grondgebonden


grondgebonden 1.0

gebonden aan grond of een bepaalde grondsoort; afhankelijk van grond, een bepaald soort grond of een grondgebied; waarvoor grond, een stuk grond benodigd is

Algemene voorbeelden


Agrarische bedrijven in hoofd- en nevenberoep zijn bedrijven die dierlijke of plantaardige producten voortbrengen voor de markt. De bedrijven zijn grondgebonden of grondloos en oefenen beroepsmatig de landbouwactiviteit uit.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

De intensieve veehouderij wordt landelijk grondgebonden en zal de mest moeten afzetten in de Nederlandse landbouw, verantwoord verwerken tot 'gehygiëniseerde' mest voor export of voor het opwekken van energie.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Mocap kan voor het planten in de grond worden gebracht. Dit middel heeft echter alleen een goedkeuring voor boomkwekerijgewassen. Ook Temik is alleen toegelaten in de vollegrond van bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen. De toelating is ook grondgebonden. Zo mag het middel in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland op alle grondsoorten worden gebruikt en in de overige provincies op klei en zavelgronden met meer dan 12% slib of meer dan 8% lutum.

http://www.gewasbescherming.nl/

De biologische melkveehouderij is grondgebonden.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/downloads/melkveehouderij.pdf,

Voor degenen die hun varkensrechten moeten ontlenen aan de oppervlakte grond zal een omrekening worden gemaakt van hectares naar varkens, waarbij nieuwvestiging van varkensbedrijven grondgebonden wordt.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/1997/par97013.htm,

Biologische veeteelt is steeds grondgebonden, met een beperking van het aantal dieren in verhouding tot de beschikbare oppervlakte.

http://www.knack.be,

Het grondgebonden karakter van de landbouw zal afnemen en bovendien - door de eisen van waterbeheer en natuurontwikkeling - veranderen.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Het Map dat de varkenshouderij verplicht bij uitbreiding grondgebonden te zijn. De pluimveesektor echter niet! Het doel van het dekreet is de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging als gevolg van de produktie en het gebruik van meststoffen. Zoals ik nu het Map lees is het doel een bepaalde organizatie, namelijk de Boerenbond, te bevoordelen.

De Standaard,

Voor de landbouw reserveert de Plangroep 555.000 hektare landbouwnuttige oppervlakte. Die delen de planologen in drie kategorieën in: een zone waarin niet mag worden gebouwd en met een grondgebonden agrarische funktie; een zone met grondgebonden agrarische funktie waarin geen bouwverbod geldt en ten slotte een zone waarin grondloze industriële veeteelt verweven is met grondgebonden landbouw.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


( Frequent aangetroffen.)
 • grondgebonden bedrijven
 • grondgebonden agrarische bedrijven
 • grondgebonden melkveebedrijven
 • grondgebonden rundveebedrijven
 • grondgebonden veehouderijbedrijven

Grondloze agrarische bedrijven komen voor naast grondgebonden agrarische bedrijven.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

De overheid dient op korte termijn een beleid te voeren om de twee geschetste ontwikkelingen 'tot meer duurzaamheid' optimaal te ondersteunen: zowel de kapitaals-intensieve als de arbeidsintensieve en grondgebonden bedrijven vergen een specifiek beleid.

http://www.vilt.be/duurzamelandbouw/index.html

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderijbedrijven.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Moeten dan alle grondgebonden rund- en melkveebedrijven in Vlaanderen hun deuren sluiten, want het zijn de kleinste van Europa?

http://www.wervel.be/prijs_van_bio.htm,

Daarentegen heeft Vlaams Brabant het grootste aandeel grondgebonden bedrijven: 52 % heeft meer dan 20 ha oppervlakte.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

De schaarste aan grond leidt bij grondgebonden agrarische bedrijven tot een enorm vermogensbeslag, grond is voor de sector immers een noodzakelijk productiemiddel.

http://www.agriholland.nl/dossiers/home.html

( In de combinatie grondgebonden landbouw zeer frequent aangetroffen.)
 • grondgebonden landbouw
 • grondgebonden akkerbouw
 • grondgebonden dierhouderij
 • grondgebonden melkveehouderij
 • grondgebonden veeteelt

In functie van sanitaire randvoorwaarden wordt gestreefd tuinbouw onder glas of plastic optimaal te verweven met grondgebonden landbouw.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nu vooral van belang voor inkomensondersteuning in de grondgebonden dierhouderij (rundvee, schapen).

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

Maar ook ten aanzien van grondgebonden veeteelt (aantoonbaar kunnen maken dat al de op het bedrijf geproduceerde mest ook verantwoord en volgens de norm af wordt gezet) is eigen grond van groot belang.

http://home.consunet.nl/~cb010260/

Het concentreren van niet op bedrijfsniveau grondgebonden dierhouderij, en het beëindigen van diertransporten zijn wellicht niet geheel binnen deze periode te realiseren, maar in elk geval wel binnen 15 jaar.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

De 'denkgroep' ziet een toekomst voor zowel de intensieve varkens- en pluimveehouderij als de 'grondgebonden' melkveehouderij.

NRC,

Landbouw, met name grondgebonden veehouderij en akkerbouw, draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit: de open ruimte, het landschap.

http://www.publiek-politiek.nl/

De grondgebonden landbouw - melkveehouderij en akkerbouw - domineert in Nederland het ruimtegebruik van het landelijk gebied.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

De landbouw is de economische drager van het Waardevol Cultuurlandschap. Het gebied Noord-Drenthe, onder meer het stroomgebied van de Drentse Aa, is als enige Drentse gebied voor deze categorie aangewezen. Wanneer de landbouw in deze gebieden onvoldoende levenskansen hebben, zullen volgens Zwaving ook ander functies onvoldoende kunnen gedijen. De rol van de landbouw zal daarom moeten worden versterkt [...]. Daarbij wordt gedacht aan een grondgebonden landbouw die zich heroriënteert op een extensiever grondgebruik in combinatie met bedrijfsvergroting.

Meppeler Courant,

Regio's met concentratie en specialisatie van intensieve grondgebonden tuinbouw in open lucht.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Bij de vaststelling van het welvaartsverlies als gevolg van de afname van de agrarische productiecapaciteit, is verondersteld dat, na onteigening, de glastuinbouw- en de bollenbedrijven op korte termijn (na 2 jaar) elders kunnen worden voortgezet. Het structurele verlies aan agrarische productiecapaciteit beperkt zich daarom tot 1.000 hectare extensieve grondgebonden landbouw.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf,

Voor de aanleg van de 19 omleggingen moet in totaal 2.686 hectare grond aan de landbouw worden onttrokken. De agrarische productiecapaciteit neemt hierdoor af. De 2.686 hectare zijn voornamelijk in gebruik als weiland. In zoverre er tuinbouw op voorkomt, wordt verondersteld dat deze zich naar elders verplaatst en daar grondgebonden landbouw verdringt.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf,

De grondgebonden landbouw vervult een scala aan maatschappelijk gewenste functies. Daarom zal deze in kwalitatieve en kwantitatieve zin een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van de gehele 'groene ruimte' .

http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (commissie Tielrooy) heeft in 'Waterbeleid voor de 21e eeuw' voorgesteld ruimte te geven aan het water in plaats van te kiezen voor traditionele oplossingen, zoals dijkversterking en pompen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van clamiteitenpolders, het graven van plassen en het verbreden van rivieren. Dergelijke ruimteclaims voor water gaan uiteraard vaak ten koste van de grondgebonden landbouw.

http://www.agriholland.nl/dossiers/home.html

 • grondgebonden productie

De grondgebonden landbouw, in het bijzonder de melkveehouderij, is beeldbepalend voor het Hollandse landschap. Andere vormen van grondgebonden agrarische productie zoals vollegrondstuinbouw, boomkwekerij en bloembollenteelt dragen eveneens aan dit beeld bij.

http://www.deltametropool.nl/,

 • een grondgebonden sector
 • grondgeboren sectoren

De grondgebonden sectoren houden het Nederlandse landschap open.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Op rijks- en provinciaal niveau ontbreekt een pro-actief ruimtelijk beleid en op gemeenteniveau wordt er een sterk wisselend belang aan toegekend; doordat de landbouw in de grondprijsontwikkeling meegaat - en landbouwgrond koopt en verkoopt voor prijzen die weinig relatie meer hebben met de productiewaarde - komt de duurzaamheid en concurrentiepositie van met name grondgebonden sectoren onder druk te staan.

http://www.rlg.nl/adviesframe.html,

met bijwoord


 • meer grondgebonden
 • minder grondgebonden
 • het minst grondgebonden
 • niet grondgebonden
 • sterk grondgebonden
 • weinig grondgebonden

Er komt geen landbouwgrond meer vrij, want om milieuredenen moet de landbouw minder intensief en dus meer grondgebonden worden.

De Standaard,

Deze enorme productiestijging is tot stand gekomen op een steeds kleiner areaal cultuurgrond: het landbouwareaal daalde tussen 1950 en 1999 met ruim 20 procent. Tegelijkertijd daalden het aantal bedrijven - met 50 procent - en het aantal werknemers in de landbouw. Deze productiviteitsstijging was vooral mogelijk door overschakeling op intensieve, minder grondgebonden vormen van productie en door toepassing van technologische vernieuwingen.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

De bedrijven die op contract verkopen zijn veruit het minst grondgebonden: 27 % van de bedrijven is kleiner dan 2 ha.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

Duurzaamheid door samenwerking. Zeer kapitaalsintensieve bedrijven en bedrijven die weinig grondgebonden zijn en die duurzaamheid nastreven met technologische of exogene oplossingen zijn hierop aangewezen.

http://www.vilt.be/duurzamelandbouw/index.html

Voor niet-grondgebonden veehouderijbedrijven (ook voor melkveebedrijven die niet grondgebonden zijn) dringt de vraag zich steeds sterker op waar duurzame vestigingslocaties in Nederland gelegen zijn.

http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html,

Aangezien de stortactiviteit sterk grondgebonden is, zijn stortplaatsen voornamelijk gesitueerd in het buitengebied.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • grondgebonden en persoonsgebonden
 • gewestgebonden en grondgebonden

De samenwerking tussen Wallonië en Brussel slaat niet enkel op culturele en taalgebonden materies, maar ook op gewest- en grondgebonden materies. Zonder de aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel en zonder het geografische feit dat Brussel door grondgebied van het Vlaamse Gewest is omringd, zou de nieuwe as Brussel-Wallonië al een feit zijn.

De Standaard,

Samenwerking tussen de gemeenschappen. De scheiding tussen gewest- en gemeenschapsmateries (of tussen grondgebonden en persoonsgebonden aangelegenheden) is een politieke constructie.

http://www.risobrussel.be/publicaties/standpunten/standpunten.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


grondgebonden 2.0

verbonden met de grond, de aarde

Algemene voorbeelden


Gewesten moeten de grotere milieuvraagstukken aanpakken in een groter, intergewestelijk of Europees verband. Die conclusie valt niet te weerleggen na een grondige lezing van het Vlaams Milieu- en Natuurplan (Minaplan) voor de komende vijf jaar. De Vlaamse minister voor Leefmilieu, Theo Kelchtermans (CVP), ontkent die vaststelling niet in een gesprek met De Standaard. "Wij zijn heer en meester over alles wat grondgebonden is. Voor de kwaliteit van de lucht en de waterlopen zijn we voor een deel afhankelijk van wat over de grenzen wordt aangevoerd. Wij dweilen met de kraan open als niet alle buurlanden hun best doen", zegt de bewindsman.

De Standaard,

Sommige bestrijdingsmiddelen blijken niet-specifieke nevenwerkingen te hebben. Het klassieke voorbeeld vormen de chloorkoolwaterstoffen, zoals DDT, dieldrin en aldrin, die in de jaren zestig bij roofvogels tot te dunne eierschalen leidden. Via onderzoek [...] wordt geprobeerd om die nevenwerkingen in kaart te brengen en ze zoveel mogelijk te voorkomen. Over de risico's van omzettingsproducten en grondgebonden residuen bestaat echter nog veel onzekerheid.

http://www.c3.nl/evv/c3-evbestrijding.pdf,

grondgebonden 3.0

(bouw, gebouwen en huisvesting)

( Gezegd van woningen)
verbonden met de begane grond; in contact staand met de begane grond; met grond, met een tuin beschikbaar, leverbaar e.d.
Niet-grondgebonden woningen zijn flatwoningen en op een etage gelegen appartementen.

Algemene voorbeelden


Tenslotte vragen zij een reactie op het rapport van de gemeente Geleen, "Locaties voor grondgebonden woningbouw", van 10 april 2000.

http://www.sittard-geleen.com/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een grondgebonden woning
 • grondgebonden woningen

De jury waardeerde het mengen van de woningtypes en de grondgebonden woningen.

http://www.gent.be/gent/wonen/stbouw/de_porre/31_3_plaats.htm

In Schaakwijk, een deelgebied van Zuilen, zijn flats gesloopt om plaats te maken voor grondgebonden woningen.

http://www.vanstraalen.nl/

De grondgebonden woningen worden aangeboden in twee types: laanwoningen van drie verdiepingen en herenhuizen van vier verdiepingen hoog.

http://www.utrecht-zuilen.nl/view_proj.asp?ID=14

In Roombeek wordt een zevental categorieën grondgebonden woningen onderscheiden.

http://novarex.portaltechniek.nl/cms3/loader.php/enschede/besluitenlijst-benw/00136/view.homepage.html,

De korrelgrootte van bebouwing verwijst feitelijk naar de korrel die de foothprint van het gebouw achterlaat. Een kleinschalige korrel verwijst naar individuele bebouwing, waarbij een grondgebonden woning het uitgangspunt is. Een grootschalige korrel verwijst naar panden met een bredere beukmaat die vaak meerdere kavels beslaan.

http://www.driebergen.nl/achtergronden/bkptraaij/bkp_traaij.htm,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


grondgebonden 4.0

(weinig gebruikt)

(volledig) gericht op de grond

Algemene voorbeelden


Onze twee kippen slenterden verregend door de tuin, toen plots een papegaai tussen hen landde. Alsof iemand uit de grijze mistroostigheid van de herfsthemel een kleurig sjaaltje naar beneden had laten fladderen. De kippen keken er nauwelijks van op. Met de gewone grondgebonden aandacht bleven ze in een restje gekookte aardappelen scharrelen.

De Standaard,