gelijkwaardig


gelijkwaardig 1.0

gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard; van gelijke waarde; evenwaardig

Algemene voorbeelden


De colleges van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden dat ze een gelijkwaardig belang en verantwoordelijkheid hebben bij het doortrekken van de Maas-Waalweg.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/bommelerwaard/8243804/Gelijkwaardig-belang-Maasdriel-en-Zaltbommel-bij-doortrekken-van-MaasWaalweg.ece,

Over een aantal essentiële punten zijn vrijmetselaren het zeker eens: Alle mensen zijn gelijkwaardig (maar niet gelijk!) en deel van de algemene broederschap der mensen.

http://www.vialucis.nl/watisvrijmetselarij.htm

Vanuit een taalkundig standpunt wordt er geen enkel belang gediend met de opwaardering van enkele dialecten tot streektalen of minderheidstalen. Integendeel, want door een erkenning van enkele politiek bevoorrechte dialecten, wordt een groot aantal andere, taalkundig gezien gelijkwaardige dialecten gedevalueerd.

http://www.meertens.nl/

Volgens ambtenaren van de Europese Commissie en enkele Europese diplomaten waren er aan beide kanten wat dingen veranderd, de relaties tussen de EU en de VS waren wat volwassener en gelijkwaardiger geworden.

http://www.histocasa.nl/artikelen/helmsburtonact.shtml

Voorliggend ontwerp van decreet wil dus de nadruk leggen op een ontwikkelingsbeleid, waarvan zowel aandacht voor het maakproces en de presentatie ervan, als de participatie van het publiek belangrijke en gelijkwaardige elementen zijn.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/kunstendecreet/,

In deze extreme leefsituatie lijken de Aborigines en de blanken beter met elkaar uit de voeten te kunnen, hier zijn ze gelijkwaardiger en is de strijd eerlijker.

http://www.museumserver.nl/museumkrant/editie34/index2.htm,

"De allereerste verordening, in 1958, sloeg op het taalgebruik, en stelde dat alle talen gelijkwaardig zijn", vertelt Euro-parlementslid Marianne Thyssen (CVP), die het Europees taaldossier van heel nabij volgt.

De Standaard,

Vrienden zijn gelijkwaardig. Maar zo zag Vestdijk Du Perron en Ter Braak niet, en zij hem waarschijnlijk evenmin, ook al spreekt Du Perron in een brief, zoals Vestdijk niet zonder trots vermeldt, over "wij drieën".

Wennen aan vrede, K.L. Poll,

We schreven samen aan de roman van de stad waarin miljoenen personages een gelijkwaardige hoofdrol spelen.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

Veel tijd besteden aan Latijn en Grieks komt blijkbaar niet alleen andere talenstudies ten goede - zoals voor de hand ligt en zoals ook naar voren kwam uit een onderzoek bij twee gelijkwaardige groepen kinderen van 10 tot 12 jaar in Amerika, de ene groep met en de andere zonder Latijn - maar ook de studie van de b-wetenschappen.

Wennen aan vrede, K.L. Poll,

Door zo'n joviale voornaam en het herhaaldelijk opdreunen van de toverformule: ik ben gelijkwaardig, hij is gelijkwaardig, wij zijn enzovoort, kan een toestand ontstaan waarin de gebruiker, gedrogeerd, meent dat hij ongevaarlijk is, maar niemand is ongevaarlijk voor een zwakkere.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

Het nare van het wóórd gelijkwaardigheid is dat het net lijkt of het iets betekent. In waarde gelijk. Maar godnogantoe, álles is in waarde gelijk, de kwal, de spijker en de baardaap, dat zegt niks over hun onderlinge verhoudingen. 'Gelijkwaardig' betekent niets en oefent tóch terreur uit: niemand meer tot bewondering of grootmoedigheid in staat, als de dood voor elkaars kwaliteiten.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gelijkwaardig alternatief
 • een gelijkwaardig certificaat
 • een gelijkwaardig diploma
 • een gelijkwaardig document
 • een gelijkwaardig niveau
 • een gelijkwaardig partnership
 • een gelijkwaardig product
 • een gelijkwaardig resultaat
 • een gelijkwaardige behandeling
 • een gelijkwaardige behartiging
 • een gelijkwaardige benadering
 • een gelijkwaardige ervaring
 • een gelijkwaardige functie
 • een gelijkwaardige inbreng
 • een gelijkwaardige inspanning
 • een gelijkwaardige functie
 • een gelijkwaardige kwaliteit
 • een gelijkwaardige onderhandelingspositie
 • een gelijkwaardige opleiding
 • een gelijkwaardige plaats
 • een gelijkwaardige positie
 • een gelijkwaardige prestatie
 • een gelijkwaardige relatie
 • een gelijkwaardige rol
 • een gelijkwaardige status
 • een gelijkwaardige stelling
 • een gelijkwaardige uitgangspositie
 • een gelijkwaardige verdeling
 • een gelijkwaardige vergoeding
 • een gelijkwaardige verhouding
 • een gelijkwaardige vertegenwoordiging
 • een gelijkwaardige vorm
 • een gelijkwaardige woning
 • gelijkwaardig werk
 • gelijkwaardige capaciteiten
 • gelijkwaardige communicatie
 • gelijkwaardige deelname (aan)
 • gelijkwaardige ervaring
 • gelijkwaardige informatie
 • gelijkwaardige kansen
 • gelijkwaardige krachten
 • gelijkwaardige mogelijkheden
 • gelijkwaardige onderdelen
 • gelijkwaardige partijen
 • gelijkwaardige ploegen
 • gelijkwaardige prijzen
 • gelijkwaardige problemen
 • gelijkwaardige teams

Is ADSL echter niet beschikbaar in uw regio, dan is internet via de kabel vaak een meer dan gelijkwaardig alternatief.

http://www.adsl-online.net/introductie_nf.htm

De minister heeft hiertoe een werkgroep in het leven geroepen die haar moet adviseren over de uitwerking van haar voornemens. Hierbij is het bedrijfsleven ook in de gelegenheid om gelijkwaardige alternatieven aan te dragen.

http://www.cbrb.nl/nieuws.php?id=76=archief

De partnerlanden moeten alle andere vormen van exportsteun onderwerpen aan een gelijkwaardige behandeling.

http://www.fevia.be/ned/pdf/economie/Position%20OMC%20Neyts%20NL.pdf,

In de Renaissance kunnen Macchiavelli, Ariosto en Tasso op een gelijkwaardige behandeling rekenen.

http://home.planetinternet.be/~bernhuyv/literatuur_2000.htm,

Er vindt een gelijkwaardige behartiging van de maatschappelijke belangen plaats.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

Om voor toelating in aanmerking te komen moet men minimaal 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een LBO-, MAVO-, of gelijkwaardig diploma.

Meppeler Courant,

Centra voor volwassenonderwijs kunnen voortaan volledig gelijkwaardige diploma's secundair onderwijs uitreiken.

http://www.digitaalbrussel.be/webpages/thema/overheden/vgc/openbaarheid/college/98_99/0122/beleidsbrief_17.html

Nodige documenten: * een fotokopie van de identiteitskaart * een fotokopie van het diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig document.

http://www.academieantwerpen.be/

De cursussen kunnen ook worden gevolgd door personen die geen hoger onderwijs hebben gevolgd maar werkervaring hebben op hoger niveau. De cursussen van Forum voor Communicatie en Journalistiek staan open voor afgestudeerden van universiteit of hogere beroepsopleiding en voor mensen met een daaraan gelijkwaardige ervaring.

http://www.forum.hvu.nl/

Of er sprake is van 'gelijkwaardige ervaring' wordt beoordeeld door projectmanagers van Forum.

http://www.forum.hvu.nl/

Iemand met een handicap (of ouders met een kind met een handicap) dient gelijkwaardige financiële mogelijkheden te hebben als iemand zonder handicap.

http://www.spdtwente.nl/,

Volgens de pseudo-rector magnificus (bij de Ou is de voorzitter van de wetenschappelijk staf geen lid van het dagelijks bestuur van de universiteit) moeten daar drie gelijkwaardige partijen aan deelnemen: het College van Bestuur, de faculteiten en de examencommissie.

NRC,

Voor de medewerkers van de school is of wordt een gelijkwaardige functie gevonden.

Meppeler Courant,

Essentiële onderdelen van de gevraagde informatie zijn in ieder geval een voor eensluidend verklaard afschrift van het behaalde universitair diploma zoals bepaald in artikel 3 en een postuniversitair of gelijkwaardig geacht certificaat van beëindigde opleiding in de psychotherapie (behaald aan een door de Erkenningscommissie erkende psychotherapie-opleiding), evenals een bewijs van de feitelijke psychotherapeutische praktijk.

http://www.health.fgov.be/AGP/nl/actuele_onderwerpen/psychotherapy-and-counciling/titelerkennings-psycho.htm

Beide partijen moeten evenwaardig zijn: beiden moeten op niveau staan en een gelijkwaardige inbreng hebben.

De Standaard,

Europees commissaris Karel Van Miert, verantwoordelijk voor concurrentiebeleid, stelde evenwel uitdrukkelijk dat Belgacom een gelijkwaardige inspanning zou moeten leveren als Mobistar.

De Standaard,

En Europa zal tegenover de dollar en de yen een munt met een gelijkwaardige internationale status kunnen plaatsen.

De Standaard,

Miet Smet vraagt ook de verouderde functieclassificaties weg te werken en vrouwen gelijkwaardige kansen te bieden.

De Standaard,

Zij bevestigden opnieuw dat zij binnen het raamwerk van de PGR streven naar de opbouw van een sterk, stabiel en gelijkwaardig partnerschap in het belang van de stabiliteit en veiligheid in het Euro-Atlantisch gebied, zoals neergelegd in de NAVO-Rusland Stichtingsakte.

http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p001215nl.htm,

Volgens Aldo Dikker vereist een professionele overlegstructuur "gelijkwaardige krachten en machten".

http://www.solidariteit.nl/nummers/107/Marginalisering_van_de_vakbeweging.html#artikel,

In de jaren 70 bestudeerden 2 medewerkers aan de universiteit van California in Santa Cruz hoe het kwam dat sommige mensen beter presteerden als anderen onder vergelijkbare omstandigheden en met gelijkwaardige mogelijkheden, bijvoorbeeld met eenzelfde IQ.

http://www.ultraworld.be/blue/rob/nlp.html,

Vragen waarbij de leerkracht op hetzelfde niveau als de kinderen en jongeren komt te staan. Een gelijkwaardig niveau laat trouwens een betere communicatie toe.

http://www.zenopraktischefilosofie.be/index.html

Om volwaardig in een keten te kunnen produceren, moeten alle partijen een gelijkwaardige onderhandelingspositie hebben.

http://www.nvv.nl/,

Deze opleiding wordt in het Engels gegeven en is bedoeld voor studenten met minimaal een BSc (Bachelor's Degree) of een gelijkwaardige opleiding, alsmede voor gemotiveerde doctoraalstudenten die aan de toelatingseisen van de MSc voldoen.

http://www.bk.tudelft.nl/

Doelstelling en niveau van de prestatie-eis moeten gehaald worden. Een TNO-Rapport levert de noodzakelijk onderbouwing. Met het oog op innovatie en technologische ontwikkeling stimuleert de Rijksoverheid de toepassing van gelijkwaardige oplossingen.

http://www.bouw.tno.nl/homepage_nl.html

De instrumenten hebben een gelijkwaardiger plaats en tonen aparte solistische trekken en de totaliteit is kwetsbaarder. Zo kon men zich overtuigen van mooie middenpartijen (tweede viool en alt).

Meppeler Courant,

Het CHJC is daarom van mening dat homoseksualiteit geen zonde is en dat homoseksuelen en lesbiennes een gelijkwaardige plaats in de kerk kunnen innemen.

http://www.chjc.nl/doelstel.htm

Het publiek zag twee gelijkwaardige ploegen met sterke verdedigingen.

Meppeler Courant,

Als bepalingsmethoden van het Bouwbesluit niet zijn toegesneden op de te beoordelen bouwkundige oplossing dan is toepassing van de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit aan de orde. Dit betekent dat de aanvrager van een bouwvergunning aan de Gemeente op een andere wijze moet aantonen dat een gelijkwaardige prestatie wordt geleverd.

http://www.bouw.tno.nl/homepage_nl.html

Zij willen hun gelaat tonen en vanuit een gelijkwaardige positie meebouwen aan een nieuwe samenleving.

De toekomst is vrouwelijk, Hilde Van den Hooff,

Volgens de Commissie helpt die parallelhandel, waarvan in België onder meer de "merkenloze" autohandelaar Cardoen gebruik maakt, meer gelijkwaardige prijzen voor auto's doorheen Europa tot stand te brengen.

De Standaard,

Alle handelaars krijgen voor een gelijkwaardig product dezelfde gemiddelde prijs. Het veilingwezen is in de loop der jaren sterk veranderd.

De Standaard,

Hij zal wel 500 frank meer moeten betalen voor een ziekenhuisopname en prijsbewust moeten kiezen tussen gelijkwaardige producten in de apotheek.

De Standaard,

Al is het gegaan zoals het gegaan is, de vraag blijft interessant of het allemaal toch niet anders had kunnen aflopen met het toekomstbeeld dat de guerrilleros in de Sierra Maestra voor ogen zweefde: een gedekoloniseerd, economisch bloeiend, humanistisch en democratisch Cuba, in een nieuwe, gelijkwaardiger relatie met de Verenigde Staten.

NRC,

Wie goed overweg kan met anderen en kan voorzien hoe zij zullen reageren, blijkt het verder te kunnen schoppen in onze maatschappij. Men kan gemakkelijker duurzame en gelijkwaardige relaties aangaan.

http://www.acccommunicatie.nl/

Hedentendage wordt een paracenthese minder en minder uitgevoerd, omdat een antibiotherapie een quasi gelijkwaardig resultaat geeft.

http://pedweb-www.uia.ac.be/pedweb/OTITIS.HTM

Ook is bepaald waaraan de beproevingsovens bij de testlaboratoria moeten voldoen om zoveel mogelijk gelijkwaardige resultaten te krijgen.

http://www.rockwool.nl/

In hoeveel gezinnen hebben man en vrouw een gelijkwaardige rol?

De Standaard,

Handballers Meppel AZ hebben verlies aan zichzelf te wijten. Er stonden zondag twee gelijkwaardige teams tegenover elkaar in sporthal Koedijkslanden.

Meppeler Courant,

Met name Duitsland, dat binnen de EU de meeste vluchtelingen opneemt, pleit al langere tijd voor een meer gelijkwaardige verdeling van ontheemden uit het vroegere Joegoslavië.

NRC,

Bovendien dient te worden voorzien in een gelijkwaardige vergoeding van de consument bij wanprestatie van de verkoper.

http://www.geerts-law.be/info.htm

In de statuten is erop toegezien dat er zowel in de centrale raad als in alle commissies een gelijkwaardige vertegenwoordiging gewaarborgd is van wat men noemt de beide "vleugels" van het protestantisme, de synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België enerzijds en de "Federale Synode" van de evangelische denominaties anderzijds.

http://www.arpee.be/download/pc_nl.doc,

Of de huidige afhankelijkheidsrelaties dan plaats zullen maken voor een meer gelijkwaardige vorm van samenwerking zal sterk afhangen van Rusland.

http://www.atlcom.nl/,

In 1952 ondertekent België conventie nr. 100 van de Internationale Arbeidsorganisatie over gelijk loon voor gelijkwaardig werk, zonder dat die conventie later opgenomen wordt in de nationale wetgeving.

http://www.rosadoc.be/site/mainnl/pdf/nr3.pdf,

Ook het Verdrag van Rome, waarmee in 1957 de Europese Economische Gemeenschap wordt opgericht, bevat een artikel over gelijk loon voor gelijk werk (artikel 119), dat voor de lidstaten bindend is. Hoewel dat laatste artikel een stap achteruit is ten opzicht van conventie nr. 100 - de formulering 'gelijk loon voor gelijkwaardig werk' heeft bredere implicaties dan 'gelijk loon voor gelijk werk' - krijgt het voorlopig geen toepassing in de Belgische wetgeving.

http://www.rosadoc.be/site/mainnl/pdf/nr3.pdf,

Met de executiewaarde van fl. 120.000 heb ik enorm verlies geleden, waardoor ik niet in staat was een andere gelijkwaardige woning te kopen.

Meppeler Courant,

We dronken koffie in de salon en Stefaan en mijn moeder praatten over hun werk. Het bleek dat ze met gelijkwaardige problemen te kampen hadden.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Als er tegenkrachten opstaan, dan is het onze plicht om daar tegenin te gaan. Om ook andere culturele en religieuze leiders en hun mannelijke volgelingen duidelijk te maken dat vrouwen, net als mannen, unieke wezens zijn met gelijkwaardige capaciteiten. Een man die zegt dat vrouwen niet gelijkwaardig zijn, is niet alleen hoogmoedig, hij is ook dom.

Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

Een gelijktijdige en gelijkwaardige benadering van ruimtebehoefte kan zowel betrekking hebben op kwantitatieve aspecten zoals de toename van de beschikbare oppervlakte voor een bepaalde activiteit maar kan ook betrekking hebben op de kwaliteit van het ruimtegebruik zoals ondermeer een betere inrichting van een gebied.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Ook is er een interne verwantschap tussen humaniserende intenties die voor de humanistiek mede maatgevend zijn en de nadruk die in een aantal kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt gelegd op openheid, gelijkwaardige communicatie en dialogische verhoudingen tussen onderzoekers en onderzochten.

http://www.uvh.nl/onderzoek/programma2000.html

Om met de woorden van Lamartine te spreken: democratie staat voor een gelijkwaardige deelname aan de wettelijke besluitvorming en aan 's lands bestuur.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

Hoflands essay is zonder meer van gelijkwaardige kwaliteit, briljant geschreven, excellent doordacht en de Blauwe Knoop noch de zeloten van de antitabakslobby zijn er tot op heden in geslaagd hem op een intellectueel gelijkwaardige wijze van repliek te dienen.

http://www.groene.nl/1996/05/mva_hofl.html,

De dubbing-afdeling bij Disney maakt er een erezaak van dat de vertaalde versie een gelijkwaardige kwaliteit heeft.

De Standaard,

Het studieprogramma dat je als toekomstig burgerlijk ingenieur-architect volgt, bestaat uit drie gelijkwaardige onderdelen: architectuurwetenschappen, bouwtechniek en ontwerpen.

http://www.kuleuven.ac.be/wordingenieur/wat/profiel/archi/archi.html

De chaos op het schaakbord werd hierna langzaam, stukje bij beetje geneutraliseerd, zodat uiteindelijk de volgende gelijkwaardige stelling op het bord stond.

http://www.depion.nl/schaakhoekje/tekst2109.html,

Wanneer er schaarste bestaat aan antenneopstelpunten en de marktpartijen geen gelijkwaardige uitgangspositie hebben bij het verwerven ervan (zoals momenteel het geval is), komt de vrije economische mededinging in gevaar.

http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

Een herijking van de relatie van hulpverlener tot cliënt, gericht op een meer gelijkwaardige verhouding is volgens cliënten de kern van zorgvernieuwing en is in alle vormen van zorgvernieuwing te traceren.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

 • een gelijkwaardige gesprekspartner
 • een gelijkwaardige invaller
 • een gelijkwaardige kandidaat
 • een gelijkwaardige opponent
 • een gelijkwaardige partner
 • een gelijkwaardige tegenstander
 • gelijkwaardige wezens

Zij bleef hem echter als een soort 'derde kind' behandelen en niet als een gelijkwaardige partner. Dat is een fout die veel vrouwen maken. Mannen willen geen tweede moeder.

De Telegraaf,

Voor hetzelfde geld tweemaal op het podium. Een geluk voor de fans, pech voor de organisatie, want de reden: Annie Lennox' zere rug en Pearl Jam overstuur na Roskilde. En vooral: Rock Werchter legt de lat (terecht) zo enorm hoog dat er geen gelijkwaardige invallers beschikbaar waren.

Het Nieuwsblad,

Een spannende competitie met gelijkwaardige tegenstanders trekt meer toeschouwers en sponsors.

Trouw,

Er is echter een belangrijk verschil: de scharrelslager kan proberen zijn concurrenten weg te concurreren, de topvoetbalonderneming kan dat niet. Ze heeft economisch gezien belang bij een competitie met zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders.

Trouw,

Wel zal Heerenveen moeten beseffen dat het in de Zwitsers een gelijkwaardige opponent heeft.

De Telegraaf,

De student wordt niet als een gelijkwaardige gesprekspartner gezien, maar als lastig te nemen obstakel binnen de besluitvorming.

http://www.lsvb.nl/index.php?subject=publicaties,

Naast de traditionele, en moeilijk beïnvloedbare, afhaakmotieven als verhuizing, verandering van werk/studie, en het onvermijdelijke vriendje of vriendinnetje, wordt ook vaak gesproken over, wel beïnvloedbare, inhoudelijke motieven: te saai, te moeilijk, of het ontbreken van gelijkwaardige partners (gelijkwaardig in de zin van: ongeveer even oud, even bekwaam, even prestatief - of juist niet - ingesteld).

http://www.knas.demon.nl/bestanden/integraal%20beleidsplan.pdf,

"Er bestaan geen twee gelijkwaardige kandidaten", antwoordt Heuts daarop, "er is altijd iemand de beste."

De Standaard,

Moderne opvoeders vinden dat je met kinderen moet omgaan als met gelijkwaardige wezens.

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

 • op gelijkwaardige basis
 • op een gelijkwaardige manier
 • op gelijkwaardig niveau
 • op gelijkwaardige wijze

Van een volledige samenwerking op gelijkwaardige basis is bij gevraagde adviezen alleen sprake als twee of meer bewindslieden gezamenlijk een advies vragen aan twee of meer adviesraden.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html

Maar de Commissie was een andere mening toegedaan. Die vond dat de werkgever haar financieel op een gelijkwaardige manier compenseerde.

http://www.cgb.nl/jaarverslagframeset.html

De entiteit "Overheidsopdrachten" zal op een gelijkwaardige manier gestructureerd worden als de materieelbeheerders.

http://www.mil.be/reorg/index.asp?LAN=N

Stadskanaal en 't Tolhekke werden beschouwd als sterkere ploegen, maar de einduitslag bewijst dat de SG De Reest op gelijkwaardig niveau kan presteren.

Meppeler Courant,

In zo'n KAM-systeem is de zorg voor kwaliteit, arbo en milieu geïntegreerd. In een geïntegreerd systeem wordt bij beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen aan alle drie de aspecten tegelijkertijd en op gelijkwaardige wijze aandacht gegeven.

http://eulab.nen.nl/

met bijwoord


 • bijzonder gelijkwaardig
 • heel gelijkwaardig
 • uitzonderlijk gelijkwaardig
 • volkomen gelijkwaardig
 • volledig gelijkwaardig
 • zeer gelijkwaardig
 • bijna gelijkwaardig
 • ongeveer gelijkwaardig
 • vrijwel gelijkwaardig
 • even gelijkwaardig
 • wel gelijkwaardig
 • zeker gelijkwaardig
 • minimaal gelijkwaardig
 • minstens gelijkwaardig
 • tenminste gelijkwaardig
 • meer gelijkwaardig
 • niet gelijkwaardig
 • kwalitatief gelijkwaardig
 • technisch gelijkwaardig

Het aantal overwinningen in deze tweekamp was minimaal omdat de spelers bijzonder gelijkwaardig waren, meende Wiersma's secondant Auke Scholma.

NRC,

De poging om constructivistische uitgangspunten in een praktische handleiding vorm te geven heeft geleid tot een situatie waarin elke visie, mening of houding als even gelijkwaardig moet worden beschouwd.

http://users.skynet.be/kern/sysart.html

De thuisclub herstelde zich nog wel, was even gelijkwaardig en het was Sikko Hoekstra die met een kopbal onderkant lat zelfs nog dichtbij de aansluitingstreffer was.

Meppeler Courant,

Je leert: - naar elkaar luisteren - veiligheid creëren - hoe je bij je emoties komt - welke vragen stel je om de ander bij zijn/haar gevoel te brengen - de juiste vragen stellen om de ander bij het gevoel te laten komen - wat emoties van anderen met jou doen - wat je in de weg staat om je mooiste dromen te realiseren. Het waardevolle ervan is dat het heel gelijkwaardig is.

http://www.NVAT.nl/

Het is de Verkoper toegelaten, indien dit om bouwtechnische redenen zou noodzakelijk zijn, aan de Koper een andere autostaanplaats in het gebouw aan te bieden, voor zover deze kwalitatief gelijkwaardig is (afmetingen, bereikbaarheid).

http://www.firstimmo.be/projecten/entrepot/images/verkoopsovereenkomst.pdf,

De milieuvriendelijke gedragsvariant is in dat geval een kwalitatief gelijkwaardig product (of zelfs een beter of gezonder product), tegen eventueel een geringe meerprijs.

http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah156/nl/samenvatting.htm,

In de stad Antwerpen zou vooral het ambtelijk apparaat het lange termijn en sectoroverschrijdende beleid vorm geven. De rol en het engagement van politici is hierbij eerder beperkt. In de stad Gent zou dit meer gelijkwaardig verdeeld zijn en is er een grotere verwevenheid in het totstandkomen van programma's, zoals blijkt voor het Sociaal Impulsfonds.

http://www.thuisindestad.be/html/witboek/downloads/Derynck.pdf

Op die manier bevatte de muziek een model voor een meer gelijkwaardige communicatie over gevoelens en meningen, voor een nieuwe romantische kijk op de sociale werkelijkheid en een gevoeligheid voor individuele verschillen.

http://iaspm.soundscapes.ws/,

De voorwaartsen waren minimaal gelijkwaardig aan de tegenstander en de lijnspelers speelden gewoon beter.

Meppeler Courant,

Heeft een bedrijf een ondernemingsraad, dan kan die raad samen met de werkgever een afwijkende regeling vaststellen, uiteraard onder de voorwaarde dat het overeengekomen pakket minstens gelijkwaardig is aan wat in de cao is voorgeschreven.

http://www.obn.nl/index.cfm/3,168,3,html,

Die openstelling van het huwelijk, die komt er dus niet. Ook niet op termijn. Misschien vind ik dat nog niet eens het ergste. Ik vrees echter dat de hele discussie erover op den duur een terugslag zou kunnen gaan betekenen voor de hele homo-emancipatie. Beatrix is tegen, Kok ook, Bolkestein idem, en zelfs mevrouw Schmitz (ondanks Ien Dales zaliger nagedachtenis) is niet solidair. De Staat der Nederlanden verklaart dus openlijk dat homoseksuelen niet gelijkwaardig zijn aan heteroseksuelen.

http://www.vanderpluijm.demon.nl/column/1996-05.html,

De beeldvorming, maatschappelijke vooroordelen, de dubbele taakbelasting (naast het ondernemerschap vaak tevens de zorg voor het gezin) en problemen op het gebied van kredietverschaffing/kredietwaardigheid zijn er mede de oorzaak van dat de uitgangspositie van vrouwen nog niet gelijkwaardig is.

Meppeler Courant,

"Als er verscheidene, technisch gelijkwaardige oplossingen bestaan voor een architectuurprobleem, dan zal echte architectuur zich onderscheiden door deze te kiezen die de gebruiker een boodschap van schoonheid en emotie geeft", aldus een van zijn gekende statements, ver weg van wat Bauhaus ooit dacht.

De Standaard,

Dit betekent dat men in het bezit moet zijn van één van de volgende diploma's: a) vwo-diploma; b) havo-diploma; c) een diploma van een middenkaderopleiding [...] (voorheen mbo-diploma); d) hbo-diploma; e) propedeutisch getuigschrift van een hogeschool of universiteit; f) afsluitend getuigschrift van een hogeschool of universiteit; g) door de minister aangewezen getuigschrift, al dan niet in Nederland afgegeven, dat als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld onder a, b, c, d, e, f, wordt aangemerkt; h) een getuigschrift, al dan niet in Nederland afgegeven, dat naar het oordeel van de sectordirectie tenminste gelijkwaardig is aan een diploma als bedoeld onder a, b, c, d, e, f; i) het bewijs dat het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 6 van dit statuut met goed gevolg is afgelegd.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

In wereldse muziek staat alles principieel ter discussie, en ligt de verhouding tussen de gesprekspartners horizontaal, op een gelijk niveau. Als wereldse muziek is de hedendaagse popmuziek behoorlijk extreem. De verhoudingen zijn uitzonderlijk gelijkwaardig en horizontaal.

http://iaspm.soundscapes.ws/,

In zijn systeem waren alle twaalf tonen van het octaaf niet alleen volkomen gelijkwaardig, maar ook nog eens uitsluitend op elkaar betrokken - en dus in elk geval niet op de buitenwereld.

NRC,

Het gaat bij deze rechtspersoon, zoals wij hierboven al schreven, om een Europees Gelijkgestelde Vennootschap (richtlijn 68/151/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen), die ingevolge Europese regelgeving door de afzonderlijke lidstaten volledig gelijkwaardig aan de in de betreffende lidstaat gebruikelijke vergelijkbare vennootschap moet worden behandeld.

http://www.hjc.nl/index.html

Deze hoeveelheid zuurstof is vrijwel gelijkwaardig aan de hoeveelheid die een normaal oog (zonder contactlens) krijgt.

http://www.groeneveld.com/

Vrouwen en mannen zijn dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

http://www.rosadoc.be/site/mainnl/pdf/nr17.pdf,

De ploeg was zeker gelijkwaardig en de 1-1 hing eigenlijk in de lucht, maar Johan van Dijk en Freddy Middag faalden in de afwerking.

Meppeler Courant,

Van Basten trok een B, Koeman de A. "Er zijn acht goede ploegen en de twee groepen zijn zeer gelijkwaardig", vond Van Basten.

NRC,

Het spoelschema van al deze proeven is bijna gelijkwaardig zodat de spoelresultaten onderling kunnen vergeleken worden.

http://members.chello.be/cr25588/pH7/texte/Ncr/spoel.html

Met een prijs van 1,1 miljoen frank zit de 850 TDI in een komfortabele positie. De vergelijkbare konkurrenten met ongeveer gelijkwaardige diesels (minstens 130 pk motor) zijn immers duurder.

De Standaard,

met werkwoord


 • gelijkwaardig aan bod (laten) komen
 • gelijkwaardig achten
 • gelijkwaardig behandelen
 • gelijkwaardig communiceren
 • gelijkwaardig deelnemen (aan)
 • gelijkwaardig lijken
 • gelijkwaardig maken
 • gelijkwaardig verdelen
 • gelijkwaardig verklaren
 • zich gelijkwaardig voelen

Er zou structureel overleg moeten plaatsvinden tussen de diverse beleidsterreinen, waarbij economische, sociale en culturele componenten gelijkwaardig aan bod komen.

http://www.rks.nl/,

Hij wilde de beginselen van Cobra en De Stijl gelijkwaardig aan bod laten komen en koos voor een inrichting waarbij de wilde Cobra-schilderijen op de museumwand geordend waren als de kleurvlakken in een schilderij van Mondriaan.

NRC,

In mijn eigen gezin thuis werden mijn zus en ik gelijkwaardig behandeld, dat lijkt me erg vanzelfsprekend.

http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

Gemeentelijk beleidsambtenaar en politie-adviseur Jan Beerenhout vindt het merkbaar welletjes. "We hebben 86 nationaliteiten in Amsterdam. Wil je die allemaal gelijkwaardig behandelen, dan heb jeb 86 adviesraden nodig".

NRC,

Op de Dwingelderdijk moeten de kruisingen worden geaccentueerd, gekozen is voor het gelijkwaardig maken van de kruisingen om zo verkeersdeelnemers te dwingen langzamer te gaan rijden.

Meppeler Courant,

De workshops en trainingen dienen gelijkwaardig verdeeld te zijn m.b.t de behandeling van stotterende kinderen en volwassenen.

http://www.stotteren.nl/nvst/

Precies om de trivialiteit van dergelijke individuele oordelen te overstijgen, heeft de wetgever het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd, en op die manier de motieven van iedereen gelijkwaardig verklaard.

De dramademocratie, Mark Elchardus,

Als ik kon praten met Einstein, hoe onsterfelijk belachelijk zou ik me dan maken als ik me gelijkwaardig voelde!

Het geminachte kind, Guus Kuijer,

Gezien de stand op de ranglijst moeten de teams aan elkaar gelijkwaardig worden geacht.

Meppeler Courant,

Beide teams leken gelijkwaardig, maar de Utrechters wonnen tenslotte de wedstrijd met 18-12.

Meppeler Courant,

Als twee mensen elkaar spreken over telefoon kunnen ze elkaar niet zien, en komen zo tot een verbale compensatie van de normaal gebruikte non-verbale communicatie. In deze situatie kan de autist vrijwel gelijkwaardig communiceren met de niet-autist.

http://www.autisme-nva.nl/,

Mensen met chronische aandoeningen en handicaps krijgen lang niet alle kosten vergoed die zij moeten maken om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

http://www.e-stem.nl/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • gelijkwaardig aan iets
 • gelijkwaardig aan elkaar

Die uitgeloofde som was toen een enorm bedrag, gelijkwaardig aan 1.200.000 Belgische frank uit die tijd.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Deze hoeveelheid zuurstof is vrijwel gelijkwaardig aan de hoeveelheid die een normaal oog (zonder contactlens) krijgt.

http://www.groeneveld.com/

Iedere lokale cultuur is een geslaagde reactie op de natuurlijke, materiële, sociale en emotionele eisen die een specifieke context stelt. Met dit nieuwe verklaringsprincipe ordent men culturen niet meer verticaal, maar horizontaal gelijkwaardig aan elkaar.

http://www.lse.han.nl/,

 • gelijkwaardig aan iemand
 • gelijkwaardig aan elkaar

De voorwaartsen waren minimaal gelijkwaardig aan de tegenstander en de lijnspelers speelden gewoon beter.

Meppeler Courant,

ADHD'ers besteden hun aandacht selectiever. Ze kunnen zich erg slecht zetten tot het uitvoeren van saaie klusjes, maar als zij voldoende geprikkeld worden dan zijn hun prestaties gelijkwaardig aan die van leeftijdgenoten.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Voor de katharen waren alle zielen gelijk en zijn man en vrouw dus gelijkwaardig aan elkaar.

http://www.let.leidenuniv.nl/history/hic/2002-2/katharen.htm

Voorzetsel: met

 • gelijkwaardig met iets
 • gelijkwaardig met elkaar

Deze studieprogramma's monden uit in een Nederlands wettelijk erkend universitair diploma dat gelijkwaardig kan verklaard worden met equivalente Belgische diploma's.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

Op het ogenblik dat de opleiding in het centrum volwaardig gekoppeld wordt aan een kwaliteitsvolle werkervaring in het verlengde van de opleiding, moet het mogelijk zijn de leerlingen van het D.B.S.O. een studiebekrachtiging te geven gelijkwaardig met die van het voltijdse onderwijs.

http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/artikels/discussienota_hertekening_so.htm,

PGP gebruikt een 128-bit conventionele sleutel en dat is gelijkwaardig met een 3000-bit publieke sleutel.

http://www.diskidee.nl/testen/test279.html,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • gelijkwaardig en gelijkaardig
 • gelijkwaardig en gelijksoortig
 • gelijkwaardiger en evenwichtiger
 • vergelijkbaar en gelijkwaardig
 • volwaardig en gelijkwaardig
 • gelijkwaardig of beter
 • gelijk of gelijkwaardig
 • identiek of gelijkwaardig

In die voorstelling van zaken ontwikkelen de staten uit de voormalige Sovjet-sfeer zich tot volwaardige en gelijkwaardige deelnemers aan het internationale economische en politieke verkeer.

NRC,

De tendens is er de man naast de vrouw te zetten in gelijkwaardige en gelijkaardige taken en bevoegdheden, en logischerwijze geen onderscheid te dulden dat op een discriminatie zou gelijken.

http://users.skynet.be/sky50779/vrouw.htm

Dat wordt bijvoorbeeld heel duidelijk bij het zien van het werkstuk 'Bloemen' van Herma Schuiling dat ingeklemd hangt tussen twee gelijkwaardige en gelijksoortige werken van Carlo Zwiers die eveneens in lijm en ecoline zijn uitgevoerd en opvallende overeenkomsten vertonen.

Meppeler Courant,

Anciënniteit wordt toegepast op uitwisselbare, vergelijkbare en gelijkwaardige functies, zowel naar aard als beloning.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder07.htm

Een gelijkwaardiger en evenwichtiger relatie van hulpverlener en patiënt is de kern van zorgvernieuwing en dringend gewenst in alle vormen van plannen die worden gemaakt.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

Noodzakelijk is dat elk van de partijen gelijke of gelijkwaardige kansen moet hebben om uiteindelijk de goederen of rechten te verkrijgen.

http://www.immo2000.be/nl/index.htm

Indien vastgesteld wordt dat het desbetreffende product defect is zal het worden gerepareerd of omgeruild met een identiek of gelijkwaardig product indien geen identiek product voorradig is.

http://www.hsware.be/conditions.php

Er zijn genoeg kunstenaars die gelijkwaardig of beter werk afleveren dan Lison, de half-Tauraan.

Uit het Tijdschrift voor Wetenschappen, Harry Commijs,

Bohemia Travel zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de huurder toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de onder a. bedoelde kennisgeving een gelijkwaardige of betere accommodatie aanbieden.

http://www.bohemia.nl

overig


 • als (even) gelijkwaardig beschouwen
 • als (even) gelijkwaardig erkennen
 • als (even) gelijkwaardig zien

Voor een inschrijving voor een 1ste of enige kandidatuur moet je als nieuwe student in het bezit zijn van: een Belgisch diploma van secundair onderwijs (bijkomende voorwaarden voor een diploma uit de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap) OF een Belgisch diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan OF een diploma dat bij wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig erkend is.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/,

Reacties van de deelnemers: er werd eens niet over geld geklaagd, partners werden als gelijkwaardig gezien en meer inzicht in de professie van de ander.

http://www.onderwijsachterstanden.nl/vve.php/achtergrond/vveach003.html,

De poging om constructivistische uitgangspunten in een praktische handleiding vorm te geven heeft geleid tot een situatie waarin elke visie, mening of houding als even gelijkwaardig moet worden beschouwd.

http://users.skynet.be/kern/sysart.html

 • gelijkwaardig qua

'Jullie zijn gelijkwaardig qua lees- en interpretatievermogen, niet qua leesplezier!'

NRC,

Gelijkwaardig qua sterkte en inzet waren de Big Stones in de tweede helft niet in staat de achterstand weg te werken.

Meppeler Courant,

 • iets gelijkwaardigs

De schokkende waarheid mocht de tere vrouw nog eens fataal worden. Al is het een leugen, hoop doet leven. Iets gelijkwaardigs gebeurt in Depuis qu'Otar est parti .

http://users.raketnet.nl/derecensent/iffr2.htm,

De enige oplossing is derhalve een reconstructie van de samenleving, gepaard gaande met een reconstructie van de mens, en wel zo dat men in de burgerlijke deugd het equivalent van de natuurlijke goedheid van de mens terugvindt - niet de natuurlijke goedheid zelf, want dat is onmogelijk, maar iets gelijkwaardigs.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Als dat spel om internationale posities en vestigingsplaatsen inderdaad een veemarkt is, dan moet je, om iets te bereiken, hetzij iets gelijkwaardigs er tegenover kunnen (en willen) stellen, hetzij dreigen met iets wat de anderen liever niet zien gebeuren.

NRC,

Steeds heb ik gevoeld dat de naam van een bloem niet kennen mij toeliet haar werkelijk te zien en haar te zien als iets gelijkwaardigs met mij.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

Vaste verbindingen


gelijkwaardige kruising


  Zie: gelijkwaardige kruising

Woordfamilie


Als deel van een afleiding