leeftijd


leeftijd 1.0

( Gezegd van levende wezens en organismen)
hoeveelheid tijd gedurende welke een mens, dier of levend organisme pleegt te leven; de gebruikelijke of verwachte levensduur van een levend wezen of organisme; totale levensduur

Semagram


Een leeftijd…

is een tijd

 • [Duur] duurt van de geboorte of het ontstaan tot het overlijden of afsterven
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een mens, dier of levend organisme

  Hoofdsemagram: tijd


  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de gemiddelde leeftijd

  Driehonderd jaar geleden stierf Joost van den Vondel. Hij werd tweeënnegentig en had een leven vol verdriet geleid, want de gemiddelde leeftijd van de mensen lag in die dagen veel en veel verder onder de tweeënnegentig jaar, dan nu. Zo moest Vondel dus allen die hem dierbaar waren, overleven.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

  Een hond kan meer dan 10 jaar oud worden, de gemiddelde leeftijd van een kat bedraagt zelfs 15 jaar.

  http://www.tierhilfe-belgien.de/wp/nl/vermittlung/,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de toenemende leeftijd

  Door de toenemende leeftijd van honden en katten gaan ze vaker aan ouderdomskwaaltjes lijden.

  http://www.dierenartsenpraktijk-t-hof.be/images/newsletter/nieuwsbrief%20mei%202014.pdf,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  leeftijd 2.0

  ( Gezegd van levende wezens en organismen)
  hoeveelheid tijd die op zeker moment is verstreken in het leven van een mens, dier of organisme sinds zijn geboorte of ontstaan; hoeveelheid tijd die een levend wezen of organisme op zeker tijdstip in zijn bestaan heeft geleefd; levensduur op zeker tijdstip

  Semagram


  Een leeftijd…

  is een tijd

  • [Duur] duurt van het moment van de geboorte of het ontstaan tot zeker moment in een levensperiode
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt meestal uitgedrukt in jaren, maanden of weken

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • zekere leeftijd bereiken

   Nederland telt vanaf morgen (3 december) vier 109-jarigen, allen vrouwen. Op die dag hoopt Marchien Jantje Zwitsers uit Hardenberg die leeftijd te bereiken.

   Meppeler Courant,

   • iemands leeftijd controleren

   Werd er een afspraak gemaakt met de handelaars om streng de leeftijd te controleren van klanten die sterke drank komen kopen?

   http://home2.pi.be/pin25941/GR03maa25.htm,

   • iemands leeftijd schatten

   Ze leken gemiddeld tamelijk oud — zo rond de zestig, rekening houdend met het feit dat het tegenwoordig erg moeilijk was om iemands leeftijd te schatten.

   Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

   met adjectief ervoor


   • een jeugdige leeftijd
   • een jonge leeftijd
   • een prille leeftijd
   • de betreffende leeftijd
   • de late leeftijd
   • de oudere leeftijd
   • uiteenlopende leeftijden

   Een geboren actrice is ze niet, doch gezien haar zeer jeugdige leeftijd - vorige maand werd ze 17 jaar! - zullen tijd en goede coaching ongetwijfeld tot artistieke groei leiden.

   NRC,

   Volgens Jack Schalken zijn bij de selectie van kandidaten voor een sollicitatiegesprek relevante werkervaring, publicaties, buitenlandse stages en een jonge leeftijd duidelijke pro's, terwijl kandidaten met een 'standaardbrief' of een brief met veel typefouten en doorstromers [...] minder kans maken.

   http://www.nibi.nl/

   De man op het podium trekt zijn schoudervullingen recht [...] en stoot [...] het vervolg van zijn zin uit: '... omdat België al gebarsten is!' Terwijl zijn woorden nog door de huiskamer galmen en het publiek hem opgelucht toejuicht, gooit mijn dochter zich schaterlachend op het vloerkleed. Gezien haar prille leeftijd, kan ik mij niet voorstellen dat het ene iets met het andere te maken heeft. Al moet ik zeggen dat ze heel goed voelt wanneer iets om te lachen is.

   Werk, Josse De Pauw,

   In de basisschool presteren de kinderen niet allemaal op hetzelfde niveau. Het ene kind zal zonder veel problemen de ontwikkeling doormaken die past bij de betreffende leeftijd, het andere kind daarentegen kan daar (tijdelijk) moeite mee hebben.

   http://www.casema.net/~cmusius/home.html

   Vijftig meter is "nog te vaak net een paar meter te lang voor mij". Dat komt, meent ze, door de late leeftijd waarop ze met topsport is begonnen.

   NRC,

   Kinderen met dyslexie vinden baat bij het lezen van niveauleesboekjes [...]. Deze verhalen werden technisch aangepast aan de verschillende leesniveaus maar inhoudelijk zijn ze geschikt voor de wat oudere leeftijd van de zwakke lezers.

   http://go.to/Bettylogo

   Mannen en vrouwen met uiteenlopende leeftijden en achtergronden werd gevraagd de mate van afkeer en angst weer te geven.

   NRC,

   • de gemiddelde leeftijd

   Het harmonieorkest bevat nu meer dan 60 muzikanten, waarvan de gemiddelde leeftijd 27 jaar is.

   http://home.scarlet.be/~pcverle/W2000KultuurKulturaNED.htm,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • de stijgende leeftijd
   • haar toenemende leeftijd

   In 1992 waren er ongeveer veertienhonderd kinderen die werden geboren na een zwangerschap van korter dan 32 weken, vorig jaar waren dat er meer dan tweeduizend. Volgens Van Bel heeft dat onder meer te maken met de stijgende leeftijd van vrouwen wanneer zij hun eerste kind krijgen, maar tevens met het toegenomen aantal IVF-bevruchtingen.

   Haagsche Courant,

   Ze ziet zich geconfronteerd met haar toenemende leeftijd, onder meer door de dood van haar ouders.

   De Standaard,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de geschatte leeftijd
   • zijn gevorderde leeftijd

   In het Convent van Nazareth was tussen 1856 en 1873 het Vondelingenhuis met "rol" ondergebracht. De geschatte leeftijd van de kinderen die er te vondeling werden gelegd, bedroeg hooguit veertien dagen.

   De Standaard,

   Dick Francis blijft ondanks zijn gevorderde leeftijd (76) aardig in de race.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   • een leeftijd boven

   Deze vormen van prenatale diagnose worden enkel aangeboden aan koppels die een verhoogd risico hebben op een afwijking bij de foetus. Bijvoorbeeld: leeftijd boven de 35 jaar, een genetische afwijking bij (de familie van) vrouw of man.

   http://www.crz.be/prenatale%20diagnose/prenatalemain.html

   • een leeftijd onder
   • een leeftijd tussen
   • een leeftijd vanaf
   • in de leeftijd tussen

   De invoer van runderen uit Groot Brittannië is begin 1990 gestopt (richtlijn 90/59/EEG), met een uitzondering van kalveren die dan op een leeftijd onder 6 maanden geslacht moeten worden.

   http://www.id.dlo.nl/bse/

   "Het verdient aanbeveling om bij een leeftijd tussen 30 en 35 jaar naar andere voorbehoedmiddelen om te zien", aldus de redactie van het medische tijdschrift The Lancet.

   NRC,

   In de middaguren kwam de jeugd aan bod, terwijl de senioren in het avondprogramma aantraden. Maar wat heet ouderen: er gold voor die categorie een leeftijd vanaf 13 jaar.

   Meppeler Courant,

   De aandoening openbaart zich vooral in de leeftijd tussen 25-50 jaar.

   http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

   • de leeftijd van de kinderen
   • de leeftijd van de spelers
   • de leeftijd van een pup

   Ze noemt de leeftijden van de kinderen (anderhalf, drie en vijf), en de namen (Pim, Sam en Bo).

   De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

   De teamindeling binnen de jeugdopleiding wordt gebaseerd op de leeftijd van de spelers.

   http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

   Bij aflevering bedraagt de leeftijd van een pup tussen 7 en 8 weken bij een minimum gewicht van 7 kg.

   http://www.leonbergerclub.be/club/Fokreglement-nl.PDF,

   • de leeftijd van 12 jaar
   • de leeftijd van 50 jaar

   Over de aanleg en interesses van de leerling is al veel geweten vanuit het basisonderwijs [...]. Op de leeftijd van 12 jaar echter zijn interesse en persoonlijkheidsvorming nog in volle ontwikkeling.

   http://www.st-pieter.be/~mohvm/1a.htm

   In België gaat evenwel de arbeidsmarktparticipatie vanaf de leeftijd van 50 jaar sterk achteruit: bij de 50- tot 54-jarigen bedraagt de werkgelegenheidsgraad nog 65 pct., maar in de leeftijdsgroep van 55 tot 59 jaar valt hij terug op 38,4 pct. en bij de 60-plussers haalt hij nog nauwelijks 11,2 pct.

   http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

   in voorzetselgroep


   • bij de leeftijd van
   • bij een leeftijd van

   Kinderen kunnen bij een verdenking op een heupluxatie naar het LUMC worden verwezen voor aanvullend onderzoek [...] bij de leeftijd van zes weken.

   https://www.lumc.nl/org/orthopedie/patientenzorg/Patienten/90624032523221/1201060350305711/1206110145365711/

   Geslachtsonderscheid. Mannetjes [...] zijn iets groter en hebben een langere staart dan de dikkere vrouwtjes. Pas bij een leeftijd van 1 jaar konden wij duidelijk het geslacht zien.

   http://home.hetnet.nl/~dresens/axo.htm,

   • boven de leeftijd van
   • boven die leeftijd

   De ziekte komt vrijwel enkel voor boven de leeftijd van 60 jaar.

   http://www.cephalee.be/NL/zomer2002/indexjnzomer2002.htm,

   Van de vrouwen onder de dertig jaar die een partner hebben maar geen kinderen, heeft ongeveer 97% een eigen inkomen. Boven die leeftijd blijkt het percentage met een eigen inkomen successievelijk kleiner te worden.

   http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

   • door de leeftijd
   • door de leeftijden

   De voor de matching beschikbare informatie over de achtergrond van de kinderen is beperkt. Dit is voor een deel te verklaren door de leeftijd van de kinderen. Hongarije is hierop en uitzondering omdat er niet alleen zeer jonge kinderen beschikbaar zijn maar ook kinderen van ouders die uit de ouderlijke macht ontzet zijn.

   https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Matching%20in%20het%20belang%20van%20het%20kind%20St%20Flash%200905.pdf,

   De eerste kennismaking met de Deense mede-reizigers was enigszins afstandelijk. 'Ik denk dat dat komt door de onbekendheid, maar vooral door de leeftijden. Bij ons is de jongste zeventien jaar en de rest achttien of negentien, bij hun zijn de groepsleden vooral vijftien en zestien.

   Meppeler Courant,

   • gezien de leeftijd
   • wegens zijn leeftijd

   Voor dit onderdeel kan in de basisvorming nog geen grote diepgang worden bereikt, mede gezien de leeftijd van de leerlingen.

   http://www.minocw.nl/onderwijs/vit/hfd6.htm,

   De jongen zal wegens zijn leeftijd niet worden vervolgd, maar de politie gaat de schoolklas van de jeugdige beller wel voorlichten over de 06-11 alarmlijn om te voorkomen dat klasgenoten zijn voorbeeld volgen.

   NRC,

   • in de leeftijd tot
   • in de leeftijd tussen
   • in de leeftijd van

   De verlamming van Bell geneest vaak zonder behandeling binnen 6 tot 8 weken spontaan en volledig. De leeftijd speelt hierbij echter een grote rol: in de leeftijd tot 30 jaar in 85-90% van de gevallen, van 30 tot 45 jaar in 76%, van 45 tot 60 jaar in 61% en daarboven bij slechts 37%.

   http://212.204.232.227/voorlichting/index.html

   De vrouwen in de leeftijd tot 25 jaar verwachten een groter effect dan de wat oudere vrouwen.

   NRC,

   Iedereen die in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar als ingezetene van Nederland staat ingeschreven heeft recht op het basispensioen.

   http://www.buitenhuispensioen.nl/nederland.html

   Op 17 november jongstleden overleed, in de leeftijd van 84 jaar, onze oud-collega Hans Frieling.

   http://rostalgia.nl/?form=3&item=8743,

   Wat waren in de jaren vijftig artistiekelingen? In de jaren vijftig vertegenwoordigden de artistiekelingen naast de kuiven de belangrijkste groepsstijl voor Nederlandse jongeren. Het was een subcultuur voor de hoger opgeleiden in de leeftijd van zestien tot achter in de twintig.

   http://www.volkscultuur.nl/kb.php?doc=46574

   • in leeftijd

   De groep bestond uit 7 kinderen die in leeftijd varieerden van bijna 4 tot 8 jaar.

   http://www.conductieveopvoeding.nl/zomerschool2001.html,

   Een zekere reserve is dan normaal, zeker gezien het verschil in leeftijd en autoriteit.

   http://www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=1718=verloedering,

   • met de leeftijd
   • met leeftijden

   Bij vrouwen neemt de vruchtbaarheid ook af met de leeftijd. Een normale gezonde vrouw van 35 doet er twee keer zolang over om zwanger te raken dan diezelfde vrouw op haar 25ste.

   Gazet van Antwerpen,

   De onderzoekers relativeren hun conclusie door erop te wijzen dat allochtonen meer jongeren tellen met leeftijden waarop een groter risico bestaat op criminaliteit.

   De Standaard,

   • na de leeftijd van
   • tot na de leeftijd van

   De stoornis begint gewoonlijk tijdens de kinderjaren of in de vroege adolescentie en ontstaat zelden na de leeftijd van 25 jaar.

   http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011,

   Ambtenaren die hun loopbaan verlengen tot na de leeftijd van 60 jaar, krijgen nu een bonus.

   http://www.vandenbroucke.com/ARpensioenen.htm

   • naar leeftijd

   De structuur naar leeftijd ziet er als volgt uit: bijna één op vier Vlamingen (23 %) is jonger dan 20 jaar.

   http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/2maatschappelijkecontext.pdf,

   We hebben die gegevens niet naar leeftijd geanalyseerd.

   NRC,

   • onder de leeftijd van

   Gewapende groepen die zich onderscheiden van de strijdkrachten van een Staat mogen onder geen enkele omstandigheid personen onder de leeftijd van 18 jaar recruteren of inzetten bij vijandelijkheden.

   http://www.law.uu.nl/sim/instr/crcop1.asp

   Op de afdeling intensieve zorgen zijn slechts 2 personen tegelijk toegelaten en geen kinderen onder de leeftijd van 14 jaar, tenzij met toelating door de verpleegkundige.

   http://www.asz-aalst.be/

   • op hogere leeftijd
   • op late leeftijd
   • op latere leeftijd
   • op vijfjarige leeftijd
   • op 49-jarige leeftijd

   Een speler kan op iets hogere leeftijd zelf een betere keuze maken of hij al dan niet in het doel wil staan. Het rouleren wordt geregeld door de jeugdtrainer en jeugdleiders van het betreffende team.

   http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

   Dé literaire ontdekking van het jaar is de Amerikaans-Canadese schrijfster E. Annie Proulx (°1935), die pas op vrij late leeftijd - ze was 53 - literair actief werd met de indrukwekkende verhalenbundel Heart Songs (1988).

   De Standaard,

   In dit licht is het van belang dat men op tijd begint met de zo groot mogelijke individuele ontwikkeling van de basissnelheid en frequentie. Alleen dan worden snelheidsreserves gekweekt. Op latere leeftijd zal het steeds moeilijker worden om de snelheid nog te ontwikkelen.

   http://users.skynet.be/avzk/snellang.html

   Bij de meeste kinderen is de dominante hand op vijfjarige leeftijd aanwezig.

   http://studenten.samenvattingen.be/search/open/1422124/

   Joey Ramone krijgt eigen straathoek in New York. De hoek van de Bowery en Second Street in Manhattan is zondag omgedoopt tot Joey Ramone Place, tweeëneenhalf jaar nadat de rocker op 49-jarige leeftijd aan kanker overleed.

   http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?articleID=DST02122003_096,

   • omstreeks de, dezelfde leeftijd
   • rond de, dezelfde leeftijd

   Net omstreeks de leeftijd van acht jaar scherpen kinderen ook hun capaciteit om te redeneren en te overtuigen aan, maar gebruiken ze daarnaast ook nog pesttechnieken om hun ouders te overtuigen om iets voor hen te kopen.

   De Morgen,

   Wat verder opvalt is dat steeds meer jongeren rond dezelfde leeftijd uit huis gaan.

   http://www.cbs.nl/nl/producten/artikelen/algemeen/a-152/2001/01/veranderde_levenslopen.pdf,

   • per leeftijd

   Voorts zijn er natuurlijk nog de puur educatieve schijfjes: taal-, reken- en wetenschappelijke onderwerpen die per leeftijd volgens een bepaald leerniveau of volgens het onderwerp worden onderverdeeld.

   De Standaard,

   Autistische stoornissen vormen een spectrum van aandoeningen die per individu en per leeftijd kunnen verschillen in ernst en verschijningsvorm.

   http://www.autisme-nva.nl/,

   • tegen de leeftijd van
   • tegen deze leeftijd

   "De meeste Amerikanen verliezen hun maagdelijkheid tegen de leeftijd van zestien jaar en de Fransen en Britten tegen zeventien jaar", zei Aputharajah, die een boek schreef over "Het seksueel gedrag van vrouwen in Singapore".

   De Standaard,

   Wil je propere fretjes? Dan is het zaak om absoluut te zorgen dat ze tegen deze leeftijd over een kattebak beschikken.

   http://gallery.uunet.be/darkmoon/fret_herkomst.html

   • tot de leeftijd van 35
   • tot die leeftijd

   Men kan lid zijn van zodra men 14 is tot de leeftijd van 35.

   http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

   Pas als ze de 25 jaar voorbij zijn, komen tienkampers op het niveau waarop zij maximaal kunnen presteren. Het probleem is ze tot die leeftijd in de training niet te zwaar te belasten.

   Meppeler Courant,

   • tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar

   De symptomen beginnen vroeger dan de buikpijn, tussen 6 maanden en 19 jaar, meestal tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar, en verdwijnen rond de leeftijd van 10 jaar.

   http://www.cephalee.be/NL/winter2003/indexwinter2003.htm,

   • van dezelfde leeftijd
   • van jonge leeftijd
   • van middelbare leeftijd
   • van oudere leeftijd
   • van alle leeftijden

   Het gewicht van de dieren is een uitermate belangrijke factor, veel meer dan kwaliteit [...]. Stel: U fokt en verkoopt 2 stieren A en B van dezelfde leeftijd.

   http://info.vee.be/rendement.php

   Denk maar aan het verschil in ongevalrisico tussen man en vrouw, tussen personen van jonge, middelbare en oudere leeftijd, enz.

   http://www.diabetes-vdv.be/Regel-en-wetgeving/rijbewijs.htm

   Ik ontmoet patiënten van alle leeftijden in het centrum.

   http://www.handicapinternational.be/content.asp?lng=2=253

   • vanaf die leeftijd

   Niet iedereen wordt even ziek van besmet eten. Naast jonge kinderen en zieken lopen mensen vanaf ongeveer 60 jaar ook extra risico. Vanaf die leeftijd vermindert namelijk de algemene weerstand en neemt de productie van maagzuur af.

   http://www.ggdzeeland.nl/content/actueel_voedselveiligheid.htm

   • volgens leeftijd
   • volgens de leeftijd
   • volgens hun leeftijd

   De klassen dienen niet te worden ingedeeld volgens leeftijd, maar volgens capaciteiten.

   http://www.liberaalappel.org/nieuwsbrieven/ontwerpverkiezingsprogramma.pdf,

   Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de verschillende beroepsgroepen, tussen mannen en vrouwen, en volgens de leeftijd.

   De Standaard,

   De school werkt volgens het jaarklassensysteem; de kinderen worden in principe volgens hun leeftijd in een klas geplaatst. Indien het lestijdenpakket geen aparte klas per leeftijdsgroep toelaat zal de school combinatiegroepen vormen zodanig dat kinderen van 2 opeenvolgende geboortejaren in dezelfde klas zitten.

   http://www.lovendegem.be/lovendegem/view.cfm?edit_id=124

   • voor zijn leeftijd
   • voor hun leeftijd

   En toen was daar ineens die vermaledijde Martin. Volgens sommigen te lief voor de harde topsportwereld, volgens velen te grijs voor zijn leeftijd (30).

   De Telegraaf,

   Groep drie waren kinderen die te kort waren voor hun leeftijd, maar met een gewicht dat bij die lengte hoorde, hetgeen betekent dat er gedurende de voorafgaande maanden sprake was van ondervoeding.

   NRC,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • haar leeftijd
   • mijn leeftijd
   • zijn leeftijd

   Door haar jeugdig uiterlijk wist ze haar fans jarenlang in het ongewisse te laten over haar leeftijd.

   De Standaard,

   Daarom ga ik door met solliciteren naar een echte baan bij een bedrijf. Hoe sneller hoe liever. Maar ik ben bijna veertig, dus ook mijn leeftijd begint tegen te zitten.

   NRC,

   Zijn leeftijd is van cruciaal belang. "Als sollicitant kom je niet gemakkelijk achter de werkelijke reden van de weigering, maar vaak bekruipt je het onbehaaglijke gevoel dat er in Nederland ernstig sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

   NRC,

   met onbepaald voornaamwoord


   • elke leeftijd
   • iedere leeftijd
   • verschillende leeftijden

   De eerste symptomen doen zich meestal voor tussen 30 en 50 jaar, alhoewel de ziekte op elke leeftijd kan aanvangen.

   http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

   Bij iedere leeftijd passen andere communicatiemogelijkheden. Bij jongere kinderen is het gemakkelijk aan te sluiten bij hun spel.

   http://users.pandora.be/psychologenassociatie/frame%20klinische.htm

   Het sportaanbod is zeer gevarieerd en houdt rekening met de verschillende leeftijden.

   http://www.vgc.be/administratie/dir_cultuur/sportdienst/sportpromotie.asp

   met ander, nevengeschikt substantief


   • leeftijd en anciënniteit
   • leeftijd en ervaring
   • leeftijd en geslacht
   • leeftijd en levenswijze
   • leeftijd en opleidingsniveau
   • leeftijd en sekse
   • leeftijd of etniciteit

   Ze krijgen een afscheidsvergoeding in evenredigheid met hun leeftijd en anciënniteit in het bedrijf.

   De Standaard,

   Bij dit uitzendbureau krijgen studenten een uurloon van minimaal 13,-- netto per uur, onafhankelijk van leeftijd en ervaring.

   http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

   Leeftijd en geslacht, sociale en professionele kategorie, sterftecijfers, werkloosheid, gezinssamenstelling, inkomen en verstedelijking zijn [...] erkend als faktoren die de ziekte-uitgaven van een persoon beïnvloeden.

   De Standaard,

   Uw hond of kat zal [...] het ideale menu vinden, aangepast aan zijn/haar noden, leeftijd en levenswijze.

   http://www.delhaize.be/homepage/_nl/homepage.asp?languageID=NL

   Gebleken is dat het hebben van een langdurige ziekte van invloed is op bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van mensen, ook als rekening wordt gehouden met kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau.

   http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah168/nl/samenvatting.htm,

   Leeftijd en sekse van de docent vinden ze van minder groot belang.

   NRC,

   In de verschillende onderzoeksprojecten wordt het sekseverschil niet als op zichzelf staand beschouwd, maar in relatie tot andere betekenissen (bijv. die rond computers of leren) en differentiatieprocessen (bijv. leeftijd of etniciteit).

   http://www.pscw.uva.nl/bvz/onderzpr.html

   Vaste verbindingen


   de leeftijd der sterken


    Zie: de leeftijd der sterken

   gezegende leeftijd


    Zie: gezegende leeftijd

   hoge leeftijd


    Zie: hoge leeftijd

   middelbare leeftijd


    Zie: middelbare leeftijd

   respectabele leeftijd


    Zie: respectabele leeftijd

   rijpe leeftijd


    Zie: rijpe leeftijd

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   leeftijd 2.1

   betrekkelijk hoge of hoge leeftijd van iemand

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • door de leeftijd
   • door mijn leeftijd

   En we weten tegenwoordig beter dan vroeger welke personen meer risico's lopen dan anderen, door genetische constitutie, door reeds bestaande kwalen, door de leeftijd, of anderszins.

   http://www.gerontechnologie.nl/

   Bij oudere mensen van wie de hersenen door de leeftijd altijd wat geschrompeld zijn (wat door overmatig alcoholgebruik verergerd zou kunnen worden), of bij jonge kinderen bij wie de hersenen nog niet tot de volle omvang zijn gegroeid, is deze ruimte tamelijk groot in vergelijking met die bij jonge volwassenen.

   http://www.nvvn.org/

   Ik wilde ook graag de kans grijpen om nog eens te winnen. Dat wordt door mijn leeftijd hoe langer hoe moeilijker.

   De Standaard,

   • om zijn leeftijd

   Hij achtte het niet uitgesloten dat Judith zich had opgeofferd, uitnodigingen afgewimpeld uit consideratie vanwege de vermoeiende week - vergaderingen en nog eens vergaderingen - die hij achter de rug had. Misschien ook wel een beetje om zijn leeftijd: hoe oud was vijfendertig wel niet in haar ogen?

   Het samenzijn, Jan Meyers,

   • ondanks haar leeftijd
   • ondanks zijn leeftijd

   Ondanks haar leeftijd was ze nog steeds slank. Altijd zat haar grijze, ingewikkelde kapsel onberispelijk.

   Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

   Zijn specialiteit was het fotograferen van tieners die in de grootsteden probeerden te overleven. Ondanks zijn leeftijd, Clark is een vijftiger, wordt hij nog altijd in de buurt van de skateboarders geduld.

   De Standaard,

   • iemand op leeftijd

   Hier worden verhoudingsgewijs de meeste mannen gesignaleerd (64% van de kopers), enigszins op leeftijd (52 jaar gemiddeld) die door de bank genomen dertig procent méér neertellen voor hun compacte middenklasser dan de prijsfreaks uit segment 1.

   http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Voer_voor_zenuwpezen/index.html,

   De frele Dhelia Pleisner doet ondertussen voorzichtig mee met de gymoefeningen. "Ik ben op leeftijd, ik kan niet zo goed meer meedoen," zegt de 86-jarige dame haast verontschuldigend.

   http://lombox.nl/Zorg/zorgcentrumgym.24-05-03.html,

   Twaalf mannen staren gespannen naar een viertal schermen waarop de uitslagen van de paardenkoersen verschijnen. De meesten zijn op leeftijd, boven de zestig, enkelen tussen de twintig en de dertig.

   De Standaard,

   • op zijn leeftijd
   • op haar leeftijd

   Maar een andere baan op zijn leeftijd zit er niet meer in: waar zou zijn familie van moeten rondkomen?

   NRC,

   Haar haren zijn weer platinablond en voor een vrouw op haar leeftijd kán dat gewoon niet meer.

   ANP,

   • iemand van zijn leeftijd
   • mannen van zijn leeftijd

   Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, had Barend 's morgens in alle vroegte gekeken naar de gruwelijke start van de elfstedentocht, de zestiende en zeker de laatste voor iemand van zijn leeftijd. Hij was zijn leven aan het afbouwen, stap voor stap.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Ik heb het gevoel dat hij ieder moment dood kan gaan, dat de tijd die we nog hebben te kostbaar is om hem te verdoen, ik heb hem laatst zelfs gevraagd niet meer te gaan tennissen voor hij zich had laten keuren, zijn hart had laten nakijken, dat gebeurt toch, bij mannen van zijn leeftijd, dat ze het plotseling begeven.

   Een zwarte Pool, Karst Woudstra,

   • vanwege de leeftijd

   Grensbepaling, het bepalen van een doel, de haalbaarheid van dat doel en daarvan en de consequenties daarvan goed inzien, is noodzakelijk. Vooral omdat het hier veelal gaat om de wat oudere sporters, die vanwege de leeftijd al grotere risico's lopen.

   http://www.universal.nl/users/gos/Tekst/BP_pres.htm

   • voor zijn leeftijd
   • voor haar leeftijd

   Dearmer bleek voor zijn leeftijd nog zeldzaam helder van geest, en ook zijn bescheidenheid was niet aangetast door de jaren.

   NRC,

   De inmiddels bijna 80-jarige pater Amadeus ziet er kwiek uit voor zijn leeftijd.

   http://www.dejongejournalist.nl/index.php?itemid=39=10

   Ze was een slanke, voor haar leeftijd nog knappe vrouw, die echter iets te zorgelijk keek en daardoor het effect van haar knapheid grotendeels tenietdeed.

   In liefdes naam, Greta Seghers,

   leeftijd 2.2

   groep personen met een bepaalde leeftijd; leeftijdsgroep

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • verschillende leeftijden

   Verschillende leeftijden in één groep. Er is een gemengde groepssamenstelling. Kinderen kiezen vooral voor een activiteit ongeacht de leeftijd van de medespelers. Waarom een gemengde groepssamenstelling: Jonge kinderen worden gestimuleerd in hun spel door oudere kinderen.

   http://www.degarve.nl/

   met voorzetselgroep


   • bij de leeftijd tussen

   Voor de kunsteducatie op school wordt het grootste effect verwacht bij de leeftijd tussen 10 en 14 jaar.

   http://www.rks.nl/,

   met onbepaald voornaamwoord


   • alle leeftijden
   • voor alle leeftijden

   The Right Start exploiteert onder eigen naam een keten van zeventig winkels met opvoedkundig speelgoed en gebruiksartikelen voor kinderen in de eerste levensjaren. In september kocht het de speelgoedformule Zany Brainy, die mikt op kinderen tot twaalf jaar en 187 winkels telt. Met de aankoop van FAO Schwartz bereikt het bedrijf alle leeftijden.

   ANP,

   De schoenen zijn er voor alle leeftijden en in diverse kleuren en motiefjes.

   Het Parool,

   Voor alle leeftijden. Baseball is er niet alleen voor volwassenen. Al vanaf vijf jaar kan men [...] beginnen, zowel meisjes als jongens.

   http://www.royal-greys.be/documenten/baseballonbekend.html,

   leeftijd 3.0

   ( Gezegd van zaken)
   hoeveelheid tijd die is verstreken sinds iets is vervaardigd of tot stand kwam; bestaansduur van iets op zeker tijdstip
   Vaak aangetroffen in combinaties zoals onder betekenis 2.0.

   Semagram


   Een leeftijd…

   is een tijd

   • [Duur] duurt van het moment van ontstaan of vervaardiging tot zeker moment in een bestaansperiode
   • [Object betroffen] heeft betrekking op een stoffelijke zaak

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Die stenen zijn dus na het ontstaan van de Aarde nog een keer gesmolten geweest (hetgeen natuurlijk niet onwaarschijnlijk is, want de Aarde is een hele actieve vulkanische planeet). Waarom denken we dat? Ten eerste omdat veel meteorieten (stenen uit de ruimte) die we vinden een oudere leeftijd hebben, namelijk 4.6 miljard jaar.

    http://www.sonnenborgh.nl/

    Er wordt veel belang gesteld in de leeftijd van whisky. Veel respect en dure prijzen worden toegekend aan whisky's van zeer respectabele leeftijden. De leeftijd van whisky, indien hij op de fles staat, moet die van de jongste whisky in de fles zijn.

    http://www.weedram.be/whiskynl.htm

    leeftijd 3.1

    betrekkelijk hoge of hoge ouderdom van iets

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

    Algemene voorbeelden


    Omdat het hoofdvoedsel uit zaden bestaat en sommige bomen, zoals coniferen, pas na twintig jaar regelmatig zaden gaan vormen en andere, zoals beuken, zelfs pas na tachtig jaar, moet het bos een zekere leeftijd hebben willen eekhoorns er kunnen leven.

    http://www.knjv.nl/maanddier/eekhoorn.htm,

    Door de leeftijd van deze systemen is over het algemeen vaker onderhoud nodig aan software en hardware.

    http://www.colosseusvixion.nl/index.php/artikelen/negatieve-invloed-van-legacy-systemen-op-een-organisatie/,

    Veel molens verkeren, mede door hun leeftijd, in slechte staat.

    Meppeler Courant,

    leeftijd 4.0

    bepaalde levensduur die iemand op het bereiken ervan geschikt maakt voor iets; specifieke levensduur als criterium voor iets

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

    Semagram


    Een leeftijd…

    is een tijd

    • [Functie] dient als criterium op grond waarvan men iemand geschikt beschouwt voor iets
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt meestal uitgedrukt in jaren
    • [Object betroffen] heeft betrekking op personen

     Hoofdsemagram: tijd


     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • de leeftijd verhogen

     Maatregelen waarvan bewezen is dat ze het alcoholgebruik verlagen, wegen zwaarder. Bovenaan staan: de leeftijd verhogen waarop jongeren alcohol mogen kopen.

     http://vorige.nrc.nl//wetenschap/article1791436.ece/Strijd_tegen_alcohol_heeft_zin,

     Momenteel accepteert Nederland buitenlandse kindhuwelijken vanaf 15 jaar als ze legaal zijn gesloten in het land van herkomst. De Telegraaf schrijft dat het zelfs zover gaat dat in Nederland een meerderjarige man sex mag hebben met een minderjarige vrouw. Nederland wil de leeftijd verhogen naar 18 jaar.

     http://www.groningerkrant.nl/2015/10/de-wet-kindbruiden/,

     • de leeftijd voor iets bereiken

     Als ze er de leeftijd voor hebben bereikt, worden de patiënten voorbereid op het schoolbezoek, met name op het omgaan met problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

     http://www.nvvn.org/

     met adjectief ervoor


     • de huwbare leeftijd
     • de leerplichtige leeftijd
     • de pensioengerechtigde leeftijd
     • de schoolgaande leeftijd
     • een wettelijke leeftijd

     De huwbare leeftijd is sinds 1990 op 18 jaar gebracht.

     http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

     De voorschoolse opvang is pure winst. En ook zou de leerplichtige leeftijd van vier jaar naar drie teruggebracht moet worden.

     Provinciale Zeeuwse Courant,

     De Britse regering wil dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen optrekken tot 65 jaar, het niveau van de mannen.

     NRC,

     Als de patiënt de schoolgaande leeftijd heeft bereikt zullen er ook aanpassingen nodig zijn voor het schoolbezoek en eventueel andere sociale activiteiten.

     http://www.nvvn.org/

     Drankproblemen komen ook vaak voor bij jongere mensen, ondanks het feit dat veel landen een wettelijke leeftijd hebben vastgesteld op het drinken.

     http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

     met voorzetselgroep


     • de leeftijd voor brommerrijden
     • de leeftijd voor vervroegd pensioen

     In het stuk staat ook dat de leeftijd voor brommerrijden naar 17 opgetrokken wordt, en dat er een tractorrijbewijs zou moeten komen.

     Trouw,

     Vanaf juli is 60 jaar een leeftijd voor vervroegd pensioen.

     De Standaard,

     met onbepaald voornaamwoord


     • een zekere leeftijd

     Om een rustpensioen te krijgen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen: men moet een zekere leeftijd hebben bereikt en men mag geen beroepsactiviteit meer uitoefenen.

     http://www.aventispharma.be/main/0,1003,NL-BE-31609-50723--,FF.html

     Vaste verbindingen


     ergens de leeftijd voor hebben


      Zie: ergens de leeftijd voor hebben

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     leeftijd 5.0

     bepaald deel van het leven dat men als een eenheid beschouwt om zijn specifieke karakter of kenmerken; zekere periode van iemands leven

     Semagram


     Een leeftijd…

     is een tijd

     • [Geheel] is een deel van het leven
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een specifiek karakter of specifieke kenmerken

      Hoofdsemagram: tijd


      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • de jeugdige leeftijd
      • de late leeftijd
      • de volwassen leeftijd
      • een gevaarlijke leeftijd

      Diabetes type 1 is een aandoening van de jeugdige leeftijd. De aandoening wordt gekarakteriseerd door een absoluut onvermogen van de alvleesklier om insuline te produceren.

      http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

      De late leeftijd brengt vaak mooie momenten die het beste in beelden kunnen worden beschreven. De avondhemel is een kleurenpalet van mooie kleuren, die echter verbleken. De ondergaande zon is daarbij het stralende middelpunt. Zo is ook de mens in de laatste fase: stralend temidden van herinneringen, maar toch ook verblekend.

      http://obvo.nl/voorzieningen/woonvormen/11-algemeen/statements,

      Volgens de Nederlandse wetenschapper duiken de verschillen op vóór de volwassen leeftijd is bereikt, waarschijnlijk als gevolg van een interaktie tussen sekshormonen en de zich ontwikkelende hersenen.

      De Standaard,

      Niet alleen de puberteit werd als een in dat opzicht gevaarlijke leeftijd beschouwd vanwege de vrees voor desintegratie.

      https://books.google.nl/books?id=ZJNnVTpxgT0C&pg=PA71&lpg=PA71&dq=%22gevaarlijke+leeftijd%22&source=bl&ots=qVCAulIAM4&sig=hpr7sK1iAuw4_25dMctTsEwvB5I&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjGz7vb35rKAhVFKA8KHU-PB344FBDoAQhBMAc#v=onepage&q=%22gevaarlijke%20leeftijd%22&f=false,

      in voorzetselgroep


      • in deze leeftijd
      • in de huwbare leeftijd
      • in de leerplichtige leeftijd
      • in de schoolgaande leeftijd
      • in de vruchtbare leeftijd

      In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen en kondigt zich het begin aan van de puberteit.

      http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

      Een gemengde school die buiten de eigen buurt ligt is voor meisjes in de huwbare leeftijd gevaarlijk terrein vinden veel orthodox-islamitische ouders.

      NRC,

      Onder kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd (tussen 6 en 16 jaar) is de deelname aan kunstzinnige activiteiten het hoogste (behalve bij de toegepaste vakken met camera en textiel).

      http://www.scp.nl/boeken/cahiers/cah166/nl/samenvatting.htm,

      Behoedzaam ontweek ik de politieagenten op straat, die elke jongen in de schoolgaande leeftijd oppakten tijdens de schooluren, en thuis afleverden.

      De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

      Een derde tema gaat over de gezondheidszorg, een zeer belangrijk probleem in de derde wereld, waar dood in het kraambed de grootste doodsoorzaak is van vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

      De Standaard,

      • op beroepsactieve leeftijd
      • op volwassen leeftijd

      De bevolking op beroepsactieve leeftijd (20 à 64 jaar) is goed voor 60 % van de bevolking.

      http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/2maatschappelijkecontext.pdf,

      Het ziektebeeld komt vooral voor op volwassen leeftijd, meestal tussen het twintigste en vijftigste jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen.

      http://www.gezondheidsplein.nl/gp/gp.php?type=aandoeningen=668=toon=M

      Vaste verbindingen


      de derde leeftijd


       Zie: de derde leeftijd

      de vierde leeftijd


       Zie: de vierde leeftijd

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen