inspecteur


inspecteur 1.0

iemand die voor zijn beroep iets inspecteert; controleur

Semagram


Een inspecteur…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt soms een pak of zelfs een uniform
 • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van de overheid, werkt soms ook voor een bedrijf of vereniging
 • [Deskundigheid of vaardigheid] controleert altijd iets specifieks, waar hij of zij verstand van heeft
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] controleert bepaalde zaken, bijvoorbeeld scholen, belastingbetaling, misbruik van sociale voorzieningen, de aanwezigheid van wapens of kernwapens, de gang van zaken in een bepaald land, etc.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een arbeidsinspecteur, een belastinginspecteur, een onderwijsinspecteur, een wapeninspecteur

Algemene voorbeelden


Sinds het decreet van 17 juli 1991 worden scholen anders geïnspecteerd. Er gaat niet langer één inspecteur naar een school, maar een heel team.

De Standaard,

Eerder werd het bezwaarschrift dat zij bij het belastingkantoor in Goes aantekende, door de inspecteur afgewezen.

http://www.uitvaartinformatie.nl/info/nieuws/archief2004/nieuws2004week2.htm,

De inspecteurs wilden de granaten en containers toen al vernietigen, maar dat kwam er niet van omdat Saddam Hoessein hen het land uitzette.

Het Parool,

Een derde van de 27 driesterrenrestaurants in de Franse Michelingids is overgewaardeerd, meent Pascal Remy, een ex-inspecteur van de vermaarde restaurantgids [...]. Remy zei dat het naar loffelijke neoliberale gewoonte afgeslankte en geherstructureerde Michelin nauwelijks nog inspecteurs telt.

http://culinair.skynetblogs.be/?date=20040530=1=months=yes,

De politie had om het mandaat gevraagd, omdat de aanvankelijk vijf en later twaalf controleurs die de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor de regio heeft, hun werk lang niet aankunnen. Twintig agenten gaan de inspecteurs helpen.

Het Parool,

En wanneer inspecteurs positieve dieren aantreffen in het slachthuis, is er bij de daaropvolgende inval bij de vetmester nog zelden een spoor van een spuit of flacon te vinden.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • controleren
 • onderzoeken
 • vaststellen

Inspecteurs zullen controleren of de woningen goed worden onderhouden.

NRC,

De commissie stuurde inspecteurs uit met meetlatten om te controleren of de Franse tekst op reclamepanelen wel dubbel zo groot was als de Engelse.

De Standaard,

Remy zei dat het naar loffelijke neoliberale gewoonte afgeslankte en geherstructureerde Michelin nauwelijks nog inspecteurs telt. "We moesten vorig jaar met vijf inspecteurs heel Frankrijk onderzoeken", zei hij. "En we bezochten in die tijd elk 200 restaurants".

http://culinair.skynetblogs.be/?date=20040530=1=months=yes,

Irak heeft inderdaad een dergelijk vliegtuigje met een spanwijdte van 7,45 meter, maar er zit "de motor van een motorfiets" in en het heeft alleen een videocamera aan boord, zei de verbindingsofficier die het contact tussen de Iraakse regering en de wapeninspecteurs verzorgt. De inspecteurs lieten weten het vliegtuigje nog te onderzoeken.

Rotterdams Dagblad,

Inspecteurs van het ministerie van Onderwijs onderzoeken een eis van onderwijzers van een school in Halifax (Noord-Engeland) om zestig lastige leerlingen, een tiende van het totaal, weg te sturen.

De Standaard,

De inspecteur stelde vast dat via de website behalve zelfzorgmedicijnen ook de anti-conceptiepil op een eerste recept kan worden besteld.

ANP,

De onderhoudspremie wordt uitbetaald nadat de inspecteur Monumenten en Landschappen heeft vastgesteld dat de werken beëindigd zijn en volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

http://www.monument.vlaanderen.be/aml/nl/steun/ondpremie/onderhwerken.html

met adjectief ervoor


 • de diergeneeskundige inspecteur
 • een fiscale inspecteur
 • de geneeskundig inspecteur
 • de medisch inspecteur
 • stedenbouwkundige inspecteurs

Het exemplaar C wordt [...] door de dierenarts gestuurd naar de bevoegde ambtenaar van de Inspectie der Grondstoffen van de omschrijving waar het betrokken landbouwbedrijf gelegen is. Deze stuurt het naar de diergeneeskundige inspecteur van dit ambtsgebied. Het exemplaar D blijft in het bonboekje van de dierenarts.

http://www.bcfi-vet.be/vetland/nl/nlinfos/nlsens.htm

Di Pietro zou [...] hebben geprobeerd de mediamagnaat te betrekken bij het onderzoek naar de steekpenningen die door ondernemers zijn betaald aan inspecteurs van de fiscale recherche. Deze beschuldigingen komen van een fiscale inspecteur die is gearresteerd op verdenking van afpersing.

NRC,

De geneeskundig inspecteur beheert in totaal 85 medische diensten.

http://www.coornhert-liga.nl/,

De geneeskundig inspecteur bij justitie - die overigens in deze functie thans niet meer bestaat - krijgt meestal van de betreffende instelling/instituut/inrichting op dezelfde dag een telefonische melding van een overlijdensgeval.

http://www.coornhert-liga.nl/,

In Parijs werd de medische inspecteur van de "Koers naar de zon", Jean-Marie Pérard, zondagochtend door dokter Leo Schattenberg, hoofd van de medische commissie van de UCI, om kwart over vijf uit bed gebeld met de melding dat hij zich onmiddellijk moest melden in het hotel waar het Zwitserse medische team twee extra kamers had geboekt teneinde er de controles door te voeren.

De Standaard,

Het zijn de stedenbouwkundige inspecteurs, alle ambtenaren van niveau A tot D van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (AROHM) van het Vlaams Gewest die belast zijn met taken inzake ruimtelijke ordening en speciaal door de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provincie en gemeenten.

http://www.gomantwerpen.be/nederlands/publicaties/ruimtelijkeordening/stedebouw.pdf,

 • een externe inspecteur
 • een interne inspecteur
 • een onafhankelijke inspecteur

'Onze agenten, die ter ondersteuning van de huiszoekingen in het kader van een onderzoek vanuit West-Vlaanderen werden opgetrommeld, stelden vast dat enkele dieren in slechte conditie verkeerden. Ze schakelden een externe inspecteur in ter controle', zegt Marleen Smeyers, woordvoerster van politiezone MidLim.

http://m.nieuwsblad.be/cnt/DMF20140418_01073879,

Pas tijdens de Algemene Vergadering van de VN in het najaar van 1994 zal een onafhankelijke, interne inspecteur worden aangesteld.

NRC,

"Die 3.100 ton zou vanaf februari door Glencore aan ons geleverd worden. Wij hadden een getekend contract. Half maart stelden wij en een onafhankelijke inspecteur echter vast dat die partij niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Er zat teveel ongedierte en vocht in en de maïs was behoorlijk aangevroten."

NRC,

 • internationale inspecteurs
 • een provinciaal inspecteur
 • een regionaal inspecteur
 • regionale inspecteurs

Noord-Korea stuurde onlangs de internationale inspecteurs van het Internationale Bureau voor Atoomenergie, dat op de naleving van het NPV toeziet, het land uit.

http://www.google.nl/search?q=cache:3hmyvG4Uz3UJ:www.nrc.nl/dossiers/irak/artikel/1046413145929.html+arsenalen=nl=lang_nl,

Het Russische Foliant-project zou volgens deskundigen in ieder geval niet door de beugel van het verdrag kunnen. Maar dit moet door internationale inspecteurs aangetoond kunnen worden.

De Standaard,

Voor de benoeming van een rijksarchivaris, gemeentearchivaris, waterschapsarchivaris en provinciaal inspecteur der archieven is het bezit van een diploma Archivistiek A en diploma Archivistiek B ingevolge de Archiefwet 1995 verplicht.

http://www.archiefschool.nl/congres290502/index.htm,

Toen stelde de Vereniging al een 'algemeen inspecteur' aan, die later assistentie kreeg van regionale inspecteurs.

http://www.dierenbescherming.nl/organisatie/bse.htm

Wij achten het van groot belang dat een commissie een eenduidig oordeel uitbrengt omtrent de zorgvuldigheid van het handelen van de arts, ook wanneer hun oordeel in voorkomend geval het verzoek bevat aan het College van procureurs-generaal van het openbaar ministerie of de regionaal inspecteur om de zaak op punten waar het handelen van de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidscriteria heeft plaatsgevonden, nader te bezien.

http://www.nvve.nl/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • inspecteur van de aanplantingen
 • inspecteur van belastingen
 • inspecteur van bouwtoezicht
 • inspecteur van financiën
 • inspecteur van wapens
 • inspecteur van woningtoezicht

In hetzelfde jaar wordt Landschapsarchitect Edmond Galoppin tot inspecteur van de aanplantingen van de Stad Schaarbeek benoemd.

http://www.beliris.be/nl/PrjTch/3_1_4_txtave/ix_03.pdf

Het ministerie van financiën heeft bekendgemaakt dat voor 1995 het budget voorlopig niet zal worden belast op voorwaarde dat de patiënt bekend is bij de inspecteur van belastingen.

Meppeler Courant,

De instrumenten voor handhaving bij politie, brandweer, toezichthouders, gemeenteorganisaties en inspecteurs van bouw- en woningtoezicht; alsmede de raad van de kinderbescherming, leerplichtambtenaar en reclassering zijn aanwezig.

http://www.krimpenaandenijssel.nl/smartsite.dws?id=33922

In dat verband heb ik de Inspecteur van Financiën gevraagd de wijze van subsidiëren aan een evaluatie te onderwerpen met de bedoeling na te gaan of de techniek van de enveloppesubsidiëring aantoonbaar doeltreffend is.

http://www.miekevogels.be/alg_info/beleidsbrief_welzijn.html#welzijnswerk,

Een gepensioneerde federale inspecteur van biologische wapens zei gisteren op de publieke televisiezender PBS dat hij op grond van alle bekende feiten aanneemt dat er verband bestaat tussen de golf antraxbrieven, de 11 september-aanvallen én het het feit dat de Irakese regering beschikt over antrax.

NRC,

 • de inspecteurs van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
 • de inspecteurs van de Europese Unie
 • de inspecteurs van de Verenigde Naties

Cloës onderstreepte dat de bank strenge controlemethodes hanteert, die ze nog geërfd heeft van haar Amerikaanse voorganger Chase Manhattan, maar dat noch de interne controleurs, noch de externe revisoren, noch de inspecteurs van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen enig bijzonder mankement hadden aangetoond.

De Standaard,

De permanente aanwezigheid van inspecteurs van de Europese Unie, vorige maand afgedwongen na felle protestacties van de Spaanse vissersvloot, zet volgens Greenpeace weinig zoden aan de dijk.

NRC,

De VS beschoten die dag met 40 Tomahawks vanaf een oorlogsschip in de Golf een fabriek bij Bagdad, omdat Irak bleef weigeren inspecteurs van de Verenigde Naties vrije toegang te verlenen tot al zijn nucleaire installaties.

NRC,

Voorzetsel: voor

 • de inspecteur voor de infectieziekten
 • inspecteurs voor fraudebestrijding
 • de inspecteur voor de zeehondenjacht

VWS beraadt zich onder meer op het nader informeren van artsen en apotheken: "Iedereen dient waakzamer te zijn en meer bedacht op ongewone gebeurtenissen en verdachte uitingen van ziektebeelden", zegt de inspecteur voor de infectieziekten, J.K. van Wijngaarden.

De Telegraaf,

De Arbeidsinspectie treedt in 2004 nog fermer op tegen werkgevers die illegaal mensen in dienst hebben. Tachtig extra inspecteurs worden hiervoor opgeleid; daarmee komt het totaal aantal inspecteurs voor fraudebestrijding op 180.

http://www.arbeidsinspectie.nl/index.cfm/352F245751534628263D673341406F562E2A2637325C44165E282738053E560D0307747C66.html,

De jacht werd in 1989 verboden na een verslag van de inspekteur voor zeehondenjacht, Odd Lindberg.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • een bezoek van de inspecteur

Het jaarlijkse bezoek van de inspecteur van het onderwijs is voor onze school weer positief uitgevallen.

http://lievendekeyschool.nl/techniek/info-1.html

Een speciale task force is gevormd om demonstraties van Falun Gong te voorkomen tijdens het bezoek van inspecteurs van het Internationaal Olympisch Comité van 21 tot 24 februari.

de Volkskrant,

Alle circussen kregen ondertussen bezoek van de inspecteurs van dierenwelzijn en kregen aanbevelingen voor het verhogen van het dierenwelzijn in circussen.

http://www.poeziecentrum.be/pkrant/pk2601/dichterd.htm

met substantief ervoor


 • het aantal inspecteurs
 • een ploeg inspecteurs
 • een team inspecteurs

De minister bevestigde dat ze van plan is het aantal inspecteurs te verdubbelen zodat er straks een inspecteur is per 10.000 invaliden.

De Standaard,

De Arbeidsinspectie treedt in 2004 nog fermer op tegen werkgevers die illegaal mensen in dienst hebben. Tachtig extra inspecteurs worden hiervoor opgeleid; daarmee komt het totaal aantal inspecteurs voor fraudebestrijding op 180.

http://www.arbeidsinspectie.nl/index.cfm/352F245751534628263D673341406F562E2A2637325C44165E282738053E560D0307747C66.html,

Om een grondige doorlichting uit te voeren heeft men allereerst een uitgebreide ploeg inspecteurs nodig die gedurende een langere periode op school verblijft en die veel meer contact heeft met de lerarengroep.

http://www.argo.be/ond/ccv/kwalse3h.htm

Sinds het decreet van 1991 is er een nieuw inspectiesysteem op gang gebracht waarbij scholen als school worden doorgelicht door een team inspecteurs.

http://simsim.ugent.be/pedagogiek/,

met substantief erachter


 • de inspecteur jeugdhulpverlening
 • de inspecteur milieuhygiëne oost
 • de inspecteur muzikale vorming
 • de inspecteur springstoffen

In zijn artikel 'Minder jeugdhulp is resultaat van overheidsbeleid' [...] pleitte de voormalige inspecteur jeugdhulpverlening H. Dijk eveneens voor meer geld voor opvanghuizen en nieuwe voorzieningen.

NRC,

Bij schrijven van 13 februari 2001 heeft de Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne Oost eiser bericht dat hij een verdere uitbreiding van het bedrijf ontoelaatbaar acht.

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn=AD9415_ljn=AD9415,

Dirigent Tony Klaasen (1946) is inspekteur muzikale vorming in dienst van de landelijke stichting 'Kwaliteitsbewaking kunstzinnige vorming en amateurkunst'.

Meppeler Courant,

"Die wet toepassen betekent al een hele stap in de goede richting", zegt inspekteur springstoffen De Craemer van het ministerie van Ekonomische Zaken. "Maar voor het hele land zijn we slechts met drie om dat te kontroleren."

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • zowel controleurs als inspecteurs
 • een inspecteur of een controleur
 • inspecteurs en controleurs

Zowel controleurs als inspecteurs hebben politionele bevoegdheden, en kunnen dus een proces-verbaal opstellen.

De Standaard,

Maar toen hij tegen Werner over zijn dodenlijst had gesproken, had hij gedacht aan de eigenaar van het vuurwerkbedrijf, aan de mensen die de vergunningen hadden afgegeven, aan de controleur die vond dat vuurwerk mocht worden opgeslagen in de zogenaamde bunkers die niet meer dan boxen waren met wanden van een decimeter dik [...]. Zeggen dat hij zijn oude baas ging vermoorden en daarna de vuurwerkdirecteur. Eerst maar een inspecteur of een controleur om niet meteen een duidelijk verband met de ramp te leggen. Een controleur die was verhuisd en zich na ruim tien jaar van geen kwaad meer bewust was. Wie zou hem verdenken?

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

De inspecteurs en controleurs van de Algemene Eetwareninspectie voeren inspecties en controles uit.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft voor zijn immense taak van controle der eetwaren op het nationaal grondgebied een beperkt aantal laboratoria (ongeveer een 20-tal), verdeeld over gans het land, aangenomen (erkend) om analyses uit te voeren op monsters genomen door zijn inspecteurs en controleurs.

http://www.gent.be/

Een lokale inspecteur of controleur kan dus niet afwijken van de vastgestelde barema's.

De Standaard,

met eigennaam


Ook de inspectie constateert dat de leerlingenzorg afkalft. 'De aandacht voor probleemleerlingen is onder de maat. Doodgewoon omdat de bijlesjuf voortdurend de gaten vult die zieke leerkrachten laten vallen', aldus inspecteur F. Janssens.

de Volkskrant,

Inspecteur G. Paardekam van Bouw- en Woningtoezicht is al sinds juni 1993 bezig met het in kaart brengen van de ongeveer 1.032 'verdachte panden' in Rotterdam.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


inspecteur 2.0

politieagent met een specifieke rang, in Nederland tussen brigadier en hoofdinspecteur en in België tussen agent en hoofdinspecteur; ook: rang van inspecteur

Semagram


Een inspecteur…

is een politieagent; is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt doorgaans een pet en een uniform dat in België en Nederland blauw van kleur is
 • [Groep] behoort tot een politiekorps
 • [Organisatie of instelling] werkt bij de politie
 • [Functie] vervult in Nederland een leidinggevende of zeer specialistische functie, voert in België juist basisopdrachten uit, zoals patrouilleren, verkeerscontroles en opsporingen
 • [Plaats] werkt op straat in een blauw uniform of in burger, maar doet ook vaak kantoorwerk op een politiebureau
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is op de politieacademie opgeleid
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Rang] bevindt zich in Nederland tussen de rangen brigadier en hoofdinspecteur, in België tussen agent en hoofdinspecteur, dus in beide gevallen nog onder commissaris, maar is in Nederland (en in de meeste andere landen) een hogere rang dan in België
 • [Activiteit of handeling] handhaaft de openbare orde en veiligheid, bv. door verdachten te arresteren en te verhoren, mensen die overtredingen begaan te bekeuren en door het verkeer soms te regelen
 • [Instrument] heeft handboeien, een wapen, zoals een pistool of wapenstok en meestal een vervoermiddel, zoals een politieauto, een fiets of paard
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Bevoegdheid] mag mensen aanhouden, bekeuren en mee naar het bureau nemen

Algemene voorbeelden


De twee inspecteurs die de verhoorkamer in gereedheid hadden gebracht, leidden de verdachte naar binnen.

Pandora, Pieter Aspe,

Voor een politieman - destijds inspecteur - moet hij over veel redelijkheid beschikt hebben, ik kan dat nu niet meer goed beoordelen, mijn standpunt heeft zich nogal eens gewijzigd.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

In een volkse wijk van Parijs werd een wijkkommissaris drie maanden geschorst met verlies van wedde omdat een inspekteur, in een tragisch geëindigde poging tot intimidatie, een jonge Zaïrese arrestant had doodgeschoten.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • een proces-verbaal opmaken, ondervragen, verhoren

Hij was, nadat hij naar het politiebureau was gebracht, eerst uitvoerig ondervraagd door een gezette inspecteur die ook proces-verbaal had opgemaakt.

De zaak vuilniszak, Peter Eijgenhuijsen,

Het was, besefte Beck, een rare manier om afscheid te nemen van de inspecteur die je verhoord had.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • inspecteur bij de politie

Ik werd gearresteerd en ik kreeg van een Duitse rechter vier jaar correctiestraf. Ik heb toen geschreven aan mijn tweede oom, de jongste broer van mijn vader. Die is inspecteur bij de Rotterdamse politie. En die heeft ervoor gezorgd dat ik in de jeugdgevangenis in Zutphen terechtkwam.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Guy Poncelet, procureur des Konings in Doornik, vindt de Belgische Justitie veel te laks. Het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa en naar de moord op zijn zoon Simon, inspecteur bij de gerechtelijke politie van Bergen, zijn volgens hem voorbeelden van die laksheid.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • inspecteurs van de Brusselse brigade van de gerechtelijke politie
 • een inspecteur van de gerechtelijke politie

Hij wordt er eveneens van verdacht contacten te hebben gehad met Marc Dutroux, Michel Nihoul en Georges Zicot, inspecteur van de gerechtelijke politie van Charleroi.

De Standaard,

De rijkswacht van Hasselt en daarna ook inspecteurs van de Brusselse brigade van de gerechtelijke politie ondervroegen T. eveneens over zijn mogelijke relatie met Elio Di Rupo.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • de opleiding voor inspecteur

Mijn twee broers zijn ook politieambtenaar en het beroep leek mij wel iets [...]. Na de opleiding voor inspecteur heb ik enkele maanden openbare orde gedaan om dan opnieuw naar school te gaan om hoofdinspecteur te worden.

http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

met eigennaam


In sommige situaties is een hond meer waard dan tien dienders, aldus inspecteur O., bijvoorbeeld waar het gaat om het in bedwang houden van een groep jongeren.

Meppeler Courant,

Voor het onthaal staan de inspecteurs Daniël C., Guido G., Freddy H. en Rik D. in. De politiepost is iedere dag (7 dagen op 7) toegankelijk tussen 07.00 en 19.00 u.

http://www.izegem.be/wegwijs/stedelijkedienstverlening/politiezone.htm

Taconis en zijn groep werden drie dagen later in de kraag gevat door het doortrapte duo, de inspecteurs Leo P. en Martin S. van de Staatsrecherche.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een commissaris of een inspecteur
 • inspecteurs en rechercheurs
 • surveillanten, agenten en inspecteurs

'Bent u nu een commissaris of een inspecteur?' vroeg mevrouw Wolff.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Hij was er vast van overtuigd dat hij het, in plaats van met inspecteurs en rechercheurs van de GPP, binnenkort zou moeten rooien met stagelopende wijkagenten.

Naakte zielen, Luc Deflo,

In een flink aantal regio's werken naast surveillanten, agenten en inspecteurs ook vrijwilligers van politie.

http://www.klpd.nl/

 • de inspecteur en de verdachte

'In Amerikaanse films is er altijd een ondoorzichtige ruit,' zei ik, 'waarachter mensen zitten die het gesprek tussen de inspecteur en de verdachte mee volgen.'

De droogte, Herman Brusselmans,

Vaste verbindingen


inspecteur van politie

 1. politieagent met de rang van inspecteur

  Na eerst drie gerechtelijke bevelen te hebben ontvangen, krijgen in Amsterdam dagelijks zo'n vijftien huurders met een huurachterstand bezoek van de deurwaarder met in zijn kielzog een team ontruimers en een inspecteur van politie.

  NRC,

  "Je ziet nu al dat koffieshopeigenaren van alles proberen om onder het rookverbod uit te komen", zegt inspecteur van politie Jaap de Vlieger namens het NND.

  Haagsche Courant,

  Agenten, brigadiers en hoofdbrigadiers worden voortaan aangesproken als inspecteur van politie.

  http://home.pi.be/~hazodi/newlook/voertuig.htm

  Ondertussen waren Sofie Dauw en Dave Van der Schueren, inspecteurs van politie, die melding kregen van de uitslaande brand, ter plaatse gekomen en begaven zich in de met verstikkende rook gevulde woning om de nog aanwezige bewoners te redden.

  http://www.gent.be/

  Een hulpagent houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen. De hulpagenten kunnen na drie jaar dienst deelnemen aan de selectieproeven van het basiskader voor zover zij slagen in een overgangsproef. Op die manier kunnen zij bevorderen tot inspecteur van politie.

  http://www.lokalepolitie.be/LOKPOL_NL/index5.htm

  Hansze [...] probeerde zich iets voor te stellen bij een bedrijf dat Particulier Recherche Bureau heet en dat een auto ter beschikking stelt aan een inspecteur van politie.

  De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen