leidinggevende


leidinggevende 1.0

iemand die voor zijn beroep leiding geeft aan een organisatie, bedrijf of afdeling; hoofd; baas

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een leidinggevende…

is een persoon

   Hoofdsemagram: chef


   Algemene voorbeelden


   Ik denk dat het in de grond voortkomt uit het feit dat mensen ernaar neigen hun eigen motivatie te stellen boven de druk die de organisatie op hen uitoefent. Voor leidinggevenden betekent dat altijd weer dat ze de persoonlijke doelstellingen van hun medewerkers ook moeten inschatten om daarmee de organisatorische doelstellingen zo gericht mogelijk uit te kunnen voeren.

   http://www.rva.nl/kwaliteit%20in%20bedrijf/kib%209-2001.pdf,

   De leidinggevenden waren niet competent bij Menara en luisterden niet naar Europese adviseurs.

   Meppeler Courant,

   De mogelijkheden van leidinggevenden om hun medewerkers loopbaanperspectief te bieden zijn soms ook beperkt.

   http://www.cnv.nl/themaas/employability/automotive_sectorrapport.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • direct leidinggevende

   Werk kun je zien als plaats waar je je capaciteiten en vaardigheden kunt manifesteren [...]. Een 'leerplek' waar je in interactie met anderen jezelf kunt leren, kennen. Een plek voor verandering. Een plek waar je ook arbeidsbevrediging kan vinden. Het zijn de direct leidinggevenden die deze visie in de praktijk vorm moeten geven.

   http://www.companyguids.nl/

   Het aantal deelnemers in de studie bedroeg 28, waarvan 26 het voormetingsformulier hebben ingevuld, evenals 25 van hun direct leidinggevenden.

   http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

   Een succesvolle voorbereiding heeft ten minste de volgende vier kenmerken: - duidelijkheid over de, ontwikkelingsgerichte, doelstelling - duidelijke voorlichting over het belang van employability-beleid, competentiebeoordeling en de erkenning van competenties - betrokkenheid van de direct leidinggevenden bij de voorbereiding en uitvoering van de beoordelingsprocedure - duidelijk onderscheid tussen de opleider en de beoordelaar.

   http://www.kenniscentrumevc.nl/

   • hoger leidinggevenden
   • de hoogste leidinggevenden

   Op het gebied van management geeft BB trainingen ten behoeve van operationeel leidinggevenden, hoger leidinggevenden en directies.

   Meppeler Courant,

   In het hoger milieu zitten de academische beroepen, de hoogleraren en leraren, de fabrikanten en hoger leidinggevenden (ik neem de namen van de categorieën over van het CBS). Tot het middelbaar milieu behoren middelbaar administratief en technisch personeel, onderwijzers, agrariërs, winkeliers en ambachten.

   Wennen aan vrede, K.L. Poll,

   Wezenlijk is echter de belangstelling en inzet van de betrokkenen zelf, in het bijzonder de hoogste leidinggevenden van de ministeries.

   http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

   • huidige leidinggevenden
   • nieuwe leidinggevenden
   • tijdelijk leidinggevenden
   • toekomstige leidinggevenden
   • voormalig leidinggevenden
   • voormalige leidinggevenden

   Om de huidige en toekomstige leidinggevenden voor te bereiden op het nieuwe Deventer Ziekenhuis start het management development traject (MD) in 2002 met 50 deelnemers.

   http://www.dz.nl/,

   De indiensttreding van de brandpreventiemedewerker viel samen met de doorvoering van een ingrijpende reorganisatie van het ambtelijk apparaat, onder nieuwe leidinggevenden.

   http://www.edam-volendam.nl/

   De goede niet te nagesproken, is er een enorm aanbod van tijdelijk leidinggevenden.

   NRC,

   Ik dring er bij zowel de voorzitter van de FOD, de huidge leidinggevenden van de wetenschappelijke instellingen als het toekomstige management op aan hierbij oog te hebben voor de grote en kleine zorgen van alle medewerkers.

   http://www.var.fgov.be/pdf/CodaGebGTavernier_nl.pdf,

   De adviseurs zijn doorgaans oud-ondernemers en voormalig leidinggevenden met pensioen of in de vut.

   http://www.vluchtelingenwerkapeldoorn.nl/basisinfoframe.html

   De curatoren zullen volgende maand een civiele procedure aanspannen tegen bestuurders en voormalige leidinggevenden van TCR om hen aansprakelijk te stellen voor de ondergang van het bedrijf.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: binnen

   • leidinggevenden binnen de afdeling
   • leidinggevenden binnen het bedrijf
   • leidinggevenden binnen de politie

   In dit verband vermeldt de commissie nog dat indien de centrale wetgevingsafdeling de wetgeving voorbereidt, er diverse instrumenten worden gebruikt om de voorbereide regelgeving te toetsen, in het bijzonder door leidinggevenden binnen die afdeling of door ervaren medewerkers.

   http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

   Omdat andere leidinggevenden binnen het bedrijf van de rechtbank geen volmacht krijgen om bestuursdaden te stellen, dreigen beide ondernemingen stuurloos te worden.

   De Standaard,

   Ook gemeentebestuurders en leidinggevenden binnen de politie geven toe dat de reorganisatie van de politie niet "tot meer blauw op straat" heeft geleid.

   NRC,

   Voorzetsel: in

   • leidinggevenden in hun bedrijf
   • leidinggevenden in de gemeente
   • leidinggevenden in een organisatie

   De cursisten – vaak leidinggevenden in hun bedrijf - krijgen op deze manier zicht op de verschillende achtergronden van de normen.

   http://www.nni.nl/nl/org/orga/index.htm,

   Hier ligt een belangrijke taak voor predikanten en leidinggevenden in de gemeente. Zij zullen de gemeente moeten leren bijbels te denken, de dingen bijbels te onderscheiden en zo zelf een gefundeerde mening te vormen.

   http://209.217.49.241/~whitefield/,

   Afhankelijk van de problematiek en de wensen van de opdrachtgever zal het accent de ene keer liggen op het management en leidinggevenden in een organisatie, en het ander moment juist meer op bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen, Or-leden, bedrijfsartsen of de Arbo-diensten.

   http://www.stresspreventie.nl/

   • leidinggevenden in alle branches
   • leidinggevenden in de bouw
   • leidinggevenden in de welzijnssector

   De kern van onze wervings- en selectieaanpak: Syntex Endeavour nv/sa traint al meer dan tien jaar commerciëlen en leidinggevenden in alle branches.

   http://www.syntex.be/wie_is_syntex/wie_is_syntex.html

   Ter illustratie daarvan offreert adviesbureau Van Leeuwen de speciaal op leidinggevenden in de bouw geënte training Functioneringsgesprekken en competentiegericht beoordelen.

   http://www.pwnet.nl/rubriek.jsp?art=15772,

   De opleiding is een bijscholing, geen basisopleiding, en biedt een professionele meerwaarde aan hulpverleners en leidinggevenden in de welzijnssector.

   http: //www. katho. be/ipsoc/bijscholing/GR-MAATSCH-WERK. pdf

   Voorzetsel: van

   • leidinggevenden van de onderneming
   • leidinggevenden van Fokker
   • leidinggevenden van de ministeries
   • leidinggevenden van het wetenschappelijk instituut

   De leidinggevenden van de onderneming zijn persoonlijk betrokken en geloofwaardig.

   http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

   Op verzoek kunnen ontslagen werknemers gebruik maken van de diensten van een speciaal opvangteam, waarin mensen van de diverse ondernemingsraden zitten en leidinggevenden van Fokker.

   NRC,

   Wezenlijk is echter de belangstelling en inzet van de betrokkenen zelf, in het bijzonder de hoogste leidinggevenden van de ministeries.

   http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

   Ik twijfel er niet aan of de leidinggevenden van een wetenschappelijk instituut kiezen op een bepaald moment wie men wel en wie men niet probeert te behouden.

   http://www.postdocplatform.nl/,

   in voorzetselgroep


   • onder leidinggevenden

   Deeltijdwerk is in de bankensector goed geregeld. Maar onder leidinggevenden kwam het nauwelijks voor.

   NRC,

   De vierde en laatste film is in voorbereiding en gaat over discriminatie. De films worden ook bij de andere krijgsmachtdelen, de politie en in België vertoond. Ze zijn bij de KL een vast onderdeel van de cursus 'Respectvol samenwerken' en worden ook door de vertrouwenspersoon gebruikt, onder meer om de discussie onder leidinggevenden op gang te krijgen.

   http://www.defensievrouwennetwerk.nl/THEMADAG.HTM,

   Zo is onder het motto 'naar buiten kijken en vooruitzien' een aantal bedrijfsbezoeken voor leidinggevenden georganiseerd, wordt door middel van interne workshops kennis en kunde verspreid onder leidinggevenden over bedrijfsvoeringsaspecten en wordt door een aantal leidinggevenden een gerichte opleiding of training gevolgd.

   http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

   • de rol van leidinggevenden
   • de rollen van leidinggevenden

   Daarbij zal met name ingegaan worden op de rol van leidinggevenden, (directe) collega's en de klant (burgers).

   http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

   Deze cursus wil leidinggevenden én medewerkers die zich voorbereiden op een leidinggevende functie, in een welzijnsorganisatie ondersteunen om een antwoord te vinden op vragen die bij hen leven, o.a. m.b.t. hun rol en positie, competenter te worden in het professioneel en gedifferentieerd leidinggeven [...], inzicht te verwerven in de evoluerende visies op personeelsbeleid en de rol van leidinggevenden hierin én in personeelstechnieken in hun onderlinge samenhang binnen het personeels- en het organisatiebeleid.

   http: //www. katho. be/ipsoc/bijscholing/GR-MAATSCH-WERK. pdf

   In dit traject geven we veel aandacht aan de paradoxale rollen van leidinggevenden en de verschillende manieren om leiding te geven aan mensen bij een cultuurverandering.

   http://www.d3p.nl/

   • cursussen voor leidinggevenden
   • trainingen voor leidinggevenden

   Het uitbrengen van deze notitie, een strategisch document, was de vrucht van opmerkingen en verwachtingen, die waren uitgesproken in cursussen voor leidinggevenden en een discussie binnen de medische staf over de toekomst van het ziekenhuis.

   Meppeler Courant,

   Het project gaat verder met trainingen voor leidinggevenden in het werken met competentiemanagement.

   http://www. rechtspraak. nl/rechtbank/almelo/binnenwerk01.pdf

   met ander, nevengeschikt substantief


   • leidinggevenden en collega's
   • leidinggevenden en medewerkers
   • leidinggevenden en teamleden
   • leidinggevenden en werknemers
   • collega's, leidinggevenden en klanten
   • collegae en leidinggevenden

   De voorstelling gaat in op de emotionele gevolgen van een traumatiserende gebeurtenis (sterfgevallen, verkeerde diagnoses, agressie door patiënten) en het belang van een goede opvang door leidinggevenden en collega's.

   http://www.theateralacarte.nl/

   Binnen de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) vinden leidinggevenden en medewerkers van organisaties, die zich binnen en buiten de overheid professioneel bezig houden met het brede terrein van Burgerzaken, een platform.

   http://www.nvvb.nl/

   Naast deze relationele zorg 'vergeten' leidinggevenden en teamleden dat ze ook de materiële voorwaarden voor hun functioneren goed dienen te verzorgen.

   http://www. centrum45. nl/downldnl. htm,

   In totaal staan vijftien leidinggevenden en werknemers van het concern onder verdenking.

   NRC,

   Zulke leerprocessen vinden plaats tijdens het dagelijkse werk, via het samenwerken met collega's, leidinggevenden en klanten, en tijdens het gebruik van de technische hulpmiddelen en faciliteiten voor het uitvoeren van het werk.

   http://www.kessels-smit.be/Literatuur/Opleiden_en_leren_in_kenniseco/body_opleiden_en_leren_in_kenniseco.html

   De hoeveelheid sociale ondersteuning: het kan hierbij gaan om taakgerichte of meer emotionele steun van collegae en leidinggevenden.

   http://www.stresspreventie.nl/

   • managers en leidinggevenden
   • uitvoerenden en leidinggevenden

   Oibibio in Amsterdam, verzorgt sinds 1996 trainingen die expliciet gericht zijn op managers en leidinggevenden.

   http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

   De specifieke, vaak tegenstrijdige eisen waarmee managers en leidinggevenden vandaag de dag geconfronteerd worden, zoals marktgericht moeten denken en inspirerend leiding moeten geven, meewerken aan schaalvergroting en meer aandacht moeten geven voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, moeten bezuinigen en het niveau van dienstverlening moeten verhogen.

   http://www.uvh.nl/cph/

   Uitvoerenden en leidinggevenden die in hun omgang met hun klanten en collega's c.q.medewerkers steeds terugkerende knelpunten ervaren bij het ontwikkelen en onderhouden van goede relaties.

   http://www.jobconsultancy.nl/jobc1.html

   Belangenconflicten tussen uitvoerenden en leidinggevenden over risico-reductie. Industriële productieprocessen leveren vaak risico op voor de gezondheid van medewerkers.

   http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen