factor


factor 1.0

(wiskunde)

getal waarmee een ander getal vermenigvuldigd wordt; vermenigvuldigingsfactor

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een factor…

is een getal

 • [Behandeling of bewerking] is het getal waarmee men een ander getal vermenigvuldigt; is elk van de getallen waarin een getal als resultaat van een vermenigvuldiging ontbonden kan worden

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • met een factor twee
  • met een factor twaalf
  • met een factor vijf
  • met een factor twee of meer
  • met een bepaalde factor afnemen
  • met een bepaalde factor oplopen
  • met een bepaalde factor toenemen
  • met een bepaalde factor verbeteren
  • met een bepaalde factor verdubbelen
  • met een bepaalde factor verkleinen

  De gevoeligheid voor geur neemt naar schatting elke tien jaar met een factor twee af. Toch blijken bij ouderen juist geuren vroege herinneringen los te maken.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Let op, de kikkererwten zetten zodanig uit, dat het gewicht ongeveer met een factor twee of meer wordt verdubbeld.

  http://www.visserslatijn.nl/index.htm

  Muziek van een cd wordt met een factor 12 verkleind zonder dat er veel kwaliteitsverlies optreedt.

  NRC,

  Door middel van datacompressie kan de omvang soms wel met een factor tien tot twintig afnemen.

  http://www.donboscohoboken.be/cursus/

  met telwoord erachter


  ( Zie ook de verbindingen.)
  • een factor 2
  • een factor 10
  • een factor 20
  • een factor twee
  • een factor drie
  • een factor vier

  Elk even getal geeft minstens één factor 2.

  http://www.olympiads.win.tue.nl/nwo/opgaven/1e-ronde/1eropl01.pdf

  Er bestaat ook nog zoiets als sociale duurzaamheid, waartoe we bezorgdheid om dierenwelzijn en voedselveiligheid rekenen. De uitdaging is om ook deze issues met een factor 20 te verbeteren.

  http://www.vsys.nl/home.htm

  Bij een temperatuur van 100 kelvin en een magnetisch veld van 5 tesla is de waarde in het gunstigste geval zo'n 1000 ampère per mm, een factor twee te laag om voor sterkstroomtoepassingen interessant te zijn.

  NRC,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  factor 2.0

  (wiskunde)

  niet-geobserveerde, achterliggende variabele in de factoranalyse
  In de statistiek.

  Algemene voorbeelden


  Factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden factoren genoemd. Belangrijk is dat de factoren bijna evenveel van de variatie verklaren als de geobserveerde variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt voor datareductie en om inzicht te krijgen in de structuur van de dataset.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Factoranalyse

  Op weg naar het ultieme doel: een automatisch gegenereerde segmentatie in een hanteerbaar aantal koperscategorieën, ieder met eigen, liefst exclusieve eisen en wensen, zoekt analyse-software naar gebieden in de waarneming met een verhoogde eigenschappendichtheid. Dit werkt door de locatie van elk punt (meestal factor genoemd) te beschrijven met een vector.

  http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Voer_voor_zenuwpezen/index.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  factor 3.0

  omstandigheid die meewerkt om een bepaalde toestand in het leven te roepen of om iemands oordeel te bepalen; medebepalend element

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een factor…

  is een omstandigheid; is een zaak

  • [Werking of functionering] werkt mee, of is bepalend om een bepaalde toestand in het leven te roepen of om iemands oordeel te bepalen

   Algemene voorbeelden


   Toch zijn er nu nog enkele factoren die een optimaal werkgelegenheidsbeleid in de weg staan. Zo moeten lokale jobobstakels, zoals de gebrekkige voorzieningen voor kinderopvang, geringe verplaatsingsmogelijkheden of beperkte kennis van Nederlands bij allochtone werkzoekenden, verder weggewerkt worden.

   http://www.antwerpen.be/MIDA/

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • beïnvloeden
   • bepalen
   • invloed hebben
   • meespelen
   • een rol spelen
   • van invloed zijn

   Een factor die lexicale specificiteit beïnvloedt is het eufemistische vermijden van termen die door hun taboe-beladenheid aanstoot zouden kunnen geven (in plaats van het over kanker of borstkanker te hebben, prefereren veel taalgebruikers de vagere – en dus neutralere – term ziekte).

   http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/gling/verhandelingen.htm#Historische%20lexicologie:%20woordenschatverandering

   Een andere factor die de ontleedtijd beïnvloedt is de complexiteit van de zin.

   NRC,

   Technisch is betrouwbaar elektronisch geld mogelijk, maar dat is niet de enige factor die bepaalt of en wanneer elektronisch geld maatschappelijk wordt aanvaard.

   http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

   De laatste factor die invloed heeft op het nitraatgehalte is de lichtinval tijdens de laatste weken van de teelt.

   http://www.reo.be/ndl/index.htm,

   Verschillen tussen ziekenfondsen over het aantal verworpen steekkaarten kunnen erop wijzen dat adviserende artsen van het ene ziekenfonds "beter" werken dan die van een ander ziekenfonds. Als dat het geval is, kan de factor invaliditeit niet meespelen in de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen.

   De Standaard,

   De factor geluk speelt een veel te grote rol.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   De tweede factor is de verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

   http://www.plan.be/nl/pub/other/OPIT200201/OPIT200201nl.pdf

   Omdat de auto ook in de vrije tijd een bindende factor vormt, zijn er de Zandvoort- en Valkenswaarddag, waar studenten zich op het racecircuit met elkaar kunnen meten.

   http://www.iva-driebergen.nl/index.html

   Hoewel deze factor mogelijk van invloed is, kan hiermee toch niet het verschil afdoende worden verklaard.

   http://www.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1980s/87b-txt.rtf

   als object bij een werkwoord


   • een factor vormen
   • een factor zijn

   Omdat de auto ook in de vrije tijd een bindende factor vormt, zijn er de Zandvoort- en Valkenswaarddag, waar studenten zich op het racecircuit met elkaar kunnen meten.

   http://www.iva-driebergen.nl/index.html

   Ons uitgangspunt is dat arbeid een factor is van sociale integratie en een ontwikkelingsstrategie moet zijn die de fundamentele rechten van arbeiders respecteert en beschermt (vakbondsrechten, eerbied voor de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, enz...).

   http://www.oxfamsol.be/nl/

   met adjectief ervoor


   • een andere factor
   • een belangrijke factor
   • een bepaalde factor
   • een constante factor
   • een cruciale factor
   • een culturele factor
   • een doorslaggevende factor
   • een economische factor
   • een menselijke factor
   • een onzekere factor
   • een politieke factor
   • een positieve factor

   Een andere factor die duidelijk een rol blijkt te spelen schuilt in het eigene van de bouw.

   http://www.debouwer.nl/index.htm

   Licht is een belangrijke factor in de plantengroei.

   http://www.groengids.be/

   Een epidemiologische studie gaat na of er een statistisch verband bestaat tussen een bepaalde factor en het optreden van een ziekte, en bepaalt dan het belang van dit verband.

   http://139.165.92.135/neederlands/pgepidemiologie.htm

   In zijn streven de harmonie der dingen weer te geven zijn geometrische vormen een constante factor.

   Meppeler Courant,

   Bij 5% van alle vrouwen met borstkanker vormt familiaire aanleg een cruciale factor.

   http://www.leidenuniv.nl/host/dirven/index.html

   Het is opmerkelijk dat we er nog niet in geslaagd zijn de culturele factor in de ruimtelijke ordening een prominente rol te geven.

   http://www.minocw.nl/cultuurbeleid/nota1/1.html,

   Maar ook in de formele economie is de prijs niet altijd de doorslaggevende factor.

   NRC,

   Het landschap met open bollenvelden is echter eveneens als economische factor van groot belang.

   http://www.geest-en-grond.nl/uitslag/bestanden/index_project.php?code=GL027

   Identificatie met de menselijke factor en de zekerheid van een merknaam hebben een bindend effect.

   http://www.het-nationale-ballet.nl/actueel/beleidsplan.html

   Een onzekere factor wordt gevormd door de in de atmosfeer aanwezige bewolking.

   http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

   Daarnaast is er nog het leger dat op dit ogenblik niet echt meespeelt maar toch een groeiende politieke factor is.

   http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

   Ook het herstel van de dollar was een positieve factor.

   NRC,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een belemmerende factor
   • een bepalende factor
   • een beperkende factor
   • een beslissende factor
   • een bijkomende factor
   • een bindende factor
   • een complicerende factor
   • een groeiende factor
   • een remmende factor
   • een stabiliserende factor
   • een storende factor
   • een uitlokkende factor
   • een verklarende factor

   Angst in de opvoeding is een grote belemmerende factor.

   http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

   Wat de dieren eten is een zeer bepalende factor.

   http://www.cebeco.nl/2000jv.pdf,

   De grootste beperkende factor in het streven om optimaal te presteren is de blessure.

   http://www.universal.nl/users/gos/Tekst/Prev_sprbrt1.htm

   Het verleden is hiermee de beslissende factor geworden in de sturing.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   Wellicht is er nog een bijkomende factor met een gunstig effect op de rijping: een hoog extract van mineralen in de wijn.

   http://www.wijninfo.nl/site/?db,

   Armoede wordt dikwijls voorgesteld als een bindende factor in wijken.

   http://nethur.geog.uu.nl/pages/research/partnership/publicatie%2013.pdf,

   Dit rechtse imago zou een complicerende factor kunnen zijn voor hem.

   De Standaard,

   Daarnaast is er nog het leger dat op dit ogenblik niet echt meespeelt maar toch een groeiende politieke factor is.

   http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

   De lage olieprijs in verhouding tot de hoge kosten is hier een remmende factor.

   http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

   De sterke Duitse economie was een stabiliserende factor in de Duits-Russische betrekkingen.

   http://home.planet.nl/~aadel/Geschiedenis.htm

   Staten of politiek georganiseerde samenlevingen, die collectief en democratisch een invloed uitoefenen op het leven van hun burgers, zijn een storende factor voor neoliberalen.

   De dramademocratie, Mark Elchardus,

   Stress is een uitlokkende factor bij angststoornissen.

   http://www.tourette.be/behandeling/omgaan/angst2.shtml

   Hiermee wordt mijns inziens voorbij gegaan aan een belangrijke verklarende factor van de crisis in de opsporing.

   http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/abstr97.htm,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • een (belangrijke) factor achter iets
   • een (belangrijke) factor bij iets
   • een (belangrijke) factor binnen iets
   • een (belangrijke) factor in iets
   • een (belangrijke) factor voor iets
   • een factor van belang
   • een factor van betekenis

   Voor de landbouw is het tempo waarin het Europese landbouwbeleid wordt geliberaliseerd een belangrijke factor achter de verschillende scenario's, en dus ook achter de verschillende modellen.

   http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

   Stress is [...] een belangrijke factor bij het ontstaan van RSI-klachten.

   http://www.e-trade.nl/etrade/klant/3048/,

   Welnu, het kleinbedrijf blijkt een centrale factor binnen het plattelandsbeleid.

   De Standaard,

   Ze is een belangrijke factor in het geheel.

   Meppeler Courant,

   Wel werd met het verdrag van Rome de markt erkend als belangrijkste factor in het economische leven.

   http://www.eurofractie.nl/archief/lezingen/2002/boedapest12032002.htm,

   Een andere factor van belang is de wisselkoers van de dollar tegenover de yen.

   De Standaard,

   De publieke opinie was voor hem geen factor van betekenis.

   http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

   En daar werd een belangrijke factor voor het succes van ons bedrijf gevonden.

   http://www.lebouille.nl/laag/index.html

   De aanwezigheid van externe kapitaalverschaffers wordt door de ondervraagden beschouwd als een belangrijke factor voor die groei.

   De Standaard,

   met substantief erachter


   • de factor arbeid
   • de factor geluk
   • de factor kapitaal
   • de factor ruimte
   • de factor tijd

   En nu de factor arbeid van vrijwel alle vet is ontdaan, kan de factor kapitaal een afslankingskuur tegemoet zien.

   NRC,

   De factor geluk nam af en het beroep op het technisch kunnen groter.

   NRC,

   De factor kapitaal - en dan in het bijzonder internationaal mobiel kapitaal - is relatief meer gediend met openheid dan de factor arbeid.

   http://www.infodrome.nl/publicaties/domeinen/03_int_hou_essay.html,

   Naast de factor ruimte wint de factor tijd ook aan belang.

   http://www.demaatschap.nl/mindmap.htm

   met infinitief met om te


   • een factor om rekening mee te houden

   Het vertrouwen dat met die gegevens zorgvuldig, behoorlijk en integer wordt omgegaan, wordt niet alleen voor de betrokken instellingen zelf, maar ook voor hun cliënten en relaties steeds meer een factor om rekening mee te houden.

   http://www.cbpweb.nl/documenten/art_1998_jv_fin_sector.htm,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   factor 4.0

   beschermingsfactor; ook: zonnebrandcrème met een bepaalde beschermingsfactor

   Combinatiemogelijkheden


   met telwoord erachter


   • factor 10
   • factor 20
   • factor 30
   • factor 50

   Geen enkele zonnebrandcrème beschermt 100 procent', legt Marjolein Leenarts uit. 'Factor 30 beschermt 97% en factor 50 voor 98%.' Omdat het verschil tussen factor 30 en 50 zo klein is, adviseren Nederlandse dermatologen factor 30.

   https://trotsemoeders.nl/2017/05/waarom-kiezen-voor-factor-30-ipv-factor-50-dokter-leenarts-legt-het-uit/,

   De doorgewinterde Nederlandse zonaanbidder smeert zich in met factor 10.

   NRC,