professor


professor 1.0

(hoger onderwijs [hoger onderwijs])

iemand die voor zijn beroep aan een universiteit of hogeschool in de hoogste wetenschappelijke rang doceert en onderzoek verricht en leidt; hoogleraar; in Nederland ook: benaming voor en titel van een hoogleraar; in Vlaanderen ook: benaming voor en titel van een docent aan een academische instelling

Semagram


Een professor…

is een docent; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Naast de faculteiten, bestaat de universiteit nog uit een aantal ondersteunende diensten, staven, een aantal losstaande instituten en een ziekenhuis. In totaal werken er zo'n 3800 mensen. Wat doen die mensen? Als eerste, om maar direct aan de top te beginnen, de professor. Een professor is hetzelfde als een hoogleraar. Dit is iemand die een leerstoel bekleedt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs dat aan de universiteit op zijn of haar vakgebied wordt verricht.

   http://www.kun.nl/akku/zuur_rangen_kun.html,

   Aan de Leuvense Letterenfaculteit wordt een promotie met enige zin voor ritueel uitgevoerd: de professoren van de jury zijn in toga, en de plechtigheid heeft plaats in de promotiezaal van de Universiteitshallen.

   http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/gling/kandidatuur.htm

   De mogelijkheid om beelden te verwezenlijken door eenvoudigweg een vel papier aan zonnelicht bloot te stellen werkte intrigerend en er kwam een onmiddelijke respons zowel vanwege eenvoudige amateurs als vanwege de intelligentsia: dokters, scheikundigen, professors of religieuzen, die zich met min of meer succes geroepen voelden om hun steentje bij te dragen tot deze nieuwe drukmethode.

   http://members.chello.be/cr25588/pH7/texte/Ncr/1a.html

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • doceren
   • lesgeven
   • onderwijzen
   • onderzoeken

   Het kritisch onderzoek betreffende het mechanisme en het effect van de kinesitherapeutische interventie is een fundamenteel deel van de opleiding. Een degelijke vorming kan - ook aan de universiteit - alleen maar opgezet worden in nauwe samenwerking met de andere faculteiten en vooral met de faculteit geneeskunde. Professoren van diverse faculteiten doceren de aandragende vakken (hulpwetenschappen) en professoren van de eigen faculteit doceren de professionele vakken.

   De Standaard,

   Als professor doceerde hij een tijdlang in Oxford en in de Verenigde Staten.

   De Standaard,

   De parlementaire werkgroep vroeg aan professor Lieven Dewinter, die les geeft aan de katholieke universiteiten UCL en KUB, een deontologische code op te stellen die de uitwassen van dienstbetoon uit de wereld moet helpen.

   De Standaard,

   De professoren gaven les. Alexandra lette goed op, vooral toen ze ontdekte dat tenminste één van haar leraren niet onintelligent was. Professor Eduard Foucaux, in verschillende van mevrouw David-Neels boeken bij naam genoemd, onderwees Tibetaanse geschiedenis, cultuur en taal.

   De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

   "Men is bang dat een met thanatopraxie behandeld lichaam niet verteert." De wet schrijft voor dat een begraven lichaam binnen tien jaar verteerd moet zijn. Als er sprake is van normale omstandigheden: het lichaam is begraven in grond die voldoende zuurstof doorlaat om de vertering te bevorderen, is dat geen probleem. Volgens De Leng reageert een behandeld lichaam precies hetzelfde als een onbehandeld stoffelijk overschot. "Een Franse professor heeft dat onderzocht."

   http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

   Per continent komt Barrett tot de volgende cijfers: Europa is koploper met 526 miljoen christenen, Latijns-Amerika telt er 443 miljoen, Afrika 300, Azië 291, Noord-Amerika 201 en Oceanië ten slotte negentien miljoen. De Amerikaanse professor onderzocht ook de financiële stand van zaken in de christelijke wereld. In 1996, schat hij, zullen alle christenen samen aan goede doelen 5.800 miljard frank spenderen. Naar hun kerken gaat 2.800 miljard frank.

   De Standaard,

   Het onderzoeksteam van het Neuropathologisch Instituut onder leiding van Prof. Adriano Aguzzi, speurde al jarenlang naar het biologische 'vervoermiddel' dat het dodelijke prion naar de hersenen brengt. Volgens een verslag deze week in het vakblad Nature heeft Aguzzi nu een natuurlijk eiwit ontdekt dat zich bindt met het prion [...]. De professor wil nu onderzoeken of zijn ontdekking ook hoop biedt op mogelijke blokkering van de transmissie naar de hersenen.

   Het Belang van Limburg,

   met koppelwerkwoord


   • professor worden
   • professor zijn

   Vlak voor de oorlog uitbrak trouwde hij met tante Rachel, de dochter van Amerikaanse zendelingen. Hij werd professor en daarna rector aan een Amerikaanse universiteit en is nu Amerikaans staatsburger.

   Het onvermogen, Giovanni Peirs,

   Eenmaal in het Zuiden komen, ondanks zijn bescheidenheid, de rooskleurige aanbiedingen op hem af omwille van zijn grote kennis. Hij wordt professor aan de universiteit van Salamanca, en verwerft er zo'n faam dat zelfs de Portugese Koning hem benoemt tot lesgever van diens jongere broer, de latere Portugese koning Henrique!

   http://home.tiscali.be/artedevivir/nl_pronc.html

   Mijn echtgenoot Salvador is professor. Hij leidt een onderzoekscentrum in Londen.

   http://www.gva.be/dossiers/-k/koningshuis/actua2000/actua123.asp,

   "U bent hoogleraar geworden?" kraaide David uit, "maar dat is toch prachtig. En u en ik kennen elkaar nog van vroeger. Het was best leuk in Leiden aan de universiteit, vond u niet?" "Te feodaal," zei Van Tiggelen, "belachelijk en incompetent bestuur." "Gaat u zitten," fluisterde David, "u zult wel moe zijn [...]." "Waarom zeg je toch steeds u en niet jij?" vroeg Van Tiggelen, "vind je het zo belangrijk dat ik professor ben?" David bloosde en deed of hij de vraag niet had gehoord.

   De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

   met adjectief ervoor


   • een briljante professor

   Hij schrijft alles van zich weg: door de dingen op te schrijven kan hij ze vergeten, want dan blijven ze ook zonder hem bestaan. Hij weet nauwelijks nog iets van zijn vroegere leven. Hij was de briljantste professor in de geschiedenis van ons land, maar hij heeft de hele geschiedenis van zich weggeschreven en weet niets meer.

   Pagadders, Leo Geerts,

   • vooraanstaande professoren

   Eenentwintig vooraanstaande professoren van de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Tilburg pleiten voor een radicale hervorming van de Belgische sociale zekerheid.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: aan

   • professor aan een faculteit
   • professor aan een hogeschool
   • professor aan een instituut
   • professor aan een school
   • professor aan een universiteit

   De klapschaats is in 1986 uitgevonden door Gerrit-Jan van Ingen Schenau, professor aan de faculteit bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

   Meppeler Courant,

   De man had een lang, uiterst wit gezicht met modderkleurige ogen. Hij was professor aan de theologische hogeschool in Rome.

   Rituelen, Cees Nooteboom,

   Arnold de Loof, professor aan het zoölogisch instituut van de KU Leuven, boog zich uitgebreid over de vraag wat leven nu eigenlijk is, hoe het kon ontstaan, hoe het in elkaar zit, wat we onder "kunstmatig leven" zouden kunnen verstaan.

   De Standaard,

   De Amerikaan Joseph Fuchs, professor aan de Juilliard School of Music in New York en concertviolist die langer dan wie ook op het podium bleef, is op 97-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Fuchs, die geboren was in New York City op 26 april 1899, studeerde aan de Juilliard School bij Franz Kneisel, die nog Brahms had gekend.

   De Standaard,

   Flexibele opvang kan wel degelijk goed zijn voor kinderen, meent ontwikkelingspsychologe Elly Singer, professor aan de Universiteit Amsterdam en Utrecht.

   De Standaard,

   Jan Van Bragt is professor aan de Nanzan University Nagoya (Japan). Hij staat bekend als een van de eminentste kenners van het boeddhisme uit het Nederlandse taalgebied.

   De Standaard,

   Voorzetsel: in

   • professor in de criminologie
   • professor in de economie
   • professor in de fysica
   • professor in de psychologie

   Bovendien is er nood aan een structureel beleid in de gevangenissen. Een Leuvense professor in de criminologie heeft jaren geleden al een rechten- en plichtenstatuut voorgelegd aan de regering voor mensen die in de gevangenis verblijven.

   http://www.hongerstaking.bewoner.antwerpen.be/

   Hans-Hermann Hoppe is professor in de economie aan de universiteit van Nevada, Las Vegas, en senior fellow van het Ludwig von Mises Instituut in Auburn, Alabama.

   http://www.libertarian.nl/artikelen/goethe.htm

   Een professor in de fysica had aan zijn studenten opdracht gegeven een antwoord te verzinnen op de vraag: Is de hel exothermisch (verspreidt ze hitte) of endothermisch (absorbeert ze hitte)? Veel zogenaamd wetenschappelijk verantwoorde opstellen waren het gevolg. Een student evenwel zag het anders. Hij schreef: 'Eerst moeten we weten of de massa hel constant is, en dus is het noodzakelijk om de hoeveelheid zielen te kennen die in de hel arriveert.'

   Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

   Timothy Leary, die een strenge opleiding kreeg aan de militaire academie van West Point, werd in 1959 professor in de psychologie aan de universiteit van Harvard.

   De Standaard,

   Voorzetsel: van

   • professor van een kunstacademie
   • professoren van een faculteit
   • professoren van hogescholen
   • professoren van een universiteit
   • professoren van universiteiten

   De enige van de Russen die een mondje Engels spreekt, is Marina Djigarchanian. "De groep telt elf kunstenaars onder wie een professor van de kunstacademie. Ze ontwerpen de kostuums voor de grap. Ze maken ze in hun vrije tijd. Het is allemaal fantasie en het is alleen maar om te lachen," legt ze uit.

   NRC,

   Het kritisch onderzoek betreffende het mechanisme en het effect van de kinesitherapeutische interventie is een fundamenteel deel van de opleiding. Een degelijke vorming kan - ook aan de universiteit - alleen maar opgezet worden in nauwe samenwerking met de andere faculteiten en vooral met de faculteit geneeskunde. Professoren van diverse faculteiten doceren de aandragende vakken (hulpwetenschappen) en professoren van de eigen faculteit doceren de professionele vakken.

   De Standaard,

   Deze academisering veronderstelt immers dat de professoren van de hogescholen die zich willen inschakelen in de universitaire onderzoeksstructuur, binnen hun opdracht hiervoor de nodige tijd krijgen.

   http://www.rug.ac.be/opening2001/minister.html,

   De leden van de senaatskommissie voor Justitie voelden gisteren de minister aan de tand over zijn initiatief om twee professoren van de Leuvense universiteit een onderzoek van het onderzoek te laten uitvoeren. De senatoren Bert Anciaux (VU), André Bourgeois (CVP) en Hugo Coveliers (VLD) zijn bezorgd dat de academici niet ver genoeg kunnen doorstoten in dit dossier dat vele "donkere zones" kent.

   De Standaard,

   Studenten die toegelaten worden brengen dus anderhalf jaar (drie semesters) door in drie geografisch verspreide regio's in Europa waar ze onderwezen worden door in totaal bijna 40 professoren van de deelnemende universiteiten.

   http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

   De cursus 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' – die iedere afgestudeerde aan de K.U.Leuven gevolgd heeft – wordt naar goede gewoonte verzorgd door professoren van de Faculteit Godgeleerdheid.

   http://www.kuleuven.ac.be/rzl/lb/cursus/cursustekst.htm

   in voorzetselgroep


   • onder leiding van een professor

   Fractieleiders zijn het meest actief in het parlement, terwijl partijvoorzitters er weinig uitvoeren. Zo luiden de markante conclusies van een groep politiek-onderzoekers van de KU Leuven, onder leiding van professor Wilfried Dewachter. Zij onderzochten het functioneren van de Kamer, Senaat, Vlaams en Waals Parlement en de Franse gemeenschapsraad tussen 1991 en 1994.

   De Standaard,

   In de onderzoeksgroep 'Macromoleculen' aan het Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam wordt onder leiding van professor J. Boon sinds enige jaren aan olieverfmonsters gemeten met massaspectrometrie.

   NRC,

   Onder leiding van professor Anne Nekaris van de Britse Oxford Brookes University bestudeerde een internationaal team de gezichtsmarkeringen van verschillende soorten lori's in de bossen van Borneo. Hierdoor ontdekten zij dat er niet één, maar vier verschillende soorten plompe lori's op Borneo en de Filipijnen leven.

   http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3364754/2012/12/17/Nieuwe-soort-lori-ontdekt-knuffelbaar-maar-niet-geschikt-als-huisdier.dhtml,

   • (onderzoek) geleid door een professor

   Het onderzoek wordt geleid door professor W.A. van Es, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit en archeoloog van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

   NRC,

   Voor wie hulp in huis haalt, moet een fiskale aftrek mogelijk zijn. Meer dan 300.000 gezinnen in Vlaanderen zouden volgens een onderzoek, geleid door professor Mieke Van Haegendoren (LUC), een beroep doen op huishoudelijke hulp.

   De Standaard,

   De migratie naar Afrika van de zwarte ooievaar (Ciconia nigra) wordt in ons land sedert april van dit jaar per satelliet gevolgd. Operatie Ooievaars zonder grenzen wordt geleid door professor Roland Libois van het Instituut voor Zoölogie van de universiteit van Luik. Het ligt in de bedoeling meer te weten te komen over de westerse migratie van de ooievaars, richting Gibraltar en Oost-Afrika.

   De Standaard,

   met substantief erachter


   • professor biochemie
   • professor economie
   • professor filosofie
   • professor politicologie
   • professor strafrecht

   Hij studeerde chemie, en werd professor biochemie aan de universiteit van Boston.

   http://www.skepp.be/thema/isaac_asimov.html

   In de VS studeerde hij aan Harvard en diende hij in het Amerikaanse leger. Hij verwierf de Amerikaanse nationaliteit, huwde een Amerikaanse en werd professor economie in Minnesota en later in Californië.

   De Standaard,

   De hogeschool zocht een professor filozofie die niet alleen erg geleerd was, maar bovendien nog goed les kon geven en de studenten boeien.

   De Standaard,

   Professor politicologie aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten, Joost Smiers, hield een vurig betoog tegen de gevaren van kartelvorming in met name de Amerikaanse media, en voor culturele diversiteit.

   http://www.extra-media.nl/nummer22/index.html?Debat%20Experts%20trashen%20media.html

   De betaling van een grote som geld aan een anonieme getuige is "een hoogst ongewone praktijk". Het roept vragen op over de betrouwbaarheid van dergelijke verklaringen. Dat zegt specialist Philip Traest. Traest is professor strafrecht aan de Gentse universiteit. Hij behaalde de titel van doctor in de rechten met een proefschrift over Het bewijs in strafzaken.

   De Standaard,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn professor
   • zijn professoren
   • hun professoren

   "Ik had altijd al interesse voor elektronica, maar wist niet precies welke richting ik op moest. Ik vroeg raad aan mijn professor op de Hogere Technische School in Anderlecht. Hij raadde me aan bij een firma voor meetapparatuur te gaan werken, omdat die altijd iets voor lopen."

   De Standaard,

   De eerste student die iets weet van het werk van zijn professoren moet nog worden geboren.

   NRC,

   Deze universiteiten engageren zich om hun professoren te begeleiden bij hun communicatie met niet-vakgenoten. Niet alle wetenschappers slagen er namelijk in op een verstaanbare manier te communiceren met het grote publiek over hun onderzoeksresultaten.

   http://www.digilife.be/schoolnet/nieuws/overheid/overheid00392.htm,

   met eigennaam


   • professor Roger Burggraeve
   • professor Rienk Jongman
   • professor Mia Leijssen
   • professor Tadema
   • professor Aviel Verbruggen
   • professor Rudi Verheyen
   • professor H.A.E. Zwart

   Traditie met Toekomst? Onder deze titel publiceerde Veerle Draulans (1959) haar doctoraal proefschrift in een herwerkte vorm. In 1994 doctoreerde ze aan de KU Leuven over de wenselijkheid en de mogelijkheid van een christelijk geïnspireerde arbeidersbeweging in deze tijd. Haar promotor was professor Roger Burggraeve.

   De Standaard,

   De Groningse professor Rienk Jongman gaat ervan uit dat iedereen in de samenleving hogerop wil komen. Criminaliteit kan worden uitgelegd als een uiting van onvrede en verzet van mensen die vinden dat ze te weinig kansen krijgen om hun maatschappelijke aspiraties waar te maken. Dit noemen we: de verzetstheorie.

   http://scholieren.samenvattingen.be/search/open/3437189/

   Op een herfstige dinsdagavond was professor Mia Leijssen te gast bij de Academie voor de opening van het Academiejaar 2000-2001. De traditie die twee jaar geleden is ingezet, bleek opnieuw veel betrokkenen bij de haptonomie naar Doorn te trekken.

   http://www.avhaptonomie.nl/fenomeen.htm,

   Professor Tadema was een geleerde met een internationale reputatie, een niet onvriendelijke, weinig spraakzame man die ik maar zelden te zien kreeg.

   Sleuteloog, Hella S. Haasse,

   Vlaams minister van Leefmilieu Theo Kechtermans heeft gisteren professor Rudi Verheyen (UIA) benoemd tot voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad). Verheyen volgt professor Aviel Verbruggen (Ufsia) op, die na vier jaar voorzitterschap niet meer beschikbaar was voor een tweede ambtstermijn. Verheyen is doctor in de dierkundige wetenschappen. Hij doceert aan de UIA en het Ruca.

   De Standaard,

   In de middag houdt prof. dr. H.A.E. Zwart een lezing over het thema 'respect voor de natuur/rentmeesterschap'. Professor Zwart is hoogleraar filosofie aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij heeft onderzoek gedaan naar de morele implicaties van het natuurbegrip.

   http://www.vven.nl/thuis.html

   met ander, nevengeschikt substantief


   • professoren en assistenten
   • professoren en studenten
   • professoren en onderzoekers
   • studenten en professoren

   Het hoorcollege zelf is geen herhaling van wat in de cursus staat maar veeleer een gestructureerde synthese: er worden klemtonen gelegd, voorbeelden en demonstraties gegeven ... Afhankelijk van je eigen inzet en voorbereiding kan je hier al heel wat opsteken. Vragen kunnen gesteld worden, maar is - gelet op de grootte van de groep - niet altijd zo evident. Voor extra uitleg kan je terecht bij de professoren en assistenten tijdens de spreekuren of - voor de eerstejaars - bij het monitoraat.

   http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

   Toen de sociaal-demokratische SPÖ en de konservatieve ÖVP de besparingsplannen van hun nieuwe koalitie bekendmaakten, gingen ongeveer een vijfde van alle studenten, en honderden professoren en assistenten in staking.

   De Standaard,

   Vlak voor het begin van het academisch jaar kun je deelnemen aan de 'Startdagen'. In een ludieke en vertrouwelijke sfeer leer je niet alleen heel wat studiegenoten maar ook een aantal professoren en assistenten kennen.

   http://www.ufsia.ac.be/onderwijs/leven/pastorale_werking.html

   Een universiteit moet een kritische gemeenschap van professoren en studenten blijven.

   De Standaard,

   Professoren en onderzoekers van de katholieke universiteit die men ondervraagt over de relatie tussen wetenschap en geloof blijken er in elk geval geen enkel probleem voor het wetenschapsbedrijf in te zien. Het is nu in gelovige en kerkelijke milieus een gevestigde overtuiging dat de kwestie van het conflict wetenschap-geloof definitief tot het verleden behoort.

   http://home.tvd.be/rc20234/desomer.htm

   Studenten en professoren aan onze universiteiten en hogescholen kunnen zeer belangrijke bijdragen leveren aan de ontwikkeling van educatieve software en lesmateriaal, en de dienstverlening bij het gebruik van Vrije Software programma's.

   http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

   Al zes weken voeren studenten en professoren actie tegen aangekondigde bezuinigingen en de mogelijke invoering van collegegeld.

   NRC,

   voorafgegaan door als


   • als professor

   Tussen 1959 en 1977 was hij professor in de liturgie en sacramentenleer aan het grootseminarie van Brugge. Van 1969 tot 1977 was hij tevens professor aan de theologische faculteit van de K.U.Leuven. Als professor te Brugge en te Leuven publiceerde hij heel wat artikelen in diverse theologische tijdschriften.

   http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Aartsbisdom/index3_3.html

   Plavsic werd in 1930 in het Noord-Bosnische Tuzla geboren als telg van een familie van rijke handelaren en intellectuelen. Ze had een betrekkelijk onopvallende carrière als professor in de biologie aan de Universiteit van Sarajevo, nadat zij in de jaren '70 twee jaar in de Verenigde Staten onderzoek had gedaan en les had gegeven.

   De Standaard,

   Als doctor in de Romaanse talen - gespecialiseerd in middeleeuwse Franse letteren - heeft hij een soliede wetenschappelijke reputatie. Maar gedurende vijftien jaar combineerde hij zijn job als professor in Luik met de leiding van het studiecentrum van de PS. Pirot was vanaf het Egmontpact van dichtbij betrokken bij de voorbereiding van de diverse fasen in de staatshervorming.

   De Standaard,

   Servaes is in het wereldje van Development Communication, kommunikatie met het oog op ontwikkeling, een autoriteit. Hij stelde voor de Unesco met andere specialisten een communication kit samen, een soort multimediaal referentiepakket over het tema. Servaes werkt nog geen jaar als professor in Brussel. Maar hij zette toch al een wetenschappelijk kongres op poten rond het tema "Kommunikatie, kultuur en ontwikkeling".

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   professor emeritus


   1. Vormvariant: emeritus professor

    hoogleraar die zijn ambt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft neergelegd

    Synoniem: emeritus hoogleraar

    Synoniem: em. prof.; prof. em. (In toepassing op de titel die een hoogleraar kan voeren zodra hij met emeritaat is.)

    Semagram


    Een professor emeritus…

    is een hoogleraar; is een persoon

      Eric Goethals is professor emeritus van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksactiviteiten bevinden zich in het domein van de organische chemie en polymeerchemie.

      http://www.ond.vlaanderen.be/bolognaproces/vlaanderen/doc/cv-erkcom.htm

      De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zegt dat de nieuwe spelling ernstige gebreken vertoont en vraagt dat ze niet wordt ingevoerd alvorens de regels en het nieuwe Groene Boekje nog eens kritisch zijn bekeken. Dat meldt ze in een motie die werd aangenomen op haar plenaire vergadering, onder voorzitterschap van de taalkundige professor emeritus Jan Goossens.

      De Standaard,

      Jan Kerkhofs is emeritus professor aan de faculteit godgeleerdheid van de KU Leuven.

      http://www.khbo.be/~lodew/Kerkhofs%20goeroes.htm,

      De bijna 91-jarige John Kenneth Galbraith, wereldberoemd econoom en professor emeritus aan de Harvard Universiteit, werkt aan een nieuw boek en blijft fris en gezond. Ik was onder de indruk van zijn uitspraak: "Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer en meer moeten leren naarmate zij ouder worden."

      http://www.sgined.nl/,

      Jacques Velu, de vorige procureur-generaal van het Hof van Cassatie, is opgenomen als corresponderend lid in de afdeling letteren van de Franstalige Koninklijke Academie van wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Velu, vooral bekend van zijn optreden bij de inbeschuldigingstelling van ex-minister Willy Claes, ging in september vorig jaar met emeritaat. Hij is ook professor emeritus van de ULB.

      De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     professor 2.0

     (onderwijs, universitair [hoger onderwijs])

     aangetroffen in de onderstaande verbindingen ter aanduiding van rangen van wetenschappelijk personeel die zijn overgenomen van Britse en Amerikaanse hogeronderwijsinstellingen

     Vaste verbindingen


     assistant professor


     1. lid van het onderwijzend academisch personeel dat in de regel gepromoveerd is en aangesteld is in de laagste rang, onder de rang van associate professor

      Synoniem: universitair docent

      Anna Louise Smith behoort tot de 300 meest invloedrijke Europeanen onder de 30 jaar. De 27-jarige assistant professor bij het Reactor Instituut Delft werd onlangs opgenomen in de Forbes 30 under 30 lijst voor Europa 2016.

      https://nucleairnederland.nl/actueel/assistant-professor-anna-smith-forbes%E2%80%99-30-under-30

      De eerste spreker daar was Guido Berens, assistant professor aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Guido vertelde over twee experimenten die zijn studenten hebben gedaan om de invloed op je reputatie te meten van het wel of niet toestaan van reacties op je content.

      http://www.reputatiecoaching.nl/118/,

     associate professor


     1. lid van het onderwijzend academisch personeel aangesteld in de rang boven assistant professor en onder full professor

      Synoniem: universitair hoofddocent

      Jeroen Kraaijenbrink is strategiedocent aan de Amsterdam Business School en TSM Business School en is als associate professor strategisch ondernemerschap verbonden aan de Universiteit Twente.

      http://www.thenextmarketing.com/auteurs/jeroen-kraaijenbrink/

     full professor


     1. lid van het onderwijzend academisch personeel dat geïnaugureerd is als gewoon hoogleraar

      Een vacature voor een Full professor in Computer Architecture for Embedded Systems (CAES) bij Universiteit Twente in Enschede.

      https://drimble.nl/vacature/enschede/118025782/universiteit-twente.html,

     tenure track professor


     1. lid van het onderwijzend academisch personeel van wie de aanstelling wordt gekoppeld aan een formeel vastgelegd loopbaantraject dat, mits positieve evaluatie, resulteert in een vaste aanstelling als hoogleraar

      In een nieuw onderzoek bogen David Figlio, Morton Schapiro en Kevin Soter zich over de vraag van welke docenten studenten het meeste leren. Er werd gekeken naar de vakken waarvoor eerstejaars zich in eerste instantie inschreven op Northwestern University en naar eventuele aansluitende vakken die vervolgens werden gekozen. Zo werd bijvoorbeeld gekeken naar studenten die in het eerste blok een vak Introductie tot de Economie volgden van een non-tenure professor en een vak Introductie tot Politieke Wetenschap van een tenure track professor.

      https://universonline.nl/2013/09/24/docenten-met-vaste-baan-presteren-slechter

     professor 3.0

     iemand die wordt beschouwd als een geleerd persoon

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

     Semagram


     Een professor…

     is een persoon

       Algemene voorbeelden


       Een kind gold als hoogbegaafd wanneer het een hoog IQ (>130) had en sterk gemotiveerd was tot het leveren van prestaties. En nog steeds bestaat bij veel leerkrachten, leerlingen en studenten het idee dat een hoogbegaafd kind een nerd is, een echte professor – sociaal een tikkeltje vreemd en altijd met de neus in de boeken, iemand die naar het gymnasium gaat en voor alle vakken negens en tienen haalt.

       http://www.nieuwetijdskind.com/meer-over-hoogbegaafdheid-ook-in-relatie-tot-hoog-sensitiviteit/,

       Bij het syndroom van Asperger is de taalontwikkeling niet gestoord, ook de intelligentie is normaal-hoog normaal. Mensen met Asperger hebben beperkte of eenzijdige interesses en kunnen zich daarin helemaal verliezen. Veel voorkomende interesses bij Asperger zijn lezen en computeren. Het kind met Asperger lijkt vaak op een kleine professor.

       https://sites.google.com/site/allesoverpsychiatrie/home/autisme

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen