arts


arts 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

iemand die op grond van een academische graad bevoegd is de geneeskunde te beoefenen, na de diplomering als basisarts nog onder supervisie van een begeleidend arts en na een specialisatieopleiding vervolgens als huisarts of als specialist; ook: beroep, functie of titel van arts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een arts…

is een persoon

 • [Attribuut] draagt vooral in ziekenhuizen vaak een witte jas en heeft meestal een stethoscoop bij zich
 • [Plaats] oefent zijn beroep uit in een praktijk of in een ziekenhuis
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is meer generalistisch geschoold als basisarts of als huisarts of heeft een opleiding doorlopen als specialist in een bepaalde medische deeldiscipline
 • [Geslacht] is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht
 • [Activiteit of handeling] houdt spreekuur, loopt visite en verricht medische handelingen zoals het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen en het uitvoeren van medische ingrepen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk als beroep
 • [Bevoegdheid] moet, om het beroep van geneesheer uit te oefenen, de bevoegdheid daartoe hebben op grond van een medische academische graad en in Nederland geregistreerd zijn in het BIG-register volgens de "Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg", en volgens de Belgische wetgeving lid zijn van de Orde van Geneesheren

Algemene voorbeelden


De opleiding tot Arts bestaat uit een 3-jarige bacheloropleiding en een 4-jarige masteropleiding. Wie slaagt in het Masterjaar (7de jaar) bekomt de academische graad van Master in de Geneeskunde [...]. Het Masterjaar (jaar 7) vormt de aanzet tot een vervolgopleiding: huisarts, ziekenhuisarts, sociale geneeskunde, arbeidsgeneeskunde... en bestaat vooral uit co-schappen. In dat 7de jaar volgen de eindexamens: een klinisch examen en een probleemoplossend examen. Deze worden voorbereid door geïntegegreerde multidisciplinaire colleges. Het geheel wordt afgerond met de Masterproef.

http://studerendoejeinantwerpen.be/main.aspx?c=.GENEESKUNDE&n=77664,

Op het einde van het 7de jaar van de medische opleiding, krijgt de student het diploma "arts". Al is die arts dan wettelijk bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde, op dat moment is hij/zij pas klaar voor de gekozen vervolgopleiding: Huisartsgeneeskunde, Specialisatie, Maatschappelijke gezondheidszorg of Wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat de student dan 'basisarts' genoemd wordt. Een basisarts is dus geen huisarts; de eindtermen van de huisarts verschillen van deze van de basisarts. De basisarts is bekwaam om zelfstandig medisch te handelen, met inachtneming van medisch-ethische aspecten en bewustzijn van eigen grenzen.

http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/basisarts_nl.html,

Artsen leren het specialisme huisarts via een driejarige opleiding na de zesjarige artsenstudie. Vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) zijn er regelmatig assistent-huisartsen in de praktijk werkzaam.

http://benroling.praktijkinfo.nl/pagina/20/assistent-huisarts/

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken dient men nadien nog 2 jaar opleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor HuisArts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist. De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van zijn stagemeester. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de stagemeester en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen.

http://www.mijndokter.be/layouts/vertical2/pagina_vertical.php?id=100169&dru_id=1188

De orde wordt bevoegd voor: Het registreren van de artsen en bijhouden van de lijsten van alle in België werkzame artsen. Een zelfregulatie van de beroepsgroep, door informatie over medische ontwikkelingen, organisatie van de interne werking van de beroepsgroep en toepassing van de richtlijnen van de Hoge Raad voor het beroep van arts.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een arts consulteren
 • een arts raadplegen
 • een arts waarschuwen

Als u overmatig transpireert en de navolgende verschijnselen opmerkt of enkele daarvan is het belangrijk uw arts te consulteren.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Wanneer klachten als boven beschreven optreden is het verstandig een arts te raadplegen.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

De vlekjes worden snel groter en vormen verse bloeduitstortingen. De uitslag kan zich over het hele lichaam verspreiden. Wanneer u met een glas over zo'n vlekje drukt en de plek wordt niet wit (u kunt de vlek niet wegdrukken), dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen!

http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

als subject bij een werkwoord


 • behandelen
 • voorschrijven

In een recent onderzoek in de New England Journal of Medicine werd geconstateerd dat Duitse artsen gemiddeld tweemaal zoveel patiënten behandelen als hun Amerikaanse collega's. Deze lagere produktiviteit is een belangrijke kostenfactor.

NRC,

Ik kan me voorstellen dat een arts kalmeringsmiddelen voorschrijft als bijvoorbeeld een bewoner uit het raam dreigt te springen, terwijl je wacht op overplaatsing naar een verpleeghuis.

De Limburger,

met adjectief ervoor


 • homeopathische arts
 • orthomanuele arts

In het hoofdstuk 'Homeopathisch consult' en - meer uitgebreid - in het hoofdstuk 'Waarom die vragen' heeft u kunnen lezen dat een homeopathisch arts veel meer en andere vragen stelt dan bijvoorbeeld uw huisarts. Het homeopathisch geneesmiddel moet immers bij het type mens passen en niet alleen bij de klacht.

http://www.vhan.nl/

Een orthomanuele arts kan de afwijkingen per individuele wervel corrigeren. Hij kijkt hoe de wervels ten opzichte van elkaar staan en zal vervolgens in een aantal behandelingen de wervels ten opzichte van elkaar met de hand voorzichtig verschuiven (manipuleren), totdat deze weer in hun normale positie liggen. Het is zinnig hier te vermelden dat een orthomanuele arts geen zgn. "kraker" is: hij zal soms enige druk moeten uitoefenen, maar nooit in abnormale richtingen. Er zijn daarom geen risico's aan de techniek verbonden. Bij welke klachten? De orthomanuele geneeskunde kan een groot aantal rug- en nekklachten genezen.

http://www. kpg. nl/therapie. html

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de aanvragende arts
 • de adviserende arts
 • de begeleidende arts
 • de behandelende arts
 • de verwijzende arts
 • de voorschrijvende arts

Tussen twee patiënten door drukt de laborant het skeletscintigram af en geeft aanvraag en foto aan de arts. Deze beoordeelt de foto, in combinatie met de gegevens op de aanvraag. Vaak heeft hij dan oude foto's of laboratoriumuitslagen nodig. Soms is dat niet voldoende en wordt de aanvragend arts gebeld, of uitgenodigd om het onderzoek te komen bespreken.

http://www.nucleaire.nl/

Gepensioneerden mogen werken als vrijwilliger. Zij moeten dit wel op voorhand of ten laatste 30 dagen nadat ze als vrijwilliger beginnen, melden bij de Rijksdienst voor pensioenen [...]. Voor arbeidsongeschikten en invaliden die helemaal niet meer kunnen werken, is het heel moeilijk om toelating te krijgen. Zij moeten de toelating vragen aan de adviserende arts van de mutualiteiten.

http://www. wvc. vlaanderen. be/minderheden/inburgeringsbeleid/programma/vrijwilligerswerk. htm

Na de implantatie van de gastrostimulator worden de patiënten op regelmatige basis gevolgd door de begeleidende artsen. Als dat nodig is, kunnen ze ook rekenen op begeleiding door diëtisten of psychologen.

De Morgen,

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid voor personen met diabetes maakt men best gebruik van een gestandaardiseerde relevante vragenlijst over de medische toestand en de verkeerservaringen. Deze lijst dient gedeeltelijk door de behandelende arts, gedeeltelijk door de patiënt ingevuld te worden, en door beiden ondertekend.

http://www.diabetes-vdv.be/Regel-en-wetgeving/rijbewijs.htm

In de gezondheidszorg bijvoorbeeld is het de cliënt/patiënt zelf die als de opdrachtgever moet worden gezien, ook al wordt doorgaans namens deze door de behandelende of verwijzende arts het verzoek gedaan.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbctoel.htm

De markt voor geneesmiddelen verschilt wezenlijk van andere markten voor consumentenprodukten. Aan de vraagzijde van de markt heeft de eindgebruiker, behalve voor de drogisterijartikelen, nauwelijks invloed op soort, kwaliteit, hoeveelheid en prijs van een geneesmiddel, omdat de keuze van het geneesmiddel naar soort en hoeveelheid in hoofdzaak wordt bepaald door de voorschrijvende arts.

http://www.healthlaw.nl/kst9302.pdf,

 • dienstdoende arts
 • dienstvervangende arts

Patiënten die huisartshulp nodig hebben zullen in de nieuwe opzet grotere afstanden moeten afleggen om een dokter op de post te kunnen bezoeken. Alleen bij medische noodzaak komt de dienstdoende arts naar de patiënt.

Nieuwsblad van het Noorden,

Zit u 's avonds, 's nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst.

http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • arts en apotheker
 • artsen en apothekers
 • artsen en paramedici
 • arts en patiënt
 • artsen en patiënten
 • artsen en therapeuten
 • arts en verpleegkundige
 • artsen en verpleegkundigen
 • arts en verpleger
 • artsen en verplegers
 • artsen en ziekenfondsen

Bij medicatiebewaking, voorlichting en advies, begeleiding, monitoren, evalueren hebben arts en apotheker elkaar nodig.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

Dat er wel degelijk behoefte bestaat aan deze laagdrempelige hulpverlening, bewijst de hoge caseload van meerdere van deze centra. Een belangrijk aspect van hun werking betreft de verstrekking van substitutieproducten (voornamelijk methadon), maar dit gaat steeds gepaard met een medische, psychologische en sociale begeleiding. Zij hebben een controlerende werking op de methadonverstrekking in de regio via samenwerking met artsen en apothekers.

http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

In de algemene diabeteseducatie welke door artsen en paramedici aan personen met diabetes wordt gegeven zou voldoende aandacht moeten geschonken worden aan richtlijnen i.v.m. diabetes en verkeer.

http://www.diabetes-vdv.be/Regel-en-wetgeving/rijbewijs.htm

Het wetsvoorstel voorziet niet dat de medische opleidingen meer gericht worden op communicatie en betere dialoog tussen arts en patiënt.

http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

Artsen en patiënten kunnen via de website van het ziekenhuis elk naar hun eigen portaal, waar ze verwijzingen kunnen doen en afspraken kunnen regelen en opvolgen.

http://www.microsoft.com/belux/nl/business/cases/?case=az_sint-jan,

Bij aromatherapie worden etherische oliën toegepast die aan bloemen en planten onttrokken zijn en ieder hun specifieke werking hebben. In een aantal landen, waaronder Frankrijk, wordt aromatherapie algemeen door artsen en therapeuten toegepast.

http://www.sorag.nl/

De grens tussen arts en verpleegkundige vervaagt. In Nederland werken inmiddels 33 zogeheten nurse practitioners die in het ziekenhuis taken van dokters overnemen of zelfstandig een huisarts praktijk voeren in dunbevolkte gebieden.

de Volkskrant,

Bovendien hebben verplegers vierentwintig uur per dag te maken met een patiënt op een meer intieme wijze, terwijl de arts één enkele keer per dag langskomt tijdens de visite. De kans is dus groot dat verplegers over relevante informatie beschikken waarvan de arts niet op de hoogte is. Daartegenover staat dat de arts de zieke soms kent van in zijn polikliniek of van bij hem thuis. Met andere woorden, arts en verpleger kennen de patiënt op een andere manier.

De Standaard,

De VVD wil op een nieuwe manier kijken naar de organisatie en financiering van de gezondheidszorg. Zij wil een zorgstelsel dat direct draait om de wensen van mensen en om de kennis en kunde van artsen en verplegers.

http://www.e-stem.nl/

De Wet op de orgaandonatie is in 1996 aangenomen om een aantal zaken te verbeteren op het gebied van donatie en transplantatie. Eerst en vooral is het de bedoeling dat er voor iedereen die bij donatie betrokken is, meer zekerheid ontstaat. Dat betekent dat iedereen, zowel de donor als zijn of haar nabestaanden, maar ook de artsen en verpleegkundigen weten waar ze aan toe zijn.

http://www.donorvoorlichting.nl/

Niet àlle partijen reageren jubelend op het akkoord dat in de maak is tussen artsen en ziekenfondsen over de tarieven.

De Standaard,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen