ADHD


ADHD 1.0

(ziektebeelden)

stoornis die zich kenmerkt door heel druk, hyperactief gedrag, dat tot gedragsproblemen en concentratieproblemen leidt; gelijktijdige aandachtstekortstoornis en hyperactiviteitsstoornis; Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Semagram


ADHD…

is een stoornis

 • [Betrokkene] kan erg vervelend zijn voor degene die eraan lijdt en zijn of haar omgeving
 • [Medium] staat beschreven in de DSM-IV
 • [Middel] wordt vaak bestreden met het medicijn Ritalin
 • [Gevolg of resultaat] resulteert in druk gedrag, het vragen om aandacht en concentratieproblemen
 • [Symptoom] leidt tot druk en impulsief gedrag, aandachts- en concentratieproblemen, onrustig zijn en beweeglijkheid
 • [Voorstellingswijze] wordt, alhoewel het woord gebaseerd is op Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel eens uitgelegd als 'Alle Dagen Heel Druk'

Algemene voorbeelden


ADHD is de afkorting voor 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'. Vrij vertaald: een stoornis die concentratieproblemen en hyperactiviteit veroorzaakt. ADHD staat vooral bekend als een probleem bij kinderen, hoewel het ook bij volwassenen voorkomt.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

In de DSM-IV worden drie subtypen van ADHD onderscheiden: ADHD - overwegend onoplettend type, ADHD - overwegend hyperactief/impulsief type en ADHD - gecombineerde type.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Het lijkt er echter op dat men ADHD nooit 'ontgroeit', maar strategieën aanleert om de symptomen te compenseren.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

Een opvallende deficiëntie waarmee ADHD zich zou onderscheiden van andere syndromen is het verminderde vermogen tot inhibitie van gedrag. Naast de deficiënties in het cognitieve functioneren lijken kinderen met ADHD overgevoelig te zijn voor contingenties als straf en beloning.

http://www.pi-research.nl/Neuropsychologie/NeuroProjecten.htm

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • ADHD behandelen
 • ADHD diagnosticeren
 • ADHD genezen

De uitsmijter van het congres was de presentatie van een nog onafgerond onderzoek, waaruit blijkt dat de ADHD bij kinderen beter behandeld kan worden met geneesmiddelen dan met gedragstherapie.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Het achterhalen van de precieze oorzaken is immers zeer belangrijk om ADHD adequaat te behandelen en de symptomen zo gering mogelijk te houden.

http://www.cultuurschok.be/petra/adhd/

Artsen diagnosticeren ADHD door naar het gedrag van de kinderen te kijken en door informatie over het kind te verzamelen bij de ouders, leerkrachten of anderen die het gedrag van de kinderen goed kennen.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

Er is nog geen geneesmiddel of andere behandeling die ADHD geneest. Wel kunnen geneesmiddelen de verschijnselen verminderen.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

 • ADHD hebben

Indien u denkt dat uw kind (of uzelf) ADHD heeft, neemt dan contact op met een arts.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Maar niet elk druk kind heeft ADHD.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Vooralsnog kan dus niet op grond van neuropsychologische testresultaten worden vastgesteld of iemand ADHD heeft.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

in voorzetselgroep


 • adolescenten en volwassenen met ADHD
 • een kind met ADHD
 • kinderen met ADHD
 • mensen met ADHD
 • patiënten met ADHD
 • personen met ADHD
 • volwassene met ADHD

Adolescenten en volwassenen met ADHD vallen vooral op door ongeorganiseerd en chaotisch gedrag, studie- en werkstoornissen, vergeetachtigheid, en niet op tijd komen.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Elke behandeling van een kind met ADHD moet beginnen met op de ouders gerichte psycho-educatie: voorlichting over de aard van de stoornis en over hoe er mee om te gaan.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html

De meeste kinderen met ADHD hebben zowel hyperactiviteits- als aandachtsproblemen, maar sommige kunnen alleen tekenen van aandachtstekort hebben.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

Vroeger werden kinderen met ADHD gewoon lastig genoemd, later had men het over MBD (Minimal Brain Dysfunction).

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

Voor mensen met ADHD (gedrags- en concentratiestoornis) wordt om de veertien dagen een soos georganiseerd.

http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

Een ander probleem dat zich voordoet bij patiënten met ADHD is dat er vaak niet alléén sprake is van ADHD, maar ook van andere (co-morbide) psychiatrische stoornissen.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

In eerste instantie zijn antidepressiva ontwikkeld tegen depressiviteit, maar ze worden dus ook gebruikt bij personen met ADHD.

http://www.cultuurschok.be/petra/adhd/

De volwassene met ADHD krijgt een coach die hem helpt orde scheppen in dagdagelijkse taken, zoals financiën, tijdsmanagement, dagbesteding, werk en relaties.

http://www.cultuurschok.be/petra/adhd/

 • behandeling van ADHD
 • symptomen van ADHD

Stimulerende middelen zoals methylfenidaat, amfetamine en dexamfetamine worden gebruikt bij de behandeling van ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

http://www.uu.nl/wetenschapswinkels//geneesmiddelen/index.html

Een Nederlandse commissie publiceerde eind 2000 op verzoek van de regering een reeks aanbevelingen in verband met de behandeling van ADHD.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

De behandeling van ADHD is gebaseerd op twee typen interventies waarvan de effectiviteit overduidelijk is vastgesteld, namelijk het voorschrijven van medicatie (voornamelijk psychostimulantia) en gedragstherapie.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Uit recent onderzoek bij kinderen is gebleken dat de combinatie van gedragstherapie en medicatie niet effectiever is voor vermindering van de symptomen van ADHD dan behandeling met alleen medicatie.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Alle kinderen (en volwassenen) vertonen op een bepaald ogenblik enkele symptomen van ADHD, maar kinderen met ADHD hebben meer symptomen en tijdens een langere duur, in die mate dat de symptomen hun normale leven verstoren.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • ADHD bij cliënten
 • ADHD bij kinderen
 • ADHD bij volwassenen

Het betreft onderzoek naar de effectiviteit van interpersoonlijke psychotherapie, de prevalentie van ADHD bij cliënten in zorg en de behandeling van ADHD met Ritalin.

http://www.novadic.nl/index.htm

Mw. drs. E. ten Brink (Riagg Zaanstreek/Waterland) besprak de bijdrage van gedragstherapie aan de behandeling van ADHD bij kinderen.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Sandra Kooij van GGZ Delfland houdt zich bezig met onderzoek naar ADHD bij volwassenen.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

met substantief ervoor


 • de diagnose ADHD stellen

Jeanne van Weel, kinderpsychiater bij De Jutter, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Den Haag, is er geen voorstander van dat de huisarts de diagnose ADHD stelt, maar ze kan wel begrijpen dat het gebeurt.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

Wat het gebruik van geneesmiddelen betreft, zegt de Commisie dat huisartsen en andere artsen zonder gespecialiseerde expertise alleen geneesmiddelen mogen voorschrijven als de diagnose ADHD is gesteld op basis van informatie van zowel gezin als schoolmilieu [...], als er geen ernstige symptomen zijn van begeleidende stoornissen en als de arts voldoende op de hoogte is van methoden om de optimale dosering te bepalen en het effect (inclusief bijwerkingen) op te volgen.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Via de huisarts kwamen we terecht bij een in ADHD gespecialiseerde kinderarts. Die heeft vrij snel de diagnose ADHD gesteld en Ritalin voorgeschreven.

http://www.adhd.nl/indexorigineel.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • ADD en ADHD
 • dyslexie, ADHD en autisme
 • dyslexie, ADHD en PDD-NOS
 • dyslexie en ADHD

Russell Barkley, ook een Amerikaans autoriteit op het gebied van ADHD, betwijfelt eveneens of er bij ADD en ADHD sprake is van eenzelfde soort concentratiestoornis.

http://members.nbci.com/_XMCM/ADHD_A/Index.html

Voor kinderen met handicaps zoals dyslexie, adhd en autisme moet betere begeleiding in en buiten het onderwijs beschikbaar komen.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Versterking van de integrale leerlingenzorg binnen een school, leidt onder meer tot de invoering van een leerlingvolgsysteem [...], het leren omgaan met leer- en gedragsproblemen (zoals dyslexie, adhd en pdd-nos), de keuze en invoering van aanvullende materialen voor zowel de zwakkere als de betere leerlingen en de professionalisering van de intern begeleider.

http://www.markant-ed.nl/verschillen/10index.html

Om een aantal voorbeelden te noemen: migraine, dyslexie (woordblindheid) en ADHD (hyperactiviteit) komen al op jonge leeftijd voor.

http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding