controlearts


controlearts 1.0

arts die is aangesteld om personen medisch te controleren, bv. bij ziekteverzuim, op doping bij een sportwedstrijd enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een controlearts…

is een arts; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] controleert personen medisch bij ziekteverzuim, dopinggebruik bij een sportwedstrijd enz.
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor een opdrachtgevende instantie zoals een werkgever, een organisator van een sportwedstrijd, een internationale sportbond enz.

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  De werkgever mag de echtheid van de ongeschiktheid laten nagaan. De controle mag plaatsvinden tijdens de volledige periode van afwezigheid [...]. De werknemer mag niet weigeren zich te laten onderzoeken door een door de werkgever gemachtigd en betaald arts, die controlearts wordt genoemd. Tenzij de behandelende geneesheer op het getuigschrift heeft vermeld dat het niet toegelaten is zich naar een andere plaats te begeven, moet de werknemer zich desgevraagd bij de controlearts aanbieden. De reiskosten zijn ten laste van de werkgever.

  www.mloz.be/ao

  De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur. Hij deelt zijn bevindingen schriftelijk mee aan de werknemer, eventueel na ruggespraak met de behandelende arts die het getuigschrift voor de werkgever heeft afgeleverd. De controlearts overhandigt de werknemer tevens een ondertekende verklaring als garantie dat hij volledig onafhankelijk is van zowel de werkgever als de werknemer.

  www.mloz.be/ao

  Hij nam een brief met het briefhoofd van het ziekenfonds van de schouw en gooide hem op mijn boek. De controlearts was een tweede keer vergeefs langs geweest om haar ziekteverzuim te controleren.

  Bas, Annie Van Keymeulen,

  Ter gelegenheid van een wedstrijd of een training wordt u door een controlearts of zijn assistent bij middel van een oproepingsformulier meegedeeld dat u aangeduid wordt voor een dopingcontrole [...]. U mag zelf een verpakking met opvangbeker, een trechter, en twee genummerde flesjes met afsluitdoppen kiezen.

  http://user.online.be/~gi30218/doping.htm

  Onder toezicht van de aanwezige controlearts urineert u in de opvangbeker, tot er minstens 80 ml. geproduceerd is. De controlearts kan alle maatregelen nemen om bedrog en onwil uit te sluiten (hij kan bijvb. verzoeken u volledig uit te kleden!). U blijft onder zijn toezicht tot u de noodzakelijke hoeveelheid urine hebt geproduceerd. U mag evenwel onderwijl drinken!

  http://user.online.be/~gi30218/doping.htm