hoogleraar


hoogleraar 1.0

iemand die voor zijn beroep aan een universiteit of hogeschool in de hoogste wetenschappelijke rang doceert en onderzoek verricht en leidt; in Vlaanderen ook specifieker: iemand die is benoemd in de op een na hoogste rang van het zelfstandig, academisch personeel, volgens de indeling in docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren; professor; ook: de functie of graad van hoogleraar

Semagram


Een hoogleraar…

is een persoon

 • [Attribuut] draagt bij ceremoniële gelegenheden, zoals bij de opening van het academiejaar, een toga en een baret
 • [Groep] behoort tot een faculteit
 • [Organisatie of instelling] werkt voor een universiteit of hogeschool
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is gepromoveerd; is geïnaugureerd
 • [Activiteit of handeling] geeft onderwijs, verricht en leidt onderzoek, publiceert in het wetenschapsgebied van zijn leeropdracht en heeft meestal ook bestuurlijke werkzaamheden
 • [Bevoegdheid] heeft aan een universiteit het recht om als promotor op te treden van promovendi en deze na het schrijven van een proefschrift namens het College te bevorderen tot doctor

Algemene voorbeelden


Het recht om - na het verkrijgen van de MA of MSc graad - de doctorsgraad te verlenen ligt momenteel exclusief bij de hoogleraren van universiteiten [...]. Recentelijk is de discussie over dit promotierecht opgelaaid.

http://www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=100396,

De hoogleraar is een meer dan gemiddeld creatief en productief onderzoeker in vergelijking met andere leden van het Zelfstandig Academisch Personeel binnen de universteit en in andere universiteiten, en een lesgever met didactische kwaliteiten [...]. De hoogleraar neemt actief deel aan de wetenschappelijke leiding van een universitaire vakgroep en/of onderzoeksgroep en is bereid bestuurstaken op te nemen.

www.vub.ac.be/PE/Documenten/matrixzapoz_ozr7feb07.doc,

De Hogeschool Antwerpen heeft een voltijdse betrekking voor het mandaat van departementshoofd. De kandidaat wordt lid van het onderwijzend personeel (assistent, werkleider, docent, hoofddocent of hoogleraar) [...]. Diplomavereisten [...] voor de ambten van docent, hoofddocent en hoogleraar: een diploma van doctor op proefschrift of een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs of een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van academisch niveau, aangevuld met zes jaar voorafgaandelijk door het hogeschoolbestuur erkende nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.

http://www.hogent.be/vacatures/documents/hogeschool_antwerpen_departementshoofd.pdf

In 1886, direct na zijn artsexamen, aanvaardde hij in Leiden het ambt van hoogleraar in de fysiologie met zijn inaugurele rede.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/12881268/53216/AMGATE_6059_138_TICH_R110441577995635/,

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • hoogleraar economie
 • hoogleraar informatica
 • hoogleraar recht

Een hoogleraar economie verdient evenveel als een hoogleraar oude talen, maar wie aan de universiteit afstudeert in oude talen zal aanzienlijk minder gaan verdienen dan een doctorandus in de economie.

http://www.abvakabo.nl/nieuws_verenigingsactiviteiten/frameset.html

Vier jaar geleden waarschuwde de huidige hoogleraar informatica en recht aan de Vrije Universiteit mr. H.W.K. Kasperen dat het achterwege laten van elementaire beveiligingsmaatregelen voor vertrouwelijke computergegevens in strafrechtelijk opzicht zelfs "grove nalatigheid" kan opleveren.

NRC,

Vaste verbindingen


bijzonder hoogleraar


 1. hoogleraar aan een universiteit van wie de leerstoel wordt gefinancierd door een externe stichting, instelling of bedrijf; ook: de functie of graad van bijzonder hoogleraar

  De bijzonder hoogleraar wordt benoemd door een (externe) instantie en wordt ook door die instantie betaald. Bijzondere leerstoelen hebben onder andere als doel een relatie te leggen tussen een maatschappelijke organisatie en een universiteit. Bijzonder hoogleraren hebben vaak een deeltijdfunctie en bekleden daarnaast een andere functie.

  http://www.albumacademicum.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?c=aaa;lang=nl;tpl=explanatory-nl.tpl

  Dan is er nog de bijzonder hoogleraar [...]. Uit allerlei holletjes van de kennisintensieve samenleving zijn ze te voorschijn gekomen om de universiteit te verrijken met hun praktijkervaring. Praktijkkennis binnenhalen - dat is altijd de lovenswaardige gedachte geweest achter de bijzondere leerstoel.

  http://www.postdocplatform.nl/,

  Het College van Bestuur kan, na raadpleging van het College voor Promoties, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bevoegd verklaren bij die Universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen. Het besluit vermeldt de faculteit waarbij en het wetenschapsgebied waarin door de bijzondere hoogleraar onderwijs zal worden gegeven.

  http://www.uva.nl/universiteitsreglement/

buitengewoon hoogleraar


 1. iemand die het hoogleraarschap als een nevenfunctie in deeltijd vervult en buiten de vaste, reguliere aanstellingsplaatsen door de universiteit vaak tijdelijk wordt aangesteld om de waarde die men hecht aan academisch onderwijs en onderzoek binnen een bepaald vak; ook: de functie of graad van buitengewoon hoogleraar

  De graad van buitengewoon hoogleraar is deze van het lid van het zelfstandig academisch personeel dat een deeltijdse opdracht uitoefent in een functie van hetzelfde niveau als die van gewoon hoogleraar.

  http://www.ond.vlaanderen.be/EDULEX/database/document/document.asp?docid=12831

  De buitengewoon hoogleraar verschilde ook na 1877 met de gewoon hoogleraar met name in het feit dat het om een deeltijdfunctie ging. Ook de bevoegdheden van de buitengewoon hoogleraar waren veelal kleiner dan die van de gewoon hoogleraar. Tot 1905 hadden buitengewoon hoogleraren geen examen- en promotierecht.

  http://www.albumacademicum.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?c=aaa;lang=nl;tpl=explanatory-nl.tpl

emeritus hoogleraar


 1. hoogleraar die zijn ambt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft neergelegd

  Frans Oort is emeritus-hoogleraar wiskunde met een nul-aanstelling in Utrecht, waar hij nog steeds actief is.

  http://www.wiskundemeisjes.nl/2007/11/,

gewoon hoogleraar


 1. hoogleraar die het hoogleraarschap als hoofdfunctie vervult in een voltijdse of een grotere deeltijdse aanstelling; in Vlaanderen ook: hoogleraar die is benoemd in de hoogste rang van het zelfstandig, academisch personeel, volgend op de rangen van docent, hoofddocent en hoogleraar; ook: de functie of graad van gewoon hoogleraar

  Een gewoon hoogleraar leidt zowel het onderwijs als het onderzoek op het eigen (deel)vakgebied binnen een afdeling. Tevens heeft een hoogleraar het promotierecht of ius promovendi: hij of zij kan optreden als promotor van een promovendus, en namens het College voor promoties deze tot doctor bevorderen nadat de promovendus een proefschrift onder toezicht van de hoogleraar heeft geschreven en heeft verdedigd tijdens een promotieplechtigheid.

  http://www.nvza.nl/explorer/subdomeinexplorer.asp?display=2&atoom=10863&atoomsrt=10&actie=2

  De gewoon hoogleraar is, in vergelijking met andere leden van het Zelfstandig Academisch Personeel binnen de universiteit en in andere universiteiten, een uitstekend onderzoeker die ruime erkenning geniet in het betrokken vakgebied of vakgebieden, en een lesgever met didactische kwaliteiten en met een brede onderwijservaring. De verwachtingen gesteld ten aanzien van de docent gelden cumulatief voor de hoofddocent, de hoogleraar en de gewoon hoogleraar.

  www.vub.ac.be/PE/Documenten/matrixzapoz_ozr7feb07.doc

  De promotie naar gewoon hoogleraar vereist het volgende: ten eerste moet de hogeschool actief betrokken zijn bij onderzoek in samenwerking met een universiteit in het onderzoeksveld van de vacante betrekking; ten tweede moeten de kandidaten docent, hoofddocent of hoogleraar zijn geweest voor zes jaren aan een hogeschool of een universiteit.

  http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/BN_NL_C8_2_12.pdf

  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

  www.boekenverkoper.nl/page_maker.php?book_owner=20050673&boek_id=2150276799

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen