogere functietoekenning is het verwaarloosbaar risico (VR) de doelstelling op lange termijn en moet het MTR met voorrang worden bereikt.

http://veltenvecht.vertis.nl/

De waterbeheerder kan maar beperkt sturen in de factoren die overschrijding van deze normen veroorzaken zoals bestrijdingsmiddelengebruik, bemesting en het verkeer. De jaartallen waarop MTR en VR bereikt moeten zijn (volgens landelijke en provinciale overheden), zijn daarom voor Velt en Vecht, naar verwachting, niet haalbaar.

http://veltenvecht.vertis.nl/

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


VR 8.0

((vooral) geschreven taal,biologie [fauna])

Vogelrichtlijn

Algemene voorbeelden


Een aantal planten- en diersoorten is al lang wettelijk beschermd. Sinds kort wordt ook hun leefomgeving of standplaats beter beschermd. In Europees verband wordt dit betracht met de Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR).

http://www.mina.vlaanderen.be/fr.htm?http://www.mina.vlaanderen.be/beleid/mina2/milieuthema/biodiversiteit/

VR 9.0

((vooral) in België,(vooral) geschreven taal,migratie [politiek beleid],vreemdelingenrecht [rechtsregels])

Vreemdelingenregister

Algemene voorbeelden


Een allochtoon is een persoon die afkomstig is uit een land buiten de Europese Unie waar het gemiddeld bruto-jaarinkomen per hoofd minder dan 5.000 $ bedraagt. We gebruiken de term 'afkomstig' omdat zo ook de personen die de Belgische nationaliteit verworven hebben en hun kinderen onder de definitie vallen. We vinden ze terug in het VR en het BR. Vluchtelingen. "Dit zijn personen die als vluchteling erkend zijn of asiel hebben aangevraagd en nog niet definitief afgewezen zijn." Alle asielzoekers bevinden zich in het WR, de erkende vluchtelingen in het VR en het BR.

http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen/Omgevingsanalyse/demografie1.htm

Sedert het Vlaams Minderhedendecreet van 28.4.1998 spreekt de integratiesector echter over "etnisch-culturele minderheden" waarin zij 4 deelgroepen onderscheidt. Om de telling/schatting van die 4 deelgroepen te maken doen we beroep op het Bevolkings- (BR), Vreemdelingen- (VR) en Wachtregister (WR) van de Bevolkingsdienst van de stad.

http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen/Omgevingsanalyse/demografie1.htm