volksvertegenwoordiger


volksvertegenwoordiger 1.0

iemand die de bevolking van een gebied vertegenwoordigt in een regeringscollege, m.n. het parlement; vertegenwoordiger, afgevaardigde van een volk in een regeringscollege; lid van een volksvertegenwoordiging

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een volksvertegenwoordiger…

is een politicus; is een persoon

 • [Geheel] is lid van een volksvertegenwoordiging en heeft dus zitting in een Kamer, parlement, raad of senaat
 • [Organisatie of instelling] is lid van een politieke partij uit een bepaalde richting
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een politicus
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Belanghebbende of begunstigde] vertegenwoordigt de bevolking van een land, provincie, gemeente, stad of ander gebied
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Legitimiteit] wordt in democratische regimes verkozen door de bevolking van een gebied, ofwel direct ofwel getrapt via andere gekozen politici

Algemene voorbeelden


Wat is de taak van een lid van de Tweede kamer? Als Kamerlid ben je in de eerste plaats een volksvertegenwoordiger. Vanuit je visie op de maatschappij controleer je het beleid van de regering en geef je aan hoe je het beter zou willen.

http://www.joopwijn.nl/

De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gekozen voor vier jaar. De Kamer wordt om de vier jaar vernieuwd.

http://www.in.be,

De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet zichzelf, maar wel de bevolking. Vandaar dient de partijfinanciering gradueel te worden teruggeschroefd. Allereerst dient België geen subsidies meer te geven aan partijen die het einde van België wensen. Geen enkel bedrijf sponsort mensen die haar in het failliet willen zien gaan. Voor het overige dienen de buitensporige bedragen die partijen vandaag nu krijgen voor verkiezingscampagnes te worden verminderd.

http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm

Het Europees Parlement is intussen, tweeëntwintig jaar oud, een volwassen parlement geworden en individuele Europarlementsleden zijn volwassen volksvertegenwoordigers die de burgers op een volwaardige manier kunnen vertegenwoordigen. Toch lijken onze burgers daarvan niet altijd overtuigd.

http://www.maij-weggen.com/,

Reeds eerder - in het voorjaar van 1995 - zijn plannen die leken te bogen op brede steun van bestuurders en volksvertegenwoordigers, niet doorgegaan door uitspraken per referenda in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Die gebeurtenissen moeten een les zijn: structuren verander je niet vanuit de bestuurskamer [...]. Volksvertegenwoordigers hebben geen onbeperkt mandaat van de kiezers gekregen: verantwoording is essentieel, voortdurend voeling houden met de samenleving uiterst belangrijk en controle op het bestuur noodzakelijk.

http://www.noord-holland.nl/Algemeen/Bestuur/Commissaris_van_de_Koningin/speeches/2002/installatie_commissaris.asp?ComponentID=37593=44032,

Het subtiele onderscheid tussen "het algemeen belang" en "de wensen van het volk", of althans van een agerend deel ervan, is meestal maatgevend voor afgevaardigden die zich politiek niet hoeven te verantwoorden en bij voorkeur inspelen op kleinere groepen, want meer handelbaar, dan op het parlement in plenum. De wensen stemmen niet noodzakelijk en zelfs meestal niet, overeen met het algemeen belang. Impopulaire maatregelen daarentegen kunnen wel noodzakelijk zijn, in het algemeen belang, maar ze zijn niet eenvoudig afdwingbaar. De volksvertegenwoordiger zal er best over waken dat de beslissingen niet buiten de politieke controle worden genomen, achter gesloten hekken.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • controleren
 • (iets) goedkeuren
 • stemmen

Volksvertegenwoordigers zijn er niet alleen om het kabinet te controleren. Zij hebben ook het recht van initiatief. Zij hebben zelfs een bijzondere verantwoordelijkheid om zulks te doen, indien het kabinet onvoldoende ambitie ten toon spreidt.

http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html,

Maar de federale overheid moet er zich strikter aan houden dat de officiële taal van het land het Engels is. Zo wikten de Republikeinen, en zo beschikte donderdag het Huis van Afgevaardigen [...]. Met 259 stemmen tegen 169 keurden de volksvertegenwoordigers het Republikeins wetsvoorstel goed. Het houdt in dat regeringsdiensten hun documenten in het Engels moeten publiceren.

De Standaard,

De volksvertegenwoordigers stemmen vandaag over een beperking van de eigen onschendbaarheid. Ze zullen, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, hun strafrechtelijk immuniteit sterk aan banden leggen.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • volksvertegenwoordigers kiezen

Zondag gaan de bewoners van de provincie Beiroet naar de stembus om hun volksvertegenwoordigers te kiezen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een christendemocratische volksvertegenwoordiger
 • een liberale volksvertegenwoordiger

Börnsen, die voor de Duitse bondsregering zitting heeft in de raad van bestuur, is als taalstrijder niet aan zijn proefstuk toe. De christen-democratische volksvertegenwoordiger werkte zich in januari 1994 in de kijker toen hij voor het eerste debat in het Platduits in de geschiedenis van de Bondsdag zorgde.

De Standaard,

"De veiligheidsraad slokt steeds meer macht op", waarschuwde onlangs Sergej Joesjenkov, de voorzitter van de defensiecommissie in het parlement. De liberale volksvertegenwoordiger vergeleek het adviesorgaan van president Jeltsin met het Politburo, het beleidsbepalende orgaan van de communistische partij die in de Sovjet-Unie veel machtiger was dan de 'echte' regering.

NRC,

 • lokale volksvertegenwoordigers
 • provinciale volksvertegenwoordigers

Op woensdag 6 maart kunnen de inwoners van Maastricht, Eijsden en Meerssen hun lokale volksvertegenwoordigers kiezen. In de aanloop naar deze verkiezingen kunt u in deze rubriek alles lezen over kieslijsten, partijprogramma's, campagnes, forumdiscussies, aandachttrekkerijen en andere wetenswaardigheden.

De Limburger,

De manier waarop lokale volksvertegenwoordigers aan hun raadslidmaatschap invulling geven, is niet een louter persoonlijke of inhoudelijk lege activiteit. Integendeel, aan de stijl van vertegenwoordigen liggen ook allerlei opvattingen ten grondslag over de gewenste verhouding tussen overheid en samenleving.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/

Voorop staat dat het verkiezingen voor de Provinciale Staten waren. De trieste conclusie is dan dat de 756 provinciale volksvertegenwoordigers hun legitimatie van nog minder stemgerechtigden hebben gekregen dan vier jaar geleden. Het opkomstcijfer van 50 procent is voor deze bestuurslaag een nieuw diepterecord.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • (democratisch) gekozen volksvertegenwoordigers

Als belangrijkste politieke probleem in Nederland beschouwde Steinen de kloof tussen overheid en burger, en meer in het bijzonder tussen de politieke partijen en de burger. De door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers zouden veel te vaak partijbelangen najagen en de wensen van de kiezers negeren, waardoor steeds meer burgers hun vertrouwen in de politiek verloren.

http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/1998/003.pdf

Want hoezeer de slag om de publieke opinie overal ook wordt gevoerd, uiteindelijk zijn het de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers jegens wie de regering zich moet verantwoorden.

http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

Wie de Europese rechten van werknemers wil uitbreiden, milieuvervuiling effectief wil aanpakken, grensoverschrijdende misdaad wil bestrijden, en wie die taak bovendien liever toevertrouwt aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers dan aan ambtenaren en ministers die achter gesloten deuren geheime deals sluiten, geeft de ontluikende Europese democratie nog een kans.

http://www.vanhulten.net/

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een volksvertegenwoordiger in een gemeente
 • een volksvertegenwoordiger in het parlement
 • volksvertegenwoordiger in het Congres
 • volksvertegenwoordiger in gemeenten
 • volksvertegenwoordiger in het (federale) parlement
 • volksvertegenwoordiger in de provincie
 • volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer

Voor mij is het een voorrecht om een volksvertegenwoordiger in deze gemeente te mogen zijn.

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur-organisatie/raadsleden_41581/persoon/petra-van-den-akker_155.html

Als volksvertegenwoordiger in het nationaal Parlement schrijf ik in deze column over van alles en nog wat van het leven op en rond Het Binnenhof. Als lid van de Tweede Kamer uit Fryslan verblijf ik doordeweeks "als een student" op een kamer in Den Haag en ga in de weekenden weer naar huis.

http://www.terschelling.pvda.nl/weblogs/weblogs/Lutz+Jacobi+25-06-2011,

Enkele volksvertegenwoordigers in het Congres van de Amerikaanse staat Texas willen de buckyball, of buckminsterfullereen, of C 60, uitroepen tot officiële staatsmolecule. De buckyball is een voetbalvormige koolstofmolecule. Haar ontdekkers [...] kregen er vorig jaar de Nobelprijs chemie voor.

De Standaard,

In Nederland hebben we een parlementaire democratie. Daarin heeft de volksvertegenwoordiging, het parlement, het laatste woord. Verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd. Dat is in Nederland de koning of de koningin. Ook de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie (de provinciale staten) en bestuurders van de provincie (Gedeputeerden en Commissaris van de Koningin) zijn onderdeel van de overheid. Net zoals de volksvertegenwoordigers in de gemeenten (gemeenteraden) en de gemeentebestuurders (wethouders en burgemeester) bij de overheid horen.

http://www.overheid.nl/zowerktdeoverheid/

Wij hopen dat er voldoende volksvertegenwoordigers in het federale parlement zijn die het dossier van die onrechtmatig behandelde vrijwilligers in de niet-betaalde sport ter hand en ter harte zullen nemen.

De Standaard,

Het politieke debat werd de afgelopen jaren in de senaat gevoerd en niet door de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. De praktijk was dat de Eerste Kamer weliswaar veel stampei maakte, maar zich uiteindelijk altijd bij de voorstellen van de regering neerlegde.

NRC,

Voorzetsel: in

 • volksvertegenwoordigers in Den Haag
 • volksvertegenwoordigers in Schotland
 • volksvertegenwoordigers in Wales
 • volksvertegenwoordigers in Zuid-Afrika

Al die positieve en negatieve punten moeten op hun waarde worden geschat en zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Niet door economen, niet door ecologen. Door geen enkele noom of loog. Maar uiteindelijk door onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. Die moeten kiezen of Schiphol een mainport moet worden of dat we met minder genoegen moeten nemen.

NRC,

De voorstellen van de Britse Labour-partij om volksvertegenwoordigers in Schotland en Wales meer macht te geven kunnen leiden "tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk". Dat heeft premier Major oppositieleider Tony Blair gisteren in het Britse parlement voor de voeten geworpen.

NRC,

Volksvertegenwoordigers in Zuid-Afrika hebben vaak een dubbele huishouding: ze wonen ver weg van het parlement dat zo'n negen maanden per jaar in Kaapstad bijeenkomt.

NRC,

Voorzetsel: van

 • volksvertegenwoordigers van CVP
 • volksvertegenwoordigers van PSC
 • volksvertegenwoordigers van SP

Twee volksvertegenwoordigers van CVP en PSC hebben in 1996 alleszins voorgesteld om bij federale wet afzonderlijke controlecommissies voor de Gemeenschappen en Gewesten op te richten.

De Standaard,

Net als 'de gewone mensen' die hij wil representeren, spreekt de SP-fractievoorzitter graag laatdunkend over 'De Politiek'. Ondertussen is Marijnissen full-time politicus in dienst van zijn partij. Net als alle andere volksvertegenwoordigers van de SP moet hij zijn schadeloosstelling afdragen.

NRC,

Voorzetsel: voor

 • volksvertegenwoordiger voor de CPP
 • volksvertegenwoordiger voor de SP
 • volksvertegenwoordiger voor de Volksunie

De opstandige prins mocht na een kortstondig verblijf in het buitenland terugkeren en werd door Sihanouk zelfs bevorderd tot vier-sterren generaal. Chakrapong nam zijn plaats in in het parlement, als gekozen volksvertegenwoordiger voor de CPP.

NRC,

De auteurs zijn respektievelijk volksvertegenwoordiger voor de SP en stafmedewerker Internationale Politiek van het Sevi.

De Standaard,

De auteur was meer dan tien jaar volksvertegenwoordiger voor de Volksunie in Limburg, de provincie waar Romsée voor de oorlog de onbetwiste leider van het politieke Vlaams-nationalisme was.

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


 • hun volksvertegenwoordigers
 • onze volksvertegenwoordigers

Na Cyprus, Albanië en Israël komt de Tsjechische Republiek aan de beurt in de reeks van parlementsverkiezingen. Vrijdag en zaterdag kiezen de Tsjechen hun 200 volksvertegenwoordigers.

De Standaard,

Wat ooit bedoeld was als transparante parlementaire democratie is in de loop der tijden geworden tot een spinnenweb van partijendemocratie. Onze volksvertegenwoordigers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van politieke partijen. Pas in de tweede plaats vertegenwoordigen zij kiezers.

http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

Tegen onze volksvertegenwoordigers zeg ik: bewijs uw volk een dienst en verwerp de nieuwe spelling(s)regeling in haar huidige vorm. Prutswerk verdient een rode kaart. Punt. Uit.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • als volksvertegenwoordiger

De 26 Kamerleden van de LPF, die als lemmingen van de rots sprongen en hun baan als volksvertegenwoordiger na vijf maanden lieten lopen.

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

De 48-jarige Johan De Roo heeft elf jaar zitting in een parlementaire assemblée. Hij begon als volksvertegenwoordiger in 1985 en verhuisde in 1991 naar de Senaat, waar hij de CVP-fractie ging leiden. Sinds mei vorig jaar staat hij aan het hoofd van de christen-democratische groep in het Vlaams Parlement.

De Standaard,

U heeft inmiddels zo'n 20 jaar ervaring als volksvertegenwoordiger. Eerst in de Tweede Kamer, nu in het Europees Parlement. Hoe functioneert naar uw mening de EU-democratie? Het belangrijkste van het zijn van volksvertegenwoordiger vind ik het daadwerkelijke contact met de eigen achterban.

http://www.oomen-euro.org/art.shtml

Volksvertegenwoordigers zijn er niet alleen om het kabinet te controleren. Zij hebben ook het recht van initiatief [...]. Melkert en De Graaf zouden om te beginnen het primaat van de politiek kunnen herstellen. Om hun taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen uitvoeren kunnen zij vaststellen dat zij vanaf heden vrijelijk van gedachten willen wisselen met ambtenaren [...]. Het primaat van de politiek moet dus hersteld worden, ten koste van het huidige feitelijke 'primaat van het bestuur'.

http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html,

Vaste verbindingen


de Kamer van Volksvertegenwoordigers

 1. een van de kamers van het parlement in België, de kamer die overeenkomt met de Tweede Kamer in Nederland

  Synoniem: Tweede Kamer ( (vooral) in Nederland)

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  De Kamer van Volksvertegenwoordigers…

  is een afdeling

  • [Geheel] maakt deel uit van het parlement in België

   De Kamer van Volksvertegenwoordigers komt in openbare vergadering bijeen. Kamerlid Vandamme zal interpelleren over de gevaren van het sigaretten roken en de noodzakelijkheid van voorlichting terzake.

   De Standaard,

   De staatshervorming van 1993 voerde een sterke vereenvoudiging door van de parlementaire procedure: een wetsontwerp (van de regering) of wetsvoorstel (van een of meerdere parlementsleden) moet niet noodzakelijk meer door de beide assemblées, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, worden goedgekeurd. Sinds de verkiezingen van mei 1995 is de Kamer de politieke kamer bij uitstek. De Senaat is veeleer een reflektiekamer, waar debatten over eutanasie, eugenetika (menselijke erfelijkheid) en dergelijke kunnen plaatsvinden.

   De Standaard,

   Donderdag 4 april werd het wetsontwerp "tot wijziging van de wet van 15 december 1980 [...]", het zogeheten wetsontwerp-Vande Lanotte door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

   De Standaard,

  Vlaams volksvertegenwoordiger

  1. ( (vooral) in België)
   iemand die de Vlamingen vertegenwoordigt in het Vlaams Parlement; lid van het Vlaams Parlement

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een Vlaams volksvertegenwoordiger…

   is een persoon

   • [Organisatie of instelling] is lid van het Vlaams Parlement
   • [Belanghebbende of begunstigde] vertegenwoordigt de Vlamingen

    Tot zijn eigen verbazing viel Vlaams volksvertegenwoordiger uit Antwerpen Marc Van Peel begin juni pardoes in de zetel van de CVP-voorzitter. Zijn voorganger, Johan Van Hecke, had abrupt ontslag genomen om familiale redenen. Hij stond voor zijn herverkiezing als partijvoorzitter. Ondervoorzitter Van Peel ving de schok die het ontslag meebracht binnen de CVP, voortreffelijk op.

    De Standaard,

    Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Caubergs neemt ontslag uit de partij en gaat voortaan als onafhankelijk Vlaams nationalist door het parlementaire leven. Het Beringse parlementslid keurt met klem het extreemrechtse geweld af dat tijdens de toespraak van Lionel Vandenberghe op de Diksmuidse weide losbrak.

    De Standaard,

    In mei vorig jaar verkozen de Vlamingen hun Vlaams Parlement voor het eerst rechtstreeks. Vlaamse volksvertegenwoordigers maken sindsdien geen deel meer uit van het Federaal Parlement. Daardoor werd de nood aan eigen vergaderzalen nog groter. Tot voor dit weekeinde vergaderde de Vlaamse assemblée in de gebouwen van de Kamer.

    De Standaard,

    Sinds gisteren mogen de ouders rekenen op gemeenschapsgeld wegens "hun belang voor het onderwijs". Het Vlaamse Parlement keurde daarvoor een decreet goed. Het initiatief heeft een wedloop-om-het-geld en verzuiling teweeggebracht. Het decreet kreeg 60 ja-stemmen. 43 Vlaamse volksvertegenwoordigers stemden tegen en 15 onthielden zich.

    De Standaard,

    De Vlaamse volksvertegenwoordigers keurden het voorstel goed dat aan de regering vraagt initiatieven te nemen om van 11 juli, de officiële Vlaamse feestdag, een betaalde feestdag te maken.

    De Standaard,

    Het bericht dat het decreet over de hervorming van de VDBH door het Vlaams Parlement goedgekeurd is, klopt niet. Het Parlement schaarde zich woensdag wel unaniem achter een motie tegen de hervorming van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). Volgens de Vlaamse volksvertegenwoordigers schaadt het wetsontwerp dat de bestuursorganen van de BDBH hervormt, de Vlaamse belangen. In de goedgekeurde motie roept het Vlaams Parlement een belangenconflict in. Het vraagt de schorsing van de behandeling van het ontwerp in de Kamer.

    De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen