deskundige


deskundige 1.0

iemand die beroepsmatig van een bepaald onderwerp veel afweet; iemand die voor zijn beroep op een specifiek terrein deskundig is; iemand die op een bepaald gebied vakbekwaam is; expert

Semagram


Een deskundige…

is een persoon

 • [Geheel] oefent zijn functie vaak uit binnen een bepaalde beroepsgroep, bv. als jurist, consultant, medicus, politiek medewerker, wetenschapper, etc.
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft veel verstand van zaken op een bepaald gebied
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is vaak hoger opgeleid
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] wordt ingeschakeld als zich op een bepaald gebied problemen voordoen
 • [Activiteit of handeling] onderzoekt, onderwijst, maakt beleid, lost problemen en klachten op of geeft advies
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Indien een HIV-positieve vrouw zwanger wordt, is het van heel groot belang dat ze van heel nabij gevolgd wordt, liefst door een gynaecoloog in samenwerking met een AIDScentrum. Deze deskundigen zullen de medicamenteuse behandeling nauwlettend opvolgen.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=277

De verslaggevers en ook deskundigen wezen er gisteren in de Senaat op dat het hypokriet is te doen alsof de schending van de privacy door de media een recent fenomeen is.

De Standaard,

Dat de deskundigen nog goeddeels in het duister tasten, en het mede daardoor stevig met elkaar oneens kunnen zijn, kwam op scherpe wijze naar voren in het felste debatje van de avond.

http://www.ub.rug.nl/nccg/nieuws.htm

Hier in Nederland is er nog geen ondersteunende structuur voor huisartsen, maar ik zou als huisarts met een ALS-patiënt de patiëntenvereniging bellen om te horen waar de deskundigen zitten.

NRC,

De term 'woningzoekenden' is dan ook taboe geworden in de woningbranche. Deskundigen gebruiken uitsluitend nog de term woonconsumenten - zij die hun woonpositie willen verbeteren.

de Volkskrant,

Zo'n deskundige is de elektrotechnische installateur, lid van Uneto. Hij kent de techniek en de leveranciers van de systemen, hij volgt regelmatig opleidingen om op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen.

http://www.wel.nl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • adviseren

Zo vroeg mogelijk de hoogbegaafdheid van een kind herkennen en erkennen, adviseren de deskundigen.

http://www.plato.caiw.nl/_private/thmframe.htm,

Van autochtone zijde wordt bij de mediterrane vrouw een passieve, initiatiefloze en slaafse houding geconstateerd [...]. Uitgaande van deze ondergeschikte positie adviseert een 'deskundige' verder: "Begroet [bij binnenkomst in een Marokkaans gezin] eerst de man, dan de zonen en daarna de vrouw".

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

De uitvoering van de eerste fase was succesvol, en buitenlandse deskundigen adviseerden positief over de aanvraag van twaalf miljoen gulden die IWI voor de vervolgfase had ingediend.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

 • begeleiden

Deskundigen begeleiden overheid in strijd tegen misbruik kinderen. Minister van Justitie Stefaan De Clerck stelt een commissie van onafhankelijke experts samen die de overheid "begeleidt" in de strijd tegen seksuele exploitatie van kinderen.

De Standaard,

De studenten worden bij het uitwerken van het eindwerk zowel begeleid door een deskundige uit het werkveld als door een lector.

http://www.ha.be/gezondheidszorg/opleidingen/index.cfm?section_id=2

 • betwijfelen
 • twijfelen

In november van dit jaar wordt ook de EU-wetgeving tegen spam van kracht. Deskundigen betwijfelen of dit wel het beoogde resultaat zal hebben.

NOS Nieuws,

Paul Webster schrijft in zijn biografie [...] dat momenteel deskundigen twijfelen aan de waarheid van de mededeling van Heichele.

NRC,

De president leest voor uit de psychologische rapportage. Een deskundige twijfelt tussen volledige en enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid.

NRC,

De voorzitter van de opvolgingskommissie voor de ekotaks, professor Marc De Clercq, wees erop dat ook buitenlandse deskundigen eraan twijfelen dat hergebruik beter is dan recyclage.

De Standaard,

Deskundigen twijfelen echter of er wel genoeg woningen beschikbaar zijn.

de Volkskrant,

 • onderzoeken

De deskundigen onderzoeken, adviseren, doen voorstellen, maar de beslissing kunnen ze niet nemen.

De Standaard,

Maar het bedrijf uit Aubange meent vastgesteld te hebben dat de offertes van zijn concurrenten op een aantal punten niet conform het bestek zijn. Vandaar de nieuwe stap naar de rechtbank. EMI wil dat een deskundige die non-conformiteiten onderzoekt en vraagt de rechter SRWT te verbieden rekening te houden met de andere offertes.

De Standaard,

Een deskundige van de ontmijningsdienst onderzocht de woning.

De Standaard,

Deskundigen gaan wateroverlast in Dwingelderveld onderzoeken.

Meppeler Courant,

 • stellen

Een unieke landkaart van de Nieuwe Wereld is wel degelijk vijftig jaar ouder dan de eerste ontdekkingsreis van Columbus naar Amerika in 1492. Tot deze conclusie komt een Amerikaanse wetenschapster, die de inkt van de kaart onderzocht. Zij reageert op een rapport van afgelopen zomer, waarin deskundigen uit Londen stellen dat de inkt niet uit de Middeleeuwen stamt.

De Telegraaf,

De meeste deskundigen stellen evenwel dat er niks mis is met blurren.

de Volkskrant,

Het digitale platform wordt dé televisie van de toekomst, zo stellen deskundigen woensdag tijdens het colloquium "Radio en Televisie in 2010".

Gazet van Antwerpen,

 • uitgaan van

De oorzaken voor schizofrenie zijn moeilijk te achterhalen, maar de deskundigen gaan er van uit dat erfelijkheid een rol speelt.

Meppeler Courant,

Deskundigen gaan uit van een dollarkoers van 2,25 gulden in 1994, bijna twee kwartjes hoger dan het huidige niveau, omdat de Amerikaanse economie nu verder is in het herstel dan de Europese.

NRC,

De winkels liggen in een lint van maar liefst 1200 meter door het dorp verspreid, terwijl deskundigen er van uitgaan dat consumenten een per voet te overbruggen afstand van 500 meter het maximum vinden.

Meppeler Courant,

Deskundigen waren ervan uitgegaan dat er een deficit van ongeveer 9,4 miljard dollar uit de bus zou komen.

NRC,

'Weet je,' richtte ik me weer tot haar, 'dat meer en meer deskundigen ervan uitgaan dat de stenen broertjes niet Kleobis en Bitoon, maar integendeel de tweeling Castor en Pollux voorstellen.'

