laagwaardig


laagwaardig 1.0

( Gezegd van zaken)
van lage waarde; van geringe waarde; van slechte tot zeer slechte kwaliteit; niet hoogwaardig

Algemene voorbeelden


In het exportpakket van Nederland zijn de meest hoogwaardige producten pacemakers, gehoortoestellen en elektronenbuizen voor televisiecamera's; de meest laagwaardige zijn cementen klinkers, zwavelzuur en glasscherven.

http://www.cpb.nl/nl/news/1999_09.html,

Kenmerkend voor de kleiverwerkende fabrieken in Limburg is de produktie van speciale soorten bakstenen en dakpannen. Hierdoor worden hoge kwaliteitseisen aan de klei gesteld. Vervanging door andere kleisoorten (laagwaardig) en secundaire materialen is voor de bedrijfstak geen economisch haalbaar alternatief.

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

Bijna eenderde van zijn artikel is gewijd aan een onbeheerst uitmaken van de respectabele nazaten van Thorbecke voor al wat slecht en lelijk is: haters van de omroepverenigingen, inspelend op populistische populariteit, voorstanders van geldnajagerij, materialisme en consumptisme bevorderend, laagwaardige popcultuur beschermend, de regering ophitsend tot toelating van reclame, tot aanmoediging van de vrijheid van het individu, tot vrijheid van onderneming.

NRC,

Doelmatigheid, hergebruik en vervanging van bouwgrondstoffen moeten leiden tot een zuinig gebruik van verse oppervlaktedelfstoffen. De inzet van secundaire materialen neemt daarbij toe. Hoogwaardig hergebruik gaat boven het laagwaardige storten. Het zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van oppervlaktedelfstoffen wordt als een onderdeel van zuinig gebruik beschouwd.

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

Er komen nauwelijks hoogwaardige opdrachten van DSM, zodat John Brown zich noodgedwongen moet beperken tot het laagwaardiger onderhoud van installaties.

NRC,

Het gegeven dat in Apeldoorn relatief veel werkzamen woonachtig zijn binnen de stad zelf, heeft tot gevolg dat de spreiding van de werkzamen over de regio leidt tot een enorme afname van het aantal werkzamen dat per fiets naar de drie werkgebieden kan gaan. In combinatie met de relatief laagwaardige openbaar vervoerverbindingen in de regio, heeft dit de scherpe daling in duurzame bereikbaarheid als consequentie.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Daarnaast hebben we de technologie die wij gaan toepassen uitgebreid getest. Deze werkt en wint de afzonderlijke materialen waaruit ASR bestaat in gezuiverde vorm terug. Deze stoffen kunnen vervolgens hoogwaardig worden ingezet zodat er sprake is van echt hergebruik, en niet van een toepassing waarbij het oorspronkelijke product in een laagwaardige vorm wordt gebruikt.

http://www.salyp.com/2834.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een laagwaardig bedrijf
 • een laagwaardig product
 • een laagwaardige toepassing
 • laagwaardige bulk
 • laagwaardige goederen
 • laagwaardige informatie
 • laagwaardige producten
 • laagwaardige slak
 • laagwaardige televisiebeelden
 • laagwaardige toepassingen
 • laagwaardige warmte

Voor de vervanger van de videorecorder - dvd-spelers - bestaat al een gemeenschappelijk standaard, maar voor opneembare dvd-spelers voor de huidige 'laagwaardige' televisiebeelden zijn er drie verschillende.

NRC,

De binnenvaart heeft zoals het spoor een aanzienlijk aandeel, zowel naar ton als naar ton-km in laagwaardige bulk (kolen en ertsen), maar scoort eveneens goed in aardoliën en distillaten.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/2maatschappelijkecontext.pdf,

Door de globalisering stijgt de relatieve invloed van de exploitatiekosten, vooral in verband met de loonkosten. Zeker bij het vervoer van laagwaardige goederen speelt dit een grote rol.

http://www.waterland.net/nim/nw-elan.htm

De zeescheepvaart vaart voornamelijk op bunkerolie, een laagwaardig product dat relatief weinig winst oplevert.

http://www.xs4all.nl/~aer/984sv.html#SAMENVATTING,

Daartegenover stond een kwaliteitsvermindering van 4% per jaar door volumedaling bij andere hoogwaardige producten en door laagwaardige producten met een hoeveelheidstoename.

http://www.cpb.nl/nl/news/1999_09.html,

Hoogwaardige producten waarvan de geëxporteerde hoeveelheden toenamen en laagwaardige producten met hoeveelheidsdaling zorgden samen voor een kwaliteitsstijging van de totale export van 6% per jaar.

http://www.cpb.nl/nl/news/1999_09.html,

De laatste jaren is veel tijd, energie en kapitaal gestoken in het doorontwikkelen van een proces dat de laagwaardige slak afkomstig van aluminiumsmelterijen kan opwaarderen tot een volwaardig inzetbaar materiaal.

http://www.metrabel.be/webmetalcare/metalrecycling.htm

Met name de laagwaardige startende bedrijven kunnen een beroep doen op de lager opgeleide beroepsbevolking in de steden.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/118/wd118.pdf,

Ook moet worden gestreefd naar een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van secundaire grondstoffen (dus: betonzand kan beter niet als ophoogzand worden gebruikt, want dat is een relatief laagwaardige toepassing).

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MM/MM22/Grondstof.pshe,

Met het oog op de bestrijding van de verdroging wordt de winning van grondwater ten behoeve van laagwaardige toepassingen (spoel- en proceswater, beregening) fors beperkt.

http://www.e-stem.nl/

Warmteterugwinningsysteem op koelinstallaties bestemd voor: het benutten van laagwaardige warmte die vrijkomt bij lucht- of watergekoelde condensors van koelinstallaties, en bestaande uit: warmtewisselaar of binnencondensor, (eventueel) warmte-opslagvat.

http://www.milieutotaal.nl/index2.htm

Warmtepomp of warmtepomp-boiler a. bestemd voor: het opwaarderen van laagwaardige warmte naar hoogwaardiger warmte, waarbij de hoogwaardiger warmte wordt aangewend voor de verwarming van ruimten of tapwater (warmtepompboiler) in woningen of bedrijfsgebouwen, met uitzondering van omkeerbare systemen die voor meer dan 50% buitenlucht als warmtebron benutten.

http://www.milieutotaal.nl/index2.htm

Dankzij diezelfde relatieve laagdrempeligheid van het medium, en de relatieve afwezigheid van controlemechanismen die 'laagwaardige' informatie buiten de deur houden, biedt het internet een distributiekanaal aan een breed scala aan informatiebronnen.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Vaste verbindingen


laagwaardig betalingsverkeer

Zie: laagwaardig betalingsverkeer

laagwaardig grondwatergebruik

Zie: laagwaardig grondwatergebruik

laagwaardig water

Zie: laagwaardig water

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


laagwaardig 2.0

( Gezegd van kwaliteit)
niet zeer goed; slecht

Algemene voorbeelden


In beide gevallen geldt dat voor laagwaardige toepassingen maximaal gebruik gemaakt moet worden van watervoorraden van laagwaardige kwaliteit.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De luchthaven van Deurne heeft een regionale roeping met beperkte reikwijdte (stedelijk gebied en omgeving) en een specialisatie in een beperkte niche. Zij kan niet als poort op Vlaams niveau worden gedefinieerd omwille van [...] de laagwaardige omgevingskwaliteiten ten aanzien van luchthavenactiviteiten.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


laagwaardig 3.0

( Gezegd van metalen, edelstenen, halfedelstenen, chemische of andere stoffen e.d. of daarvan gemaakte producten)
met een laag gehalte (aan het genoemde); met een lage concentratie (van het genoemde); weinig bevattend (van het genoemde)

Algemene voorbeelden


Met name bij de gouden tientjes en vijfjes zijn er vervalsing van messing, van messing met goud, van laagwaardig goud en in hoogwaardig goud.

http://home.kpn.nl/oostnederland/determineren_van_munten.html

En ook niet al het Zilver kan in de citroen. Als je laagwaardig Zilver (meestal middeleeuws en ouder) daarin doet gaat het voorwerp ook naar de knoppen! Dit soort voorwerpen en munten heeft een hoog kopergehalte.

http://vb4.pieppiep.nl/forum/showthread.php?22497-Munten-help!,

De kunst is ook het winnen van de minst zuivere ertsen rendabel te maken. Onder meer de biologische mijnbouw is veelbelovend. Hierbij oxideren zuurminnende bacteriën de zwavel uit laagwaardige ertsen met een kopergehalte van minder dan 0,5%. Bij hoge temperaturen wordt het proces versneld.

http://www.profnews.nl/901046/miljoenen-tonnen-kopererts-wachten-op-zuurminnende-bacteri%C3%ABn,

Bij het huidige uraniumverbruik zijn de bekende winbare uraniumreserves momenteel genoeg voor vijftig jaar. De helft hiervan bestaat echter uit laagwaardige ertsen.

http://www.windvogel.nl/2006/01/01/misverstanden-over-kansen-kernenergie/,

China heeft grote voorraden bauxiet, uranium,wolfram en laagwaardig ijzererts.

http://www.scholieren.com/werkstukken/1780

laagwaardig 4.0

( Gezegd van werknemers, personeel, functionarissen)
niet hoogopgeleid; niet goedgetraind; een lage opleiding genoten hebbend

Algemene voorbeelden


De rage van bedrijfsafslanking, kostenbesparing en uitplaatsing van werkzaamheden die niet tot de 'kerntaken' van een onderneming behoren, beperkt zich niet langer tot de onderkant van laagwaardig, ongeschoold personeel.

NRC,

laagwaardig 5.0

( Gezegd van banen, functies, arbeid, arbeidsplaatsen, activiteiten e.d.)
niet zeer moeilijk of belangrijk en dus vervuld of te vervullen door laagopgeleide mensen

Algemene voorbeelden


"Nu we op efficiëntere wijze zijn gaan werken hebben we minder laagwaardige banen," zegt Jansen. Volgens Jansen staat de dienstensector nog maar aan het begin van een geweldige rationalisatie die vele arbeidsplaatsen zal gaan kosten.

NRC,

Hoogwaardige werkgelegenheid is geen vanzelfsprekend alternatief voor de afkalving van laagwaardige arbeid.

NRC,

Volgens Noten hebben de werknemers zelf in de jaren tachtig voor verbetering van hun lonen gezorgd, toen het de vakbonden aan de onderhandelingstafel slecht afging. Bij grote banken werd de laagwaardige arbeid bovendien weggesaneerd. "Dat leidde bij de grotere concerns tot een opwaartse druk op de lonen", aldus Noten.

NRC,

En wat helemaal vreemd is: de randstedelijke arbeidsmarkt is ongeschikt voor de laagwaardige banen van Schiphol.

NRC,

Omdat veel etnische ondernemers een start maken met relatief laagwaardige en arbeidsintensieve industriële en dienstenactiviteiten, zijn ook zij gebaat bij een gematigde kostenontwikkeling.

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9814,

Door vooral hoogwaardige bedrijven in te planten op de regionale bedrijventerreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat immers het gevaar van het verdringen van laagwaardige activiteiten naar het Vlaamse stedelijk gebied rond Brussel.Ten aanzien van deze laagwaardige activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het gewest, wordt gesteld dat, conform het niet-afwentelingsprincipe, een maximale inspanning moet gebeuren om de problematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken.

4563,