tijdperk


tijdperk 1.0

begrensde, lange periode in een tijdrekening of jaartelling die men als een eenheid beschouwt op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed; historische periode die als een eenheid wordt beschouwd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tijdperk…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit opeenvolgende jaren
 • [Geheel] is een deel van een systematisch ingedeeld tijdsverloop zoals dat in een tijdrekening of jaartelling wordt toegepast
 • [Functie] dient als hulpmiddel bij een historische tijdsindeling
 • [Duur] heeft een lange tot zeer lange duur
 • [Tijd] begint in een jaar dat of omstreeks een tijd die op grond van gebeurtenissen of ontwikkelingen een duidelijke wijziging of keerpunt markeert tegenover het vorige tijdperk
 • [Aantal of hoeveelheid] wordt in een zeker aantal onderscheiden, afhankelijk van het betreffende tijdsverloop waarop de periodisering betrekking heeft
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door typische ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed; wordt historisch afgebakend maar heeft in de historische werkelijkheid doorgaans vage begingrenzen en eindgrenzen doordat de aanloop naar een nieuw tijdperk chronologisch al in het voorgaande tijdperk plaatsvindt en het voorgaande tijdperk nog uitloopt in het volgende
 • [Object betroffen] heeft meestal betrekking op grootschalige aspecten van de geschiedenis van mens of aarde

Algemene voorbeelden


Tussen beide decors de vitrines met allerlei voorwerpen, zoals stenen bijlen en speerpunten, oude munten, sieraden en gebruiksvoorwerpen. Keurig gerangschikt naar tijdperken, van de Neanderthalers, via steen-, ijzer- en bronstijd naar de Romeinse tijd en Middeleeuwen en de meer recente historie.

Meppeler Courant,

Daarbij is bovendien scepsis nodig met betrekking tot de gebruikte termen. Zowel het begrip 'wetenschappelijke revolutie' als 'industriële revolutie' duiden buitengewoon complexe ontwikkelingen en tijdperken aan. Dat wij deze tijdperken met de genoemde termen aanduiden heeft behalve met de gebeurtenissen van deze periode ook te maken met de manier waarop latere historici er over geschreven hebben en geprobeerd hebben noemers te vinden die deze gebeurtenissen relevant maakten voor hun tijdgenoten.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Als geen ander tijdperk vertoonde het fin de siècle spanningen op sociaal, politiek en economisch vlak, die de kunsten uitdaagden en het vooruitgangsgeloof in de wetenschappen en technologie deden wankelen.

https://books.google.nl/books?id=-cTSAQAAQBAJ&pg=PA272&lpg=PA272&dq=%22tijdperk%22+%22fin+de+si%C3%A8cle%22&source=bl&ots=anGk6T96oN&sig=bldnzqOePLGoOlU_ZnDaI2M0cX4&hl=nl&sa=X&ei=VN0bVb61IdKracjugNgP&ved=0CEgQ6AEwBw#v=onepage&q=%22tijdperk%22%20%22fin%20de%20si%C3%A8cle%22&f=false,

De zodiacale cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar. Het is verdeelt in twaalf tijdperken van elk 2160 jaar en twee periodes van elk 6 tijdperken.

http://www.ouroboros.nl/astro/artikel/index.htm,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • het communistische tijdperk
 • het feodale tijdperk
 • het industriële tijdperk
 • het koloniale tijdperk
 • het Ottomaanse tijdperk
 • het postcommunistische tijdperk
 • het postindustriële tijdperk
 • het postmoderne tijdperk
 • het pre-industriële tijdperk
 • het stadhouderloze tijdperk
 • het victoriaanse tijdperk

In het communistische tijdperk heeft het instituut parlement erg veel aan geloofwaardigheid ingeboet: er was namelijk telkens maar één lijsttrekker van één partij waar de bevolking uit kon "kiezen".

De Standaard,

Herendiensten waren van toepassing in het feodale tijdperk dat liep vanaf de val van het Romeinse Rijk tot aan de Franse Revolutie.

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/145090-herendiensten-in-feodale-tijdperk.html,

Zo [...] moet de economische ontwikkeling op duurzame wijze plaats kunnen vinden. In de Europese Unie is afgesproken dat op basis daarvan de temperatuur uiteindelijk niet meer dan 2 graden mag stijgen boven het gemiddelde van voor het industriële tijdperk, rond 1750.

http://www.knmi.nl/voorl/

Toch is de wrijving van dit ogenblik niet anders dan een uiting van een spanning tussen beide landen die teruggaat op gebeurtenissen uit de tijd van de Incaheerschappij en het Spaanse koloniale tijdperk.

NRC,

In tegenstelling tot Rusland en andere voormalige Oostblokstaten hebben de Bulgaren een demokratische traditie die teruggaat naar de Russische-Turkse oorlog, aan het eind van het Ottomaanse tijdperk, waarin er in Bulgarije een kwasi-demokratie bestond.

De Standaard,

Het postcommunistisch tijdperk gaat dezer dagen zijn zesde jaar in.

NRC,

In het huidige postindustriële tijdperk, waarin langdurige werkloosheid een structureel gegeven is, zouden jongeren er goed aan doen na te denken over andere vormen van zinvolle tijdsbesteding dan die ene, heiligmakende Baan.

De Standaard,

Als we stellen dat de moderne tijd aanbrak met Descartes, Bacon en Bayle, met de toepassing van de rede en het gezond verstand op menselijke en maatschappelijke problemen, dan bevinden we ons vandaag helemaal niet in een postmodern tijdperk - integendeel, dan is de moderne tijd nog maar net begonnen.

http://www.groene.nl/2003/0302/js_filosofie.html,

In het pre-industriële tijdperk - 17de en 18de eeuw dus - waren de schone letteren en de kunsten in het algemeen in handen van een zeer kleine bovenlaag.

Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

Als je dan tóch zonodig met de geschiedenis wil beginnen, bedenk dan ook dat in de zeventiende eeuw de lakens werden uitgedeeld door een soort Han Lammers met een grote kanten kraag om (het was het tweede stadhouderloze tijdperk: Amsterdamse regenten zijn altijd tégen oranje geweest), en dat Jan met de pet daar toentertijd zeer z'n bek moest houden.

Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

Tijdens het victoriaanse tijdperk kende de veranda - toen al veelal gemeubileerd - een absoluut hoogtepunt.

http://www.boetersserrebouw.nl/

 • een geologisch tijdperk

Het vogelfossiel, van het grootte van een goudvink, leefde 115 miljoen jaar geleden gedurende het Krijt, het geologische tijdperk waarin de dinosaurussen de aarde regeerden.

De Standaard,

De eerste auteur die een systematische poging deed om de opeenvolging van geologische tijdperken in een reeks taferelen te vangen, was de Oostenrijkse botanicus Franz Xavier Unger (1800-1870).

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een bewogen tijdperk
 • een lang vervlogen tijdperk

Als we terugblikken naar de 20e eeuw, dan zien we een bijzonder bewogen tijdperk, waarbinnen grootschalige maatschappelijke en technologische veranderingen zich hebben voorgedaan, veranderingen die door geen enkele inwoner van de 19e eeuw voorspeld hadden kunnen worden.

http://ethicsandtechnology.eu/wp-content/uploads/2012/10/rede_P_Brey_NL.pdf,

De bezoeker wordt rondgeleid langs panelen die op een bevattelijke manier het leven in het oude Syrië uitleggen. De geëksposeerde voorwerpen laten weliswaar slechts een fragment zien van het dagelijkse leven uit een lang vervlogen tijdperk, maar ze vormen een ideale inleiding voor wie meer wil weten over het onderwerp.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/huidig/nabada.html

met voorzetselgroep


 • een tijdperk in de geschiedenis

Elk tijdperk in de geschiedenis kent zijn moeilijkheden, maar telkens zijn er ook hoopgevende ontwikkelingen.

De Standaard,

 • een tijdperk met zekere kenmerken
 • een tijdperk met zekere ontwikkelingen

Na het communistische tijdperk met zijn lange rijen wachtenden, knorrige obers en niet-gehouden beloften, hebben de mensen de nieuwe diensten omhelsd vanaf het moment dat zij werden aangeboden.

NRC,

 • een tijdperk uit een grotere periode
 • een tijdperk uit een grootschalige ontwikkeling

Ten slotte spreken ze de wens uit het volgende jaar in Jeruzalem te zijn. Deze rituelen herhalen ze steeds opnieuw op de vooravond van Pesach. Maar ook al bezweren ze jaarlijks het einde van dit tijdperk uit hun gemeenschappelijke geschiedenis, toch lijkt hun ballingschap nog lang niet voorbij. Zelfs al hebben ze hun getto's gesloopt en zich geassimileerd in de grootsteden van Europa en Amerika, ook al regeren ze al vijftig jaar over hun eigen staat, toch leven de meeste joden in de diaspora.

Mijmeringen voor een seideravond, Hilde Proot,

 • het tijdperk van een grootschalige ontwikkeling
 • het tijdperk van een langdurende toestand

Nooit heeft het westerse publiek op straat er zo armoedig uitgezien, als in dit rijkste aller tijdperken van de wereldgeschiedenis.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Daarmee komt spoedig een einde aan een tijdperk van 300 jaar staatsmonopolie.

NRC,

in voorzetselgroep


 • gedurende zeker tijdperk
 • in zeker tijdperk
 • tijdens zeker tijdperk

Gedurende het tijdperk van ongeveer 5000 tot 3000 v.Chr. werd het aanvankelijk groene landschap in het Nederlandse kustgebied vernietigd door mega-overstromingen.

http://www.janeverink.com/2012/3/zeewaartse-duin-uitbreiding.htm,

Na de val van de Stuarts (The Glorious Revolution van 1688) komt in Engeland een nieuw constitutioneel evenwicht tot stand dat velen in Europa gaan beschouwen als een model voor een vrije samenleving. John Locke wordt een van de meest gelezen en invloedrijke filosofen in het tijdperk van de Verlichting.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Al tijdens het tijdperk van de Verlichting zijn er romantische tendensen te bespeuren. Zo wordt Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) niet alleen beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Verlichting, maar tevens als een van de 'vaders' – samen met de Duitser Johann Gottfried von Herder (1744-1803) – van de Romantiek.

http://www.pesthuyspodium.nl/site/Agenda/Lezingenreeks%20over%20het%20tijdperk%20van%20de%20Romantiek/?c3BlZWxkYXR1bT04ODE=,

 • na het tijdperk van

De naam Normandië is afkomstig van na het tijdperk van het West-Romeinse Rijk.

http://home.planet.nl/~artrako/Frankrijk/Frankrijk-NL.html,

 • sedert het tijdperk van

Het beeld van de Inquisitie is, zeker sedert het tijdperk van de Verlichting bepaald door de zwartste rook van schier onophoudelijk aangestoken brandstapels als uiting van de vuigste kerkelijke intolerantie en bekrompenheid.

http://home.wanadoo.nl/iki/inq-dro.htm

 • uit het tijdperk van

Veel componisten uit het tijdperk van de Verlichting baseerden hun muziek op oosterse verhalen, of uit de Nieuwe Wereld.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_%28stroming%29,

 • van het tijdperk van

Vele Europese historici van het tijdperk van de Verlichting toonden minachting voor de wijze waarop Europa in naam van het christendom door heilige Keizers en goddelijke Koningen werd geregeerd.

http://www.islamenburgerschap.nl/zaki.html

Vaste verbindingen


het bronzen tijdperk

 1. historische periode uit de prehistorie waarin de mens bronzen voorwerpen begon te vervaardigen in plaats van uit steen

  Synoniem: bronstijd

  In het bronzen tijdperk (1500-600 v. Chr.) werden van het nieuwe materiaal brons voorwerpen gegoten in gietvormen van zand of klei.

  http://www.legermuseum.nl/basisexpositie/index.html

  Ook in het bronzen tijdperk werden geometrisch gevormde ornamenten gemaakt en rond 400 vóór Christus had zich hieruit een elementaire stijl ontwikkeld die gekenmerkt werd door adelaars, wolven en slangen en die tot de middeleeuwen onveranderd zou blijven.

  http://www.noorwegen.be/culture/sculpture/pre1800/pre1800.htm,

een gouden tijdperk; het gouden tijdperk

 1. historische periode die als zeer succesrijk geldt in enig opzicht of gepaard gaat met een grote bloei van iets

  In de periode van de tiende tot twaalfde eeuw, wat we het Arabische gouden tijdperk kunnen noemen, ontwikkelen en verfijnen zich dans, muziek en andere kunsten tot een hoog niveau.

  http://www.bellydance.be/content.html

het stenen tijdperk

 1. historische periode uit de prehistorie waarin de mens slechts stenen werktuigen vervaardigde

  Synoniem: steentijd

  De oudst bekende bewoningssporen uit het stenen tijdperk in de gemeente Apeldoorn dateren uit de Midden Steentijd. De mensen leefden toen in seizoenskampen en men leidde een bestaan als jager-verzamelaar.

  http://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/docs/bezoek/cultuurhistorie/monumenten/brochure_veluwse_vuursteen.pdf

 2. periode van vroeger of nu die om haar gebrek aan ontwikkeling of onaangepastheid aan modernere normen als primitief en achtergebleven wordt beschouwd

  Het bios dateert uit het stenen tijdperk van de pc. De naam betekent Basic Input and Output System en de rol van de chip is om elke keer bij het opstarten de computer te helpen zichzelf te leren kennen.

  NRC,

  In een orgie van geweld werden hele dorpen en steden met de grond gelijk gemaakt terwijl Beiroet, eens het symbool van financiële en culturele voorspoed, het stenen tijdperk in werd gebombardeerd.

  NRC,

het tijdperk van de dinosaurussen; het tijdperk van de donkere middeleeuwen; het tijdperk van de romantiek; het tijdperk van de Verlichting

 1. historische periode waarin plaatsvindt of zich voordoet wat in de van-bepaling wordt genoemd

  Toen de fossielen van Messel nog levende beesten waren, lag het tijdperk van de dinosaurussen net achter de rug. De verovering van de wereld door de zoogdieren, die 150 miljoen jaar lang naast de saurussen een schaduwbestaan hadden geleid, was volop bezig.

  De Standaard,

  Plotseling klinkt achter het doek van de nis een theatrale stem: "Gij zijt nu in het jaar 1192 na Christus, het tijdperk van de donkere middeleeuwen."

  http://www.xs4all.nl/~holthuus/,

  Het eerst wat hij schreef na dit kuuroord was de zesde symphonie "Pastorale". Dit beschrijft de natuur, een heel erg romantisch stuk. Hij geeft toe dat hij naar de romantiek gaat, rond deze tijd is dan ook het tijdperk van de romantiek begonnen. In deze stijlperiode schreef hij ook zijn enige opera genaamd "Fidelio".

  http://members.chello.nl/~p.christians/Beethoven.htm

  De achttiende eeuw staat algemeen bekend als de Eeuw van de Rede. Het is het tijdperk van de Verlichting, een ommezwaai in het Europese denken over hoe de wereld in elkaar zit.

  http://www.historien.nl/de-verlichting-in-nederland/,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


tijdperk 2.0

lange, niet aan een stelselmatige indeling gerelateerde periode die wordt gekenmerkt door of in het teken staat van wat een bepaling noemt

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een tijdperk…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit opeenvolgende jaren
 • [Geheel] is deel van het tijdsverloop
 • [Functie] dient voor de karakterisering van een periode in termen van zekere kenmerken, zonder de uitgewerkte systematiek van een historische indeling
 • [Duur] heeft een lange of vrij lange duur
 • [Tijd] heeft doorgaans een eerder vaag, chronologisch niet specifiek bepaald beginpunt en eindpunt
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door typische ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed
 • [Object betroffen] heeft betrekking op specifiekere, in vergelijking met de betekenis 1.0 vaak kleinschaligere aspecten zoals bepaalde maatschappelijke, culturele, economische of politieke ontwikkelingen

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een tijdperk afsluiten

Terugkijkend op de zoektocht is het interessant op te merken dat de techniek de sleutel was tot de tragedie van de 'onzinkbare' Titanic, maar ook tot het vinden en fotograferen van het wrak. De ontdekking van het wrak sloot een tijdperk af, dat van de zekerheden, maar begon ook een nieuw, namelijk voor het diepzee-onderzoek.

http://home.tiscali.be/johnny.bonte18/teksten/titanic/titanic_20.htm

 • een tijdperk ingaan

Met deze geschetste technologische trends gaan we een tijdperk in waarin meetgegevens overvloedig en praktisch realtime beschikbaar zullen komen en ook naar hun aard in grote mate zullen variëren.

http://www.ncg.knaw.nl/ncg125/tentopen.htm,

met adjectief ervoor


 • een individualistisch tijdperk
 • een politiek tijdperk

Het leerde je hoogstens iets over zijn lauwe zelfgenoegzaamheid, over zijn bereidheid om zich in dit individualistische tijdperk met alle beschikbare middelen in stand te houden, over zijn vastbeslotenheid nooit boven zijn smeltpunt te geraken en in alle omstandigheden zichzelf te bevestigen.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

De campagnes beloven daarom met het nodige vuurwerk gepaard te zullen gaan en daarmee is een einde gekomen aan een politiek tijdperk in Tanzania.

NRC,

 • een elektronisch tijdperk
 • een nucleair tijdperk
 • het digitale tijdperk
 • het technologische tijdperk

We mogen op de drempel staan van een nieuw elektronisch tijdperk - de 'multimediamaatschappij' - maar post is nog steeds een onmisbaar hulpmiddel voor handel en nijverheid en openbaar bestuur, nog afgezien van de menselijke communicatie in het algemeen.

NRC,

Als eerste president in een nucleair tijdperk was hij zich zeer bewust van het gevaar van een te grote invloed van militairen en, zoals Ferrell aantoont, reageerde hij tijdens kabinetszittingen bijna hysterisch als een generaal blijk gaf van een te onafhankelijke opvatting.

NRC,

De start van het digitale tijdperk in het Westen is voorafgegaan door een rijpingsproces van decennia, maar in Afrika kunnen moderne telecom en internet een échte technologische revolutie inluiden.

http://www.knack.be,

In het huidige technologische tijdperk voldoen klassieke reinigingsmethodes niet altijd meer binnen productieprocessen.

http://www.huneveld.nl/frames.htm,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgesloten tijdperk

Ook daarmee had ik Yves geïrriteerd, maar Yves hoorde intussen al bij een ander, een afgesloten tijdperk.

In liefdes naam, Greta Seghers,

met voorzetselgroep


 • een tijdperk in

Een tijdperk in de Italiaanse politiek is ten einde.

NRC,

Tegelijkertijd is ook een einde gekomen aan een tijdperk in de Nederlandse politiek.

Haagsche Courant,

 • een tijdperk met

Het is een vervoerende en fantasievolle reis naar een voorbij tijdperk met een enorme muzikale rijkdom, gezien doorheen een wat ongewoon perspectief.

De Standaard,

 • een tijdperk na

Dat is ook inherent aan dit tijdperk na de Koude Oorlog, waarin militaire behoeften wel kwalitatief zijn aan te geven, maar moeilijk te kwantificeren.

http://www.eerstekamer.nl/,

 • een tijdperk uit

Ieder uniform vertegenwoordigt een tijdperk uit het roerige verleden van de verpleging. Bijpassende accessoires zoals sluiers, kapjes en insignes maken de uniformen helemaal af.

http://www.fni.nl/i/243/blitse-zusters-modeshow

 • het tijdperk voor

Bovendien speelde hij in z'n vrije tijd prachtig de viool. Ik spreek hier uiteraard over het tijdperk voor de vloek van de televisie over de mensen nederdaalde en zij nooit meer de slacht van varkens en het hanteren van de jammerplank combineerden omdat ze 's avonds uitgezakt voor de buis hingen, met het verstand op nul.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Daardoor is in principe vergelijking mogelijk met veel oudere meetwaarden, dus uit het tijdperk vóór de ruimtesatellieten.

NRC,

In het tijdperk vóór de autotunnels een prangende kwestie maar, vraagt Schrickx retorisch: "Is dat belangrijk?"

De Standaard,

 • een tijdperk zonder

De jongeren van na 1980 zijn opgegroeid in een tijdperk zonder angst voor oorlog of economische crisis.

BN/De Stem,

In een tijdperk zonder televisie kreeg de jonge De Coninck van hen informatie uit de eerste hand: "Ik wist al voor de oorlog af van het bestaan van Duitse concentratiekampen".

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • gedurende het tijdperk van
 • in het tijdperk van
 • tijdens het tijdperk van

Een sterk scheefgetrokken situatie, gedurende het tijdperk van apartheid toen zwarten werden buitengesloten, moet dus worden rechtgezet.

De Standaard,

Vier kraaien zaten in een kleine kring op de wei. Ze keken naar elkaar en lieten hun krassende kreten achterwege die de homo sapiens zo onaangenaam in de oren klinken. In het tijdperk van New Age mag je aan zo'n magisch verschijnsel niet lichtzinnig voorbijgaan. We sloffen al genoeg rond met een computerhoofd vol met informatie, maar gespeend van ieder gevoel en intuïtie voor de signalen van de kosmos.

De Standaard,

Tijdens het tijdperk van de klassieke chemie werd voor het eerst de "moderne methode" gebruikt, om theorieën te onderzoeken aan de hand van proeven.

http://project.kahosl.be/chemie/inhoud.htm

 • na het tijdperk van

Na het tijdperk van massieve banden doet omstreeks 1897 de hogedrukband zijn intrede.

http://oud.refdag.nl/auto/001229auto06.html,

 • uit het tijdperk van

Wie mocht ooit in de staat Massachussets zijn intiemste gedachten via deze zwarte machine aan witte vellen papier hebben toevertrouwd? Misschien waren er wel liefdesbrieven mee getypt aan het adres van een filmster uit het tijdperk nog van de stomme film.

Zoals zand tussen de vingers, Jos Ghysen,

 • van het tijdperk van

Maar wat betreft belangrijke vragen waarvoor onze samenleving aan de vooravond van het tijdperk van de biotechnologie staat, wordt het steeds waarschijnlijker dat beide groeperingen zich zullen losmaken van hun traditionele politieke bondgenoten: de conservatieven uit hun verbond met de neo-conservatieve aanhangers van de vrije markt en de linkse activisten uit hun verbond met de sociaal-democratische partijen.

de Volkskrant,

Vaste verbindingen


een nieuw tijdperk

 1. een nieuwe fase die een grondige verandering tegenover het verleden inhoudt

  Nieuwe strategie, nieuwe wapens. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk in de kankerbestrijding.

  http://www.nki.nl/actueel.htm,

  Tijdens een demonstratie voor vakmensen in de Globe Arena in Stockholm, die een koepel van maar liefst honderd meter in diameter heeft, werd de innovatie 'het begin van een nieuw tijdperk in het weergeven van de sterrenhemel' genoemd.

  NRC,

  Als representant van een nieuwe lichting heeft hij gisteren de meester uitgedaagd, een voorbode voor hopelijk een nieuw tijdperk in de Formule 1.

  De Telegraaf,

een gouden tijdperk; het gouden tijdperk

 1. een, de periode van grote bloei

  Vlak na de oorlog kende het beeldverhaal eerst zwarte tijden maar toen dat eenmaal overwonnen was, begon het gouden tijdperk van het Nederlandse beeldverhaal, die tot ongeveer het eind van de vijftiger jaren zal duren.

  http://home.wxs.nl/~staten/beeld1.htm#algemeen

  Toen VVD-leider Bolkestein in 1990 een artikel schreef over het einde van deze eeuw als "gouden tijdperk voor het liberalisme", ging het met de VVD uitermate slecht.

  NRC,

het papieren tijdperk

 1. de periode waarin men nog vooral gebruik maakt van op papier afgedrukte informatie in plaats van digitale bestanden

  In het papieren tijdperk vormden het boek en het artikel de cruciale eenheden van wetenschappelijke informatie.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

  Electronische publiceeromgevingen. In het papieren tijdperk evolueerde de wetenschappelijke cultuur zich door middel van statische representaties in de vorm van gepubliceerde documenten.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/ejournals.html,

het tijdperk van benzine en diesel; het tijdperk van de grote pakketboten; het tijdperk van de individualisering; het tijdperk van de machine; het tijdperk van het internet; het tijdperk van mondialisering; het tijdperk van tolerantie

 1. een lange periode die in het teken staat van of wordt gekenmerkt door wat in de van-bepaling wordt genoemd

  Wat na het tijdperk van benzine en diesel? Dan treedt de wagen op waterstof of elektriciteit aan, antwoorden de ingenieurs.

  De Standaard,

  Het tijdperk van de grote pakketboten zoals de Queen Elisabeth en de France, die vaarden tussen de continenten, was voorbij.

  De Standaard,

  In het tijdperk van de individualisering is steeds minder plaats voor collectief transport en collectieve hartstocht.

  NRC,

  Daarnaast worden olifanten nog steeds ingezet voor zwaar werk, zoals het versjouwen van boomstammen. Maar in het tijdperk van de machine verschuift deze rol van de olifant steeds meer naar de achtergrond.

  NRC,

  Terwijl in het buitenland bij de introductie van ieder nieuw medium [...] de zoveelste 'crisis' in het auteursrecht werd uitgeroepen, bleek het begrippenapparaat van de Auteurswet probleemloos ruimte te bieden aan de radio, de televisie, de kabel en de computer. Ook in het tijdperk van het internet blijkt de Nederlandse wet goed te voldoen.

  http://www. ivir. nl/publicaties/hugenholtz/nuv. html,

  Het beleidsplan is toegespitst op de ruimtelijke inrichting van Nederland in een tijdperk van mondialisering en overrompelende ontwikkelingen op het vlak van techniek en wetenschap.

  http://www.archfonds.nl/main_nl.html

  Na de dood van Mao in 1976 en de terugkeer aan de macht van Deng Xiaoping in 1978 begon een tijdperk van tolerantie.

  NRC,

het tijdperk van iemand

 1. lange periode waarin de genoemde persoon leeft of heeft geleefd en, in enig opzicht, zijn invloed heeft uitgeoefend

  Het deed hen sterk denken aan het tijdperk van Benito Mussolini, toen de rechterlijke macht ondergeschikt was aan het politieke regime.

  De Standaard,

  Met het project is een begin gemaakt in het tijdperk van Brezjnev (eind jaren zestig, begin jaren zeventig).

  De Standaard,

  De vooral uit ballingen bestaande Syrische Nationale Raad en het vooral in het binnenland actieve Nationale Coördinatiecomité van Krachten voor Democratische Verandering hebben een document getekend waarin ze hun geschillen uit de weg ruimen en beloven samen een democratische rechtsstaat op te bouwen na het tijdperk van Assad.

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oppositie-eensgezind-over-tijdperk-na-assad,

  Jezus geloofde dat het door de profeten beloofde tijdperk van de Messias zou komen - niet wanneer de joden een militaire overwinning zouden behalen, maar wanneer ze zuiver van hart werden.

  Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen