vennoot


vennoot 1.0

(recht,financiële sector)

iemand die deel uitmaakt van een vennootschap of maatschap; aandeelhouder in een vennootschap; handelscompagnon; compagnon; associé; soms ook: rechtspersoon of andere vennootschap die deel uitmaakt van een vennootschap of maatschap

Semagram


Een vennoot…

is een persoon

 • [Groep] zit in een vennootschap
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] participeert in een vennootschap, ofwel door een financiële bijdrage ofwel door een bijdrage in natura
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] is soms geen natuurlijk persoon maar een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) of een andere vennootschap
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] ontvangt aandelen van de onderneming in ruil voor zijn participatie in de vennootschap en deelt dus mee in de winst

Algemene voorbeelden


Iedere vennoot moet in de vennootschap een inbreng doen, die kan bestaan in geld, in natura of in nijverheid. In ruil voor deze inbreng bekomt de vennoot aandelen.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Wilt u een vennootschap oprichten, dan moet u een aantal beslissingen nemen die van belang zijn voor uw statuut bij de RVA. Eerste beslissing is of u alleen vennoot (= aandeelhouder) wenst te zijn of ook bedrijfsleider (= zaakvoerder of bestuurder) van de vennootschap.

http://www.journalist.be/node/741

De netto winst die de vennoten straks kunnen verdelen, zal waarschijnlijk zo'n zeshonderdduizend gulden bedragen.

NRC,

De functie van vennoot kan zowel door een natuurlijk persoon vervuld worden als door een venootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld een b.v., n.v., stichting of vereniging).

http://www.kvk.nl/download/Formulier-10-inschrijving-vennoot_tcm109-365597.pdf

Combinatiemogelijkheden


met koppelwerkwoord


 • vennoot worden

De grondgedachte van het nieuwe arbeidsrecht was het verbod van willekeurig ontslag van de arbeider. Die zou daardoor in plaats van een afhankelijke dienstknecht een gelijkgerechtigde vennoot in het productieproces worden.

http://www.aup.nl/do.php?a=process_visitor_download_id=637,

Mettertijd kun je vennoot in de zaak worden.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Aandelen en deelrechten a. Wie mag vennoot worden? De bekwaamheid vereist in hoofde van natuurlijke personen of rechtspersonen om aandeelhouder te worden van een rechtspersoon worden gesteld door de wet van de vennootschap [...]. Zo kennen wij ook statutaire beperkingen met betrekking tot de aanvaarding van aandeelhouders. Bij personenvennootschappen spelen wettelijke regels een belangrijke rol op dit punt van de aanvaarding door de bestaande vennoten of maten. b. Rechten en plichten verbonden aan deelrechten of aandelen.

http://www.law.rug.ac.be/proces/ipr/rechtspersonen.htm

met adjectief ervoor


 • een aansprakelijke vennoot
 • hoofdelijke aansprakelijke vennoten
 • een nieuwe vennoot
 • nieuwe vennoten

Een andere voorwaarde is dat de eigen naam van de commanditaire vennoot niet in de naam van de vennootschap voorkomt. Hierdoor zou immers de schijn worden gewekt dat de commanditaire vennoot een beherend vennoot, en dus aansprakelijk vennoot is.

http://www.notarislelystad.nl/

De vennootschapsvormen waaraan rechtspersoonlijkheid wordt verleend staan vermeld in het Wetboek van Koophandel. Het zijn: a) de vennootschap onder firma waarbij verschillende personen onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen [...]. b) gewone commanditaire vennootschap tussen één of meer hoofdelijke aansprakelijke vennoten (beherende vennoten) en één of meer geldschieters (stille vennoten).

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

"We hebben onder invloed van onze nieuwe vennoot de spelerslonen verhoogd."

De Standaard,

Het gaat het jonge bedrijfje na de intrede van de nieuwe vennoten voor de wind.

De Standaard,

Sinds het bedrijf op 1 januari is overgenomen door drie nieuwe vennoten, A. Ham, J. Hilbolling en A. Nieuwenhuis, is veiliggesteld dat het bedrijf zich kan blijven scharen tussen de kwaliteitsvlees-bereiders.

Meppeler Courant,

((vooral) in België)
 • de particuliere vennoot
 • gemeentelijke vennoten

Zo is Watco de particuliere vennoot in de Gentse huisvuilophalings- en verbrandingsintercommunales.

De Standaard,

De raad van bestuur met vertegenwoordigers van de twee aandeelhouders - de particuliere vennoot Begemann en de overheidspartner Gimvindus - reageerden amper.

De Standaard,

De gemengde intercommunales en de gemeentelijke vennoten die het aanbod van Electrabel - 5 procent Electrabel-aandelen in ruil voor een leveringsmonopolie - aannemen, kunnen alvast hun derde-generatiestatuten beginnen navlooien.

De Standaard,

Electrabel stelt ook vast dat IVEG meer winst wil uitkeren aan de gemeente dan ze op het grondgebied ervan verdient en dit ten nadele van haar andere gemeentelijke vennoten.

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • de derde vennoot
 • meerdere vennoten
 • zes vennoten

Kort nadien was er ook de derde vennoot, Pierre Wauthot, die vooral technisch een sterke inbreng heeft.

De Standaard,

Door meerdere vennoten op te nemen in het bedrijf is de verantwoordelijkheid en betrokkenheid in elke afzonderlijke vestiging vergroot.

Meppeler Courant,

Wat deze boeren niet kwijtraken in de hoevewinkel of aan de zes vennoten, gaat naar de afzetcoöperatie Atalanta.

http://www.vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=542

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar vennoten
 • hun vennoten
 • zijn vennoten

De aandelen die de koöperatieve vereniging van de personeelsleden van HBK toekent aan haar vennoten, zijn géén vorm van loon.

De Standaard,

Goethals Co verspreidde maandagavond, nog voor er over de zaak iets in de pers verschenen was, een communiqué waarin ontkend werd "dat ook maar enig beursbedrag op bedrieglijke wijze zou ontvreemd zijn door de beursvennootschap of één van haar vennoten".

De Standaard,

Het waren Pascale en Patrick Van Campen en hun vennoot Dirk Nackaerts die zich ontfermden over het verpauperde landhuis.

http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle123.asp?id=28445,

Bass wou volledige controle en vond een rechter die een eenzijdig verzoekschrift wou accepteren om zijn vennoten wegens 'wanbeheer' te doen verwijderen.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een vennoot bij het organisatieadviesbureau
 • een vennoot bij de vestiging van het accountantskantoor

Sporre was voorheen vennoot bij het organisatie-adviesbureau Rijnconsult.

Meppeler Courant,

Als Wim Hoving op 1 januari uittreedt als vennoot bij de Zwolse vestiging van het accountantskantoor Morett, Ernst en Young, is het op de kop af dertig jaar geleden dat hij als jongste bediende het, toen nog in Meppel gevestigde, bureau binnenkwam.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: in

 • vennoten in een bedrijf
 • een vennoot in firma
 • een vennoot in onderneming

In 1863 kwamen er nieuwe vennoten in het bedrijf, onder wie twee bekende namen: Martini en Rossi.

De Standaard,

Hij werkte als vennoot in een grote advocatenfirma die zaken regelde voor grote bedrijven en in jaren geen menselijke klant meer had gehad.

NRC,

Ze zijn letterlijk vennoot in een onderneming en kunnen worden ontslagen als ze het contract niet naleven.

http://www.knack.be,

Voorzetsel: van

 • een vennoot van de architect
 • een vennoot van de bank
 • een vennoot van de nv

De eerste ontwerper en vennoot van de architect blijkt een alcoholist te zijn en duikt clandestien onder in het zwaarbeveiligde gebouw.

De Standaard,

"Pictet Cie is een speciaal beestje in de bankwereld", zegt Nicolas Pictet, een van de vennoten van de bank en ook bestuurder van de Stichting Genève Place financière, een lobbygroep die de belangen van het financieel centrum Genève behartigt.

De Standaard,

Ondertussen verklaarden het Antwerpse stads- én provinciebestuur zich principieel bereid tot betaling van de gezamenlijke borg van 400 miljoen voor een lening die de vorige vennoten van de nv Sportpaleis bij Anhyp hadden afgesloten.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • een van de vennoten
 • elk van de vennoten

Met name bij de v.o.f. en de maatschap veroorzaakt het overlijden van een van de vennoten ontbinding van de vennootschap.

http://www.notarislelystad.nl/

De secretarisfunctie wordt veelal door één van de vennoten vervuld.

http://www.hjc.nl/index.html

Elk van de vennoten hield een deelneming van 11.11 % aan.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/jaarversl2002.pdf,

 • de aansprakelijkheid van de vennoten

Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo'n contract van groot belang, vooral samenhangend met de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

http://www.notarislelystad.nl/

met eigennaam


Een van die goed werkende studio's is Mormic in Schelle. De naam is een fusie van de namen van de twee vennoten Luc Morjeau en Dirk Michiels.

De Standaard,

Het gaat om de twee vennoten, Bruno B. uit Eksaarde en Jan H. uit Waarbeke, die samen aan het hoofd staan van een tiental bedrijven aktief in verschillende sektoren.

De Standaard,

De voorbije weken maakten sommige de gemeenten-vennoten van gemengde intercommunales duidelijk dat ze niettemin beter af zijn in samenwerkingsverbanden zonder vennoot Electrabel.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • vennoot, bestuurder of zaakvoerder

Een zelfstandig werkend vennoot, bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap zal dus niet kunnen profiteren van het participatieplan.

http://www.ddv.be/artikel/20001117.htm,

 • aandeelhouders of vennoten
 • vennoot of aandeelhouder
 • de vennoten of associés
 • vennoot of maat
 • vennoten of maten

Een vzw heeft geen aandeelhouders of vennoten; zij krijgt ook geen "inbrengen".

De Standaard,

Wordt besloten het geld in een nieuwe onderneming te steken waarvan de bewuste familieleden, vrienden of kennissen vennoot of aandeelhouder zijn, dan kan weliswaar de ondernemer probleemloos de onderneming voortzetten, maar zullen de nieuwe geldschieters van de onderneming onmiddellijk als zodanig bekend zijn bij iedere nieuwsgierige die daar maar belang bij denkt te kunnen hebben.

http://www.hjc.nl/index.html

Voor de multiprofessionele architectenvennootschap of -associatie moeten de vennoten of associés, die bij de Orde van Architecten zijn ingeschreven, als dusdanig aangeduid worden.

http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/aanbeveling_vennootschap.htm

De overblijvende vennoten kunnen de onderneming (wel of niet samen met een nieuwe vennoot of maat) slechts voortzetten indien er bijzondere contractuele regelingen getroffen zijn.

http://www.notarislelystad.nl/

Bij personenvennootschappen spelen wettelijke regels een belangrijke rol op dit punt van de aanvaarding door de bestaande vennoten of maten.

http://www.law.rug.ac.be/proces/ipr/rechtspersonen.htm

voorafgegaan door als


 • als vennoot
 • als vennoten

De commanditaire vennoot ontvangt geen rente op het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst.

http://www.notarislelystad.nl/

J.C.M Hendriks RA en P.T.F.M. Wennink RA zijn als vennoot toegetreden tot Deloitte Touche Registeraccountants, J.M. Kersten AA en Mr. C.F.M. Jorissen als vennoot bij Deloitte Touche Accountants en Belastingadviseurs.

NRC,

Hij werkte als vennoot in een grote advocatenfirma die zaken regelde voor grote bedrijven en in jaren geen menselijke klant meer had gehad.

NRC,

Negentien gemengde elektriciteitskommunales - met Electrabel en gemeentebesturen als vennoten - moeten voor 30 april stemmen over aangepaste statuten.

De Standaard,

overig


 • geen der vennoten
 • rechten der vennoten
 • vermogen der vennoten

Zolang de v.o.f. niet als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven, wordt zij ten aanzien van derden aangemerkt als algemeen voor alle zaken, aangegaan voor onbepaalde tijd en geen der vennoten uitsluitende van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

http://www.notarislelystad.nl/

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij de vennoten zich slechts tot hun inbreng verbinden en de overdracht van de rechten der vennoten aan specifieke voorwaarden en regels is onderworpen.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Aldus ontstaat er een vermogen dat duidelijk afgescheiden is van het vermogen der vennoten.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Vaste verbindingen


beherende vennoot

Zie: beherende vennoot

commanditaire vennoot

Zie: commanditaire vennoot

gecommanditeerde vennoot

Zie: gecommanditeerde vennoot

slapende vennoot

Zie: slapende vennoot

stille vennoot

Zie: stille vennoot

werkende vennoot

Zie: werkende vennoot

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen