eenoudergezin


eenoudergezin 1.0

gezin dat bestaat uit één ouder met een of meer kinderen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een eenoudergezin…

is een gezin

 • [Leden] bestaat uit één ouder en een of meer kinderen

  Hoofdsemagram: gezin


  Algemene voorbeelden


  "Gezinnen - en vooral eenoudergezinnen - betalen de tol voor onze economische welvaart", meent directeur Werner van Katwijk in een eerste reactie op het kabinetsvoorstel dat bijstandsouders van jonge kinderen tot arbeid verplicht.

  http://www.ouders.org/

  Het hoofd van de CSA, Ros Hepplewhite, zelf kind uit een eenoudergezin dat niet door de vader onderhouden werd, is een geliefd doelwit voor de actievoerders tegen 'de onderhoudsterreur'.

  NRC,

  Eenoudergezinnen tellen overigens relatief vaker maar één kind, al heeft driekwart van de kinderen in een eenoudergezin een of meer broers of zussen.

  NRC,

  Doordat niet in alle gemeenten dergelijke regelingen van kracht zijn, is het gemiddelde bedrag dat een eenoudergezin ontvangt in het kader van maatschappelijke participatie ruim honderd gulden per jaar.

  http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

  De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

  http://www.gezinsbond.be/index_ns.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • arme eenoudergezinnen

  Het aantal arme eenoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd neemt alarmerend toe.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: met

  • eenoudergezinnen met een laag inkomen
  • eenoudergezinnen met een uitkering

  Dat geldt voor de omvang van de groep jeugdigen van allochtone afkomst, voor de omvang van de populatie gewichtenleerlingen in het basisonderwijs, voor de omvang van de groep lage inkomenshuishoudens met kinderen, voor de omvang van de groep eenoudergezinnen met een laag inkomen en voor de omvang van de groep uitkeringsgerechtigde jongeren.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  Het aantal eenoudergezinnen met een uitkering was tussen 1979 en 1992 meer dan verdriedubbeld tot bijna een miljoen.

  NRC,

  • eenoudergezinnen met jonge kinderen
  • eenoudergezinnen met kinderen onder de vijf jaar
  • eenoudergezinnen met minderjarige kinderen
  • eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen

  Zo wordt duidelijk dat werkaanvaarding voor éénoudergezinnen met jonge kinderen het snelst loont, gesteld dat de gemeente de kosten van kinderopvang voor haar rekening neemt.

  http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

  Het beperken van categoriale verstrekkingen tot eenoudergezinnen met kinderen onder de vijf jaar heeft tot gevolg dat de uitvoeringskosten voor het verstrekken van individuele bijzondere bijstand aan anderen toe kunnen nemen.

  http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

  Relatief laag is het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen onder de jongere eenpersoonshuishoudens en de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen, in het bijzonder onder de ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering.

  http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

  Dat geldt overigens ook voor eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen tussen de 11 en de 16 jaar.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • opgroeien in eenoudergezinnen
  • wonen in eenoudergezinnen

  De jongeren wonen meestal in éénoudergezinnen, met een jonge vrouw als gezinshoofd.

  http://www.bds.rotterdam.nl/

  Er zullen minder kinderen opgroeien in eenoudergezinnen.

  BN/De Stem,

  met substantief ervoor


  • het aandeel eenoudergezinnen
  • een hoog aandeel eenoudergezinnen
  • het kleinste aandeel eenoudergezinnen

  Het aandeel eenoudergezinnen is in relatie tot de onveiligheidsbeleving niet significant, maar blijft wel van belang in verband met het waarnemen van dreiging in de buurt.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Een hoog aandeel eenoudergezinnen hangt sterk samen met het percentage slachtoffers in een buurt.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Postgebieden buiten de grote(re) steden met het kleinste bevolkingsaandeel met een lage economische status, van allochtone herkomst, met het kleinste aandeel eenoudergezinnen en jongeren en het laagste percentage verhuizingen.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  • het aantal eenoudergezinnen

  Het aantal eenoudergezinnen met een uitkering was tussen 1979 en 1992 meer dan verdriedubbeld tot bijna een miljoen.

  NRC,

  • de groep eenoudergezinnen

  Dat geldt voor de omvang van de groep jeugdigen van allochtone afkomst, voor de omvang van de populatie gewichtenleerlingen in het basisonderwijs, voor de omvang van de groep lage inkomenshuishoudens met kinderen, voor de omvang van de groep eenoudergezinnen met een laag inkomen en voor de omvang van de groep uitkeringsgerechtigde jongeren.

  http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah161/nl/samenvatting.htm,

  • het percentage eenoudergezinnen
  • het hoge percentage eenoudergezinnen

  De indicatoren van een lage sociaal-economische status, de etnische samenstelling en de residentiële instabiliteit laten naar verhouding grote verschillen zien in het slachtofferrisico. Overeenkomstig de veronderstelling in de onderzoeksliteratuur speelt ook de gezinsstructuur in de buurt een rol. Het percentage eenoudergezinnen maakt een vrij groot verschil.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Bij Turken en Marokkanen zijn er naar verhouding weinig eenoudergezinnen en ongehuwde paren met kinderen en is het kindertal naar verhouding hoog; onder Surinamers en Antillianen valt juist het hoge percentage eenoudergezinnen op.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • alleenstaanden en eenoudergezinnen
  • echtgescheidenen en eenoudergezinnen
  • alleenstaanden of eenoudergezinnen

  Daarnaast groeit het aantal huishoudvormen met een van het gezin afwijkende opbouw, deels door het niet meer aanwezig zijn van een tweede volwassene als vaste partner (zoals bij alleenstaanden of eenoudergezinnen), deels door het ontbreken van kinderen (bijvoorbeeld bij alleenstaanden of kinderloze stellen).

  http://www.frw.uva.nl/ame/publications/engelsdorpgastelaars_trends.pdf,

  Een tijdskrediet ook voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: een verhoging van de premie voor alleenstaande ouders zodat ook zij in de praktijk de financiële kans krijgen hier een beroep op te doen.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Ook stelt hij vast dat armoede gedeeltelijk verschoven is van oudere naar jongere mensen en echtgescheidenen en eenoudergezinnen.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding