verzekeringsarts


verzekeringsarts 1.0

arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde en in dienst van overheidsinstanties voor werknemersverzekeringen of voor particuliere verzekeringsmaatschappijen vaststelt of en in welke mate sprake is van arbeidsongeschiktheid, letselschade e.d. en in hoeverre daaruit recht op een uitkering voortvloeit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verzekeringsarts…

is een arts; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] stelt vast of en in welke mate sprake is van arbeidsongeschiktheid, letselschade e.d. en in hoeverre daaruit recht op een uitkering voortvloeit
 • [Belanghebbende of begunstigde] werkt voor overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van werknemersverzekeringen zoals in Nederland de WW, WAO, WIA en de Ziektewet, of voor particuliere verzekeringsmaatschappijen

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  De verzekeringsarts [...] gaat na en stelt indien mogelijk vast of er sprake is van ziekte of een gebrek en wat het gevolg daarvan is voor het functioneren van de betrokkene. Aan de hand van een lijst beoordelingspunten stelt de verzekeringsarts een belastbaarheidspatroon vast. Als de verzekeringsarts oordeelt dat door de beperkingen betrokkene volledig arbeidsongeschikt is, is het arbeidsdeskundig onderzoek niet meer nodig.

  http://waocafe.in2ip.nl/watiswat/begrippen/a1523.html,

  De dienst wetenschappelijk onderzoek van Idewe buigt zich ook over de reïntegratie van werknemers na ziekte. "Hier zijn natuurlijk naast de werknemer drie betrokkenen: de bedrijfsarts, de controle- of verzekeringsarts én de huisarts. Tussen bedrijfsarts en controlearts is er te weinig informatie-uitwisseling. De controlearts weet te weinig van de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer die in een langdurig ziekteverzuim zit."

  http://www.khbo.be/~lodew/dossier%20Veiligheid%20en%20welzijn%20(2).htm

  Op dit ogenblik staan arbeidsdeskundigen in de uitvoeringsinstellingen van sociale zekerheid (de UVI's) zij aan zij met verzekeringsartsen in voor de claimbeoordeling in het kader van de socialezekerheidswetten WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid voor werknemers), WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) en WAJONG (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten).

  http://home.pi.be/~eb918787/econ-arbong-wn.pdf

  Ook de arbeidsdeskundige van Cadans kan worden ingeschakeld om te onderzoeken of een werknemer eventueel nog wel in staat is om passende arbeid te verrichten. De uitslag van dat onderzoek is echter niet bindend. Wanneer de werknemer of de werkgever het niet eens is met de uitspraak van de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige, kan het zijn dat de kantonrechter uitkomst moet bieden.

  http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html