lovenswaardig


lovenswaardig 1.0

((vooral) geschreven taal)

waard om geloofd te worden; het loven waard; lofwaardig
Gebruikelijker dan de synoniemen lofwaardig en lovenswaard.

Algemene voorbeelden


Een stelletje christenen uit de Biblebelt, waar de winkels op zondag toch al dicht zijn, eisten dat de winkels in het hele land op zondag dicht moesten. Op zich is het natuurlijk lovenswaardig te noemen dat er iemand hardop durft te zeggen dat deze godsdienstwaanzin met de nieuwe verkiezingen achterhaald is.

http://www.libertaris.me/2010/08/cbl-wil-zondagsopening-winkels-in-regeerakkoord/,

Ach, de ethici, ook ruimschoots vertegenwoordigd hier. Als ik 's avonds niet kan slapen lees ik weleens in hun werken. Ik moet regelmatig huilen om hun verwachtingen, hun woede, hun wijsheid, hun gelijk, want wat ze willen bereiken is zonder meer mooi en lovenswaardig.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Ook al zijn de motieven van de Zeeuwen nog zo lovenswaardig, het lijkt niet verstandig om een provinciale competitie te stimuleren door de erkenning van het Zeeuws als streektaal.

http://www.meertens.nl/

Het probleem met al die lovenswaardige huisvlijt van entoesiaste leerkrachten is dat ze enkel in binaire vorm (.exe) beschikbaar zijn, en dus als onafhankeljke eilandjes blijven voortbestaan.

http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

Een samenwerking tussen artsen met verschillende bekwaamheden is dan ook niet alleen lovenswaardig, maar heel vaak zelfs noodzakelijk.

http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

De wagen werd wel 65 kg lichter (1.420 kg) en hij heeft een lovenswaardige Cx van 0,28.

De Standaard,

Misschien ging de vader van Hitler die avond nu eens niet naar de bierstube (om welke lovenswaardige reden?) en had hij daarom voldoende tijd en lust en energie om zijn vrouw te bezwangeren.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

Het klinkt zonder meer lovenswaardig om de zwakkeren te beschermen tegen de sterkeren en weinigen zullen willen ontkennen dat kinderen zwakker zijn dan volwassenen.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

Eveneens lovenswaardig is de wettelijke verplichting om zeer ingrijpende onderzoeksmaatregelen (beperking van de bewegingsvrijheid, inbeslagneming van materiële goederen, huiszoeking, afluisteren) te laten uitvoeren door een magistraat.

De Standaard,

De partizanenkrant had diezelfde dag haar foto getoond, het bijschrift gewaagde van haar opofferingen, haar moed en de lovenswaardige slinksheid waarmee ze de kampleiding soms had weten te bedotten ten gunste van de kampbewoners.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een lovenswaardig doel
 • een lovenswaardig idee
 • een lovenswaardig streven
 • een lovenswaardig voorbeeld
 • een lovenswaardige bedoeling
 • een lovenswaardige beslissing
 • een lovenswaardige doelstelling
 • een lovenswaardige intentie
 • een lovenswaardige poging
 • lovenswaardige initiatieven
 • lovenswaardige inspanningen
 • lovenswaardige uitzonderingen
 • lovenswaardige voorbeelden

"Geïnspireerd door lovenswaardige bedoelingen, maar aansturend op een nog toenemende begripsverwarring bij het publiek ten aanzien van vluchtelingen, illegalen en migranten." Zo noemt kommissaris-generaal voor de Vluchtelingen Marc Bossuyt de verklaring over ekonomische vluchtelingen van de Belgische bisschoppen.

De Standaard,

Dat men de open ruimte, de natuur en het milieu wil behouden, beschermen, uitbreiden en verbeteren is een lovenswaardig doel.

De Standaard,

Zelfs al streef je een lovenswaardig doel na, het stoppen van een oorlog of het bevrijden van een volk, volgens het libertarisme is het doden van onschuldige burgers een ongeoorloofd middel hiertoe.

http://www.henrysturman.com/dutch/artikelen/liber.html

Oneigenlijk gebruik van overheidsgeld kan niet. Niet door de Belgische staat, niet door de Vlaamse overheid. Dezelfde strikte normen gelden voor iedereen. Misschien zelfs nog iets meer voor de Vlaamse overheid die zich moet bewijzen en als lovenswaardige doelstelling aanhoudt dat de kwaliteit van het bestuur beter moet zijn.

De Standaard,

De Vereniging, en haar leiders moeten een onberispelijke en stevige reputatie genieten en lovenswaardige doelstellingen nastreven van sportieve, charitatieve, artistieke of wetenschappelijke maar niet winstgevende aard.

http://www.monarchie.be/site/nl/monarchy.html

Lovenswaardig idee, zo dacht men in ons België, maar alleen het Aardrijkskundig Genootschap en enkele vrienden wilden echt moeite doen om het geld voor de aankoop van een schip en voor de reis zelf bijeen te halen.

De Standaard,

Men wil pas afgestudeerde jongeren de kans geven in de derde wereld een stage te lopen. Dit zou hen de kans moeten geven ervaring op te doen om daarna betere kansen te maken op onze arbeidsmarkt. Op het eerste gezicht een lovenswaardig initiatief, maar volgens mij niet erg logisch tegenover de andere jongeren die zich op langere termijn beroepshalve ginds willen engageren.

De Standaard,

Seinpost (www.seinpost.nl) van Edwin van der Goor [...] ziet het ook als zijn taak om informatie te verschaffen: een lovenswaardig initiatief.

Haagsche Courant,

Voor de structurele ingrepen in de gezondheidszorg zélf daarentegen - nochtans niet minder essentieel - worden weliswaar lovenswaardige initiatieven aangekondigd, maar blijft het al bij al bij een intentieverklaring.

De Standaard,

De federale overheid doet lovenswaardige inspanningen om via het Internet de massa informatie die de burger kan interesseren, ook toegankelijk te maken.

De Standaard,

Het Rode Kruis wil krijgsheren en guerrillaleiders scholen in het humanitaire en oorlogsrecht [...]. Die lovenswaardige intentie wordt geregeld door de Conferenties van Den Haag en de Conventies van Genève.

De Standaard,

Van Geet onderneemt een lovenswaardige poging om aan te tonen hoe de geest, de manier van denken en dus ook van handelen, zich in de loop der jaren binnen het eerbiedwaardige korps heeft ontwikkeld. Leidraad in de uiteenzetting zijn tal van frappante gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis waarbij de rijkswacht nadrukkelijk voor het voetlicht trad.

De Standaard,

Uitstekende vijfbak. Moeiteloze koudstart. Quotering: 9.4. Verbruik: volgens de nieuwe EU-normen 7,1 l in de bebouwde kom, 4,3 l daarbuiten. Of een gemiddelde van 5,3 l per 100 km. Met 6 l lag ons testverbruik iets hoger, maar ook dat blijft een lovenswaardige prestatie.

De Standaard,

Wie een kijk wil hebben op wat de jeugd poëtisch beroert, kan dus terecht in de twee recente bundels. Kinderen gevoel geven voor taal en poëzie ligt aan de basis van beide. En dat is een lovenswaardig streven.

De Standaard,

Onze auto's gaan langer mee en vergen minder - één nazicht om het jaar volstaat vaak - onderhoud. De overheid heeft zich door dit lovenswaardig voorbeeld niet laten inspireren.

De Standaard,

Toch ken ik geen lovenswaardige voorbeelden van schrijvers die zich in dienst van een ideologie hebben gesteld.

De Standaard,

Heel wat intellectuelen zijn toen achter de opinie en de 'mening van de straat' aangehold [...]. Op een paar lovenswaardige uitzonderingen na, hebben ze geprotesteerd tegen de pijnlijke beperkingen die de rechtsstaat en het respect voor de procedure ons opleggen. De discipline en de ascese van de rechtsstaat waren niet aan hen besteed.

De dramademocratie, Mark Elchardus,

"Deze zo lovenswaardige internationale beslissingen dreigen ons zuur op te breken, als we over enkele jaren zouden vaststellen dat de hoop van zovelen verkwanseld werd," zei Diouf. "Daarom moeten we hier en nu maatregelen treffen om deze beslissingen in nationale projecten en programma's te vertalen."

De Standaard,

met bijwoord


 • bijzonder lovenswaardig
 • erg lovenswaardig
 • heel lovenswaardig
 • zeer lovenswaardig
 • zeker lovenswaardig

Diverse ondernemingen uit de Nederlandse kledingbranche hebben zich verplicht niet langer kleding te kopen van productiebedrijven waar de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn [...]. Bijzonder lovenswaardige initiatieven, die echter nog niet altijd de gewenste vruchten afwerpen als gevolg van het ontbreken van erkende arbeidsnormen, vaste procedures en onafhankelijke controle bij de productiebedrijven.

http://www.modeportaal.nl/

Enige tijd later besloot Van Straten tot publikatie van de twee interviews omdat hij het biografische materiaal dat ze bevatten, ter beschikking wou stellen van de Hermans-vorsers. Dat was een erg lovenswaardig initiatief.

De Standaard,

In de jaren vijftig en zestig stelden de romanciers hun pen in dienst van de strijd tegen het franquisme. Dat is allemaal heel lovenswaardig, maar het hoort niet thuis in de letteren.

De Standaard,

In het onderwijs kennen we de erkenning van de eindtermen Muzische Vorming voor basisonderijs en deze van de Artistieke Vorming voor de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs. Deze voor de bovenbouw zijn in ontwerp. Dit zeer lovenswaardig initiatief hoeft toch enkele randbemerkingen: Zo is er vooreerst geen aanpassing gebeurd in de lerarenopleiding die toekomstige leerkrachten afdoende opleidt om hiermee te functioneren.

http://www.veerman.be/pagesmiddenframe/publiart1.html

Behalve de wisselende tentoonstellingen, wil hij voordrachtsavonden met werk van Couperus organiseren en tableaux vivants maken. Deze amusementsvorm [...] was rond de eeuwwisseling heel populair. Eline Vere begint bijvoorbeeld met de beschrijving van de opstelling van zo'n tafereel. Al deze initiatieven zijn zeker lovenswaardig. Maar is een museum voor een schrijver wel zinvol?

De Standaard,

met werkwoord


 • lovenswaardig vinden (dat)

Lovenswaardig vindt Agalev dat er bijstand komt voor gehandicapte raadsleden, dat het ouderschapsverlof geregeld wordt en dat het financieel beheer wordt toevertrouwd aan een provincie-ontvanger.

De Standaard,

met dat-zin


 • het is lovenswaardig dat

Het is lovenswaardig dat artistiek directeur Linda Lepomme het risico nam een origineel idee uit te werken en niet terug te vallen op onverwoestbare klassiekers zoals West Side Story of My Fair Lady.

De Standaard,

Volgens de VJV is het lovenswaardig dat de minister zijn licht opsteekt bij de betrokken groepen.

De Standaard,

overig


 • hoe lovenswaardig ook

Een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling omvat echter meer dan het steunen van mensenrechtenprojecten, hoe lovenswaardig die op zich ook zijn.

http://www.11.be/index.htm?standpunten/belgie/rap2000/jaarrapport2000.htm&2

Hoe lovenswaardig het werk van de CANON – cultuurcel van het departement onderwijs – ook is, het volstaat zeker niet om te voldoen aan de behoeften die bij het onderwijs en bij de jonge mensen ook, leven.

http://www.gent.be/forum/studies/EDU%20PROJECT2.pdf,

Zonder zich om schema's of doelstellingen te bekommeren ging die ploeg er vervolgens tegenaan, wat alsnog leidde tot een enerverende set. Hoe lovenswaardig ook, die benadering maakte duidelijk hoe riskant dat is. De komende maand moeten voor de World League nog negentien wedstrijden worden gespeeld [...]. Dat vraagt om een uiterst zorgvuldige dosering van de inspanningen.

NRC,

Hoe lovenswaardig een pocketuitgave van Latijns-Amerikaanse poëzie ook mag zijn, als die niet beantwoordt aan zekere kwaliteitsnormen, wordt ze beter niet op de al oververzadigde markt uitgebracht.

De Standaard,