tijdruimte


tijdruimte 1.0

hoeveelheid tijd van korte of lange duur, die men zich ruimtelijk voorstelt als een afstand tussen twee tijdstippen

Semagram


Een tijdruimte…

is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Naar tijdruimte vastgesteld betekent dat het loon niet afhankelijk is van de inzet van de werknemer, maar louter van het verstrijken van een bepaalde periode.

   http://www.mariskaharbers.nl/?pag=nieuwsitem&newsid=5,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • de tijdruimte tussen

   De tijdruimte tussen twee opéénvolgende stoten bedraagt ongeveer 1 seconde. Een reeks zeer korte stoten wordt gevormd door tenminste 6 stoten, elke durende ongeveer een kwart seconde, waarbij de tijdruimte tussen de opéénvolgende stoten ongeveer een kwart seconde bedraagt.

   http://www.watersportverenigingweesp.nl/media/Documenten/BPR/BPR_1-9-2014_Deel_II_Hfdst_13_bijl._6.pdf,

   • een tijdruimte van

   Tussen het einde van het werk en de aanvang van het werk de volgende dag ligt een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren.

   http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/arbeidsvoorwaarden/cao/iii-werk-en-rusttijden/art-26-verplichte-rusttijd-en-vrije-dagen/,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   tijdruimte 2.0

   (natuurkunde [wetenschap])

   wiskundig concept dat de dimensie van de tijd en de drie dimensies van de ruimte (lengte, breedte, hoogte) als een vierdimensionale eenheid beschrijft

   Semagram


   De tijdruimte…

   is een concept

   • [Functie] dient voor de beschrijving op natuurkundige grondslag van de verschijnselen en gebeurtenissen in het universum
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vierdimensionaal
   • [Object betroffen] heeft betrekking op tijd en ruimte samen

    Algemene voorbeelden


    Essentieel in de speciale relativiteitstheorie is dat ruimte en tijd niet afzonderlijk gezien moeten worden, maar samen een geheel vormen: tijdruimte.

    https://www.ziedaar.nl/print-article.php?id=325,

    Wat we op grote afstand waarnemen is niet gelijktijdig met onze waarneming vanwege de gelimiteerde snelheid (afstand / tijd) van de signaal-overdracht. Daarbij wordt onze waarneming van de posities van [...] sterren ook nog mee bepaald door de afbuiging van de signalen onder invloed van gravitatie. Om deze kenmerken in één mathematisch model te kunnen vangen, zijn sinds de ontwikkeling van de bijzondere en algemene relativiteitstheorie tijd en ruimte opgevat als samenhangende dimensies die de tijdruimte (spacetime) van dingen en gebeurtenissen vormen.

    http://www.ottobwiersma.nl/philosophy/tijd.htm,

    De consequentie van beide postulaten is dat ruimte en tijd geen absolute begrippen zijn, maar afhangen van de waarnemer. In de algemene relativiteitstheorie gaat Einstein nog een stap verder: versnelde waarnemers en waarnemers in een homogeen zwaartekrachtsveld zijn ook equivalent. Dit sluit aan bij de dagelijkse ervaring dat men zich in een optrekkende lift zwaarder voelt. Het betekent ook dat zwaartekracht verklaard kan worden door de kromming van ruimte en tijd. Deze kromming wordt veroorzaakt door de aanwezige materie. Ruimte en tijd smelten op deze manier in één geheel samen: de tijdruimte.

    http://www.scilogs.be/de-wetenschapsalon/stephen-hawking-en-verdampende-zwarte-gaten/,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen