predikant


predikant 1.0

iemand die voor zijn beroep en vanuit een roeping predikant in een protestantse kerk is; protestantse pastor; dominee

Semagram


Een predikant…

is een voorganger; is een persoon

   Hoofdsemagram: dominee


   Algemene voorbeelden


   De predikant, ook dominee genoemd, heeft een opleiding gevolgd bijvoorbeeld aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.

   http://home.tiscali.be/johanneskerk/geschiedenis/page2.html

   De predikant, dominee C.W. Johnson, las uit Klaagliederen en sprak enkele woorden over Arthur, in zulke algemene termen dat ik wel moest aannemen dat ze elkaar nooit hadden ontmoet.

   De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

   Sinds 1990 bond Bill McCartney, stichter van de Promise Keepers, een miljoen Amerikaanse huisvaders aan zich. Ze komen samen op massameetings om te bidden en te leren hoe ze hun gezin bij elkaar kunnen houden. "We beseffen dat om goede vaders te zijn, we enkele beloftes te houden hebben tegenover vrouw en kind: vandaar Promise Keepers." "Ga en vertel het aan je zonen", dondert de predikant. "Zeg hen: je hebt geen condoom nodig, maar een bijbel."

   De Standaard,

   In het kader van SoW komt voor dat een hervormde gemeente en een Gereformeerde kerk besluiten om één predikant te beroepen voor hun gefedereerde gemeenten, die tot dat ogenblik twee predikanten aan het werk hadden.

   http://www.conf.nl/confessioneel10/180702.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • voorgaan in de dienst
   • voorgaan in het gebed

   'Bewondering en verwondering' was het thema van de 'dankdienst' die woensdag werd gehouden en waarin de plaatselijk predikant ds. L.C. Talsma voorging.

   Meppeler Courant,

   Zelden was de vreugde zo groot als afgelopen zondagochtend, toen plaatselijk predikant W.P. van der Aa voorging in een dienst voor de achterblijvers: dat deel van de bevolking, circa 250 zielen, dat niet was meegesleept in de volksverhuizing.

   NRC,

   De predikant gaat voor in een gebed dat wordt gedempt door dikke lagen metselwerk.

   NRC,

   met adjectief ervoor


   • emeritus predikant

   Emeritus predikant ds. Datema en pastoor Mol uit Vollenhove loofden de scheidende burgemeester met name voor het feit dat hij altijd open stond voor iedere geestelijke stroming en bevolkingsgroep.

   Meppeler Courant,

   Met name de hervormde emeritus predikant dr. W. S. Duvekot grijpt in zijn boeken vaak terug op de visie van de Joodse hoogleraar.

   http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

   Hij zei vanmorgen dat een vriend van hem, een emeritus predikant, met de trein door Oost-Java was gereisd en dat ze toen op de perrons de ramen gesloten moesten houden omdat er hongersnood was.

   De kus, Jan Wolkers,

   • de huidige predikant
   • de nieuwe predikant
   • de toenmalige predikant
   • de voormalige predikant

   De huidige predikant ds. J.H. Dunnewind dankte de hervormde gemeente voor hun medewerking, maar ook had Dunnewind een lovend woord voor de leden van deze gemeente.

   Meppeler Courant,

   Na de intredepreek van de nieuwe predikant sprak de heer Boes namens de kerkeraad en deelde mee dat de gemeente erg ingenomen is met de nieuwe predikant.

   Meppeler Courant,

   Het historische spel werd indertijd opgevoerd op initiatief van toenmalig predikant Jan de Bruin.

   Meppeler Courant,

   Van de Belt had daarvan een ooggetuigeverslag gehoord van de toenmalige predikant van IJhorst.

   Meppeler Courant,

   "Ik ga me weer wat bijlezen op het gebied van de theologie", zegt Wilfried de Pree, Kamerlid sinds 1981 en voormalig predikant.

   NRC,

   Daarna was er nog een speciale dienst waarin de voormalige predikant G.A. Radersma thans wonende in Emmen, als voorganger optrad.

   Meppeler Courant,

   • de plaatselijke predikant
   • plaatselijke predikanten

   Hij werd door Dikkers gestimuleerd tot studie, daarbij geholpen door een plaatselijke predikant.

   Meppeler Courant,

   Voor de provincie Groningen komt in de zeventiende eeuw de Groningse predikant Johannes Martinus in aanmerking, terwijl Koelman in de jaren tachtig een overtuigde medestander te Lettelbert vond in de plaatselijke predikant Meinhard Thomas Hamrich.

   http://www.ssnr.nl/

   Een jury, bestaande uit de leiding, de plaatselijke predikanten, de dames Van Dijk en Weij, beloonden de volgende inzenders met een prijs.

   Meppeler Courant,

   • een Friese predikant
   • een Zwartsluise predikant

   De Friese predikant D. Wiersma heeft felle kritiek geuit op charismatisch ingestelde christenen.

   Meppeler Courant,

   Een andere Overijsselse nadere reformator was de Zwartsluise predikant Johannes Costerus.

   http://www.ssnr.nl/

   • een vrouwelijke predikant
   • vrouwelijke predikanten

   En toen ik erop wees dat de aanhang van de ChristenUnie naar ik hoop en verwacht geen andere opvatting over de aard van het schriftgezag heeft als de SGP en dat in beide kringen geen plaats is voor de vrouw op de kansel, was de reactie van mevrouw Van Bijsterveld dat de Bijbel haar nu juist heeft geleerd het boek van bevrijding te zijn en dat een vrouwelijke predikant aanbevelenswaardig was.

   http://oud.refdag.nl/for/010210for06.html,

   In België zijn verschillende vrouwelijke predikanten.

   http://home.tiscali.be/johanneskerk/geschiedenis/page2.html

   • een anglicaanse predikant
   • calvinistische predikanten
   • een lutherse predikant
   • puriteinse predikanten

   Enkele jaren geleden luisterde ik naar een Anglicaanse predikant, die zich na een lange strijd ontworsteld had aan een knellende kerkstructuur en nu een bloeiende en groeiende gemeente heeft, waarin er een grote inschakeling van "gewone" gemeenteleden heeft kunnen plaats vinden.

   http://www.pastoralecounseling.org/

   Een hoofdrol was vaak weggelegd voor katholieke priesters en calvinistische predikanten en drossaards.

   NRC,

   De filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) is weer in de mode: 150 jaar geleden werd hij als zoon van een lutherse predikant geboren.

   NRC,

   De nieuwe immigranten, die zich vestigden, waren bijna allen wel kerkelijk, maar zij waren niet zoals de eerste kolonisten bezield met een verlangen naar een ware christelijke gemeenschap. De predikers waren ook over het algemeen heel anders dan de eerste puriteinse predikanten.

   http://www.hoofdkabel.nl/jonathanedwards/Lezing2__Ds__C__Harinck.html

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een beginnend predikant
   • een scheidend predikant
   • een vertrekkend predikant

   Een vicaris is iemand, die alles doet wat 'des predikants' is, die alleen nog niet in het ambt van predikant wordt ingezegend. Deze regeling is enkele jaren geleden door de V.P.K.B. ingevoerd om beginnende predikanten een moment van evaluatie te bieden en de definitieve aanvaarding van het predikambt iets naar achteren te schuiven.

   http://www.vpkb.be/

   In een preek wekte de scheidende predikant de gemeente op in vertrouwen samen te blijven bouwen en te werken aan gestalte te geven aan Gods liefde voor de wereld.

   Meppeler Courant,

   Na de dienst spraken diverse mensen, onder wie burgemeester Kobes, dominee Schipper van de hervormde gemeente, de heer De Lange namens de classis Kampen, dominee Doorn voorzitter van de kerkeraad Zwartsluis, de vertrekkende predikant toe.

   Meppeler Courant,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een gereformeerde predikant
   • gereformeerde predikanten

   De gereformeerde predikant J.P. Dondrop verzorgde de meditatie.

   Meppeler Courant,

   In 1638 hertrouwde de (lutherse) weduwe, die uit haar eerste huwelijk nog vijf kinderen had te verzorgen, met Everhardus Bogardus, sinds 1633 gereformeerd predikant op Manhattan.

   http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/jans

   De overheid moet zowel de gereformeerde predikanten als de lutherse handelsmensen te vriend houden.

   http://home.hccnet.nl/w.baan/index.html?rf/gs-visser.html~mainframe,

   • een hervormd predikant
   • hervormde predikanten

   De zakbijbel van François Haverschmidt keert terug naar Schiedam. De hervormde predikant, die van 1835 tot 1894 leefde, had hem in 1867 op de wereldtentoonstelling in Parijs gekocht.

   De Standaard,

   Vorige week zondag legden twee kerkvoogden en een notabele hun functie neer uit onvrede over de volgens hen 'starre' houding van de hervormde predikant.

   Meppeler Courant,

   Ook werden de drie plaatselijke hervormde predikanten in het comité benoemd.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • het ambt van predikant

   In Nederland besloten vanaf het begin van deze eeuw de doopsgezinden en remonstranten vrouwen tot het ambt van predikant toe te laten. Dit zette zich door in andere protestantse kerken. Over de grenzen heen namen de lutherse, episcopaalse en anglicaanse kerken het besluit om het ambt open te stellen voor vrouwen.

   http://www.okkn.nl/,

   De in Kampen gepromoveerde dominee [...] kwam de afgelopen jaren meermalen in opspraak. De Nederduits Gereformeerde Sendingkerk zette hem uit het ambt van predikant, nadat zijn buitenechtelijke relatie met een televisie-verslaggeefster in de publiciteit kwam.

   NRC,

   Een vicaris is iemand, die alles doet wat 'des predikants' is, die alleen nog niet in het ambt van predikant wordt ingezegend.

   http://www.vpkb.be/

   • volgens de predikant

   "De gebeurtenissen van 11 september kunnen een stimulans zijn om koste wat het kost alle wereldgodsdiensten samen te smelten. De tijd zal op die manier rijp worden voor de antichrist. In Gods Woord staat immers dat deze antichrist ook aan godsdienst doet." Volgens de predikant is het gevolg dat christenen in de praktijk steeds meer moeite krijgen om staande te blijven in deze wereld.

   Reformatorisch Dagblad,

   De liefde van Jakob is volgens de predikant een weerspiegeling van de liefde van God, de Vader van alle barmhartigheid.

   Reformatorisch Dagblad,

   Volgens de predikanten zijn de leden volledig in de plannen gekend en staan ze er positief tegenover.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: bij

   • predikant bij de hervormde gemeente in De Krim
   • predikant bij de zevendedagsadventisten

   In 1983 werd De Graaf als predikant bij de hervormde Gemeente in De Krim bevestigd.

   Meppeler Courant,

   De beide jongens werden predikant bij de Zevende-Dag-Adventisten.

   Meppeler Courant,

   Voorzetsel: in

   • een predikant in Amsterdam
   • een predikant in Frankfurt
   • een predikant in Steenwijk

   Na zijn studie werkte hij eind jaren zestig als predikant in Amsterdam, waar hij onder meer gratis maaltijden verstrekte aan bezoekers van het Vondelpark.

   NRC,

   Grootvader was predikant in Frankfurt, het meest zuidelijke punt in de stamboom.

   Het onvermogen, Giovanni Peirs,

   Sinds ik negen jaar geleden predikant in Steenwijk ben geworden, blijft er helaas maar weing tijd over om te schilderen.

   Meppeler Courant,

   • een predikant in een gereformeerde kerk
   • een predikant in hervormde en gereformeerde kerken
   • een predikant in de evangelisch-lutherse kerk
   • een predikant in een bijbelkamp
   • een predikant in de kerkenraad
   • een predikant in een strafgevangenis

   In 1559 ging een grote wens van Calvijn in vervulling namelijk dat hij een academie (hoge school) mocht openen in Géneve. Er konden twee soorten opleidingen worden gevolgd een hoge en een lagere. De hoge was vooral bedoeld om predikant in een gereformeerde kerk te worden.

   http://www.xs4all.nl/~wovereem/

   Hij wordt regelmatig gevraagd als predikant in hervormde en gereformeerde kerken.

   NRC,

   Beth Lockard (Verenigde Staten), de eerste vrouwelijke dove predikant in de Evangelisch-Lutherse Kerk van Amerika.

   http://www.theo.kuleuven.ac.be/nl/confer_doven.htm

   Zijn stem heeft de harde toon van een predikant in een bijbelkamp die het goede nieuws komt brengen.

   Cherry, Mary Karr,

   Dat doet [...] de positie van predikant in de kerkenraad naar ik vrees dus meer kwaad dan goed.

   http://www.predikanten.nl/article.php?sid=19,

   Na zijn afstuderen was hij achtereenvolgens dominee in Stompetoren (Noord-Holland) en predikant in de strafgevangenis in Alkmaar en in de Nijmeegse Pompekliniek voor tbs'ers.

   NRC,

   Voorzetsel: te

   • een predikant te Amsterdam
   • een predikant te Odijk
   • een predikant te Schiedam

   Na de inleiding van Derk Stegeman komen vier schrijvers aan het woord, te weten: Berthil Oosting (arbeidspastor), Rochus Zuurmond (bijbels-theoloog), Bert Hoedemaker (hoogleraar missiologie en oecumenica) en Lenie van Reijendam-Beek (predikant te Amsterdam).

   http://www.theol.rug.nl/~vos/ogg/nwsbrf-2.htm

   Het terrein aan de Reggersweg behoorde aan een predikant te Odijk en deze was genegen dit te verkopen voor de te bouwen diaconesseninrichting.

   Meppeler Courant,

   Een overgrootvader van mijn kinderen was honderd jaar geleden predikant te Schiedam.

   NRC,

   Voorzetsel: uit

   • een predikant uit Dordrecht
   • een predikant uit Houston
   • een predikant uit Zeeland

   De hervormde predikant uit Dordrecht zei dat de kerkenraad van zijn gemeente mensen de toegang tot het Heilig Avondmaal heeft geweigerd, omdat ze zich hadden laten overdopen.

   Reformatorisch Dagblad,

   George Foreman mag dan 46 jaar zijn, hij laat zijn vuisten en zijn mond nog als vanouds spreken. Zaterdag treedt de predikant uit Houston in de gokstad Las Vegas aan tegen Michael Moorer.

   Meppeler Courant,

   Daar trad Teellinck, predikant uit Zeeland, samen met twee collega's die onder Zuid-Holland ressorteerden, namelijk G. Voetius en J. Spiljardus, op als driemanschap om de kwestie van de strenge sabbatviering te verdedigen.

   http://www.ssnr.nl/

   • predikanten uit de gereformeerde gezindte
   • een predikant uit de NG kerk
   • een predikant uit een reformatorische kerk

   Op zondagavonden zijn er om de veertien dagen bijeenkomsten met een bezinnend karakter, waar predikanten uit de gereformeerde gezindte en de evangelische traditie voorgaan.

   http://oud.refdag.nl/kl/010327kl02.html,

   Als het om standpunten en ruimte gaat binnen de kerk, Kamphuis herinnert zich een vraag die een predikant uit de NG kerk onlangs aan hem stelde: 'hoe kijkt u nú tegen ons aan?'

   http://www.gereformeerdekerkblijven.nl/wp/?page_id=506,

   Daarnaast kan een predikant uit een reformatorische kerk uitgenodigd worden om een referaat te houden over de pastorale opvang binnen zijn kerkelijke gemeente.

   http://www.nvspv.nl/vakblad/sppdf/sp70/sp70_hoofd01.pdf,

   Voorzetsel: van

   • een predikant van de Amsterdamse Westerkerk
   • een predikant van de doopsgezinde gemeente Giethoorn
   • een predikant van de gereformeerde gemeente in Gouda
   • een predikant van van de hervormde kerk
   • een predikant van de Nederlands gereformeerde kerk van Zwartsluis
   • een predikant van de pinkstergemeente

   Op 6 april wordt de lezing met als thema 'De hartelijke kerk' gegeven door de bekende theoloog ds. Nico ter Linden, de predikant van de Amsterdamse Westerkerk.

   Meppeler Courant,

   De heer A.H. Bakker, predikant van de Doopsgezinde gemeente Giethoorn, heeft onlangs het college van de gemeente Brederwiede benaderd met het verzoek om het gedeelte pad, dat een verbinding vormt tussen de Ds T.O. Hylkemaweg en het Binnenpad, de naam 'Vermaningspad' toe te kennen.

   Meppeler Courant,

   De andere leden van het driemanschap zijn de katholieke hoogleraar parlementaire geschiedenis P. Maas en ds. A. Moerkerken, predikant van de gereformeerde gemeente in Gouda en tegenstander van vaccinatie.

   Meppeler Courant,

   Pas toen ik bij het IKOR zat, ben ik bevestigd tot predikant van de Hervormde Kerk voor buitengewone werkzaamheden.

   NRC,

   Wegens vertrek naar Hardinxveld-Giessendam heeft ds. H.J. Zuidhof zondagmorgen afscheid genomen als predikant van de Nederlands gereformeerde kerk van Zwartsluis.

   Meppeler Courant,

   Pas toen de dochter de parkeerplaats afreed begreep ze de strekking van de woorden over Emil, de oude predikant van de Pinkstergemeente, wiens psalmen ze door de jaren heen gehoord had.

   Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

   met eigennaam


   Ze doelt op predikant A. van Lingen van de hervormde gemeente Kinderdijk- Middelweg.

   Algemeen Dagblad,

   De gereformeerde predikant J.P. Dondrop verzorgde de meditatie.

   Meppeler Courant,

   Na een uitgebreid onderzoek, waarin diverse gesprekken met betrokkenen plaatshadden, verwees de voorzitter van de visitatiecommissie, ds. A. Stegenga uit Zwolle, de geruchten over predikant Schipper naar het rijk der fabelen.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • een predikant of een dominee
   • predikanten of dominees

   Mythen zijn ook indirect gevaarlijk en ik bedoel met indirect gevaar dat het motief achter een mythe is het bestendigen van onderscheidingen die men toch eens zal overschrijden en die men eens zal moeten overschrijden. Maar het is een bestendiging, een bevriezen van grenzen, terwijl de wereld niet conceptueel te bevriezen is en daarmee leiden mythen ook indirect vroeg of laat tot kwade trouw, tot doen alsof, tot idiote voorstellingen zoals die van de Schotse predikant of de dominee Price die ik al eerder noemde.

   http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

   De leiders van de gemeenschappen worden predikanten of dominees genoemd en ze mogen wel trouwen.

   http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/christendom.htm

   • predikanten, ouderlingen en diakenen
   • predikanten en ouderlingen

   Predikanten weten uit ervaring hoe belangrijk het voor hun werk is, dat er in de kerkenraad sprake is van een evenwichtige verhouding, waarin niet de één over de ander zoekt te heersen (de predikant niet over de kerkenraad en de kerkenraad niet over de predikant), maar waarin predikanten, ouderlingen en diakenen tezamen in een spel van geven en nemen aan hun onderscheiden maar verbonden verantwoordelijkheden voor woordverkondiging, gemeente en armen gestalte proberen te geven.

   http://www.predikanten.nl/article.php?sid=19,

   Diaken (m/v) is één van de ambtsdragers in de VPKB, naast predikanten en ouderlingen.

   http://www.vpkb.be/

   voorafgegaan door als


   • intrede doen als predikant

   Dr. B. Loonstra, afkomstig uit Oud Beijerland heeft in een stampvolle dienst in de Ichthuskerk zijn intrede gedaan als predikant van de christelijke gereformeerde kerk.

   Meppeler Courant,

   Nog voordat Meppel en Havelte enigszins een begrip werd waar christenen zelfstandig een gemeente gingen 'drijven' was dit in Kolderveen al geruime tijd het geval. Mogelijk heeft die bekendheid er ook aan bijgedragen dat hier na de Reformatie al snel een predikant z'n intrede doet.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   predikant 2.0

   rooms-katholieke priester die de preek in de kerk verzorgt; priester die de preek houdt tijdens de mis

   Semagram


   Een predikant…

   is een voorganger; is een persoon

   • [Activiteit of handeling] preekt

    Algemene voorbeelden


    In 1222 werd Antonius priester gewijd [...]. Hij wordt de grootste predikant van zijn tijd.

    http://www1.tip.nl/~t450888/kap26.html

    Zijn opstandigheid tegen alles wat onrechtvaardig was, tekende Munzihirwa al als jong priester. Geboren in 1926 in Kabare, in het aartsbisdom Bukavu, ging hij naar het seminarie, studeerde sociologie en werd in 1958 tot priester gewijd. Snel was hij een graag beluisterd predikant die elke homilie rond een Afrikaans spreekwoord opbouwde.

    De Standaard,

    Bij de aanschaf van boeken waren de kapucijnen vòòr 1900 vooral gericht op de praktijk. Preekbundels voor de predikanten, moraalboeken voor de biechtvaders, theologische werken voor docenten en studenten, vrome literatuur voor geestelijke lezing en schoolboeken voor de gymnasiale opleiding.

    http://let.kub.nl/literair/tonvandermeer/tekstbiebtheol.htm,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    predikant 3.0

    islamitisch geestelijk leider, zoals een imam, die voorgaat tijdens diensten in de moskee

    Semagram


    Een predikant…

    is een voorganger; is een persoon

    • [Activiteit of handeling] leidt de dienst in de moskee

     Hoofdsemagram: imam


     Algemene voorbeelden


     In de moslimgemeenschap komt het geloofsonderricht trouwens toe aan de vader, de predikant in het gebedshuis of de islamitische godsdienstleraar.

     http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek12.htm

     Eén lid van het bevorderingscomité, professor Abdel Saboer Shahin, verwierp de promotie op grond van het feit dat Aboe Zeids publicaties in strijd met de islam zouden zijn omdat Aboe Zeid tekstkritische methodes toepaste op de koran. Shahin, die ook predikant is, beschuldigde Aboe Zeid op 2 april 1993 vanop de kansel van geloofsafval. Een betichting die een week later in alle moskeeën van Egypte werd overgenomen.

     De Standaard,

     predikant 4.0

     (schertsend,soms)

     iemand die openlijk een bepaalde geestelijke, spirituele beweging aanhangt

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

     Semagram


     Een predikant…

     is een persoon

     • [Overtuiging of levensbeschouwing] heeft een bepaalde levensovertuiging of hangt een specifieke spirituele stroming aan
     • [Activiteit of handeling] uit ook dat hij of zij deze stroming aanhangt

      Algemene voorbeelden


      Uit persoonlijke ervaring (Ik ben zelf ook zo'n "predikant" geweest) weet ik dat de meeste van deze spiritueel "bewuste" mensen niet vanuit persoonlijke ervaring oordelen over wat spiritueel en wat niet spiritueel is.

      http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/artikelen/2004/a_210304.htm,

      "Ogenblik", zegt Travolta charmant, "ik ben geen predikant. Prediken heeft iets dwingends. Ik leg alleen maar getuigenis af over iets dat mij gelukkig maakt en mijn leven redde [...]. Dank zij scientology ben ik noch aan drank noch aan drugs verslaafd geraakt."

      De Standaard,