minderjarige


minderjarige 1.0

iemand die minderjarig is; iemand die nog niet volwassen is; iemand die jonger is dan achttien jaar
In Nederland en België is men tegenwoordig minderjarig tot zijn achttiende verjaardag; in andere landen meestal ook, al zijn er landen waar de grens voor meerderjarigheid op zestien of eenentwintig jaar ligt.

Semagram


Een minderjarige…

is een persoon

 • [Leeftijd] is zeventien jaar oud of jonger
 • [Betrokkene] is een persoon

  Algemene voorbeelden


  De minderjarige kan geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn ouders.

  http://www.ieper.be/nl/

  Minderjarigen kunnen in Nederland op verdenking van ernstige strafbare feiten door de kinderrechter in voorlopige hechtenis worden genomen en bij schuldigverklaring worden veroordeeld tot jeugddetentie van bepaalde duur, of Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen ter behandeling (de zgn. PIJ-maatregel).

  http://www.heyacker.nl/

  Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar om het even welk vuurwerk te verkopen of zelfs maar af te geven.

  http://www.driespersyn.be/dries.html

  Minderjarigen moeten onmiddellijk een school kunnen bezoeken.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  Onderzoeksrechter Jeroen Burm verdenkt hen ervan dat zij minstens vier Koerdische minderjarigen vanuit Duitsland naar ons land voerden, tegen de wil van hun ouders. De kinderen kregen hier een "opleiding" tot vrijheidsstrijder. Drie andere minderjarigen, aanwezig met medeweten van hun ouders, ondergingen hetzelfde lot.

  De Standaard,

  De jeugdrechter stuurde Kim en een andere minderjarige voor een observatieperiode van twee maanden naar de jeugdinstelling in Mol.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een alleenstaande minderjarige
  • een illegale minderjarige
  • een niet-begeleide minderjarige
  • een niet-ontvoogde minderjarige
  • een onbegeleide minderjarige
  • een ontvoogde minderjarige
  • een oudere minderjarige

  Aan iedere ontvoogde minderjarige die er niet toe in staat blijkt zichzelf te leiden, kan het voordeel van de ontvoogding ontnomen worden.

  http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  De cel Mensenhandel van de Gentse politie stootte bij een inspektie in een Turkse bakkerij aan de Wondelgemstraat opnieuw op twee illegale minderjarigen. Vermoedelijk zijn ze Koerden. Ze waren tijdens de zomer met een vrachtwagen naar België gesmokkeld.

  De Standaard,

  Een statuut toekennen aan alle onbegeleide minderjarigen, in toepassing van de Resolutie van 1997 van de Europese Unie.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Het ontbreekt ons aan een duidelijk erkend onthaalcircuit, met als gevolg dat steeds meer niet-begeleide minderjarigen zich in een kwetsbare positie gaan bevinden.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/centrum/2002/acrobat/verslag-2001-4b.pdf,

  De uitbreiding is bedoeld voor alleenstaande minderjarigen in de leeftijdscategorie van dertien tot en met zestien jaar.

  Meppeler Courant,

  Bij oudere minderjarigen (in de WGBO wordt de grens bij 12 jaar gelegd) speelt de eigen wil van het kind een rol.

  http://www.johannes-wier.nl/,

  • buitenlandse minderjarigen
  • Nederlandse minderjarigen
  • Nigeriaanse minderjarigen
  • Servo-Kroatische minderjarigen
  • Turkse minderjarigen
  • Vlaamse minderjarigen

  Het is opmerkelijk dat J. ook klant was van het Belgisch-Nederlandse pedofilienetwerk rond de Limburgse rijkswachter Hedwig H. Deze werd begin februari 1996 gearresteerd in een parkeergarage aan de Grote Markt waar hij pornografische fotosessies hield met drie Servo-Kroatische minderjarigen.

  De Standaard,

  Smokkel Turkse minderjarigen. De cel Mensenhandel van de Gentse politie stootte bij een inspektie in een Turkse bakkerij aan de Wondelgemstraat opnieuw op twee illegale minderjarigen. Vermoedelijk zijn ze Koerden. Ze waren tijdens de zomer met een vrachtwagen naar België gesmokkeld.

  De Standaard,

  De dood van een Vlaamse minderjarige door het eten van genetisch gemanipuleerd Amerikaans voedsel in Spanje.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Net als de Nederlandse minderjarigen zijn AMA's partieel leerplichtig.

  http://www.ocprinsenbos.com/ingang/index2.html

  Een schepen van de belangrijkste stad van Vlaanderen zegt dat zij namen kent van belangrijke figuren uit de mensenhandel met Nigeriaanse minderjarigen voor het Antwerpse prostitutiemilieu.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • verhuur aan minderjarigen
  • verkoop aan minderjarigen

  De Antwerpse politie maakte vorig jaar een proces-verbaal op tegen twee eigenaars van prostitutiehuizen in het Schipperskwartier. In hun huizen werden twee prostituées van 15 en 17 jaar aangetroffen. Het parket beschuldigde de eigenaars van verhuur aan minderjarigen en het maken van abnormale winsten uit de prostitutie.

  De Standaard,

  Er mogen geen grotere hoeveelheden dan 5 gram per keer per persoon worden verkocht; er mogen geen hard drugs worden verkocht; er mag geen reclame voor drugs worden gemaakt; er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt; er mag geen verkoop aan minderjarigen (tot 18 jaar) plaatsvinden.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  • ontucht met minderjarigen
  • seks met minderjarigen
  • seksueel vertier met minderjarigen
  • zedendelichten met minderjarigen
  • zedenfeiten met minderjarigen
  • zedenmisdrijven met minderjarigen
  • zedenzaken met minderjarigen

  Daags na de verdwijning in Oostende van An Marchal en Eefje Lambrecks op 23 augustus 1995, verspreidde het Centraal Bureau voor Opsporingen (CBO) van de rijkswacht een "niet dringend bericht van opsporing" naar Marc Dutroux als verdachte van zedenmisdrijven met minderjarigen.

  De Standaard,

  'Het exacte motief, wat mensen precies dreef, dat krijg je meestal nooit te horen. Als je naar huis ging als rechercheur bleef je toch over bepaalde zaken nadenken. De volgende dag moest je weer met de verdachte verder. En zedenzaken met minderjarigen bleven toch lang hangen.'

  Meppeler Courant,

  Volgens experts zijn er in Duitsland ongeveer 50.000 klanten die gretige afnemers zijn van kinderpornografie en zijn er naar schatting 200.000 Duitsers die jaarlijks naar het buitenland reizen op zoek naar seksueel vertier met minderjarigen.

  De Standaard,

  De duur van straffen voor incest/ontucht met kinderen 'onder gezagsverhouding' is sinds 1994 fors toegenomen, namelijk van 367 dagen naar 583 dagen, terwijl de gemiddelde duur van gevangenisstraf voor overige zedendelicten met minderjarigen afnam.

  http://www.nisso.nl/seksmisbrochure.pdf,

  De speurders ontdekten dat deze man, die reeds verscheidene keren voor zedenfeiten met minderjarigen werd veroordeeld, uitgever is van de publicaties van Abrasax.

  De Standaard,

  Een rechtbank op de Filipijnen veroordeelde dinsdag de Australische zakenman Victor Keith Fitzgerald tot minimum acht jaar celstraf wegens ontucht met minderjarigen.

  De Standaard,

  Jean-Pierre Grafé, die ontslag nam als gewestminister, werd vernoemd in dossiers over seks met minderjarigen.

  De Standaard,

  • (seksuele) delicten op minderjarigen
  • dwang op minderjarigen
  • (seksueel) misbruik op minderjarigen
  • (seksuele) misdrijven op minderjarigen
  • moord op minderjarigen
  • zedenfeiten op minderjarigen

  Deze week (op 13 april) is het zeven jaar geleden dat de wet plegers van seksuele delicten op minderjarigen verplichte behandeling voorschreef.

  De Standaard,

  Daarom moet volgens Chahdortt Djavann elke vorm van directe of indirecte dwang op minderjarigen om een sluier te dragen bij wet verboden worden.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  Inzake de vaststellingen benadrukt de BOB van Luik de belangrijke toename van de enquêtes naar seksueel misbruik op minderjarigen en pedofiliezaken, die het personeel van de sectie 'zeden' in belangrijke mate mobiliseren.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  Het onderzoek in Neufchâteau zit op het spoor van een ander netwerk, buiten Marc Dutroux, dat mogelijk verantwoordelijk is voor verdwijningen en moord op minderjarigen.

  De Standaard,

  De wet van 13 april 1995 stelt dat plegers van zedenfeiten op minderjarigen behandeld moeten worden.

  De Standaard,

  • de ouderlijke macht over minderjarigen
  • de voogdij over minderjarigen

  Volgens de wet wordt de ouderlijke macht over minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) door beide ouders samen uitgeoefend.

  http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder70.htm

  De voogdij over minderjarigen ontstaat indien beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.

  http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  • criminaliteit tegen minderjarigen
  • gewelddaden tegen minderjarigen
  • (verdachte) handelingen tegen minderjarigen
  • misdaden tegen minderjarigen
  • misdrijven tegen minderjarigen
  • zedenfeiten tegen minderjarigen

  Het parket van het gerechtelijk arrondissement Bergen opende sinds juni 1995 70 dossiers in verband met "verdachte handelingen" tegen minderjarigen.

  De Standaard,

  Hij vindt het begrijpelijk dat in een tijd waarin zeer extreme criminaliteit tegen minderjarigen op een dramatische manier aan de oppervlakte komt, sommige mensen het noorden verliezen.

  De Standaard,

  Gegevens over veroordelingen tot lichte straffen verdwijnen vandaag na drie jaar van het strafblad. Dat gebeurt om de terugkeer van de veroordeelde in de maatschappij niet - bijkomend - tegen te werken. Maar dat principe geldt binnenkort niet meer voor veroordelingen wegens zedenfeiten of gewelddaden tegen minderjarigen.

  De Standaard,

  Zij pleitte toen voor niet-verminderbare straffen voor veroordeelden voor misdaden tegen minderjarigen.

  De Standaard,

  De eerste vraag in de zaak-Derochette is waarom deze man na drie opeenvolgende gewelddadige seksuele misdrijven tegen minderjarigen geïnterneerd werd, en niet strafrechtelijk veroordeeld tot gevangenisstraf.

  De Standaard,

  Een veroordeling wegens zedenfeiten tegen minderjarigen zal de delinquent straks langer achtervolgen.

  De Standaard,

  • (seksueel) misbruik van minderjarigen
  • mishandeling van minderjarigen
  • ontvoering van minderjarigen
  • opsluiting van minderjarigen
  • (seksuele) uitbuiting van minderjarigen
  • verkrachting van minderjarigen
  • verwaarlozing van minderjarigen

  Vorig jaar kwamen bij de zes Vlaamse centra voor hulpverlening voor kindermishandeling 4.952 meldingen van concrete gevallen van mishandeling of verwaarlozing van minderjarigen binnen.

  De Standaard,

  Belgen die zich in het buitenland schuldig maken aan sekstoerisme, evenals seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn in België strafbaar.

  De Standaard,

  Zoals bekend ging de vrijgelatene nadien opnieuw over tot verkrachting van minderjarigen en zelfs tot moord.

  De Standaard,

  Hij wordt verdacht van bendevorming en betrokkenheid bij ontvoering van minderjarigen.

  De Standaard,

  Een einde maken aan de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Hoe meer taboes werden doorbroken, hoe meer de verscheidenheid aan spiritualiteit zich manifesteerde. We zien door de bomen het bos niet meer. Tot we met verstomming worden geslagen door aanslagen, collectieve zelfmoorden of misbruik van minderjarigen: Waco en David Koresh, het gifgas in de metro van Tokyo, de sekte van de Opperste Waarheid, de Orde van de Zonnetempel.

  De Standaard,

  In een pastorale brief aan de Australische gelovigen erkennen zij "met diepe spijt" dat sommige priesters zich aan seksueel misbruik van minderjarigen en volwassenen hebben schuldig gemaakt.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een aantal minderjarigen
  • een groep minderjarigen

  Wanneer men zou inzien, dat de potentie van mannen op hun 14e, 15e en/of 16e jaar op zijn hoogst is, dus dat ze op die leeftid zo veel en vaak kunen ejaculeren als ze nooit meer in hun leven zullen kunnen (en dus niet rond hun 18e of 19e levensjaar), zou men tot inzien hoe absurd een sexverbod (zo die al in acht wordt genomen) voor deze groep minderjarigen is.

  http://members.lycos.nl/ellendelingen/resume.html

  In de eerste plaats is het juist om te constateren dat het aantal minderjarigen dat een asielaanvraag indient, stijgt.

  http://www.xs4all.nl/~adampost/Archive/arcas0001.html,

  voorafgegaan door als


  • als minderjarige

  De Utrechter was de honderdste persoon die in Chicago door de politie in de val werd gelokt door de zogenaamde cyberpolitie. Deze probeert op internet mensen uit te lokken door zich voor te doen als minderjarige.

  Reformatorisch Dagblad,

  Toen ik voor het eerst hoorde dat mijn biologische moeder mij had afgestaan omdat ze, als minderjarige, door haar vader daartoe verplicht was en dus geen andere keuze had, wist ik dat ik toch de moeite waard was.

  http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden13/art13_5_10.html,

  Als minderjarige kon je nu ook lid worden van het COC.

  http://www.cocleiden.nl/pages/geschiedenis.html

  met ander, nevengeschikt substantief


  • kinderen en minderjarigen

  Naarmate er tussen 1819 en 1846 steeds meer fabriekswetten werden aangenomen, die steeds grotere beperkingen oplegden op de tewerkstelling van kinderen en minderjarigen, gingen de eigenaars van de grotere fabrieken, die steeds vaker bezoek kregen van streng controlerende fabrieksinspecteurs, er steeds meer toe over om de kinderen liever maar te ontslaan dan voortdurend opnieuw te worden onderworpen aan allerlei ingewikkelde, arbitraire en steeds weer veranderende voorschriften betreffende de tewerkstelling van kinderen.

  http://www.meervrijheid.nl/index.html?rh-industrie2.htm

  • meerderjarigen en minderjarigen
  • minderjarigen en meerderjarigen
  • meerderjarigen of minderjarigen
  • minderjarigen of meerderjarigen
  • minderjarigen en volwassenen
  • minderjarige of volwassene

  Het protocol staat verder stil bij hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, bij internering, bij begeleiding en behandeling van daders van sexueel misbruik, jeugddelinquentie en alternatieve maatregelen en sancties voor meerder- en minderjarigen.

  http://www.dak-teledienst.be/slachtofferhulp/nshd0601.pdf,

  In 1911 besloot onze christelijke regering om de dwang nog te verscherpen en om seksueel verkeer tussen meerderjarigen en minderjarigen van hetzelfde geslacht strafbaar te stellen.

  http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

  Men zou zich kunnen voorstellen, dat elke burger, minderjarige of volwassene, zohaast hij een probleem heeft of een probleem veroorzaakt, zich kan wenden tot of doorverwezen wordt naar een Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  Zo maakt het Belgisch recht een onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen en ze legt de lat op 18 jaar.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Pleegzorg biedt een antwoord op het probleem dat vele minderjarigen en volwassenen met een handicap niet in hun eigen thuismilieu kunnen verblijven.

  http://www.pleegzorgvlaanderen.be/

  In de Wet op de orgaandonatie staat dat wilsonbekwame meerderjarigen of minderjarigen van twaalf jaar of ouder geen toestemming kunnen verlenen tot het na hun overlijden verwijderen van hun organen, dan wel daartegen bezwaar kunnen maken.

  http://www.donorvoorlichting.nl/

  Vaste verbindingen


  een seksueel minderjarige

  1. iemand die volgens de nationale wet op seksueel gebied als minderjarige wordt beschouwd en waarmee daarom geen seksuele handelingen verricht mogen worden
   In Nederland en België is men seksueel minderjarig tot zijn zestiende verjaardag.

   Hij legde een getuigenis voor over vermeende seksuele daden van de PS-vice-premier met seksueel minderjarigen.

   De Standaard,

  een strafrechtelijk minderjarige; een strafrechelijke minderjarige

  1. iemand die volgens het strafrecht als minderjarige wordt beschouwd en behandeld

   Wanneer een jongere tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar (strafrechtelijk minderjarigen) door de politie wordt aangehouden voor het plegen van vandalisme of een lichte vorm van vermogenscriminaliteit, wordt hij direct doorverwezen naar bureau Halt.

   http://halt-flevoland.nl/

   Met de tuchtscholen "Haren", "Eikenstein" en "Hunerberg" waren we de eerste voorziening in Nederland voor strafrechtelijke minderjarigen. Voorheen werden kinderen bij het plegen van misdrijven in gevangenissen ondergebracht. Voor civielrechtelijke plaatsingen beschikte Nederland sinds de helft van de negentiende eeuw over Rijksopvoedingsgestichten.

   http://www.heyacker.nl/

  een verlengd minderjaringe

  1. iemand die weliswaar meerderjarig is, maar niet geacht wordt zelfstandig te kunnen functioneren en daarom formeel als minderjarige wordt beschouwd en behandeld

   De verlengd minderjarige. Volgens de definitie van de wet gaat het om "een staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderjaren en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en wil." De verlengdminderjarigverklaring wordt bij verzoekschrift aangevraagd bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de zwakzinnige.

   http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

   De verlengd minderjarige wordt op juridisch vlak gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar. Zijn beide ouders nog in leven dan blijft de verlengd minderjarige onder het ouderlijk gezag.

   http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen