tijdvak


tijdvak 1.0

begrensde, lange periode in een tijdrekening of jaartelling die men als een eenheid beschouwt op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed; historische periode die als een eenheid wordt beschouwd

Semagram


Een tijdvak…

is een periode; is een tijd

   Algemene voorbeelden


   De archeologische werkgroep is vooral geïnteresseerd in de vindplaats en het tijdvak waaruit de vondst komt.

   Meppeler Courant,

   In opdracht van de commissie hebben studenten van de Hogeschool 's-Hertogenbosch een tiental beeldmerken ontworpen voor de tien tijdvakken van het kader van oriëntatiekennis. Zij hebben daarbij getracht elk tijdvak op beeldende wijze weer te geven [...]. De beeldmerken zijn er in verschillende versies: in zwart/wit en in kleur. De eenvoudigste versie in zwart/wit toont steeds alleen een enkelvoudige min of meer symbolische afbeelding die geassocieerd kan worden met een tijdvak, bijvoorbeeld een klassieke tempel voor de 'tijd van Grieken en Romeinen', een ridderhelm voor de 'tijd van monniken en ridders', of een tank voor de 'tijd van de wereldoorlogen'.

   http://www.slo.nl/e21/Slo/guest/000/001/000/002fs?ECT=2=4=1=0,

   Die term, fin de siècle, die ruim een eeuw geleden door de tijdgenoten werd geïntroduceerd, is sindsdien als cultuurhistorisch begrip bekend gebleven. Kennelijk vinden we ook nu nog dat deze uitdrukking geschikt is om dat tijdvak te typeren.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • het industriële tijdvak

   In het spoor van hun vader werden ze alle drie technologisch geschoolde zakenlui en pioniers van het industrieel tijdvak.

   De Standaard,

   Is er veel hoop op beterschap als je de standpunten van de sociale partners onder de loep neemt? Kijk, die organizaties stammen uit het industriële tijdvak. Maar we hebben de waardevolle traditie van het sociaal overleg. Ik denk dat het resultaat veel beter is als we de zaken in consensus aanpakken; niet via konfrontatie.

   De Standaard,

   • een geologisch tijdvak

   De ouderdom van de gesteenten gaat terug tot het Precambrium, het geologische tijdvak waarin geen organisch leven op aarde voorkwam, meer dan 570 miljoen jaar geleden.

   https://books.google.nl/books?id=qfmMcm05wCoC&pg=PA345&dq=%22het+geologische+tijdvak+waarin%22&hl=nl&sa=X&ei=_8cbVfvcJ8zYaquIgtgL&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22het%20geologische%20tijdvak%20waarin%22&f=false,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een diepgaand bestudeerd tijdvak

   Je kunt bepaald niet zeggen dat het Nederland van 1919-1940, het Nederland van het Interbellum, vergeleken bij voorafgaande of daarop volgende perioden een onderbelichte episode in de Nederlandse geschiedschrijving vormt. Integendeel: de jaren tussen de beide wereldoorlogen vormen een veel en diepgaand bestudeerd tijdvak.

   http://www.riod.nl/interbellum/lezing1.html,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   tijdvak 2.0

   lange, niet aan een stelselmatige indeling gerelateerde periode die wordt gekenmerkt door of in het teken staat van wat een bepaling noemt

   Semagram


   Een tijdvak…

   is een periode; is een tijd

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • het statistisch tijdvak

     De historische selectieprocessen die aan de basis liggen van ons bronnenmateriaal, voldoen zelden aan de criteria voor een betrouwbare statistische analyse. Grosso modo kan men stellen dat het 'statistisch tijdvak' niet ouder is dan de negentiende eeuw.

     http://www.flwi.rug.ac.be/AAHE/OudeGeschiedenis/KwantiSyllabus.doc

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • een afgesloten tijdvak

     In Closing Time zegt Yossarian dat veel jongens van zijn generatie zich over het algemeen in de oorlog niet hebben verveeld, en dat - stelt Lawson vast - klinkt niet zo ethisch, zeker niet uit de mond van een pacifist. En toch gaat het samen; dat is de ondoorgrondelijke logika van dit bijna afgesloten tijdvak. Wie tot een ander tijdvak hoort heeft weer een andere logica die alleen voor zijn tijdgenoten te doorgronden valt.

     NRC,

     met voorzetselgroep


     • het tijdvak van globalisering

     Er is een wereldwijde trend naar lagere opkomst bij verkiezingen, wat toch een veelzeggende graadmeter is voor democratische participatie van de bevolking [...]. Ook in de meeste West-Europese landen is er al jaren een daling bezig. Het feit dat de meeste regeringen het steeds moeilijker krijgen beloften na te komen, zal in die trend wel een rol spelen. Samen met de indruk dat regeringen in het tijdvak van globalisering steeds minder vat krijgen op het te voeren beleid.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     tijdvak 3.0

     (geologie)

     elk van de tijdsruimtes waarin men in de geologische tijdschaal de classificatie van de periodes verder onderverdeelt

     Semagram


     Een tijdvak…

     is een periode; is een tijd

     • [Geheel] is een deel van de tijdsruimtes die men in de geologische tijdsschaal als periode aanduidt, zoals bijvoorbeeld het jura, krijt of kwartair
     • [Duur] heeft doorgaans een duur die, afhankelijk van het betreffende tijdvak, varieert van een tot meer miljoenen jaren
     • [Object betroffen] heeft betrekking op de geologische geschiedenis
     • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld het paleoceen, het pleistoceen of het holoceen

     Algemene voorbeelden


     Tijdperken gebruikt in de geochronologie. Geologische tijdschaal: - Era - Periode (Period) - Tijdvak (Epoch) - Tijd (Age).

     http://informatica.pvanhorne.nl/~stijn.c/getPage.php?lang=nl&page=Eon%20%28geologie%29&i=0

     Hierbij de Geologische tijdschaal met daarbij de eenvoudigste vorm en termen, die tegenwoordig internationaal algemeen gebruikelijk zijn. De oudste in deze tabel opgenomen formatie, Het Cabrium, staat onderaan, omdat gezien de aardkorst in doorsnee, de oudste laag ook onderaan ligt. Bovenaan staat de periode "Kwartair", met het tijdvak "Holoceen" waarin wij nu leven.

     http://www.visualact.nl/fossielen/paleon/tijd.htm

     De continentale afzettingen zijn voor het grootste deel in het Pleistoceen — het oudste van de twee tijdvakken waarin de Kwartaire periode wordt verdeeld — gedeponeerd.

     http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=414579

     tijdvak 4.0

     periode die zich uitstrekt tussen een nauwkeurig bepaald begin en einde; chronologisch precies afgebakende tijd

     Semagram


     Een tijdvak…

     is een periode; is een tijd

     • [Deel] bestaat, afhankelijk van het verband, uit langere tijdseenheden zoals maanden en jaren, dan wel uit korte zoals minuten en uren
     • [Geheel] is deel van het tijdsverloop
     • [Functie] dient als dient als hulpmiddel bij een louter chronologische situering in de tijd
     • [Duur] is vaak kort of betrekkelijk kort
     • [Tijd] heeft een precies vastgesteld begin en einde
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is chronologisch specifiek
     • [Object betroffen] heeft betrekking op iets dat geldt of van toepassing is

     Hoofdsemagram: periode


     Algemene voorbeelden


     Onroerende zaken worden in beginsel eenmaal in de vier jaar getaxeerd. Dit is geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit betekent dat een vastgestelde waarde gedurende vier achtereenvolgende belastingjaren wordt gebruikt. Het eerste tijdvak liep vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

     http://www.deventer.nl/Frm/Frm-Welkom.html

     Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt de wijze van verdeling vermeld. Artikel 4:27 1. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.

     http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

     Btw-aangifte doet u per tijdvak, meestal per kwartaal.

     http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/btw_aangifte_doen/aangiftetijdvak

     Tijdvak 1 – 5 september. Het weer in dit tijdvak werd bepaald door twee opeenvolgende depressies. Het was wisselvallig en aan zee stond geregeld veel wind.

     http://www.knmi.nl/klimatologie/maand_en_seizoensoverzichten/weerbeschrijving/mow0909.html,

     Voor particulieren is komende jaarwisseling direct merkbaar dat de afsteektijden van vuurwerk worden verkort. Het kabinet heeft gekozen voor het tijdvak tussen 18.00 en 02.00 uur, omdat in de avond het aantal mensen dat per se naar buiten moet beperkt is.

     http://www.christelijknieuws.nl/news/6577/Jaarwisseling:-Vuurwerk-alleen-tussen-18-en-2-uur,

     In deze regeling wordt verstaan onder: [...] b. nachttijd: het tijdvak tussen 18:00 uur en 08:00 uur in de periode vanaf de laatste zondag van de maand maart tot en met de laatste zaterdag van de maand oktober, en het tijdvak tussen 17:00 uur en 08:00 uur in de periode vanaf de laatste zondag van de maand oktober tot en met de laatste zaterdag van de maand maart.

     http://wetten.overheid.nl/BWBR0029373/1/Artikel1/geldigheidsdatum_01-04-2015,

     In het kijkonderzoek worden kijkcijfers (bijvoorbeeld kijkdichtheden of marktaandelen) meestal voor programma's, spots of tijdvakken (voor zenders) bepaald. Terwijl programma's en spots normaal gesproken met behulp van de betreffende titel geïdentificeerd worden, worden bij tijdvakken begin- en eindtijd op de minuut nauwkeurig aangegeven.

     https://kijkonderzoek.nl/begrippen/tijdvak

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen