concessiehouder


concessiehouder 1.0

((vooral) in België)

persoon of onderneming die van een producent toestemming heeft diens producten zelfstandig te verkopen; concessionaris; ook: bedrijf met een dergelijke handelsactiviteit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een concessiehouder…

is een persoon

 • [Soort] is een tussenpersoon in de handel
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft toestemming van een fabrikant of importeur om zelfstandig een bepaald merk te verkopen
 • [Activiteit of handeling] verkoopt producten van een bepaalde fabrikant, vaak auto's
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Filippi was een groot zakenman, onder andere concessiehouder voor Hertz huurauto's, maar geen vrij man.

NRC,

Een uitgesproken streven van de brouwerij van Orval: Elke Belgische concessiehouder werd uitgenodigd om eigen kandidaten voor te stellen aan het toekenningscomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de brouwerij, de concessiehouder en ook leden van het genootschap Confrérie des Sossons d'Orvaulx.

http://www.orval.be/nl/producten/brouwerij/brouwerij2geschiedenis.html

Een verkoopconcessie is elke overeenkomst krachtens dewelke de producent of importeur van producten (concessiegever) aan één of meer ondernemingen (concessiehouders) het recht voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening de producten te verkopen die hij zelf vervaardigt of verdeelt.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Het onderscheid met de handelsagentuur situeert zich in het feit dat de concessiehouder de goederen die hij heeft aangekocht bij de concessiegever verkoopt in eigen naam en voor eigen rekening terwijl de handelsagent optreedt in naam en voor rekening van de principaal.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Een concessiegever (fabrikant of groothandelaar) die voor zijn producten een verdeelnet wil uitbouwen, kan een beroep doen op een lokale verdeler: een concessionaris of concessiehouder.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Eén van de oudste concessiehouders van België, de garage Beeckman in Aalst, heeft een zwarte vlag klaarliggen. "Wij zijn solidair met de gezinnen, die door de komende sluiting van Renault Vilvoorde worden getroffen."

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • concessiehouders van een bepaald automerk
 • concessiehouders van Mercedes
 • concessiehouders van Renault

Alle concessiehouders van een bepaald automerk die per jaar een minimum aantal auto's verkopen, krijgen van de constructeur een snoepreisje aangeboden, al dan niet voor twee personen.

De Standaard,

De vriendenkring vreest dat onder druk van de emoties grote schade wordt aangericht in de sector van de verdelers en concessiehouders van Renault, waarin zo'n 4.000 personen werken.

De Standaard,

"Een concessiehouder van Mercedes zal bijvoorbeeld op zoek gaan naar een plaats waar mensen wonen met de hogere inkomsten", stelt Amory.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • concessiehouders en dealers
 • concessiehouder of dealer
 • concessiehouders, verdelers of verkopers
 • handelsagenten en concessiehouders
 • verdelers en concessiehouders

Minder concessiehouders en dealers maken in de distributie een realistische besparing mogelijk tot 20 procent, maar zo'n aanpak vraagt uiteraard een flinke dosis moed.

De Standaard,

Eventuele kortingen moet u uiteraard met de concessiehouder of dealer bespreken en een indicatie voor een verzekeringspremie kan u bekomen door te klikken op de knop "Verzekeringstarieven".

http://www.automagazine.be/dp/auto_verzekeringen_belgie/auto_verzekeringen_01.htm

Wanneer het in de lessen fiscaal recht gaat over "voordelen van alle aard", zijn de gratis reizen die in sommige sectoren worden aangeboden aan concessiehouders, verdelers of verkopers een klassiek voorbeeld.

De Standaard,

Handelsagenten en concessiehouders kunnen nuttige tussenpersonen vormen binnen het distributienetwerk.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

De vriendenkring vreest dat onder druk van de emoties grote schade wordt aangericht in de sector van de verdelers en concessiehouders van Renault, waarin zo'n 4.000 personen werken.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


concessiehouder 2.0

onderneming of instantie die van de overheid het recht heeft om een bepaalde dienst te verlenen, zoals bv. het aanbieden van openbaar vervoer, het verzorgen van publieke radio en televisie, het winnen van gas, het uitbaten van een gemeentelijk strandje, etc.; dienstverlenende instantie met toestemming van de overheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een concessiehouder…

is een bedrijf

 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft toestemming van de overheid om een bepaalde dienst te verlenen
 • [Activiteit of handeling] biedt tegen geld een dienst aan, zoals het aanbieden van openbaar vervoer, het verzorgen van publieke radio en televisie, het winnen van gas, het uitbaten van een gemeentelijk strandje, etc.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] heeft als doel winst te maken

  Algemene voorbeelden


  Ze schrijft dat de huidige wetgeving over telecommunicatie niet meer up to date is. Zowel de dienstverlening als de infrastructuur is in handen van één concessiehouder: de PTT.

  NRC,

  De taak om publieke radio en televisie te verzorgen is opgedragen aan één concessiehouder, de NOS.

  http://www.minocw.nl/cultuur/mediabeleid.html,

  Inzake energiedistributie zijn er eveneens beperkingen: de gemeenten moeten concessiehouder blijven voor de energiedistributie aan de gezinnen en voor hun bevoorrading moet het monopolie van Electrabel geleidelijk worden weggewerkt.

  http://www.sp.be/achtergrond/programma/toekomst/economie.asp,

  Om inzicht te krijgen in het mogelijk effect van bodemdaling door gaswinning uit de nieuwe velden die NAM er hoopte aan te tonen, is daarom een afspraak gemaakt tussen NAM (en de andere concessiehouders) en het kabinet (Minister van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).

  http://www.nam.nl/start_milieu.html

  Aflossing van 1,5 miljard over 30 jaar, rente en risicopremie vergen samen zo'n 150 tot 225 miljoen gulden per jaar, aldus H. Lindenbergh, lid van de raad van bestuur van de ING Bank eerder in deze krant. Of het dichter bij de 150 dan wel bij de 225 miljoen komt te liggen hangt vooral af van de vraag hoe de risico's worden verdeeld tussen overheid en concessiehouder.

  NRC,

  'Een paar jaar terug zou niemand dit gewild hebben. Maar het afgelopen jaar heeft de minister van bosbouw 94 concessies verboden, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Dus nu willen de concessiehouders wel luisteren.' De nieuwe minister van Bosbouw, Djamaludin Soeyohadikusumo, speelt een actieve rol.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een nieuwe concessiehouder
  • een oude concessiehouder

  Verder betwijfelt hij of conducteurs en machinisten bereid zijn hun functie helemaal op te geven en te verruilen voor iets compleet anders. "Ik denk bijvoorbeeld niet dat ze bereid zijn naar de nieuwe concessiehouders over te stappen als die een lijn overnemen. Niet als dat betekent dat ze acht uur per dag op dezelfde lijn heen en weer moeten rijden."

  NRC,

  De wet regelt bovendien dat ook alle productiemiddelen (zoals materieel en IT-systemen) overgedragen kunnen worden van de NS aan een nieuwe concessiehouder.

  Het Financieele Dagblad,

  De regering wil alle 241 snelweg-pompen stapsgewijs in 22 jaar onder de hamer brengen. De nu geldende 'eeuwigdurende' concessies komen daarbij te vervallen. De nieuwe eigenaar (dat kan ook de oude concessiehouder zijn, als die het hoogste bedrag heeft geboden), weet zich voor 15 jaar verzekerd van zijn bezit.

  Algemeen Dagblad,

  Volgens De Brauw ontbreekt in de wet een regeling voor de overdracht van reeds besteld, maar nog niet geleverd materieel van de oude concessiehouder naar de nieuwe.

  Het Financieele Dagblad,