In liefdes naam, Greta Seghers,

 • vaststellen

Het wapen van Temse is ontegensprekelijk een oud gemeentewapen dat reeds voor de Franse Revolutie bestond [...]. Door zijn eenvoud en vorm hebben deskundigen vastgesteld dat het hier gaat om een zeer oud wapen.

http://www.temse.be/toerisme_gemeentewapen.htm

Deskundigen stelden eerder vast dat het ontbreken van enkele tegeltjes op het hitteschild van de vleugel niet hebben kunnen leiden tot de catastrofe. Bij het ongeluk met de Columbia kwamen op 1 februari alle zeven astronauten om het leven.

Rotterdams Dagblad,

Op het moment dat de deskundige vaststelt dat het slachtoffer letselschade heeft opgelopen zullen de deskundigenkosten over het algemeen geen probleem opleveren mits de aansprakelijkheid is erkend en partijen slechts debatteren over de hoogte van de schade.

http://www.verkeersrecht.nl/htm/0206/artikelen.htm

'Mochten de deskundigen vaststellen dat het hier een geval van brandstichting betreft, dan zou het balletje weleens vreemd kunnen gaan rollen, héél vreemd.'

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Zondagochtend brak er brand uit in een andere nachtwinkel in de Koninginnelaan in Schaarbeek. De uitbater had net zijn zaak gesloten. Een deskundige stelde brandstichting vast. Er vielen geen slachtoffers.

De Standaard,

 • verwachten
 • voorspellen

Zo bleek tijdens de varkenspestepidemie in 1997 het aantal uitbraken en de kosten veel hoger uit te vallen dan de deskundigen hadden verwacht.

Reformatorisch Dagblad,

De prijs van elektriciteit is dit jaar al met een derde gestegen en deskundigen verwachten een stroomrantsoenering, mogelijk al voor de jaarwisseling.

De Standaard,

Deskundigen hadden verwacht dat de invloed van de steeds duurder wordende yen (dalende export) langer op zich zou laten wachten.

NRC,

Deskundigen voorspellen vermindering van de gemiddelde reistijd.

De Telegraaf,

Maar intussen voorspellen deskundigen dat er in 1996 helemaal geen groei plaatsvindt.

De Standaard,

De deskundigen hadden het al voorspeld: bommen die gewone mensen, vliegvelden, stations zouden raken. Twee weken geleden ontplofte een bom in Rome, vorige week Florence en gisteren dus opnieuw een bom in Rome.

NRC,

 • wijzen op

Verklaringen voor de explosie van de gevangenisbevolking [...] geeft het rapport niet [...]. Maar deskundigen wijzen op de groei van het geweld in de arme binnensteden, het toenemend gebruik van drugs en de strengere aanpak van de kriminaliteit als oorzaken.

De Standaard,

Hoewel de misdaadstatistieken een dalende trend vertonen, wijzen deskundigen op een verontrustende ontwikkeling. Tieners tekenen voor een groeiend aantal misdaden.

De Standaard,

Enkele deskundigen wezen op de risico's, maar zij werden niet gehoord. Al snel bleek dat de Arbeidsongeschiktheidswet een sterk 'aanzuigende' werking had. Werkgevers en vakbeweging gebruikten de WAO als luxueuze, voor henzelf goedkope, afvloeiingsmaatregel voor overtollig personeel.

http://www.nos.nl/archief/nieuws/dossiers/ wao/algemeen/achtergrondartikelen/chronologie1.html

Deskundigen wijzen erop dat de Franse centrale bank onafhankelijk is.

NRC,

Deskundigen wijzen erop dat het nog niet duidelijk is hoe groot de Amerikaanse garanties zullen uitvallen en in welke vorm de VS ze zullen gieten.

NRC,

als object bij een werkwoord


 • een deskundige aanstellen
 • deskundigen aanstellen
 • een deskundige inschakelen

Eerst moet informatie worden gegeven aan de ondernemingsraad. De werknemers kunnen een deskundige aanstellen. Er volgt dan een reeks van vergaderingen, met tussenperiodes van 28 dagen, waarbij werknemers en werkgevers van gedachten wisselen.

De Standaard,

De twee deskundigen die de handelsrechter aanstelde, moeten nagaan of de Forges de Clabecq failliet verklaard moet worden of niet.

De Standaard,

Ook het aanbod van VSN om voorlichting over de flexibiliseringsvoorstellen te organiseren, deskundigen aan te stellen om de invoering te begeleiden en de flexibilisering nog dit jaar te evalueren, wees de bond af.

NRC,

Gezien de complexiteit van de te doorlopen procedures en de keuzes die gedurende het traject moeten worden gemaakt, is het verstandig een deskundige in te schakelen.

http://www.algemeen-octrooibureau.nl/kwk.html

De psycholoog is verantwoordelijk voor de continuïteit van de professionele relatie. Indien nodig schakelt hij daarbij andere deskundigen in. Als de psycholoog [...] genoodzaakt is een professionele relatie voortijdig af te breken, zorgt hij er voor dat deze door een deskundige vakgenoot kan worden voortgezet en is hij verantwoordelijk voor een adequate overdracht.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbc.htm,

We zullen een deskundige inschakelen om uit te zoeken wat het beste apparaat is.

Meppeler Courant,

 • een deskundige raadplegen
 • deskundigen raadplegen

De onderzoekers raadpleegden dossiers en deskundigen in vier EU-lidstaten: naast Nederland ook België, Groot-Brittannië en Duitsland.

De Standaard,

Het belangrijkste bij knieklachten is dat je niet zomaar doorfietst, maar de oorzaak probeert te achterhalen en een deskundige raadpleegt.

http://www.fietsersbond.nl/

In de periode van drie dagen krijgt de koper de gelegenheid deskundigen te raadplegen over de consequenties van de aanschaf, zodat er een waarborg komt tegen overhaaste beslissingen.

NRC,

met adjectief ervoor


 • een aanwezig deskundige
 • aanwezige deskundigen

Daarbij is nog steeds uitgangspunt dat het onderwijs op een bepaald terrein alleen door een ter plaatse aanwezige deskundige kan worden gegeven.

NRC,

Als de aanwezige deskundigen het vertrouwen hebben dat er voor de rechter 'een zaak' van valt te maken, doet de STE aangifte bij justitie van een vermoeden van misbruik van voorwetenschap.

NRC,

De aanwezige deskundigen, onder aanvoering van veilingmeester R. Hessink van het Venduehuis in Zwolle, mochten hun visie geven over tal van goederen.

Meppeler Courant,

Opvallend is wèl dat op een symposium over vitamines en diabetes de aanwezige deskundigen (artsen en diëtisten) werd gevraagd of zij zelf extra vitamines zouden slikken als zij diabetes zouden hebben.

http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

Pas gestarte ondernemers die nog met vragen over de ondernemerschap zitten kunnen deze vragen aan de aanwezige deskundige stellen.

http://www.ondernemeninhasselt.be/kalender/startersavond-voka,

 • algemeen deskundigen
 • algemene deskundigen
 • economische deskundigen
 • een financieel deskundige
 • financiële deskundigen
 • een forensisch deskundige
 • forensische deskundigen
 • een gerechtelijk deskundige
 • een juridisch deskundige
 • juridische deskundigen
 • medisch deskundige
 • medische deskundige
 • militaire deskundige
 • een veterinair deskundige
 • veterinair deskundigen
 • veterinaire deskundigen

((vooral) in België)
 • een palliatief deskundige
 • palliatief deskundigen
 • palliatieve deskundigen

Het feit dat ook meer algemeen deskundigen meeadviseren betekent voorts dat aanvragen niet uitsluitend vanuit een specifieke professionele invalshoek zijn bekeken.

http://www.fondsvoordeletteren.nl/hetfonds.php3

Zoals het Fonds BKVB bij de samenstelling van de commissies streeft naar een gelijkwaardige regionale en stedelijke spreiding, zo zal het ook zorg dragen voor een evenwichtige leeftijdopbouw van de commissies. Hetzelfde zal gelden voor het opnemen van "algemene deskundigen" naast "vakdeskundigen".

http://www.fondsbkvb.nl/leestafel/index.html,

Volgens economische deskundigen zijn China's werkloosheidscijfers misleidend laag, daar zij geen rekening houden met de grote massa werklozen op het platteland en een groot deel van de werkloosheid in de steden verbergen achter eufemismen, zoals "jongeren die op werk wachten".

NRC,

De economische deskundigen van de SER zien meer in "clustervorming", waarbij kleinere bedrijven als co-maker aan grotere concerns worden gelieerd.

NRC,

Veel financiele deskundigen in Frankrijk menen dat de defensieve strategie van de twee centrale banken niet voldoende is om de pariteit tussen de franc en de mark en daarmee het voortbestaan van het wisselkoersmechanisme van het Europese Monetaire Stelsel op den duur te kunnen handhaven.

NRC,

Hij was als financieel deskundige actief in verschillende sectoren: de farmaceutische nijverheid, maar ook in de voedings- en textielsector.

De Standaard,

Terwijl de jurist de deskundige vaak nog ziet, en behandelt, als een veredeld soort technisch specialist die zich niet waagt buiten de grenzen van zijn basiswetenschap, ontwikkelt de forensisch deskundige zich meer en meer tot een wetenschapper die een degelijke forensische vakkennis paart aan een brede criminalistische blik.

http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/index.php3?m=2=59,

Forensische deskundigen hebben in de buurt van Vukovar, Oost-Kroatië, een massagraf blootgelegd.

De Standaard,

De politie in het Russische Berezjniki, in de Oeral, heeft dinsdag vier mensen gearresteerd die mensenvlees verkochten dat ze voor kalfsvlees lieten doorgaan. Een klant twijfelde aan de herkomst van het vlees en waarschuwde de politie. Een forensisch deskundige bevestigde daarna de bange vermoedens van de klant, meldde het persbureau Itar-Tass.

De Standaard,

Het Rampen Identificatie Team (RIT) verleent assistentie bij de berging en de identificatie van personen die bij een ramp of calamiteit zijn omgekomen [...]. De RIT-medewerkers zijn normaliter te vinden bij de regionale korpsen, het KLPD, en de Koninklijke Marechaussee. Ook heeft het RIT enkele externe forensische deskundigen.

http://www.klpd.nl/

Ook is er ruime aandacht voor de vaak delicate verhouding tussen de deskundige en de jurist, en wordt uitvoerig stilgestaan bij de gewijzigde inzichten omtrent de taakopvatting van de gerechtelijk deskundige.

http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/index.php3?m=2=59,

Na de beslissing van Demanet verzette Bresoux zich vervolgens tegen de aanstelling van een gerechtelijke deskundige in dit onderzoek.

De Standaard,

Daarom heeft Nedeco voor Mexico nu ook een combinatie gevormd met juridische deskundigen die Mexico behulpzaam kunnen zijn bij het ontwerpen van aangepaste wetgeving.

NRC,

De notaris is een juridisch deskundige die als openbaar ambtenaar, benoemd door de Koning, bevoegd is om authentieke akten op te maken en in bewaring te houden en er uitvoerbare uitgiften, afschriften en uittreksels van af te leveren.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

De medisch deskundigen, die de rechtbank inschakelt, moeten dus niet alleen gedrag en klachten beargumenteerd beoordelen, maar tevens beoordelen of de verzekerde een reëel beeld geeft van zijn gedrag en klachten, zodat simulatie (doen alsof) of aggravatie (overdrijven) zijn uitgesloten.

http://www.steungroep.nl/med96_3.htm,

Medische deskundigen waarschuwen vrouwen die kinderen willen voor het eten van lever.

De Standaard,

Militaire deskundigen gaan er wel degelijk van uit dat zowel Noord-Korea als Iran binnen een decennium in staat is de VS te treffen.

http://oud.refdag.nl/bui/990318bui17.html,

Militaire deskundigen lieten snel weten dat zo'n militaire bescherming perfect uitvoerbaar is.

De Standaard,

Vanuit het vertrouwen in het medisch korps en hun deontologische code, ben ik ervan overtuigd dat een goede en betrokken arts een palliatief deskundige zal raadplegen als hij meent zelf onvoldoende kennis terzake te hebben.

http://users.tijd.com/~tdn29617/tussenkomst%20kamer%20ethanasie%200205.htm,

In heel Vlaanderen zijn professionelen opgeleid tot palliatief deskundigen.

http://users.skynet.be/fa415276/js/gids/0406.htm

De hulpverlening vanuit het palliatief netwerk heeft een ondersteunend karakter, de palliatief deskundigen stellen hun expertise ter beschikking van de anderen maar nemen hun rol in het begeleidingsproces niet over (emancipatorisch concept).

http://www.pnat.be/palzorg.shtml

Palliatieve deskundigen zijn dan ook blijvend nodig, zeker als ondersteuning van de zorgverstrekkers die met palliatieve patiënten omgaan.

http://vandenbroucke.fgov.be/T-020621.htm,

Momenteel werkt de Europese Commissie met man en macht aan een stappenplan voor de geleidelijke opheffing van het exportverbod. Dit plan moet vervolgens beoordeeld worden door de veterinaire deskundigen van de Europese Unie.

De Standaard,

Eerder op de dag hadden de veterinair deskundigen van de vijftien lidstaten van de Europese Unie in Brussel besloten het exportverbod voor varkens tot heel Nederland uit te gaan breiden.

De Standaard,

De veterinair deskundige erkent wel dat de veelheid van bedrijven en dieren het voorkomen van besmettelijke ziekten niet bevordert.

Trouw,

 • buitenlandse deskundigen
 • internationale deskundigen

Boswachter Kees Bruin van Staatsbosbeheer heeft in de duinen van Texel een voor Nederland nieuwe plant ontdekt [...]. Ook buitenlandse deskundigen hebben de vondst inmiddels bevestigd, zo laat Staatsbosbeheer weten.

NRC,

De antwoorden die wij in deze brochure geven, zijn gebaseerd op de adviezen van de Belgische en buitenlandse deskundigen, die lid zijn van het Wetenschappelijk Comité van de Europese Commissie, dat belast is met de studie van het probleem van de gekkekoeienziekte.

http://www.ivkiev.fgov.be/xdata/publicaties/bse/bse.pdf

De wereld telt steeds meer zwaarlijvige mensen. Dat kan rampzalige gevolgen hebben volgens internationale deskundigen die voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werken.

De Standaard,

Een Duitse Namibiër schreef dat "verscheidene internationale deskundigen hebben aangetoond dat de zogenaamde holocaust een verzinsel was".

NRC,

Dit kenmerk van ons hoger onderwijs wordt in het buitenland goed begrepen, zoals blijkt uit de reacties van internationale deskundigen die zijn gevoegd bij het advies van de commissie-Rinnooy Kan.

http://www.rug.nl/cis/bama/documents/naar%20een%20open%20hoger%20onderwijs.pdf,

 • een extern deskundige
 • externe deskundigen
 • interne deskundigen

Alleen al de spiegelfunctie die de inschakeling van een externe deskundige oplevert, heeft als minimale opbrengst een bevestiging dat met de ontwikkeling de goede weg is ingeslagen.

http://www.ageing.tno.nl/wie_we_zijn/index.html

Elke gemeente kan te allen tijde en in elk stadium van het traject een beroep doen op inhoudelijke of procesmatige begeleiding van externe deskundigen.

http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

Milieu-audit of milieudoorlichting staat voor een periodieke en systematische doorlichting van de prestaties van een bedrijf op milieugebied door interne of externe deskundigen.

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

De maatregelen moeten getoetst worden door externe deskundigen, zoals de Hoge Gezondheidsraad en de maatschappelijke groepen in de NRDO.

De Standaard,

Een klein team van interne deskundigen en medewerkers van McKinsey heeft het plan voor de centrale kantoren opgesteld.

NRC,

Een groep van interne deskundigen buigt zich over deze onderwerpen.

http://www.cetis.hvu.nl/informaticabeleidsplan/,

 • een onafhankelijk deskundige
 • onafhankelijke deskundigen

Dat triomfantelijke vertoon steekt schril af bij de andere prestaties van minister Borst [...]. Een onafhankelijke deskundige zoals de Groningse hoogleraar sociale geneeskunde Post zegt vandaag in deze krant dat het "hopeloos" gesteld is met haar beleid.

http://oud.refdag.nl/vp/001125vp05.html,

Gebeurt inbreng in natura, dan moeten de oprichters, vòòr de oprichting van de vennootschap een onafhankelijke deskundige, een bedrijfsrevisor, aanstellen.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Onder druk van de ANWB wordt door de NS een onderzoek uitgevoerd naar het probleem van de vierkante wielen. De ANWB is met ondersteuning van onafhankelijke deskundigen hier nauw bij betrokken. Het onderzoek is nodig zodat maatregelen genomen kunnen worden tegen de blaadjes op de rails die de vierkante wielen veroorzaken.

http://www.anwb.nl/servlet/Satellite?pagename=OpenMarket/Over_ANWB/Over_ANWB_Entree=Over_anwb=1035267288365,

Het Japanse ministerie van Financiën becijferde dat alle banken samen bijna drie keer zoveel (370 miljard dollar) dubieuse leningen hebben uitstaan. Onafhankelijke deskundigen hebben nog hogere schattingen.

De Standaard,

Uit cijfers van onafhankelijke deskundigen blijkt dat als we 25 procent van de huidige voorraad olie aanboren, we op de maximaal aanvaardbare vervuiling van de atmosfeer zitten.

Intermediair,

Half november kwam het stadsbestuur met de regering overeen een onafhankelijke deskundige heel het dossier nog eens te laten doorlichten.

De Standaard,

 • zogenaamde deskundigen

Aan de onverantwoordelijke paniekmakerij van media en zogenaamde 'deskundigen' over dit thema doet de regering niet mee.

NRC,

Hij sprak brilliantly en gloedvol over liefde en warmte en medemenselijkheid, en niet over compositie, stijl en vorm en al die andere ondergeschikte onderwerpen waarover al die zogenaamde deskundigen in de internationale kunstwereld zich druk maken.

NRC,

Werkgevers, zogenaamde deskundigen en heel veel politici beweren dat de getroffen werknemers door die aanvullende uitkering bovenop de werkloosheid niet meer naar werk zullen zoeken. Een redenering die toch wel hoogst eigenaardig is.

http://lbc-nvk.acv-online.be/Images/Generatieconflict_tcm21-277945.pdf,

 • Amerikaanse deskundigen
 • Duitse deskundigen
 • Nederlandse deskundigen
 • Russische deskundigen
 • Vlaamse deskundigen

Het echte probleem is dat de geneesmiddelen niet bij de aids-patiënten terechtkomen, beweren Amerikaanse deskundigen.

http://oud.refdag.nl/bui/010307bui15.html,

De Amerikaanse deskundigen, die de zaak-Dutroux op de voet volgen, zijn niet gerust in de aanhoudende stilte over de bevindingen van het gerecht in België.

De Standaard,

Amerikaanse en Duitse deskundigen zijn onderweg om te helpen bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp.

De Standaard,

Frankrijk stuurt nog dit jaar een delegatie van experts naar Den Haag om met Nederlandse deskundigen verder van gedachten te wisselen over de intensieve samenwerking.

De Telegraaf,

Maar de helm zorgt er tevens voor dat fietsers zich onkwetsbaar wanen en juist met helm meer risico's nemen, zeggen Nederlandse deskundigen.

De Telegraaf,

Toegegeven, een recent boek is dat niet, maar u zult van me willen aannemen dat Vlaamse en Nederlandse deskundigen de verbijsterende stelling van Verachtert almaar herhalen.

De Standaard,

Russische deskundigen zullen binnenkort in het hoofdkwartier van de alliantie in Brussel de plannen nader toelichten.

De Limburger,

De uithaal van Mordechai moet worden gezien tegen toenemende Israëlische angst voor Syrische zenuwgassen die volgens Mordechai met behulp van Russische deskundigen worden geproduceerd.

De Standaard,

KU Leuven-doctoranda Kristin Henrard speurt ter plekke alle relevante informatie op en stuurt die door naar het coördinatiecentrum in Antwerpen. In omgekeerde richting maakten Vlaamse deskundigen, via haar, suggesties over aan de Zuid-Afrikanen.

De Standaard,

In Brussel werd maandag het eerste samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Chili ondertekend [...]. Het omvat afspraken voor projecten, waarbij Chili op Vlaamse co-financiering beroep kan doen. Ook verstrekt het studiebeurzen aan Chileense onderzoekers, en stelt het Vlaamse deskundigen ter beschikking van Chileense universiteiten.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een gezaghebbend deskundige
 • een vooraanstaand deskundige
 • gezaghebbende deskundigen
 • vooraanstaande deskundigen

Schmidt was een gezaghebbend deskundige voor economie, Kohl naar eigen zeggen "generalist", wat betekende dat hij feitelijk van niets echt iets afwist.

De Standaard,

Zulke aanwijzingen kunnen onder meer worden gevonden in bepaalde symptomen of psychologische problemen die volgens gezaghebbende deskundigen bij slachtoffers optreden.

http://www.skepsis.nl/pseudoherinneringen.html,

Maar het zou helpen wanneer vóórs en tegens van grote keuzes werden toegelicht met verwijzingen naar gezaghebbende deskundigen van buiten de politiek.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Officiële ontwikkelingshulp wordt in het Engels ODA genoemd, Official Development Aid. Aan de borrel aan het einde van een (Engelstalige) studiedag over ontwikkelingshulp deelt een vooraanstaande deskundige, bekend van radio en TV, tobberig aan een soortgenoot mee dat het wel een interessante dag was, maar wat betekent dat woord "ODA" toch dat zo vaak gebruikt werd.

http://www.arabistjansen.nl/ontwikkeling.doc,

In 2001 wordt een Commissie Terminologie (CoTerm) van de Taalunie actief. Hierin zitten vooraanstaande deskundigen op terminologieterrein, die de Taalunie zullen adviseren over haar terminologiebeleid.

http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

"Als ik zo'n klootzak was als jij, zou ik geen letter meer op papier krijgen!' Er vloog wat speeksel uit zijn mond, dat terechtkwam op De Graaffs donkerblauwe revers, niet ver van de hoge onderscheiding in zijn knoopsgat. "Wat volgens vooraanstaande deskundigen een zegen zou zijn voor de vaderlandse letteren,' zei De Graaff.

De aanslag, Harry Mulisch,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een erkend deskundige
 • erkende deskundigen

In andere gevallen werd de lading niet eerder vrijgegeven dan nadat deze in voldoende mate was ontgast en gasvrij verklaard door een erkend deskundige.

http://www.vrom.nl/get.asp?file=/docs/milieu/gasvrij%202.pdf,

Inzake de milieuproblematiek wijzen de Gom's op te langdurige vergunningsprocedures. De drempel om tegen een vergunning in beroep te gaan bij de Raad van State ligt zo laag dat er systematisch gebruik van wordt gemaakt. Om bij petities de handtekeningenjacht - tot bij kleuters toe - tegen te gaan, dient de dossiertaks per ondertekenaar voldoende verhoogd te worden. Een erkend deskundige moet het opschortend beroep motiveren, stellen de Gom's voor.

De Standaard,

Hij geeft enkel de mening weer van 'verstandige opinieleiders', 'gezaghebbende stemmen', 'erkende deskundigen' en 'gerespecteerde sociale wetenschappers'.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: binnen

 • deskundigen binnen de partij
 • deskundigen binnen een bedrijf
 • deskundigen binnen de overheid
 • deskundigen binnen Rabobank Nederland
 • deskundigen binnen bedrijven/instellingen
 • deskundigen binnen de kerk
 • deskundigen binnen het veld van arbeid en gezondheid

De deskundigen binnen de partij hebben een berekening gemaakt hoe de AOW betaalbaar kan blijven.

NRC,

Om te kunnen innoveren, is samenwerking nodig tussen verschillende deskundigen binnen een bedrijf - verkoop, marketing, onderzoek en ontwikkeling enz.

http://www.dside.yucom.be/pag10.htm#academisch

Als er snel een wet moet komen over een onderwerp waar verschillende ministeries zich mee bezighouden, dan vorm je toch een projectgroep van deskundigen binnen de overheid.

http://www.abvakabo.nl/,

Omdat duidelijkheid en doelmatigheid voor de ondernemer voorop staat, krijgt deze te maken met één accountmanager [...]. Eén centraal punt binnen Rabobank De Beek-Dal-Veste die alle vragen van u, onze klant, kan beantwoorden. Vanuit zijn eigen specialisme, samen met collega's van Rabobank De Beek-Dal-Veste of in samenwerking met deskundigen binnen Rabobank Nederland.

http://www.rabobank-coevorden.nl/

Daarnaast is het noodzakelijk dat de bedrijfsfysiotherapeut samenwerkt met deskundigen binnen bedrijven/instellingen die direct of indirect bij de uitvoering van onderzoek, de realisatie van de interventies en de evaluatie van de effecten zijn betrokken.

http://home-3.worldonline.nl/~nvbf/Beroepsprofiel.html,

Daarnaast dienen de parochies bij het onderhoud de aanwijzingen van de deskundigen binnen de kerk (Commissie voor de Pretiosa, de Orgelraad e.d.) te volgen.

http://www.okkn.nl/,

De bedrijfsfysiotherapeut is een nieuwe deskundige binnen het veld van arbeid en gezondheid.

http://home-3.worldonline.nl/~nvbf/Beroepsprofiel.html,

Voorzetsel: in

 • een deskundige in de georganiseerde misdaadbestrijding
 • een deskundige in het bestrijden van ongedierte
 • een deskundige in uierziekten
 • een deskundige in meubelontwerp en ritme
 • deskundigen in een vakgebied

Alle deskundigen in een vakgebied hebben weleens gesproken op een congres van de industrie, ik ook.

Trouw,

De Duitse autofabrikant Volkswagen (VW) gaat in oktober Dieter Langendörfer, een deskundige in de georganiseerde misdaadbestrijding, als nieuwe veiligheidschef aanwerven.

De Standaard,

Een zeer afdoende methode om van de overlast van wespen (en ander vliegende insecten) af te komen, is het inschakelen van een deskundige in het bestrijden van ongedierte.

http://www.ongedierte.nl/,

Max Paape, deskundige in uierziekten bij het Amerikaanse ministerie van Landbouw, werd voorgedragen door de faculteit diergeneeskunde.

De Standaard,

Een jury van deskundigen in meubelontwerp en ritme, o.a. een industrieel ontwerper en een percussionist, beoordeelt de ontwerpen, en de inzendingen van genomineerden zullen te zien zijn op een tentoonstelling.

NRC,

Voorzetsel: overig

 • deskundigen inzake massamoord
 • deskundigen inzake sport
 • deskundigen inzake auteursrechten
 • deskundigen inzake reclassering
 • deskundigen inzake jeugdbeleid
 • deskundigen inzake ruimtelijke ordening

Er blijven nog twee problemen voor de op dit stuk gevoelige deskundigen inzake massamoord: Zyklon B is het meest effectief bij een temperatuur van 27 graden Celcius, maar dat is geen goede temperatuur voor lijken, en bovendien kunnen de oude verbrandingsovens de aanzwellende stroom lichamen niet aan.

NRC,

De Belgische Voetbalbond zal geschillen tussen clubs, spelers en Bond voorleggen aan de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (BAS) [...]. De BAS bestaat uit deskundigen inzake sport, die bijna allemaal een juridische vorming genoten.

De Standaard,

Op voorstel van de VLD besloot de kommissie over het recht op vrije nieuwsgaring nog twee dagen hoorzittingen te houden. Het is de bedoeling daarop vertegenwoordigers van o.m. de omroepen, de voetbalbond en deskundigen inzake auteursrechten aan het woord te laten.

De Standaard,

Een penitentiaire commissie met daarin een zittend magistraat en een deskundige inzake reclassering, onder voorzitterschap van een raadsheer bij het Hof van Beroep.

De Standaard,

Deze stuurgroep is ruim samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse jeugdwerkvormen, deskundigen inzake jeugdbeleid en ambtenaren uit betrokken beleidssectoren.

http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

Hoewel die deskundigen terzelfdertijd in feite lid worden van de commissie omdat ze daartoe voorgedragen worden door een bepaalde organisatie of instantie, moeten zij geacht worden niet te zetelen als leden van de voordragende organisatie of instantie, doch in de eerste plaats en voor alles, als deskundige inzake ruimtelijke ordening.

http://www.homopwijk.yucom.be/RO-ABC-Gecoro.htm,

Voorzetsel: op

 • deskundigen op het gebied van archiveren en documenteren
 • deskundigen op het gebied van buitenlandse beleid
 • deskundigen op het gebied van infectieziekten
 • een deskundige op het gebied van inlichtingendiensten
 • deskundigen op het gebied van de inlichtingendiensten
 • een deskundige op het gebied van oude geschriften

Beide deskundigen op het gebied van archiveren en documenteren zijn door de gemeente ingehuurd om in de kelder van Old Ruitenborgh orde op zaken te stellen.

Meppeler Courant,

Amerikaanse deskundigen op het gebied van buitenlands beleid denken echter dat de uitbreiding van de EU wel eens in het voordeel kon werken van 's werelds eenzame supermacht.

http://www.opzoeknaareuropa.nl/modules.php?name=News=article=166,

Het percentage is afkomstig uit onderzoek van deskundigen op het gebied van infectieziekten van het Leids academisch ziekenhuis.

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/08/28/Vp/03.html,

"De AIVD had dit onderzoek moeten doen", zegt Roger Vleugels deskundige op het gebied van inlichtingendiensten.

NRC,

Yossi Melman, een deskundige op het gebied van de inlichtingendiensten, meent dat de Shin Beth beter had moeten weten: "Het was de plicht van Shin Beth de premier te dwingen een kogelvrije vest te dragen".

De Standaard,

Scherven van kleitabletten die zijn gevonden op de plek waar ook de Dode-Zeerollen lagen, zijn mogelijk van een bijna 2.000 jaar oude goederenlijst. Dat heeft Esther Eshel, deskundige op het gebied van oude geschriften aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, gisteren gezegd.

De Standaard,

 • deskundigen op het terrein van de brandveiligheid
 • deskundigen op het terrein van de inlichtingendienst
 • een deskundige op het terrein van de sociale zekerheid
 • deskundigen op het terrein van de transculturele hulpverlening

Het lag niet op onze weg een meer inhoudelijk-technische beoordeling te geven van de inhoud van stukken: wij hebben geen deskundigen op het terrein van de brandveiligheid of bouwkundigen ingeschakeld om bijvoorbeeld te beoordelen of adviezen vanuit die gezichtspunten deugdelijk waren.

http://www.edam-volendam.nl/

Het onderzoek dat Peter R. De Vries heeft gedaan, had de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moeten doen. Dat vinden de fractieleiders in de Tweede Kamer, én dat vinden deskundigen op het terrein van de inlichtingendienst.

NRC,

Van de Zandschulp is deskundige op het terrein van de sociale zekerheid.

NRC,

Zes psychoanalytici geven een beeld van de behandeling van problemen die te maken hebben met migratie en vlucht, zowel bij volwassenen en kinderen als bij eerste en latere generaties; drie buitenstaanders van de psychoanalyse en deskundigen op het terrein van de transculturele hulpverlening geven daarop hun commentaar.

http://www.csz-antwerpen.be/attachments/014_psychotherapie.pdf,

 • deskundigen op verschillende relevante gebieden
 • deskundigen op het eigen vakgebied
 • deskundigen op al deze studieterreinen

Deze adviescommissie bestaat uit twee leden van het LIRA-bestuur en vier deskundigen op verschillende relevante gebieden.

http://www.cedar.nl/lira/lirafonds.html

Ik denk echter dat er wel degelijk objectiveerbare criteria zijn om prestaties te meten in alle vakgebieden. Tellen is onvoldoende, de toets moet vooral gebeuren door peers, deskundigen op het eigen vakgebied, uit Nederland, maar ook uit het buitenland.

Mare,

Wat als gevolg van wetenschappelijke specialisatie afzonderlijke gebieden zijn geworden, blijken in dit boek elementen van een samenhangende werkelijkheid; en zo hoort het natuurlijk ook, want ieder van ons participeert aan al deze activiteiten van de menselijke gemeenschap tegelijkertijd, en op bijna elk moment van zijn bestaan is hij een geschikt object voor onderzoek door de deskundigen op al deze studieterreinen.

NRC,

Voorzetsel: van

 • deskundigen van de Europese Unie
 • deskundigen van de Israëlische politie
 • deskundigen van de SER
 • deskundigen van de VN
 • deskundigen van het secundair onderwijs
 • een deskundige van de ontmijningsdienst

Dit plan moet vervolgens beoordeeld worden door de veterinaire deskundigen van de Europese Unie.

De Standaard,

Remsporen op het wegdek werden in eerste instantie door deskundigen van de Israëlische politie uitgelegd als een aanwijzing dat de bestuurder wilde remmen, maar zoals een minister later zei "per ongeluk op het gaspedaal drukte".

De Standaard,

Daarmee geeft Nederland momenteel in verhouding tot de welvaart minder uit aan onderwijs dan Zimbabwe en Mozambique. Stom, zeggen de economische deskundigen van de SER, want er bestaat volgens hen een direct verband tussen investeringen in kennis en economische groei.

NRC,

Deskundigen van de VN bestuderen de mogelijkheid, de daders van beschietingen op hulpvliegtuigen in Sarajevo te identificeren en als oorlogsmisdadigers te berechten.

NRC,

Ook over de andere mogelijkheden om met de vaststellingen van het VSKO rekening te houden, spreekt Van den Bossche een "njet" uit. Dat zijn: breder quoteren dan met 12 op 20, de contigentering van Colla gedurende twee jaar soepeler toepassen, en de vragen nog eens doornemen met deskundigen van het secundair onderwijs.

De Standaard,

Een deskundige van de ontmijningsdienst onderzocht de woning.

De Standaard,

 • deskundigen van buiten
 • deskundigen van buitenaf

Bovendien zal de staf van het fonds bij de beoordeling van landen vaker deskundigen van buiten betrekken.

NRC,

In een aantal gevallen zal de school een beroep moeten doen op deskundigen van buiten (derde lijn).

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

Door deskundigen van buitenaf is het opleidingsprofiel beoordeeld en goedgekeurd.

http://www.hjbc.nl/hjbc.html

Op alle niveaus moet het professionele functioneren van de organisatie en zijn actoren worden beoordeeld door evenzeer professionele deskundigen 'van buiten'.

http://www.benwilbrink.nl/publicaties/86KwaliteitsbewakingVSNU.htm,

De Raad bestond uit zes deskundigen "van buiten" en een medewerker van de Food and Drug Administration - de ambtenaren die toezicht houden op voedsel en geneesmiddelen allerhande.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • een deskundige voor natuurrampen
 • een deskundige voor economie

De geoloog en geograaf Bruno Ledoux, die bij een verzekeringsmaatschappij heeft gewerkt als deskundige voor natuurrampen, publiceerde deze week een omvangrijk boek.

NRC,

Schmidt was een gezaghebbend deskundige voor economie, Kohl naar eigen zeggen "generalist", wat betekende dat hij feitelijk van niets echt iets afwist.

De Standaard,

 • deskundigen voor onderzoek
 • deskundigen voor de vertaling van het Oude Testament
 • deskundigen voor schoonmaakwerk
 • deskundigen voor allerhande analyses

De Raad Onderzoek van 30 oktober 2001 heeft het initiatief van de Commissie om een groep van nationale deskundigen voor onderzoek op het gebied van de verdediging tegen biologische en chemische bedreigingen op te zetten, gesteund.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/envi/20020122/COM(01)0707nl.pdf.

Voeg daarbij nog de medewerking van joodse deskundigen voor de vertaling van het Oude Testament en meteen kan deze nieuwe interconfessionele bijbel, bedoeld voor het hele Nederlandse taalgebied, ook worden aanzien als de eerste oecumenische bijbel.

http://press.ehsal.be/hermes/99zomer/werkinuitvoering.pdf

Zoekt u een deskundige voor uw schoonmaakwerk? De afdeling Schoonmaak komt graag bij u langs voor een vrijblijvend advies. Samen met u stelt zij een op maat gesneden schoonmaakplan op. De afdeling Schoonmaak behandelt uw werkplek op professionele wijze.

http://www.diamant-groep.nl/

Het betreft vorderingen met aanstelling van het PCM als deskundige voor allerhande analyses zoals bijv. verontreinigingen door afvalolie, geluids- of trillingsonderzoeken e.d.

http://www.oost-vlaanderen.be/werking/gouverneur/speech1999.pdf,

in voorzetselgroep


 • volgens de, een deskundige
 • volgens deskundigen
 • volgens de deskundigen

Volgens de deskundige zijn de bommen van de VS olie op het vuur.

De Telegraaf,

Volgens een deskundige aangesteld door het parket, had de autobestuurder groen licht en was er geen sprake van overdreven snelheid.

De Standaard,

Radio Mille Collines die met zijn opruiende uitzendingen volgens deskundigen aanzette tot de volkerenmoord in Rwanda in 1994 bleek een bankrekening in België te hebben.

De Standaard,

Het Leuvense parket is door het toxicologisch laboratorium in kennis gesteld dat het onderzoek duidelijk de aanwezigheid van PMA heeft aangetoond. Volgens de deskundigen toonden meerdere opeenvolgende screenings de aanwezigheid van deze stof aan, naast amfetamines, xtc en cannabis.

Gazet van Antwerpen,

 • een commissie van deskundigen
 • een groep van deskundigen
 • een panel van deskundigen
 • een team van deskundigen

Eind december 1992 koos Beeren, geadviseerd door een commissie van deskundigen, voor het ontwerp van Venturi.

NRC,

Minstens 85 procent van wie geneeskunde wil studeren, zal dat ondanks de invoering van een toelatingsproef kunnen doen. Dat blijkt uit het rapport van de commissie van deskundigen die de invoering van zo'n proef voorbereidde.

De Standaard,

In opdracht van de Europese Commissie werd een groep van deskundigen aangesteld om de situatie van vrouwelijke wetenschapsbeoefenaars aan universiteiten, onderzoeksinstellingen en academies te analyseren en beleidsaanbevelingen te formuleren.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/gender/europa.htm

In het kader van het Arctic Monitoring Assessment Program (AMAP) waartoe de milieu-ministers van de acht arctische landen in 1991 in Rovaniemi in Finland besloten, is een groep van deskundigen geformeerd, die zo spoedig mogelijk met een compleet overzicht van het nucleair afval in Arctica moet komen.

NRC,

De VVI organiseert een panel van deskundigen (vergelijkbaar met een visitatiecommissie) dat beoordeelt of aan de kwaliteitseisen van het toetsingskader is voldaan en vervolgens een integraal oordeel uitspreekt en motiveert in een rapportage.

http://www.vsnu.nl/show?id=3577=246,

Philips heeft een speciaal team van 25 deskundigen aangesteld om de systemen door te vlooien en de chaos voor te blijven.

De Standaard,

Een team van deskundigen moet worden bijeengeroepen om zich te buigen over de wateroverlast zoals die zich afgelopen winter voordeed in het gebied in en om het Dwingelderveld.

Meppeler Courant,

 • onder toezicht van de, een deskundige
 • onder begeleiding van een deskundige

De uitvoering van de verschillende werken moet dan ook onder toezicht van de deskundige gebeuren.

http://www.bvda.be/nb/pdf/jg12-2/wetgevingstortplaatsen.pdf,

Een steiger moet worden opgebouwd of afgebroken onder toezicht van een deskundige in het bezit van een certificaat steigerbouwer B en een verantwoordelijke persoon en met inachtneming van diens aanwijzingen.

http://www.arbeidsinspectie.nl/valgevaar/ecc/instrumentkeuze4.htm

U kunt meedoen aan een ogen-, gehoor- en reactietest. Daarnaast gaat u in uw eigen auto een rit maken onder begeleiding van een deskundige.

Meppeler Courant,

In een aantal gevangenissen bestaan gespreksgroepen waarin een aantal gedetineerden samenkomen om onder begeleiding van een deskundige in alle discretie rond een bepaald thema gesprekken te voeren.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

 • bestaand uit deskundigen
 • samengesteld uit deskundigen

Het Rotterdamse RIF, dat is samengesteld uit deskundigen van sociale zaken, de belastingdienst, de Rijks-verkeersinspectie, het Gemeenschappelijk Adminstratie Kantoor en de politie, staat onder voorzitterschap van loco-burgemeester Simons.

NRC,

De adviesorganen, vooral de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening (Vlacoro) en de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro), zijn in de eerste plaats adviesorganen die samengesteld zijn uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

http://www.homopwijk.yucom.be/RO-ABC-Gecoro.htm,

De site is het initiatief van een bedrijf en wordt gesponsord door de farmaceutische industrie, maar het onderhouden van de informatie gebeurt door een onafhankelijke redactie, bestaand uit deskundigen.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/213034414/50202/AMGATE_6059_138_TICH_R1069531295999644/,

De ARS is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van de ruimtelijke ordening, samengesteld uit deskundigen van diverse groeperingen uit de Amsterdamse samenleving.

http://cache.burstnet.com/,

Een commissie bestaande uit vooraanstaande deskundigen op het gebied van marketing, grafisch ontwerp en kunstgeschiedenis koos daaruit later dat jaar de vijf beste ontwerpen in de twee categorieën.

http://www.euro.ecb.int/nl/section.html

Een jury - bestaande uit deskundigen, jongeren en 'bekenden' - selecteert per categorie één winnaar die doorstroomt naar de finale.

http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

met bijwoord ervoor


 • aldus de, een deskundige
 • aldus de deskundigen

Er is geen bewijs dat Irak een geheime reactor bezit om plutonium te produceren, aldus een deskundige van de Verenigde Naties die vandaag een vijfdaagse nucleaire inspectiemissie in Irak afsloot.

NRC,

Het 'goede nieuws' is dat deta-sheets bij gebruik in terreuracties tegen personen minder effectief zijn dan conventionele explosieven. "Hoewel het materiaal een hoge resonantie heeft, is de schaal van de uitwerking beperkt. Dit materiaal doodt niet iedereen in de directe omgeving, maar veroorzaakt zware brandwonden," aldus een deskundige.

Het Parool,

"Met gegevens van de afgelopen vijftien tot twintig jaar kunnen we niets doen", aldus de deskundige, die aandringt op meer onderzoek naar de kwestie.

NRC,

Als Antwerpen met een berg boxen zit, komt dat doordat de stad er te veel heeft besteld en te weinig heeft bedeeld, aldus de deskundigen.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • een clubje deskundigen
 • een groep deskundigen
 • een zwik deskundigen

Ik werd pas enthousiast toen ik hoorde dat ik samen met een clubje deskundigen aan het werk kon gaan, vooral toen landschapsarchitect Ank Bleeker bereid was mee te werken.

http://www.parksonsbeek.nl/sonsbeek.html

De Steiner-scholen huldigen eigen pedagogische opvattingen. De eindtermen werden door het parlement goedgekeurd in februari 1995. Momenteel werkt een grote groep deskundigen aan de opname ervan in nieuwe leerplannen en handboeken.

De Standaard,

Begin jaren negentig vroeg een groep deskundigen van de KNMP aan artsen en apothekers om hun ervaringen met euthanasie te melden.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Euthanasie/euthanatica.html,

De verledenkijker werd door een hele zwik deskundigen nog als veel te gevaarlijk beschouwd om aan Jan Publiek ter beschikking te stellen — er werd zelfs aangevoerd dat het al te gevaarlijk zou zijn om het bestaan van de verledenkijker op grote schaal bekend te maken.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een deskundige en een leek
 • deskundigen en leken

De gewijzigde verhoudingen tussen individu en organisatie, tussen overheid en burger, maar ook tussen de burgers onderling (deskundige en leek) laten het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht, tussen algemeen en bijzonder vermogensrecht en tussen burgerlijk en handelsrecht niet onberoerd.

http://www.rechten.rug.nl/crbs/ozprog.htm

Dit geeft duidelijk aan dat communicatieproblemen die voortvloeien uit verschillen in gemeenschappelijke kennissystemen niet alleen specifiek zijn voor ontmoetingen tussen leden van verschillende nationale staten (culturen), maar ook onverkort kunnen voorkomen in ontmoetingen tussen gevestigden en nieuwkomers, deskundigen en leken, 'insiders' en 'outsiders'.

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

 • specialisten en deskundigen
 • specialisten of deskundigen

De Downsyndroom Teams zijn teams van artsen en therapeuten die bij jonge kinderen regelmatig specifiek op het syndroom gerichte gezondheidscontroles uitvoeren. Ze zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, KNO-arts, kindercardioloog(e), kinderfysiotherapeut(e), ergotherapeut(e), logopedist(e) en andere specialisten en deskundigen.

http://www.downsyndroom.org/

Universiteiten worden aangemoedigd om niet-academische specialisten en deskundigen in de betreffende vakgebieden uit te nodigen om deel te nemen, alhoewel alleen studenten, docenten en universiteiten recht hebben op communautaire steun.

http://www.europeesplatform.nl/,

De Voorzitter vraagt of SGR overweegt om beroep te doen op externe specialisten of deskundigen voor materies waar deze niet beschikt over bevoegd personeel.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

 • een getuige of deskundige
 • de getuigen en de deskundigen

Bovendien kunnen getuigen en deskundigen een oproep om voor de onderzoekscommissie te verschijnen, naast zich neerleggen.

NRC,

De getuigen en de deskundigen leggen vervolgens de eed af dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

De partij die een getuige of deskundige heeft meegebracht of opgeroepen, dan wel aan wie een verslag van een deskundige is uitgebracht, is aan deze een vergoeding verschuldigd.

http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden