zenuwarts


zenuwarts 1.0

(verouderend)

arts die in de neurologie en de psychiatrie is opgeleid en zowel lichamelijke als psychische aandoeningen van het zenuwstelsel behandelt; ook: beroep van neuropsychiater
Sinds de opsplitsing van beide deeldisciplines in de jaren tachtig niet langer als medische opleiding aangeboden.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zenuwarts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is opgeleid in de neurologie en de psychiatrie en behandelt zowel lichamelijke als psychische aandoeningen van het zenuwstelsel

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Sindsdien zijn de werkterreinen van de psychiatrie en de neurologie zich in toenemende mate van elkaar gaan onderscheiden, hetgeen heeft geleid tot Besluit CC no. 2 - 1984, waarbij werd vastgesteld dat de combinatie van de opleidingen in genoemde vakgebieden, verenigd in de zenuw- en zielsziekten, niet langer gerechtvaardigd is. Om deze reden werd de opleiding tot zenuwarts opgeheven en het register van erkende zenuwartsen gesloten. Hierbij werd aangegeven, dat voor degenen die op het moment van inwerkingtreding van Besluit CC no. 2 - 1984 als specialist-zenuwarts waren ingeschreven, de erkenning van kracht blijft.

  knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=8149bbaa-297f-48bf-9d57...,

  Zenuwarts [...]. Sector: artsen. Synonieme benamingen en specialismen: neuropsychiater, neuroloog-psychiater. Omschrijving: Onderzoekt en behandelt mensen met zielsziekten en ziekten en stoornissen van het zenuwgestel. Doet onderzoek in academische ziekenhuizen en geeft les aan studenten en artsen in opleiding.

  http://www.competentieatlas.nl/cluster.asp?beroep_cd=1000401890

  Het neurologische en psychologische paradigma werden steeds vaker als elkaar wederzijds uitsluitend beschouwd: een ontzielde neurologie leefde gescheiden van een hersenloze psychiatrie. Deze situatie vond in Nederland uiteindelijk zijn bekrachtiging in 1971 met het scheiden van de opleiding tot zenuwarts in de opleidingen tot neuroloog en psychiater, en twee jaar later tot het scheiden van de Vereniging van Zenuw- en Zielkunde in twee afzonderlijke verenigingen. In 1983 werd het verplichte praktijkjaar neurologie in de opleiding tot psychiater afgeschaft, terwijl iets later het omgekeerde voor de opleiding neurologie gebeurde. Ook in België heeft zich dezelfde ontwikkeling voltrokken, ondanks kritiek vanuit de beroepsgroep.

  www.ariezmp.nl/AriezMP/DownloadFile.lynkx?guid...,

  De toename van kennis en de verschillende invalshoeken van de psychiatrie en de neurologie leidden tot het uiteengroeien van de onderscheiden domeinen. De splitsing van het beroep zenuwarts in de specialismen psychiatrie en neurologie vond na ampele discussie plaats in 1972.

  http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/13275/5/8635.pdf,

  Tot rond ongeveer 1965 was de opleiding voor neurologen en psychiaters in België dezelfde. Trouwens, ook de patiënten lagen in gemeenschappelijke zalen. Deze specialiteit heette neuropsychiatrie. Vervolgens werd de mogelijkheid geschapen om tijdens de specialisatie eerder het ene dan het andere te doen. Men moest echter nog steeds beide doen, en de officiële titel was nog steeds neuropsychiater ("zenuwarts"). Sinds ongeveer 1985 zijn beide specialiteiten gescheiden: wie nu specialiseert is hetzij psychiater, hetzij neuroloog.

  http://psy.cc/5500.php,

  zenuwarts 2.0

  arts die is gespecialiseerd in de diagnose, behandeling en het onderzoek van de lichamelijke, niet-psychiatrische ziekten van het zenuwstelsel; neuroloog; ook: beroep van neuroloog

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een zenuwarts…

  is een arts; is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Neuroloog. Medicus die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van ziekten van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose en epilepsie. Psychiatrische aandoeningen, zoals depressies en schizofrenie, vallen buiten zijn vakgebied. Een neuroloog kan zich ook zenuwarts noemen.

    http://www.aan-de-basis.nl/dgp_manBegrippen%20Psychologie.html

    Het vermoeden van halsslagadervernauwing wordt door de arts bevestigd door duplexonderzoek. Hiermee wordt met een toestel op de huid gekeken hoe het bloedvat eruitziet en hoe snel het bloed stroomt door de slagader. Op basis van dit niet-invasief onderzoek wordt nauwkeurig de locatie en de ernst van de vernauwing weergegeven. Bijkomend vormt de zenuwarts (neuroloog) zich een beeld van de al dan niet gestoorde hersenfunctie.

    http://yawell.com/nl/node/87,

    U dient Copaxone eenmaal daags via een injectie onderhuids toe te dienen. In het begin van de behandeling staat u onder toezicht van een zenuwarts (neuroloog) of een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS. U dient elke dag een andere injectieplaats te kiezen om irritatie en pijn op de injectieplaats te verminderen.

    http://www.consumed.nl/bijsluiters/1589/Copaxone,

    Bij duidelijke vermoedens raadpleeg je best een zenuwarts (neuroloog). Als je kind het Tourettesyndroom heeft, maakt de neuroloog uit of medicatie kan helpen.

    http://www.klasse.be/ouders/help/81

    Bij zwangeren met een vaatafwijking in de hersenen is er mogelijk enig extra risico op een hersenbloeding. Hoe groot dat risico is, is niet bekend en hangt ook samen met het type vaatafwijking. In een dergelijke situatie is het verstandig een neuroloog (zenuwarts) te consulteren.

    http://www.renduoslerweber.nl/content/8h.cfm

    Omdat Behçetsyndroom een aandoening is van diverse verschillende organen, worden oogartsen, huidartsen en neurologen (zenuwartsen) gezamenlijk bij de behandeling van deze patiënten betrokken.

    http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/information/Olanda/PDF/10_BEHCET_Olanda.pdf,