tijdspanne


tijdspanne 1.0

(formeel)

periode van welbepaalde duur die begint en eindigt op vooraf geplande of achteraf specifiek vaststelbare tijdstippen; begrensde periode met een duidelijk bepaalde of bepaalbare duur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tijdspanne…

is een tijdsruimte; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een systematisch ingedeeld tijdsverloop zoals die in een kalender of agenda wordt weergegeven
 • [Duur] heeft een duur die wordt uitgedrukt in kleinere tijdseenheden als seconden, minuten, uren, dagen of in grotere tijdseenheden zoals weken, maanden tot jaren
 • [Tijd] begint en eindigt op geplande of specifiek situeerbare tijdstippen

  Algemene voorbeelden


  Als "nacht" geldt de tijdspanne 23.00 en 07.00 uur locale tijd.

  http://www.rotterdam-airport.nl/,

  Examenperiode: de tijdspanne waarin examens afgenomen worden.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

  Het komt vaak voor dat dividendbetalingen een verschillend groeipatroon vertonen naargelang de onderneming zich doorheen de verschillende fases van haar levenscyclus worstelt. Om in dit geval de waarde van de onderneming te schatten, wordt een groeimodel bestaande uit verschillende fases gebruikt. Over het algemeen wordt de tijdspanne opgedeeld in een korte termijn (3 tot 5 jaar) en een lange termijn.

  http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9920173/ info%20slides/paper%20IPO.doc,

  Hij heeft het vooral over de veranderingen tussen de jaren 1945 en 1995, de tijdspanne waarin, ingevolge welvaart en vooruitgang, meer veranderde dan in alle eeuwen daarvoor.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een tijdspanne bestrijken
  • een tijdspanne hanteren
  • een tijdspanne onderverdelen
  • een tijdspanne overbruggen

  Idealiter dient men de beschikking te hebben over longitudinale data die een behoorlijke tijdspanne bestrijken.

  http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

  Een discussie over actualisering van ontwikkelingssamenwerking is op zich waardevol, maar de argumenten en de tijdspanne die de minister hanteert worden door de werkelijkheid in ontwikkelingslanden gelogenstraft.

  http://www.cordaid.nl/nieuws/index_archief.html,

  Door het bestuderen van fossiele levensvormen is het mogelijk geworden die tijdspanne onder te verdelen in verschillende opeenvolgende geologische perioden.

  http://www.5stars.be/tellus/

  Alhoewel het beleidsplan zelf een tijdspanne van 6 jaar overbrugt, zal na 3 jaar een tussentijdse evaluatie plaatsvinden met eventuele bijsturing.

  http://www.destelbergen.be/bibliotheek/docs/beleidsplan2002-2007.pdf,

  met adjectief ervoor


  • (de, deze, een) beperkte tijdspanne
  • (de, deze, een) korte tijdspanne
  • (de, deze, een) lange tijdspanne
  • (de, deze, een) redelijke tijdspanne
  • (de, deze, een) ruime tijdspanne

  Op die manier wordt in een beperkte tijdspanne (1 jaar) een waaier van kennis en vaardigheden aangeboden die onontbeerlijk zijn om succesvol te functioneren in een onderneming.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

  Het Europees Parlement [...] heeft waardering voor de achtereenvolgende informele raadpleging van diverse NSA-groeperingen door de Commissie [...] maar betreurt de korte tijdspanne die daarvoor is uitgetrokken.

  http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/deve/20030611/496881nl.pdf,

  De oprichting van het bisdom 's-Hertogenbosch in 1559 markeert het begin en de heroprichting ervan in 1853 vormt het eindpunt. Door deze lange tijdspanne is het mogelijk het probleem van continuïteit en verandering aan de orde te stellen.

  NRC,

  Wij hebben de mogelijkheid om aanstootgevende berichten te verwijderen en zullen ook alle moeite doen om dit te doen binnen een redelijke tijdspanne, mits wij oordelen dat verwijderen noodzakelijk is.

  http://www.seti-nl.org/content.php?c=forumpolicy

  Omdat de OESO een specifieke timing en planning hanteert, zullen de beschikbare onderzoeksmiddelen voor dit onderzoeksproject over een ruime tijdspanne worden verdeeld (bijvoorbeeld middelen voor een onderzoek van 3 maanden verspreid over 2 jaar).

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/documenten/viona_oproep2003.pdf,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de gespecificeerde tijdspanne
  • de voorziene tijdspanne

  Ten tweede is de door de Raad van Bestuur gespecificeerde tijdspanne de "middellange termijn", wat de Raad in staat stelt behoedzaam te reageren op bepaalde schokken.

  http://www. bnb. be/sg/Nl/Produits/Pdfrevec/0108econl. pdf,

  Het is dan ook met de verantwoordelijken van deze afdeling dat jullie contact opnemen om [...] te verwittigen indien jullie de opdracht onmogelijk binnen de voorziene tijdspanne kunnen uitvoeren.

  http://www.febelmar.be/pdf/gids.pdf

  met voorzetselgroep


  • (de, een) tijdspanne van 35 seconden
  • (de, een) tijdspanne van 1 minuut
  • (de, een) tijdspanne van twaalf uur
  • (de, een) tijdspanne van twee maanden
  • (de, een) tijdspanne van één generatie
  • (de, een) tijdspanne van amper vijftien jaar
  • (de, een) tijdspanne van enkele jaren
  • (de, een) tijdspanne van meer dan drie miljard jaar

  In een tijdspanne van 35 seconden schoot Oostende een 8-0 bijeen.

  De Standaard,

  Bij "duikersalarm" zijn er steeds minimum 2 duikers die in een tijdspanne van 1 minuut hun duikpak aantrekken.

  http://www.brandweer-gent.be/

  Het einde van een lange dag waarin ik in een tijdspanne van twaalf uur drie belangrijke wedstrijden speelde.

  De Standaard,

  In het rapport kwamen de deskundigen tot de conclusie dat "de tol aan burgerdoden alleen vergelijkbaar is met die in Polen in de Tweede Wereldoorlog". Gezien de korte tijdspanne van twee maanden overtreft het aantal burgerdoden in Tsjetsjenië zelfs dat in Polen, aldus het rapport.

  NRC,

  De moderne tijd, die zijn intrede deed in de tijdspanne van één generatie, gaat meedogenloos om met de bejaarden.

  NRC,

  Dankzij veiliger wagens, een efficiënter wegennet en een verbeterde rijopleiding bleven in een tijdspanne van amper vijftien jaar pakweg 140.000 EU-burgers van de dood gespaard.

  De Standaard,

  Dat een "fundamentele impact op de tewerkstelling" betekent dat de helft van de 1.180 medewerkers in een tijdspanne van enkele jaren wordt wandelen gestuurd, kan tellen als understatement.

  De Standaard,

  In de enorme tijdspanne van meer dan drie miljard jaar is het leven geëvolueerd tot wat we nu kennen.

  http://www.5stars.be/tellus/

  • de tijdspanne tussen

  De tijdspanne tussen de uitsluiting van Charalambous en het rustsignaal werd gevuld met foutieve akties van de Cyprioten, prutsvoetbal uit het goedkoopste rek, schrijnend slordig knoeiende Rode Duivels en liefst vier gele kartonnetjes.

  De Standaard,

  De tijdspanne tussen het einde van de biografie (1965) en het begin van de 'theologische loopbaan' van Erik Borgman (begin jaren '80) is een tijd geweest van grote veranderingen voor geloof, kerk en theologie.

  http://www.theo.kuleuven.ac.be/ogtpc/project/teksten/tgl%20042001%20-%20verstricht.html

  • de tijdspanne van de referteperiode
  • de tijdspanne van onze aandacht

  Zowel het vereiste aantal gepresteerde arbeidsdagen als de tijdspanne van de referteperiode hangen af van de leeftijd.

  http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

  Vriendschap sluiten met onze duistere emoties vormt een uitbreiding van dit proces, waarbij we de tijdspanne van onze aandacht verlengen.

  http://www.ode.nl/article.php?aID=2266,

  in voorzetselgroep


  • binnen de tijdspanne
  • binnen een tijdspanne

  Zestigduizend onder hen vonden een baan binnen de tijdspanne van een jaar.

  De Standaard,

  Verder is het ook zo dat niet alle planten gelijk zijn qua rendement - zo is er voor de productie van Rosa Damascena (veruit de duurste olie) een gigantische hoeveelheid rozenblaadjes nodig, die binnen een tijdspanne van 24 uur geoogst en verwerkt moeten worden.

  http://www.ganesha.be/olie.html

  Om de havens met elkaar te verbinden en de rondvaart binnen een redelijke tijdspanne te realiseren, is de hulp van andere transportmiddelen onontbeerlijk: bus, trein en auto.

  De Standaard,

  • buiten deze tijdspanne

  Dit jaar spraken de autoriteiten in genoemde gemeenten af dat de jeugd hun explosieve staaltje tussen 04.30 en 07.00 uur mogen herhalen. Wie het buiten deze tijdspanne echter waagt zich op een aangepaste brommer op de openbare weg te vertonen, kan het schudden als hij een rood-wit-blauwgekleurde auto met zwaailicht tegemoet rijdt.

  Meppeler Courant,

  • in de tijdspanne
  • in een tijdspanne
  • in steeds kortere tijdspanne

  Het Sovjetrijk werd dood verklaard zonder enig oorlogsvertoon en in de tijdspanne van een paar dagen.

  De Standaard,

  Eenentwintig presidenten in een tijdspanne van 31 jaren.

  http://users.skynet.be/evds/sbc116.htm,

  Naarmate het gebruik van cement toenam, en de specifieke karakteristieken ervan steeds meer beantwoordden aan de noodzakelijkheid om grote hoeveelheden te produceren in steeds kortere tijdspanne, vervaagde de artisanale kennis om traditionele producten toe te passen, om zelfs bijna helemaal te verdwijnen.

  http://www.arteconstructo.be/historiek.htm

  • na een tijdspanne

  Als het einde van de tunnel zelfs na zo'n tijdspanne niet in zicht is, kan alleen een kwijtschelding voorkomen dat gezinnen in de marginaliteit verzeild raken, luidt de redenering.

  De Standaard,

  • over een tijdspanne van

  Over een tijdspanne van 600 jaar werd de abdij bestuurd door 33 abdissen die het geheel uitbouwden tot een complex van gebouwen en eigendommen.

  http://users.pandora.be/herkenrode/abdij_herkenrode.htm,

  Haydn heeft over een heel lange tijdspanne klaviermuziek geschreven, veel langer dan Mozart.

  De Standaard,

  overig


  • een tijdspanne beslaan

  En vanaf dit moment hielden de minuten op minuten te zijn, ze duurden eeuwen, en daardoor besloeg een uur nu een tijdspanne die omvangrijker was dan de hele wereldgeschiedenis bij elkaar.

  Zonder genade, Renate Dorrestein,