leek


leek 1.0

iemand die geen verstand heeft van een bepaald vak of vakgebied, van wetenschap, kunst of techniek; iemand die geen deskundige of vakman is met betrekking tot een bepaald vak, van wetenschap, kunst of techniek; iemand die weinig verstand heeft van iets; iemand zonder vakkennis; ook: onkundig iemand; onkundig persoon

Semagram


Een leek…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft op enig gebied geen vakkennis; is onkundig

  Algemene voorbeelden


  "Dit is één van de mooiste landschappen van Nederland," zegt de ecoloog plots en hij somt op: erkend als Nationaal Park, erkend als stilte- en natuurgebied, beschermd door de Europese vogel- en habitatrichtlijnen. Maar dat zegt een leek weinig. Daarom heeft hij de voor De Meinweg specifieke dieren- en plantensoorten opgelijst.

  http://www.gva.be/dossiers/-y/ijzerenrijn/mein.asp,

  Een leek kan architectuur niet beoordelen, vindt Weeber. "Hij is niet getraind, hij weet niet wat hij moet zien." Maar bouwkunst is toch een kunstvorm bij uitstek die leken aan zou moeten spreken, omdat die met de resultaten dagelijks geconfronteerd worden? "Daar ben ik het niet mee oneens," zegt Weeber.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de geïnteresseerde leek
  • geïnteresseerde leken

  Heb je in het openingsscherm de wekker op de weegschaal aangeklikt, dan kom je in het "laboratorium", waar via een spectaculaire animatie Einsteins grote prestaties begrijpelijk worden uitgelegd: kwantummechanica, relativiteit, zwarte gaten, de tweelingparadox, lichtsnelheid. De geïnteresseerde leek komt ruim aan zijn trekken.

  De Standaard,

  Voor de geïnteresseerde leek zal deze inleiding wellicht een speelse kennismaking met herkenbare fenomenen zijn: logisch en intelligent opgebouwd, doorspekt met prikkelende voorbeelden, bedrieglijk-eenvoudig maar helder verwoord. Maar vernieuwende inzichten over "de mensenmaatschappij" bevat dit boek niet.

  De Standaard,

  Dat het brede publiek (geïnteresseerde leken, onderwijsmensen, studenten) niet altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen binnen de Middelnederlandse literatuurstudie, mag men inderdaad dat publiek niet verwijten.

  De Standaard,

  Het is een van die betrekkelijk zeldzame wetenschappelijke werken die een blijvende waarde bezitten. Niet alleen omdat het zo goed is geschreven dat het ook voor geïnteresseerde leken heel genietbaar is, maar ook omdat het een enorme invloed heeft uitgeoefend buiten zijn werkgebied.

  NRC,

  De publicaties moeten het Limburgse kasteel promoten en bijdragen tot het behoud en beheer ervan. Zij kunnen zich richten tot geïnteresseerde leken, de schoolgaande jeugd, bestuurders of onderzoekers.

  http://www.monumentenhuis.nl/slk/

  in voorzetselgroep


  • voor de leek
  • voor leken

  Een van deze exoplaneten draait om Epsilon Eridani, een ster die veel op de zon lijkt en tien lichtjaren van de aarde is verwijderd. "Een duizelingwekkende afstand voor leken, maar voor ons is het alsof wij haar in onze achtertuin hebben gevonden", zei de Texaanse astronoom William D. Cochran.

  Algemeen Dagblad,

  Het is bovendien een belangrijke controverse: wanneer mag je iemand als dood beschouwen? Voor leken is het nog altijd zo dat iemand leeft zolang zijn hart klopt. De meeste medici denken daar vandaag de dag anders over. Zij definiëren het al dan niet in leven zijn aan de hand van elektrische activiteit in de hersenen.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een leek in tuinieren
  • een leek in de vastgoedproblematiek

  Voor een leek in tuinieren lijkt de uitspraak dat tomaten aan bomen groeien best aannemelijk. Ingewijden zullen echter deze stelling schuddekoppend ontkennen. In de meeste gevallen hebben zij het bij het rechte eind: de gewone tomaat kan men niet onder de bomen rangschikken.

  De Standaard,

  Kopen of verkopen doe je als particulier normaal maar één of enkele keren in je leven. Daardoor ben je sowieso een leek in de vastgoedproblematiek. Een sector die erg complex is en waar enorm grote sommen geld mee gemoeid gaan. Daarom is het niet slecht de hulp in te roepen van een specialist.

  http://www.livios.be/_guid/byez/vervolg.asp?wat=1-4_taal=1

  met bijwoord ervoor


  • meer leken

  Voor Weafer en de zijnen is internet een vloek en een zegen. Gevaarlijke informatie komt voor steeds meer leken binnen handbereik. Dankzij het wereldomspannende netwerk zijn miljoenen computers met een enkel virus programma in een mum van tijd te ontregelen.

  de Volkskrant,

  met onbepaald voornaamwoord


  • elke leek
  • iedere leek

  Na drie jaar is Agrippa operationeel en via Internet online te consulteren. De gebruiksvriendelijkheid is een van de belangrijkste troeven. De zoekfuncties zijn zo eenvoudig dat elke leek zonder problemen door het bestand kan surfen. Wie een naam foutief invoert, krijgt via een "authority controle" automatisch een aantal afwijkende namen of schrijfwijzen. Daardoor vind je steeds wat je zoekt, ook al spelde je verkeerd.

  De Standaard,

  De werkelijkheid had zijn visioenen van de toekomst al verpletterd, maar hij weigerde toe te geven aan die werkelijkheid, zoals hij nu weigert toe te geven aan de prognoses van de dokter, zoals hij hun deskundigheid wel in twijfel moet trekken, en passant de hele medische wetenschap door het slijk haalt, om niet te hoeven zien wat elke leek kan zien.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  In Duitsland spreekt iedere leek als een vakman, terwijl de vakman in Nederland juist zijn best doet voor elke leek begrijpelijk te zijn.

  NRC,

  Het symposium is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in sterrenkunde. "We willen sterrenkunde laagdrempelig aan de man brengen", zegt Westerterp. "Iedere leek met een goed stel hersens moet de lezingen kunnen volgen."

  http://www.pzc.nl/CDA/regioportal/0,2078,1612__1152571_,00.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  leek 2.0

  iemand die niet tot de geestelijke stand behoort; iemand die niet tot de geestelijkheid behoort; niet-klerikaal persoon

  Semagram


  Een leek…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    De huidige Codex formuleert de verhouding van de Kerk tot de samenleving positief, loyaal, maar ook kritisch: 1. De Kerk claimt in het wetboek het exclusieve recht om haar godsdienstige aangelegenheden zelf te regelen [...]. 2. De huidige Codex richt de aandacht van zowel clerici als leken op de sociale rechtvaardigheid en roept met name de lekengelovigen op hun burgerlijke vrijheden zo aan te wenden, dat de geest van het Evangelie de samenleving doordringt.

    http://www.ktu.nl/canoniekevraagbaak/,

    De Delftse Bijbel voorzag in een grote vraag. Steeds meer leken wilden de bijbel, het liefst de hele bijbel, in hun eigen taal kunnen lezen.

    http://www.bijbelsmuseum.nl/

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • boeddhistische leken
    • katholieke leken
    • rooms-katholieke leken

    Shila's zijn de voorschriften (ethische richtlijnen) voor monniken en nonnen [...]. De eerste vijf shila's gelden ook voor boeddhistische leken; op bepaalde, bijzondere dagen houden zij zich aan de eerste acht shila's.

    http://www.digilife.be/schoolnet/boeddhisme.doc

    In Frankrijk startte in 1944 opnieuw een initiatief voor Frans-Duitse verzoening onder de titel Pax Christi in Regno Christi. Maar er was een belangrijk verschil met de vooroorlogse tijd. Waar tevoren prominente katholieke leken zich hadden ingespannen in de vredesbeweging werd het nu ook een zaak waar een deel van de kerkelijke top zich voor engageerde. Dat verhoogde de legitimatie van dergelijke initiatieven.

    http://www.mundaneum.be/publications/pacifisme/pacifisme049.html

    Het IKI, een initiatief van rooms-katholieke leken, is op 19 augustus 1997 gesticht.

    http://home.wanadoo.nl/iki/aanl.htm

    • gelovige leken
    • volgzame leken
    • vrome leken

    Het beluisteren van zinvragen en het stappen doen van zinduiding alleen als taak van de priester beschouwen is klerikalisme van de bovenste plank [...]. Maar voor de heel nabije toekomst zal het even belangrijk zijn dat gelovige leken, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, zowel in de dagelijkse nabijheid met hun medemens, in het gezin, in de familie, in de buurt, in de vriendenkring, in de professionele hulpverlening feeling hebben voor de vragen over de zin van het leven, ook al zijn ze niet formeel gesteld.

    De Standaard,

    Rondom de eeuwwisseling groeide er in De Maasbode een exces van orthodoxie en strijdlust, bekend onder de naam 'integralisme': een fundamentalisme avant la lettre, geworteld in morele benauwdheid en intellectuele geborneerdheid. Het werd gedragen door een deel van de clerus en een aantal te volgzame leken.

    NRC,

    Het boek van Augstein is het werk van een 'amateur', zoals vrome leken dat ook zijn, maar dan van een twijfelaar die jarenlang heeft gezocht naar de historische waarheid achter het nieuwe testament, om te ontdekken (na ontzaglijk veel materiaal te hebben gerangschikt) dat het met die waarheid slecht gesteld is.

    Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

    met adjectivisch voltooid deelwoord


    • geëngageerde leken

    De geschiedenis leert dat vele katholieke scholen in het leven werden geroepen door mensen die religieus én sociaal bewogen waren: stichters van onderwijscongregaties, visionaire kanunniken en (onder)pastoors, gedreven zusters en broeders, geëngageerde leken.

    http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=415,77692&_dad=portal&_schema=portal_portal_id=5_folder_id=77692,

    Eertijds kwamen uit dit seminarie op 25 jaar tijd 465 priesters voort. Werenfried maakt zich sterk dat hij in Königstein in de toekomst priesters, diakens en geëngageerde leken kan opleiden die zich met zijn levenswerk verbonden voelen. Voor de oprichting van dergelijk "geestelijk instituut" wil hij samenwerken met andere nieuwe religieuze bewegingen.

    De Standaard,

    met bijwoord ervoor


    • meer leken

    Sinds het Tweede Vaticaans Concilie werden steeds meer leken als vrijwilligers actief in het parochieleven. Maar zij worden geleidelijk minder in aantal en bovendien grijzer; en ook zij ervaren dat het alsmaar minder wordt, hoe hard ze ook ploeteren.

    http://www.de-oase.nl/nieuws/view.nieuws.php?id=328,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • leken en clerici
    • leken en priesters
    • leken, priesters en theologen

    De steden van al-Andalus vormden ware kolonies van wetenschapsmensen, juristen, artsen, geleerden en dichters. Uit heel christelijk Europa kwamen leken en clerici naar Cordoba, Toledo en Sevilla om er colleges te volgen aan de moslimuniversiteiten en zich Hebreeuwse of Latijnse vertalingen aan te schaffen.

    http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/deley20.htm,

    De katholieken van het aartsdiocees Boston willen een aartsbisschop die openstaat voor veranderingen, aldus de peiling. Hij moet moderner over ethische kwesties denken en bereid zijn samen te werken met leken en priesters.

    http://www.katholieknederland.nl/archief/actualiteit/nieuws/index_archief_mei_2003_17166.html,

    Het stilzwijgen van de katholieke intellectueel is de schuld van Rome dat die intellectuelen, die er wel degelijk nog zijn, monddood maakt [...]. Daar staat tegenover dat talrijke leken, priesters en theologen - zeker in Vlaanderen - te pas en te onpas onorthodoxe zaken uitbrengen en bepleiten. Voor zover bekend worden zij daarin niet gehinderd door schorsing of sanctie.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen