actie


actie 1.0

handeling of geheel van handelingen, meer in het bijzonder om een bepaald doel te bereiken; ook: werking van een bepaalde kracht, met name in de verbinding actie en reactie

Semagram


Een actie…

is een handeling

 • [Deel] bestaat uit een handeling of uit een geheel van handelingen
 • [Doel of bestemming] is meestal doelgericht
 • [Intentionaliteit] wordt in de regel doelbewust uitgevoerd; is een intentionele handeling of reeks handelingen
 • [Handelende persoon] wordt ondernomen door een individu of door meer personen
 • [Werkende kracht] wordt in gang gezet door een bepaalde kracht
 • [Gevolg of resultaat] leidt tot een resultaat of lokt een reactie uit

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een actie ondernemen
 • een actie uitvoeren
 • geen actie ondernemen
 • geen actie uitvoeren
 • actie ondernemen

Een putter heet de stok waarmee uiteindelijk het balletje in de hole wordt geslagen. Aperghis: "Het is geen dynamische sport omdat je niet, zoals bijvoorbeeld bij tennis, continu in beweging bent. Vanuit een statisch moment moet je je slag doen. Vergelijk het met het nemen van een penalty bij voetbal. Je bent gedwongen in je eentje die actie te ondernemen."

NRC,

Indien u echter voor 1 juli geen bericht ontvangt dient u toch zelf tijdig actie te ondernemen door alsnog een aanvraag in te dienen.

http://www.awv.nl/

Als u gedurende 15 minuten geen actie uitvoert, wordt uw sessie bij DHB Net Banking automatisch beëindigd en wordt u om veiligheidsredenen afgemeld.

http://www.dhbbank.be/belgie/nederlands/internetbanking/security.asp

(weinig gebruikt)
 • een actie nemen

Deze bedrijfsinterne milieuzorg heeft tot doel de milieubelasting, die een direct gevolg is van de eigen interne bedrijfsvoering, zichtbaar te maken en daarbij acties te nemen om deze milieubelasting terug te dringen.

http://www.portofamsterdam.com/start.html

met adjectief ervoor


 • een concrete actie
 • een foute actie
 • een fraaie actie
 • een goede actie
 • een individuele actie
 • een onbesuisde actie
 • een snelle actie

Wat tot dusver echter ontbreekt zijn hefbomen om die principes om te zetten in concrete acties en beslissingen.

http://www.vig.be/

Foute en goede acties wisselden elkaar aan beide kanten af. Op 8-8 werd er gewisseld en de teams bleven gelijk opgaan.

Meppeler Courant,

Toen dezelfde speler na een fraaie individuele actie 1-3 liet aantekenen, was het een gelopen koers.

Meppeler Courant,

Schenning kreeg in de 52ste minuut zijn tweede geel voor een onbesuisde actie, Pothoven haalde acht minuten later Pijper van achteren neer en kort voor tijd legde doelman Wolbers de doorgebroken Sahepaty tegen het gras.

NRC,

De mens of het dier is paraat voor een snelle actie: vluchten of aanvallen om het gevaar te ontwijken of rechtstreeks te bestrijden.

http://www.zelfhulp.be/MEI%202002_4.pdf

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een aanvallende actie
 • een beslissende actie
 • een flitsende actie
 • een schitterende actie

Grote pech was er voor de Hilversummers al in de eerste minuut toen Van der Heyden bij een aanvallende actie door zijn knie ging.

Meppeler Courant,

Zo'n wedstrijd waar ook de neutrale toeschouwers - en misschien zelfs wel de fans van de verliezende partij - nog lang over na praten. Omdat de kansen steeds wisselden, omdat tot de laatste seconde alles mogelijk was, omdat die ene, beslissende actie zo mooi was dat je er als sportliefhebber wel over moét napraten.

NRC,

Even later was de keeper ook reddende engel bij een schot van Hegen na een flitsende actie van André Steenbergen.

Meppeler Courant,

Na een schitterende actie spatte zijn schot tegen de onderkant van de lat het veld weer in.

Meppeler Courant,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geplande actie
 • een gerichte actie
 • een voorgenomen actie

In een meerjarenplan (3 jaar) omschrijven de hogescholen de belangrijkste knelpunten binnen de lerarenopleiding inzake de professionalisering van de opleiding rond de actieterreinen van het innovatiebeleid, de reeds ondernomen acties, geplande acties en hun evaluatie.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

Volgens het rapport gaan de NS en de taakorganisaties onzorgvuldig om met de meldingen van onveilige situaties. Daardoor zou gerichte actie na storingen vaak uitblijven.

Provinciale Zeeuwse Courant,

In het uitvoeringsprogramma worden deze voorgenomen acties in tabelvorm nader ingevuld en afrekenbaar gemaakt.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

in voorzetselgroep


 • in actie
 • in volle actie

Wat je ziet is een koningin in actie: op de Troon, op haar verjaardag, op werkbezoek en - even heel inside - op haar paleis.

NRC,

Foto: Herman Brood in volle actie in Paradiso.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • acties en activiteiten
 • acties en maatregelen

Indien zinvol wordt drainage meegelegd met rioleringswerk in de openbare ruimte. Ondanks deze acties en activiteiten bleek het aantal problemen toch steeds toe te nemen.

http://www.water.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=414=17693=11508,

Om voor een eenduidige controle en sturing te zorgen, wordt jaarlijks een milieuprogramma opgesteld, waarin het beleid en de doelstellingen worden vertaald naar acties en maatregelen.

http://www.eindhovenairport.nl/EA_home/

Vaste verbindingen


actie is reactie

Zie: actie is reactie

de wet van actie en reactie

Zie: de wet van actie en reactie

iemand in actie zien

Zie: iemand in actie zien

in actie komen

Zie: in actie komen

in actie schieten

Zie: in actie schieten

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actie 1.1

domme, onbezonnen handeling

Algemene voorbeelden


Noël schrijft een brief aan Dekerpel dat het afgelopen moet zijn met de smeerlapperij en hij laat zijn baas weten dat er onregelmatigheden in de winkel gebeuren. Het resultaat van zijn actie is dat hij wordt ontslagen.

http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

actie 1.2

activiteit op het toneel of op de filmset

Algemene voorbeelden


Voor diepzinnige karaktertekeningen en zware filosofische discussies over de betekenis en de weerslag van buitenaards leven op aarde, moet je niet bij Independence Day zijn. Het komt in deze film op de actie aan.

De Standaard,

Zoals de heren woensdag in het Gentse Nieuwpoorttheater opkwamen: sjofel gekleed, verkleumd, voeten omwikkeld. Meteen zit de toeschouwer in de actie: dit is spannend, dit is koud.

De Standaard,

actie 2.0

gezamenlijke op een doel gerichte inspanning, bijvoorbeeld een evenement, inzamelactie of petitie ter verwezenlijking van een sociaal, maatschappelijk, politiek, sportief of ecologisch doel

Semagram


Een actie…

is een handeling

 • [Doel of bestemming] wordt ondernomen om een bepaald doel te bereiken, bv. op maatschappelijk, sociaal, politiek, ecologisch of sportief gebied
 • [Ontstaan] ontstaat spontaan of wordt georganiseerd en gecoördineerd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vreedzaam, ludiek, geweldloos of gewelddadig
 • [Handelende persoon] wordt in de regel door meer personen gezamenlijk, door een groep of een organisatie ondernomen
 • [Gevolg of resultaat] leidt vaak tot reacties
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een inzamelactie voor een goed doel, een handtekeningenactie, een demonstratie of betoging

Algemene voorbeelden


Door de Gereformeerde Kerk in Zuidwolde worden sinds enige tijd regelmatig acties gehouden voor dominee Lensink, die voor zijn vertrek naar Zuid-Afrika onder meer dominee van Zuidwolde was. Met de opbrengst van deze acties helpt hij vluchtelingen en zwerfkinderen in Johannesburg.

Meppeler Courant,

Vooral wanneer de kou daadwerkelijk toeslaat, is de verwachting dat veel mensen niet alleen meer door honger maar ook door de lage temperaturen om het leven komen. Het doel van deze actie is om vooral levensmiddelen in te zamelen. Daarvoor kunnen voedselpakketten samengesteld worden. Daarnaast is in Scokolac behoefte aan kinderkleding, ondergoed, sokken en schoenen. Dekens en dekbedden zijn ook welkom.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • actie voeren
 • actie verwachten
 • een actie houden
 • een actie ondersteunen
 • een actie organiseren
 • een actie steunen

Het is langzamerhand tijd geworden om actie te voeren voor een beter gebruik van het educatieve internet.

de Volkskrant,

Er komt binnenkort een plan om acties te houden. Restauratie van het orgel, dat uit 1915 stamt, is een grote wens van de gemeente.

Meppeler Courant,

Zij wijst erop dat verschillende acties in de gemeente destijds leidden tot een bedrag van fl. 160.000,- [...]. Ze schrijft verder dat een zwembad een voorziening van algemeen belang is en wekt daarom ook degenen op, die om welke reden dan ook geen gebruik van het bad maken, de actie te ondersteunen.

Meppeler Courant,

Het idee achter deze decentrale actiedagen is om in plaats van iedereen naar één ergens op de wereld gehouden vrijhandelstop te laten afreizen, mensen op te roepen op één en dezelfde dag in hun eigen stad of dorp een actie te organiseren en zo uitdrukking te geven aan het wereldwijde karakter van het protest.

http://eurodusnie.nl/2003/11/765.shtml,

Gezien de gezondheidstoestand van Tina en haar kinderen is het niet langer leefbaar. Daarom ook haar actie. Wat vraagt zij? Hulp! Maar in dergelijke mate dat het helpen op termijn overbodig maakt [...]. Wie voelt zich bereid haar actie te steunen en te coördineren?

http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/verhalen/dagboek1.html,

met adjectief ervoor


 • een collectieve actie
 • een gewelddadige actie
 • een gezamenlijke actie
 • een grote actie
 • een humanitaire actie
 • een landelijke actie
 • een ludieke actie
 • een politieke actie
 • een speciale actie
 • een spontane actie

Het vereiste dat mensen ervan overtuigd werden dat hun schijnbaar uitzichtloze situatie kon veranderen door organisatie, collectieve acties en strijd.

http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

Met gewelddadige acties probeerden demonstranten de export van Britse kalveren naar het continent te voorkomen.

NRC,

Het wordt tijd voor een gezamenlijke actie van de natuur- en milieu-organisaties.

NRC,

Zo werd onder meer een grote actie 'Geef de kerk een stoel cadeau' gehouden en vanuit deze actie is er een behoorlijke bijdrage geleverd.

Meppeler Courant,

Gezien de morele dilemma's waarvoor militairen in vredesoperaties gesteld kunnen worden, en het feit dat humanitaire acties bij uitstek humaan gedrag van de betrokkenen vereisen, dient bij de selectie en voorbereiding van militairen voor deze operaties ook aan deze aspecten expliciet en zorgvuldig aandacht te worden geschonken.

http://www.mindef.nl/nieuws/defensiebladen/content/011199_ethiek.html,

In het kader van de landelijke actie 'Handen af van het verzorgingshuis' wordt maandag een petitie overhandigd aan de gedeputeerde van Welzijn en Volksgezonheid [...] in het provinciehuis in Assen.

Meppeler Courant,

Een ludieke actie van jongeren ging het debat vooraf. De parlementsvoorzitter kreeg een fles wijn "Nouvelle Politique Controlée" van TriAngel, een pluralistische en onafhankelijke jongerenbeweging, en van het Centrum voor Politieke Vernieuwing van Agalev- en VU-Jongeren.

De Standaard,

In feite komen deze beperkingen neer op een strafuitvoering zonder wettelijke basis en zonder proces. Het recht op politieke actie en meningsuiting wordt zo fel ingeperkt.

http://home.planetinternet.be/~forumvv/Europa/Europese_openbare_ordemacht.htm

In diverse plaatsen en regio's in Nederland werken groepen mensen samen om meer bekendheid te geven aan het werk van het Liliane Fonds en om geld in te zamelen via speciale acties.

http://www.lilianefonds.org/index2.htm

Morgen wordt er in België geen vlees gegeten. Deze spontane actie is bedoeld als eerbetoon aan een vorige week vermoorde veearts-inspecteur van het ministerie van volksgezondheid.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een geplande actie
 • een geslaagde actie

Onlangs besloot de groep een geplande actie, gericht tegen verschillende producenten van genetisch gemanipuleerd voedsel, vroegtijdig af te blazen toen uit een on line enquête bleek dat die actie onvoldoende bijval genoot.

De Standaard,

De totale opbrengst van deze geslaagde actie is 3.450 gulden.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


 • een actie tegen iets
 • een actie voor iets

Er zijn acties tegen mishandeling van dieren.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab440/Wa40sam1.txt

Acties voor het behoud van bomen kunnen onnodige kap voorkomen.

http://www.bomenstichting.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • acties en activiteiten
 • acties en campagnes
 • acties en initiatieven
 • acties en projecten

Alle acties en activiteiten van VHK, zoals de vrijwilligersavond, de bazar, grote clubactie en koekactie worden verzorgd door de leden van de activiteitencommissie.

Meppeler Courant,

Daarnaast worden er regelmatig acties en campagnes georganiseerd rond thema's als gezondheid, de juridische en sociaal- economische positie van homo's, vrijheid van meningsuiting, enz.

http://www.xminy.nl/,

De KBVB engageert zich dan ook voor talrijke acties en initiatieven op sociaal gebied.

http://www.footbel.com/content/news/NL/nl060803.asp,

Van belang is ook dat er niet een te grote versnippering ontstaat bij tal van acties en projecten, dit komt de slagvaardigheid en de effectiviteit van de hulp niet altijd ten goede, bovendien wordt er dan onvoldoende kennis opgebouwd, ook nodig voor een adequate controle op het effect van de geboden ondersteuning.

http://www.okkn.nl/,

Vaste verbindingen


directe actie

Zie: directe actie

positieve actie

Zie: positieve actie

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actie 2.1

actie voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden of het behoud van banen, bijvoorbeeld in de vorm van een staking, betoging of ludieke actie; vakbondsactie

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • actie aankondigen
 • actie voeren

Het personeel heeft harde acties aangekondigd.

Meppeler Courant,

Toch denken de vakbonden eraan om opnieuw actie te voeren.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • harde acties
 • nieuwe acties
 • verdere acties
 • een spontane actie

Met hun harde actie van eind vorig jaar verkregen de vrachtrijders pensioen op 55.

De Standaard,

Er zullen dus nog behoorlijk wat stakingsdagen en betogingen overheen gaan. Voor vandaag en voor donderdag zijn er alvast nieuwe acties aangekondigd.

De Standaard,

Verdere acties van het personeel zijn daarmee van de baan.

Meppeler Courant,

Zestig personeelsleden van het Switel Moat House Hotel in Antwerpen hebben gisteren het werk neergelegd. Het gaat om een spontane actie die al door de vakbonden werd erkend.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • acties in de bouw

Vandaag zijn de acties in de bouw van start gegaan.

NRC,

Vaste verbindingen


wilde actie

Zie: wilde actie

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


actie 3.0

politioneel of militair optreden

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Semagram


Een actie…

is een optreden; is een handeling

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat vaak gepaard met veel machtsvertoon
 • [Activiteit of handeling] bestaat uit ordehandhaving, controles, huiszoekingen, razzia's; bestaat soms uit gewapend optreden; is soms gewelddadig
 • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door de legitieme overheid, bijvoorbeeld de politie of het leger; wordt ook niet-legitiem uitgevoerd door terroristen

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een gewelddadige actie
  • een grote actie
  • een landelijke actie
  • een militaire actie
  • een politionele actie
  • een preventieve actie
  • een terroristische actie

  Terrorisme is het organiseren van gewelddadige acties op het grondgebied van of gericht tegen een legitiem gekozen overheid.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/terrorisme.html

  De Heerlense politie hield gisteren een grote actie in de binnenstad in de strijd tegen de drugsoverlast.

  De Limburger,

  De politie begint een landelijke actie tegen agressief rijgedrag. Er zal de komende zes weken intensief worden gecontroleerd op rijgedrag dat veel agressie opwekt.

  NOS Nieuws,

  De bombardementen op Afghanistan en de militaire acties moeten worden stopgezet.

  http://www.vrede.be/nl/index.html,

  Gisteren sloegen speurders, op bevel van een Brusselse onderzoeksrechter, toe. Zij ondernamen "politionele acties", waaronder enkele huiszoekingen.

  De Standaard,

  Bij een grote preventieve actie tegen rechtsradicale groepen heeft de Duitse politie gistermorgen vroeg in de deelstaten Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Saksen-Anhalt invallen gedaan in 63 woningen.

  NRC,

  Terroristische acties kun je niet toeschrijven aan een bevolkingsgroep.

  De Limburger,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een gecoördineerde actie
  • een gewapende actie

  Bij een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische ordediensten aan de grens zijn afgelopen weekeinde 37 Franse drugstoeristen opgepakt.

  De Standaard,

  Oorlog in de vorm van een gewapende actie tussen staten is in principe verboden.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Oorlog/oorlogsrecht.html,

  in voorzetselgroep


  • bij de actie
  • tijdens de actie

  Bij de actie zijn boekhoudingen en documenten in beslag genomen, evenals paspoorten en een paar tientalen kredietkaarten.

  De Standaard,

  In de provincie Antwerpen bleek dat dertien procent van de gecontroleerde bestuurders te veel alcohol in het bloed had. 2.594 auto's werden staande gehouden en 638 chauffeurs ondergingen een ademtest: 82 tests (13 procent) waren positief; 69 tests zaten zelfs boven 0,8 pro mille. Tijdens de acties werden 17 rijbewijzen ingetrokken.

  De Standaard,

  Volgens de politie was een dergelijke grote inzet nodig omdat een groot aantal huizen moest worden doorzocht. Dat de wijk werd afgezet komt volgens de politie omdat er tijdens de actie steeds meer "pottekijkers" kwamen.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  actie 4.0

  het aanbieden van een product of dienst voor een voordelige prijs; voordeelactie

  Semagram


  Een actie…

  is een handeling

  • [Functie] dient om reclame te maken voor een product of dienst
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is voordelig
  • [Transactie] bestaat uit het aanbieden van een product of dienst voor een lage prijs
  • [Gebruiker] wordt aangeboden aan een klant
  • [Handelende persoon] wordt aangeboden door een ondernemer

  Algemene voorbeelden


  Een ander nieuw product waaraan wordt gewerkt, maar dat in een minder ver gevorderd stadium verkeert, is een spaarkaart waarmee minuten mobiel bellen kunnen worden gespaard. "Winkels kunnen daarmee acties rond producten organiseren."

  Haagsche Courant,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een speciale actie

  De overige 135 tekens van het SMS bericht gebruiken we om u speciale acties en aanbiedingen toe te kunnen sturen.

  http://www.bijenkorf.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  actie 5.0

  (recht)

  rechtshandeling van het vorderen; vordering; rechtsvervolging

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

  Semagram


  Een actie…

  is een handeling

  • [Functie] dient tot tegemoetkoming aan een eis
  • [Activiteit of handeling] is een handeling waarbij een vergoeding gevorderd wordt
  • [Recht] is een juridische handeling

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een actie instellen tegen iets of iemand

   In de eerste genoemde zaak wordt daarentegen uitgegaan van een combinatie van het EG-recht met het nationale recht: het EG-recht bepaalt dat de door de decentrale overheid veroorzaakte schade vergoed moet worden en het nationale recht bepaalt tegen welk overheidsorgaan de actie tot schadevergoeding moet worden ingesteld.

   http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html,

   actie 6.0

   (verouderend)

   aandeel in een onderneming

   Semagram


   Een aandeel…

   is een document

   • [Functie] is een waardepapier dat aangeeft dat iemand aandeel heeft in een onderneming
   • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van een aandeelhouder of participant
   • [Handelende persoon] wordt uitgegeven door een onderneming

    Algemene voorbeelden


    De kersverse aandeelhouders, participanten genoemd, kregen geen aandeelbewijzen uitgereikt. De deelname in de VOC kon alleen blijken uit een aantekening in het participatieboek. De aandelen, actiën genoemd, waren vrij overdraagbaar en beleenbaar.

    http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html