onderwijs


onderwijs 1.0

het gestructureerd aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes aan leerplichtigen of studerenden door daarvoor opgeleide personen, veelal binnen een door de overheid erkend opleidingsverband; schoolonderricht; concreet ook: geheel van lessen en oefeningen waardoor leerplichtigen of studerenden hun kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen

Semagram


Onderwijs…

is een handeling

 • [Functie] dient om kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren
 • [Plaats] vindt plaats in onderwijsinstellingen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een inhoud die is afgestemd op een specifiek opleidingsniveau binnen het onderwijsstelsel
 • [Wijze] gebeurt op een gestructureerde wijze waarbij kennis, inzicht en vaardigheden stapsgewijs worden opgebouwd
 • [Belanghebbende of begunstigde] is gericht op leerplichtigen of studerenden
 • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door vakinhoudelijk en pedagogisch opgeleide personen
 • [Middel] gebeurt door middel van lessen en oefeningen
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt in de regel verricht binnen een door de overheid erkend opleidingsverband

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • onderwijs bieden

Het doel van het onderwijsprogramma in Cairo is om aan gevorderde studenten uit uiteenlopende disciplines onderwijs te bieden in belangrijke onderdelen van de archeologie, de Egyptologie en de materiële cultuur in de ruimste zin van het woord.

http://www.leidenuniv.nl/interuniv/nvic/FrameSet1.html

 • onderwijs in bepaalde vakken genieten

Deze vbo-leerling die hoopt later bijvoorbeeld kapper te worden zal in klas 3 en 4 onderwijs genieten in de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, kunstzinnige vorming en gym.

NRC,

 • onderwijs geven

Ik bewonder de moed en de wilskracht die veel mensen opbrengen om na een lange dagtaak nog tot 6 uren in de week les te gaan volgen, terwijl onze leerkrachten zich ten volle inzetten om een degelijk en volwassen onderwijs te geven.

De Standaard,

De doelstelling is hierbij de vorming van gemotiveerde individuen, die door hun brede kennis in staat zijn de endodontologie op hoog niveau uit te oefenen, onderwijs te geven in deze materie alsook in staat zijn autonoom wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

Het blijkt dat in Nederland veel onderwijs in vreemde talen wordt gegeven en relatief weinig tijd wordt besteed aan wiskunde.

NRC,

 • onderwijs hebben

Wij hadden onderwijs in heel veel vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, algebra, meetkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde of fysica, bedrijfsrekenen, boekhouden en gymnastiek.

https://cdn.webklik.net/user_files/2010_09/165462/DD_Bep_Mol_1930_Bijlmerringkade_A88KL38.pdf

Als de eerste verplichtingen met betrekking tot de asielaanvraag achter de rug zijn, wordt op school een test afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. [...]. In groep 1 komen jongeren die nooit onderwijs hebben gehad en niet kunnen lezen en/of schrijven.

http://www.ocprinsenbos.com/ingang/index2.html

 • onderwijs krijgen

Onze kinderen hebben het materieel doorgaans goed, krijgen onderwijs, vrije tijd en ontplooiings- en vormingsmogelijkheden als nooit tevoren.

De Standaard,

In zijn tijd had de Renaissance-diplomaat met dergelijk chauvinisme waarschijnlijk ook al te maken, want zijn stelling dat ook tekenen en schilderen bij de opvoeding van de cortegiano horen verdedigde hij in zijn boek meteen met een verwijzing naar de klassieke oudheid, toen alleen jongens uit goede familie onderwijs in de beeldende kunsten mochten krijgen, en dergelijke kunstuitingen aan slaven uitdrukkelijk verboden waren.

NRC,

De muzikanten krijgen onderwijs in luisteren en musiceren.

http://www.jostiband.nl/NL/WELKOM.HTM

met adjectief ervoor


 • beroepsgericht onderwijs
 • degelijk onderwijs
 • goed onderwijs
 • gratis onderwijs
 • slecht onderwijs

Programmatisch kan een hogeschool niet op het terrein van de universiteit komen; waar het omgekeerde wel gebeurt zal de universiteit ervaren dat het toch niet zo gemakkelijk is, om goed beroepsgericht onderwijs te bieden.

NRC,

De kans dat die staat de komende twintig tot dertig jaar zijn burgers weer degelijk onderwijs of gezondheidszorg kan garanderen, is onbestaande.

De Standaard,

Het fonds voert onderhandelingen met instellingen voor de bedragen die zij nodig hebben voor goed onderwijs.

http://www.lsvb.nl/_downloads/notitie_stufi_1999.pdf,

We gaan er ten allereerste van uit dat iedereen recht heeft op degelijk en gratis onderwijs op alle niveaus, en ook moet kunnen genieten van een netwerk van sociale voorzieningen dat dit recht garandeert, zoals studentenresto's, kamerverhuur, studiebegeleiding,...

http://www.lsp-mas.be/als/wiezijnwij.php

Een hoog aantal zittenblijvers kan wijzen op slecht onderwijs, maar het kan ook wijzen op het beleid van een school kinderen op een hoog niveau meer kansen te geven dan vergelijkbare scholen doen.

http://www.melcol.nl/algemeen/schoolgids/Sg2000.doc

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • het verstrekte onderwijs

De nood daaromtrent blijkt bij het in herinnering brengen van de meest markante vragen rondom de toepassing van de wet op de verlengde leerplicht: - Welke zijn de gunstige en minder gunstige effecten met betrekking tot de kwaliteit van het verstrekte onderwijs?

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • onderwijs aan leerplichtigen
 • onderwijs aan studenten geneeskunde
 • onderwijs aan volwassenen

In het secundair kan invoering niet zomaar, want daar gaat het om onderwijs aan leerplichtigen "en is de morele plicht van de overheid groter''.

De Standaard,

Beide zijn dus van belang voor het onderwijs aan studenten geneeskunde.

http://coo.med.rug.nl/fmw/a20.htm

's Ochtends zitten in de klassen de leerlingen van de lagere school. In de namiddag worden ze bevolkt door die van de middelbare, en 's avonds worden ze gebruikt voor onderwijs aan volwassenen.

De Standaard,

 • onderwijs aan de K.U.Leuven
 • onderwijs aan deze instelling

Begeleide zelfstudie, als concept van universitair onderwijs, gaat ervan uit dat onderwijs aan de K.U.Leuven wetenschappelijk onderbouwd moet zijn.

http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/opleidingen/z/z10.htm

Voorzetsel: in

 • onderwijs in de faculteit

De commissie is van oordeel dat het onderwijs in de faculteit de voorrang moet genieten, maar er wordt wel opgemerkt dat het IVPV ook tot deze faculteit behoort en dus ook moet kunnen rekenen op de infrastructuur van de faculteit.

http://www.elis.rug.ac.be/pcklas/verslag4.html,

 • onderwijs in natuurkunde en scheikunde
 • onderwijs in in de Nederlandse taal
 • onderwijs in in vreemde talen

Stel je voor dat men zou besluiten in het onderwijs in natuur- en scheikunde kennis over atomen en over het periodiek systeem van de elementen weg te laten.

NRC,

De onvrede over het peil van het onderwijs in de Nederlandse taal in Nederland, die al leidde tot parlementaire vragen, is ook tot uitdrukking gebracht in een diskussie-stuk van neerlandici, opgenomen in het tijdschrift Levende Talen.

De Standaard,

Men zou er wel over kunnen discussiëren, of zelfs het relatief bescheiden doel drie (van de negen) EG-talen aan alle burgers te onderwijzen, bereikbaar of nastrevenswaardig is, als men de tot nu toe opgedane ervaringen met het onderwijs in vreemde talen in aanmerking neemt.

http://www.esperanto.be/fel/nl/

Voorzetsel: op

 • het onderwijs op de basisschool
 • het onderwijs op deze school

Het onderwijs op de basisschool is zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.

http://www.aloysiusschool.nl/,

Daarnaast moet het onderwijs op deze school beter aansluiten op de praktijksituatie aan boord van Nederlandse schepen.

http://www.kvnr.nl/download/jaarverslag2000.pdf,

 • onderwijs op alle niveaus
 • onderwijs op het terrein van

We gaan er ten allereerste van uit dat iedereen recht heeft op degelijk en gratis onderwijs op alle niveaus, en ook moet kunnen genieten van een netwerk van sociale voorzieningen dat dit recht garandeert, zoals studentenresto's, kamerverhuur, studiebegeleiding,...

http://www.lsp-mas.be/als/wiezijnwij.php

Die diensten hebben vooral betrekking op het verzorgen van onderwijs op het terrein van opdrachtonderzoek naar aanleiding van onderzoeksvragen.

http://www.bio.uu.nl/~wbu/

 • onderwijs op maat

De bedoeling is dat iedere leerling dankzij een eigen pc en geschikte leerprogramma's onderwijs op maat krijgt.

Reformatorisch Dagblad,

Voorzetsel: van

 • het onderwijs van alle opleidingen
 • het onderwijs van de docent
 • het onderwijs van de hogeschool
 • het onderwijs van hun professoren

Dit betekent onder meer dat in het onderwijs van alle opleidingen aan maatschappelijke, levensbeschouwelijke, ethische en wijsgerige vragen aandacht wordt besteed.

http://www.ph.vu.nl/nieuws/activiteitennieuw/reflectiefonderwijs/reflectief.html

Een nader onderzoek door observatie van het onderwijs van de docent is ook een mogelijkheid.

http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat, zoveel mogelijk in samenwerking met andere instellingen, wordt voorzien in een regelmatige beoordeling (visitatie), mede door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit van het onderwijs van de hogeschool.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

De studenten hebben nu meer inspraak en oordelen ook over het onderwijs van hun professoren.

De Standaard,

 • het onderwijs van deze jongeren
 • het onderwijs van migrantenkinderen

We hadden twintig uur per week beschikbaar gesteld voor onderwijs van deze jongeren.

Meppeler Courant,

Het OVB is er voor de ondersteuning van het onderwijs van migrantenkinderen.

De Standaard,

 • het onderwijs van talen

Van die mogelijkheid heeft Koning Albert gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor het onderwijs van talen.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • onderwijs voor kinderen uit achterbuurten
 • onderwijs voor personen jonger dan 18 jaar

Het geld werd geschonken aan een stichting voor onderwijs voor kinderen uit achterbuurten.

De Standaard,

Alleen voor rechtshulp, medische zorg en onderwijs voor personen jonger dan 18 jaar wordt een uitzondering gemaakt.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

in voorzetselgroep


 • aan het onderwijs

Deze doelstelling houdt verband met het feit dat in toenemende mate van leraren en scholen wordt verwacht dat ze zichtbaar maken en verantwoorden hoe ze vorm geven aan het onderwijs.

http://www.dagvandeleraar.nl/,

 • bij het onderwijs
 • bij onderwijs

Leraren houden bij het onderwijs rekening met de niveauverschillen tussen leerlingen.

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

Bij onderwijs en vorming moet ondernemerschap in toenemende mate aandacht krijgen.

http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

 • binnen het onderwijs

Essentieel om een onderwijs van hoogstaande kwaliteit te bekomen is een noodzakelijke mentaliteitswijziging die moet gebeuren bij elke betrokkene binnen het onderwijs aan deze instelling.

http://www.rug.ac.be/RUGportal/nl/univgent/Openingsceremonie2002/Openingsceremonie1999/student99.html,

 • in het onderwijs

In het onderwijs aan anderstalige kinderen is het van groot belang dat de kennis van de Nederlandse taal hoge prioriteit krijgt.

http://www.vvdruurlo.nl/

In het onderwijs zouden de universiteiten veel meer aandacht aan wetenschapsethiek moeten besteden, zodat studenten, de aankomende onderzoekers, op een verantwoorde manier leren omgaan met private ondernemingen en met consumenten.

NRC,

Een invulling langs de hier geschetste lijnen biedt verschillende aanknopingspunten om aspecten van het cultureel erfgoed op een organische wijze in het onderwijs in te bedden.

http://www.minocw.nl/onderwijs/vit/hfd6.htm,

 • met het onderwijs
 • met onderwijs

Andere achterstandsscholen proberen het schoolklimaat te verbeteren, in de hoop vervolgens meer resultaat te boeken met het onderwijs.

http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

Daarnaast houden AIO's en OIO's zich vaak bezig met onderwijs.

http://www.kun.nl/akku/zuur_rangen_kun.html,

 • naar onderwijs

De vraag naar onderwijs gaat ver buiten de studenten alleen, want ook de staf, de assistenten en de senior staf moeten erin betrokken worden.

http://www.smslgv.be/tijdschrift/jaargangen/2000/nr4/onderwijs_over_ethiek_en_de.htm,

Pas toen kon een brede vraag naar onderwijs ontstaan die uiteindelijk zou uitmonden in de huidige jacht op diploma's.

NRC,

 • op onderwijs

Op onderwijs en vorming staat geen leeftijd meer.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

De ambities hebben zowel betrekking op onderwijs aan jeugdigen die nog op school zitten, als op verhogen van de kennisgraad van de werkende beroepsbevolking.

http://www.limburg.nl/upload/pdf/Richtinggevende_notitie_De_school_als_poort_naar_de_arbeidsmarkt.pdf,

 • over het onderwijs
 • over onderwijs

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Naast het genoemde over contacten tussen ouders en leerkrachten over uw kind wordt er elk jaar een ouderavond gehouden, waarbij het schoolteam een principieel, een pedagogisch, een onderwijskundig of een actueel onderwerp uitzoekt.

http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

De universiteitsraad moet worden vervangen door een ondernemingsraad en met de studenten moet overlegd worden over het onderwijs.

NRC,

Over onderwijs: In de afgelopen jaren is de biochemie vrijwel geheel uit het curriculum van studenten in de Medische Wetenschappen verdwenen.

http://home.wanadoo.nl/vincent.bloks/web-files_Oratie/onder.html,

 • tussen onderwijs en begeleiding
 • tussen onderwijs en inkomensverdeling

Enkel door het concretiseren van een eenheid tussen onderwijs en begeleiding zal het mogelijk zijn de weerstand die nu bij jongeren aanwezig is tegenover leerling(en)begeleiding te overstijgen.

http://www.ping.be/onderwijs-sldr/clbdl21.html,

Ook de relatie tussen onderwijs en inkomensverdeling, de economische determinanten van de vraag naar onderwijs en de kosten-batenbalans van onderwijsvernieuwingen komen aan bod.

http://www.hiva.be/voorstelling/nl/

 • de kosteloosheid van het onderwijs
 • de organisatie van het onderwijs
 • het niveau van het onderwijs
 • de kwaliteit van onderwijs
 • het aanbod van onderwijs
 • vrijheid van onderwijs

De kosteloosheid van het onderwijs. Het principe van kosteloosheid van het onderwijs is sedert lang ingeschreven in nationale en internationale wetteksten.

http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

Beide commissies zijn kritisch over de organisatie en het niveau van het onderwijs aan de onderzochte faculteiten.

NRC,

Onderwijs moet namelijk toegankelijk blijven voor iedereen, studiefinanciering moet gekoppeld worden aan de kwaliteit en het aanbod van onderwijs en de student moet niet op basis van financiële argumenten de keus hoeven maken voor een bepaalde opleiding(sduur) en onderwijsvorm.

http://www.lsvb.nl/_downloads/notitie_stufi_1999.pdf,

Artikel 23 van de Grondwet bestaat sinds 1917 en bepaalt dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorgt voor het onderwijs. Het grondwetsartikel legt vast dat iedereen onderwijs mag geven, maar dat alle scholen onder toezicht van de overheid staan.

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/57427-artikel-23-wat-houdt-vrijheid-van-onderwijs-eigenlijk-precies-in.html,

 • verstoken van onderwijs

Jongeren zijn soms jarenlang thuis en blijven dan verstoken van onderwijs.

Haagsche Courant,

 • voor onderwijs

Dit artikel wijst de 'vakgroep' aan als kleinste eenheid voor onderwijs en onderzoek.

NRC,

De verzameling telt 40.000 onderdelen en is bijeengebracht door de oudste faculteit tandheelkunde in Nederland, die van Utrecht. Opgericht in 1877. Maar voor onderwijs wordt de verzameling niet meer gebruikt.

NRC,

met substantief ervoor


 • 36 weken onderwijs
 • extra weken onderwijs
 • drie jaar onderwijs
 • een of twee jaar onderwijs

Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week waarbij de regel geldt 36+1+1 36 weken standaard onderwijs programmering (zonder onderwijs uitval) 36 x 28 = 1008 uur 1+1 = extra weken onderwijs (back-up) indien lesuitval.

https://docplayer.nl/7348876-Voorstel-iedere-opleiding-zal-vanaf-aug-2014-36-weken-onderwijs-programmeren-met-28-uur-onderwijsprogrammering-per-week-waarbij-de-regel-geldt-36-1-1.html,

Leraren aardrijkskunde op de middelbare school moeten in te korte tijd te veel leerstof behandelen. Na drie jaar onderwijs zijn scholieren veel van de opgedane kennis weer vergeten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkelingen (Cito) naar de inhoud van het vak aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs.

NRC,

Over alles is een kunsthistorische beschouwing te houden. Maar de vraag is of dit aangeleerd kan worden in een of twee jaar onderwijs.

http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuurnetwerk/publicaties/pdf/moedemuze.pdf,

met bezittelijk voornaamwoord


 • hun onderwijs

Docenten die voor hun onderwijs een bundel willen samenstellen van leerzame artikelen moeten de kopieën daarvan inleveren op onmogelijke tijdstippen en worden geacht vele uren aan het fotokopieerapparaat door te brengen.

http://www.foliacivitatis.nl/pfd/folia04_57.pdf,

De universiteiten krijgen voor de kwaliteit van hun onderwijs van hun studenten gemiddeld het cijfer 6,6.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • onderwijs en onderzoek
 • onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
 • onderwijs en opleiding
 • onderwijs en scholing
 • onderwijs en zorg

De laatste jaren worden te veel mensen toegelaten tot de universiteit, waardoor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek daalt.

NRC,

Alle EU-landen zijn het erover eens dat universiteiten en hogescholen aan onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening moeten doen.

De Standaard,

Tot de doelgroep behoorden allen die betrokken zijn bij onderwijs en opleiding in economische en bedrijfskundige disciplines op HBO- en academisch niveau: Onderwijs- / opleidingsdirecteuren van universiteiten en HBO-instellingen. Bedrijfsopleiders. Stafmedewerkers onderwijs en opleiding. Docenten. Onderwijskundigen. Locatie Het eerste seminar werd gehouden bij Randstad in Diemen.

http://www.cetis.hvu.nl/cleo/seminars/index.html

Onderwijs vindt plaats in een digitale omgeving, waarin een continue vraag naar onderwijs en scholing is.

http://www.hbo-raad.nl/hboraad/domeinen/index.cfm?fuseaction=frameStart=1=84990=88663361,

Voor opleidingen voor onderwijs en zorg moet het collegegeld helemaal worden afgeschaft.

Brabants Dagblad,

Vaste verbindingen


academisch onderwijs

Zie: academisch onderwijs

bijzonder onderwijs

Zie: bijzonder onderwijs

buitengewoon onderwijs

Zie: buitengewoon onderwijs

competentiegericht onderwijs

Zie: competentiegericht onderwijs

geïntegreerd onderwijs

Zie: geïntegreerd onderwijs

gemeentelijk onderwijs

Zie: gemeentelijk onderwijs

gemengd onderwijs

Zie: gemengd onderwijs

gereformeerd onderwijs

Zie: gereformeerd onderwijs

gewoon onderwijs

Zie: gewoon onderwijs

hoger onderwijs

Zie: hoger onderwijs

inclusief onderwijs

Zie: inclusief onderwijs

informeel onderwijs

Zie: informeel onderwijs

katholiek onderwijs

Zie: katholiek onderwijs

klassikaal onderwijs

Zie: klassikaal onderwijs

lager onderwijs

Zie: lager onderwijs

middelbaar onderwijs

Zie: middelbaar onderwijs

officieel onderwijs

Zie: officieel onderwijs

openbaar onderwijs

Zie: openbaar onderwijs

passend onderwijs

primair onderwijs

Zie: primair onderwijs

regulier onderwijs

Zie: regulier onderwijs

secundair onderwijs

Zie: secundair onderwijs

speciaal onderwijs

Zie: speciaal onderwijs

technisch onderwijs

Zie: technisch onderwijs

universitair onderwijs

Zie: universitair onderwijs

voortgezet onderwijs

Zie: voortgezet onderwijs

vrij onderwijs

Zie: vrij onderwijs

wetenschappelijk onderwijs

Zie: wetenschappelijk onderwijs

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


onderwijs 2.0

stelsel van inrichtingsvormen voor schoolonderricht, of een deelstelsel daarbinnen met een specifieke aard of specifiek niveau, veelal in een door de overheid erkend opleidingsverband

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram


Onderwijs…

is een onderwijsstelsel; is een stelsel

 • [Deel] bestaat uit deelstelsels met een eigen onderwijsniveau, die op hun beurt worden ingedeeld in studierichtingen
 • [Geheel] is een geheel van inrichtingsvormen voor onderricht
 • [Functie] dient om schoolonderricht mogelijk te maken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan gebaseerd zijn op een neutrale dan wel op een godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag
 • [Belanghebbende of begunstigde] is toegankelijk voor leerplichtigen en studerenden
 • [Gezag] staat onder toezicht van de overheid
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt veelal bestuurd binnen door de overheid erkende opleidingsverbanden, bv. door een overheidsinstantie dan wel niet-gouvernementele instantie

Algemene voorbeelden


Ik ben voorstander van een onderwijs opgedeeld in drie groepen van telkens vier jaar in plaats van de zes-zesdeling van vandaag. Dus niet van zes tot twaalf jaar en van twaalf tot achttien jaar maar wel van vier tot tien, tien tot veertien enzovoort.

De Morgen,

De leerkrachten staan voor een nieuwe uitdaging om samen met leerlingen en ouders een onderwijsvorm te realiseren, ook in de tweede en de derde graad waarbij de Freinetprincipes verzoend worden met de eisen van een onderwijs op het niveau van een tweede en derde graad ASO.

http://www.gent.be/gent/onderwijs/pbd/algemeen/brochure/secundair/brochuresecundair.htm

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • het onderwijs op de Antillen

Er is een middelbare school, Scholengemeenschap Bonaire, met ongeveer 750 leerlingen verdeeld over afdelingen vbo, mavo en havo. Alleen heet hier het vbo, zoals vroeger bij ons, lbo. Het eiland was te ver weg voor de basisvorming. "Wat is dat, basisvorming?'' vraagt Artie, mijn collega en gids. Het onderwijs op de Antillen is gebaseerd op het Nederlandse.

NRC,

Voorzetsel: van

 • het onderwijs van twee cycli

Die studie duurt straks vier jaar en behoort dan tot het onderwijs van twee cycli, het vroegere hoger onderwijs van het lange type.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan het onderwijs

De eisen die aan het landbouwonderwijs worden gesteld veranderen. Het is aan het onderwijs om hierbij een passend aanbod te creëren.

http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

 • met het onderwijs

Hij vreesde dat een discussie over de verdeling van de macht tussen de netten verdeeldheid zou brengen binnen onze partij, die zich aan het verruimen was. [...]. Maar ik ben ervan overtuigd dat de tijd rijp is om boven de netten-discussie uit te stijgen. Bovendien zijn de liberalen altijd met het onderwijs begaan geweest.

De Standaard,

 • over het onderwijs

Scherpe botsingen tussen beide kampen, zoals de schoolstrijd (1879-1884) met als inzet de controle over het onderwijs, maken een positie tussenin welhaast onhoudbaar.

http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

 • toegang tot onderwijs

Deze gemeenschapszin is heel begrijpelijk want er staat ook wat tegenover, namelijk dit: "aan de andere kant beschouwt de gemeenschap het als een van haar grondtaken te verzekeren dat ieder individu voldoende te eten heeft, genoeg kleding kan kopen, een huis heeft en vrije toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.''

NRC,

 • tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
 • tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Zo moet in Drenthe de bedrijvigheid toenemen, moet het voor studenten aantrekkelijker worden en zal er een veel betere uitwisseling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven plaatsvinden.

Nieuwsblad van het Noorden,

In Nederland is de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt groter, en dat heeft voor een belangrijk deel onze welvaart mogelijk gemaakt.

Meppeler Courant,

 • de financiering van het onderwijs
 • de inrichting van het onderwijs
 • de verbetering van het onderwijs
 • de toegankelijkheid van het onderwijs
 • vrijheid van het onderwijs

Maar ook van de ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de financiering van het onderwijs.

http://www.fundani.nl/introductie.htm

Die overheid heeft nu al de neiging zich vergaand te mengen in de inrichting van het onderwijs.

http://www.bijbelenonderwijs.nl/?item=register=103

Als prioriteiten van zijn komende beleid noemde Bush naast lastenverlichting verbetering van het onderwijs, de hervorming van het uitkeringenstelsel en de ziektekostenverzekering voor ouderen en het versterken van de strijdkrachten.

De Telegraaf,

Het afschaffen van de les- en cursusgelden scoort op het punt van de toegankelijkheid van het onderwijs daarom nauwelijks beter dan de bestaande regelingen en op het punt van het profijtbeginsel zelfs slechter.

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_NOCOOKIES=YES_ITEM=7CD4E342EB5F492897D48470A5B9AA4BX2X56348X28,

met substantief ervoor


 • dit soort onderwijs

Ik heb respect voor collega's die met hart en ziel werkzaam zijn in het VMBO. Het vereist zonder meer een gedegen didactische aanpak en een bepaald pedagogisch klimaat. Een leraar in dit soort onderwijs moet beschikken over specifieke vaardigheden.

http://members.home.nl/lvlier/recent/kenniseconomie.htm,

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar onderwijs

De Vlaamse overheid wil voortaan maar twee blokken zien in haar onderwijs: officieel en vrij onderwijs.

De Standaard,

Vaste verbindingen


academisch onderwijs

Zie: academisch onderwijs

algemeen vormend onderwijs

Zie: algemeen vormend onderwijs

bijzonder onderwijs

Zie: bijzonder onderwijs

buitengewoon onderwijs

Zie: buitengewoon onderwijs

competentiegericht onderwijs

Zie: competentiegericht onderwijs

formeel onderwijs

Zie: formeel onderwijs

geïntegreerd onderwijs

Zie: geïntegreerd onderwijs

gemeentelijk onderwijs

Zie: gemeentelijk onderwijs

gesubsidieerd onderwijs

Zie: gesubsidieerd onderwijs

gewoon onderwijs

Zie: gewoon onderwijs

hoger onderwijs

Zie: hoger onderwijs

informeel onderwijs

Zie: informeel onderwijs

katholiek onderwijs

Zie: katholiek onderwijs

lager onderwijs

Zie: lager onderwijs

middelbaar onderwijs

Zie: middelbaar onderwijs

officieel onderwijs

Zie: officieel onderwijs

onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Zie: onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

openbaar onderwijs

Zie: openbaar onderwijs

passend onderwijs

primair onderwijs

Zie: primair onderwijs

regulier onderwijs

Zie: regulier onderwijs

secundair onderwijs

Zie: secundair onderwijs

speciaal onderwijs

Zie: speciaal onderwijs

technisch onderwijs

Zie: technisch onderwijs

universitair onderwijs

Zie: universitair onderwijs

voortgezet onderwijs

Zie: voortgezet onderwijs

vrij onderwijs

Zie: vrij onderwijs

wetenschappelijk onderwijs

Zie: wetenschappelijk onderwijs

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


onderwijs 2.1

geheel van instellingen dat binnen het onderwijsstelsel of een onderdeel ervan voorziet in onderricht aan leerplichtigen en studerenden

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

Algemene voorbeelden


Het kabinet volgt daarmee [...] het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat geoordeeld heeft dat de heropening van het onderwijs verantwoord kan. Scholen gingen voor de kerstvakantie een week eerder dicht om de toename van het aantal coronabesmettingen af te remmen.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/01/scholen-na-kerstvakantie-weer-open/,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • het Nederlandstalige onderwijs

Het Nederlandstalige onderwijs in de hoofdstad groeit en kan het zich permitteren om kieskeurig te zijn.

De Standaard,

 • gemeentelijk onderwijs
 • secundair onderwijs
 • stedelijk onderwijs
 • voortgezet onderwijs

Het gemeentelijk onderwijs zal samenwerken met de secundaire scholen om tot een vlotte overgang te komen van het basisonderwijs naar het secundaire onderwijs.

http://www.jette.be/nl/01_gemeente/diensten/fronderwijs.htm

Tijdens het vragenuurtje van 8 april 2020 heeft de PvdA (onder andere ondersteund door de VVD) al gevraagd of alle leerlingen van ons gemeentelijk onderwijs al in beeld zijn en of er ook hulp geboden kan worden aan leerlingen, die vanwege verschillende omstandigheden en verschillende thuissituaties niet of minder makkelijk thuisonderwijs kunnen krijgen in de huidige situatie.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Vragen-voor-het-vragenuur-15-april-om-16-00-uur.pdf,

De verspillingen door overlappingen en de netten- en andere concurrentiestrijden lijken heel licht afgenomen te zijn, onder meer door de schaalvergroting in hogescholen en secundair onderwijs.

De Standaard,

Het stadsbestuur benadrukt dat [...] heel wat projecten in samenwerking met het stedelijk onderwijs focussen op een veilige verkeersdeelname van de schoolgaande jeugd.

https://grenslandactueel.com/2017/11/verkeersveiligheid-schoolomgeving-dilsen/,

Het voortgezet onderwijs zit het best in de slappe was: de zevenhonderd middelbare scholen hebben samen nog 880 miljoen euro op de plank liggen.

de Volkskrant,

Scholen gaan veel strenger selecteren. Het voortgezet onderwijs in Den Bosch gaat bindende afspraken maken over de toelatingseisen van leerlingen.

Brabants Dagblad,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

Het onderwijs in de Republiek, dat bestond uit een ruim maar ook vrij ingewikkeld aanbod aan scholen, was hier onvoldoende voor toegerust.

http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

onderwijs 3.0

over studietermijnen verdeelde combinatie van vakken die leerplichtigen en studerenden volgen in een onderwijsstelsel om een getuigschrift of diploma te halen; opleiding in het kader van een onderwijsstelsel voor een getuigschrift of diploma; soms ook als collectiefbegrip in toepassing op enige verzameling van dergelijke opleidingen

Semagram


Onderwijs…

is een opleiding

 • [Deel] bestaat uit een combinatie van vakken die samen een erkend leerplan vormen
 • [Geheel] is een onderdeel van een opleidingsniveau of een studierichting daarbinnen
 • [Plaats] wordt aangeboden in onderwijsinstellingen
 • [Duur] beslaat een vooraf bepaalde duur in studietermijnen
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor leerplichtigen en studerenden
 • [Gevolg of resultaat] resulteert na voltooiing in een getuigschrift of diploma

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • zijn onderwijs voltooien

De onderwijs- en opleidingsstelsels moeten ernaar streven te garanderen dat alle lerenden, ook die uit kansarme groepen, lerenden met bijzondere behoeften, alsmede migranten, hun onderwijs voltooien.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528%2801%29,

 • onderwijs genieten

In de stad had zij onderwijs genoten bij Frans sprekende nonnen en daarop steunde haar standsbewustzijn, waaraan zij dan ook vanzelfsprekend gevoel van persoonlijke superioriteit ontleende.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

 • het onderwijs verlaten

Een nadere beschouwing van het materiaal wijst uit dat het hier vaak om jongeren gaat die, nadat ze het onderwijs hebben verlaten, nog geen werk hebben gevonden.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

 • onderwijs volgen

In Nederland is 55,2 procent van de bevolking van 5 tot 29 jaar bezig onderwijs te volgen, ongeveer evenveels als in Noorwegen, de Verenigde Staten en Denemarken.

NRC,

Jongeren van 16 tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4 (dit heet een startkwalificatie) hebben behaald of totdat ze 18 jaar worden.

https://www.meppel.nl/Inwoner/Onderwijs_jeugd/Onderwijs/leerplicht_bijzonder_verlof_of_vrijstelling,

Schoolkeuze (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Voor iedere leerling is het belangrijk onderwijs te volgen op een school die goed inspeelt op de intellectuele capaciteiten en de pedagogisch-didactische behoeften van de betreffende leerling.

http://www.toppraktijk.nl/

In de gesloten inrichting mogen langgestraften eenmaal per maand een uur lang bezoek zonder toezicht ontvangen. Telefoneren mag in ieder geval tien minuten per week. Activiteiten Scholing Tijdens de detentie is het mogelijk om onderwijs te volgen. Het gaat vooral om inhaalonderwijs of het voltooien van een opleiding of cursus.

http://www.dji.nl/over_dji/gevangeniswezen.html

met adjectief ervoor


 • grafisch onderwijs

Hij volgde grafisch onderwijs in Gent.

http://www.opzgeel.be/nieuws/htm/kunstproject_kunstenaars.asp

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • afgerond onderwijs

Als een statushouder over een diploma van afgerond onderwijs beschikt, dan kan hij een Diplomawaardering aanvragen, waarin zijn buitenlandse opleiding met het Nederlandse onderwijssysteem wordt vergeleken. Als hij de opleiding niet heeft afgerond of is gezakt voor het examen, is het toch mogelijk de opleiding te laten waarderen en ontvangt hij een Opleidingswaardering.

https://www.grensoverschrijdendwerken.nl/vakblad/vakblad/statushouders-in-eigen-beroep-aan-het-werk,

Van de deelnemers is 10% lager opgeleid, 42% middelbaar opgeleid en 48% hoger opgeleid (figuur 4).  Lager onderwijs: deelnemers zonder afgerond onderwijs, lagere school, lager beroepsonderwijs en voorbereidend of kort middelbaar beroepsonderwijs.  Middelbaar onderwijs: deelnemers met middelbaar algemeen onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen onderwijs.  Hoger onderwijs: deelnemers met hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

https://www.patientenfederatie.nl/downloads/rapporten/1220-rapport-meldactie-fysiotherapie-2022/file,

met voorzetselgroep


 • het onderwijs in de bètarichting

Afhankelijk van je vooropleiding (en voorkeur) kan je een studieprogramma samenstellen in twee hoofdrichtingen: de bèta- of de gammarichting. Als voorkennis voor de bètarichting vragen wij de natuurwetenschappelijke vakken (wiskunde, scheikunde en biologie). [...]. De inhoud van het onderwijs in de bètarichting is gericht op de belangrijkste aspecten voor de milieukundespecialisaties, Milieutechnologie, Integraal Bodembeheer en Watermanagement (systemen en ketens).

http://www.vhall.nl/Scholieren/Opleidingen/Milieukunde_Kop/KopMK/HoeOpgezetMK.html

 • onderwijs met volledig leerplan

Zij moeten ofwel: onderwijs met volledig leerplan volgen; deeltijds onderwijs volgen, op voorwaarde dat: zij niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stage-overeenkomst werken; zij niet een leertijd doormaken met een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst van de Middenstand; zij geen overbruggingsuitkeringen ontvangen (werkloosheidsverzekering); zij enkel werken als student gedurende de periodes van de schoolvakanties.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

met aanwijzend voornaamwoord


 • dit onderwijs

De vakgroep vindt dat (a) de tuinder moet kunnen beschikken over de juiste kennis en (b) dat dit op een onafhankelijke wijze geborgd wordt. Basiscertificaat en licenties. Iedere tuinder dient te beschikken over basiskennis op het gebied van gewasbescherming. Alleen op die wijze kan hij inhoud geven aan zijn eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde gewasbescherming op zijn bedrijf. De basis voor deze kennis dient gelegd te worden binnen de tuinbouwkundige opleidingen. Hier dient gewasbescherming een verplicht onderdeel van het onderwijspakket te zijn. Dit onderwijs moet resulteren in een certificaat " vakbekwaamheid gewasbescherming onder glas ".

http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • onderwijs en vorming

Je bent nooit te oud om te leren. Op onderwijs en vorming staat geen leeftijd meer.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Vaste verbindingen


academisch onderwijs

Zie: academisch onderwijs

bijzonder onderwijs

Zie: bijzonder onderwijs

buitengewoon onderwijs

Zie: buitengewoon onderwijs

erkend onderwijs

Zie: erkend onderwijs

geïntegreerd onderwijs

Zie: geïntegreerd onderwijs

gemeentelijk onderwijs

Zie: gemeentelijk onderwijs

gereformeerd onderwijs

Zie: gereformeerd onderwijs

gewoon onderwijs

Zie: gewoon onderwijs

hoger onderwijs

Zie: hoger onderwijs

informeel onderwijs

Zie: informeel onderwijs

lager onderwijs

Zie: lager onderwijs

middelbaar onderwijs

Zie: middelbaar onderwijs

niet-erkend onderwijs

Zie: niet-erkend onderwijs

niet-formeel onderwijs

Zie: niet-formeel onderwijs

non-formeel onderwijs

Zie: non-formeel onderwijs

officieel onderwijs

Zie: officieel onderwijs

openbaar onderwijs

Zie: openbaar onderwijs

passend onderwijs

primair onderwijs

Zie: primair onderwijs

regulier onderwijs

Zie: regulier onderwijs

secundair onderwijs

Zie: secundair onderwijs

speciaal onderwijs

Zie: speciaal onderwijs

technisch onderwijs

Zie: technisch onderwijs

universitair onderwijs

Zie: universitair onderwijs

voortgezet onderwijs

Zie: voortgezet onderwijs

vrij onderwijs

Zie: vrij onderwijs

wetenschappelijk onderwijs

Zie: wetenschappelijk onderwijs

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


onderwijs 4.0

sector van de arbeidsmarkt waar de werkgelegenheid bestaat uit aanstellingen voor het geven van onderricht in een door de overheid erkend opleidingsverband

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

Semagram


Onderwijs…

is een sector

 • [Geheel] is een deel van de arbeidsmarkt
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op het geven van onderricht door onderwijsinstellingen

  Algemene voorbeelden


  Salarisverhogingen helpen ook arbeidsmarktproblemen zoals in het onderwijs hooguit tijdelijk.

  http://www.kennisland.nl/kennisland/binaries/KLsite/bron/boekenclub/sennett.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • staken

  Niemand kon er gisteren omheen: het onderwijs staakt. En vandaag weer. De eisen van de stakers: een lagere werkdruk, kleinere klassen, voldoende collega's en een goed salaris.

  https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2020/01/meer-dan-40-000-stakers-binnen-po-en-vo,

  in voorzetselgroep


  • bij het onderwijs

  Hij is eerst enige jaren bij het onderwijs werkzaam geweest.

  Meppeler Courant,

  • binnen het onderwijs

  En binnen het onderwijs wordt de schuld doorgeschoven: de universiteit verwijt het secundair onderwijs, het secundair onderwijs het lager onderwijs...

  http://memling.rug.ac.be/games/rs/art_1.html

  • in het onderwijs

  Pakweg 10 jaar geleden opteerden 80 % van de afgestudeerden letteren en wijsbegeerte spontaan voor een baan in het onderwijs.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=4379,

  De Stichting Leerproblemen Vlaanderen is een initiatiefgroep die zich tot doel stelt kennis met betrekking tot het domein van de leerproblemen te verwerven [...]. [...]. Ze is samengesteld uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs, de onderwijsbegeleidingsdiensten, de revalidatiecentra, de universiteiten, de centra voor diagnostiek en behandeling.

  http://www.psy.kuleuven.ac.be/ortho/Teksten/BriefMinisterStichting.pdf,

  Het overzicht naar het voorkomen van burnout per sector laat zien dat vooral werknemers in het onderwijs en de horeca vaak opgebrand zijn.

  http://www.demeedenkers.nl/artikel_burnout.htm

  • naar het onderwijs

  Tussen de 150 en 200 mensen bleken inderdaad nog steeds serieus belangstelling te hebben voor een overstap naar het onderwijs.

  Trouw,

  Van de extra uitgaven gaat 350 miljoen naar het onderwijs.

  Nederlands Dagblad,

  • voor het onderwijs

  Hoeveel mensen uit het bedrijfsleven hun baan tot nu toe opgaven voor het onderwijs weet zijn ministerie echter niet.

  Trouw,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • het onderwijs en de horeca

  Het overzicht naar het voorkomen van burnout per sector laat zien dat vooral werknemers in het onderwijs en de horeca vaak opgebrand zijn.

  http://www.demeedenkers.nl/artikel_burnout.htm

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  onderwijs 5.0

  geheel van beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden die verband houden met onderricht aan leerplichtigen en studerenden; onderwijsgerelateerde aangelegenheden

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

  Semagram


  Onderwijs…

  is een geheel van aangelegenheden

  • [Handelende persoon] wordt behandeld door bestuurlijke instanties en hun functionarissen op uiteenlopende niveaus zoals ministeries, gemeenten enz.
  • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op onderwijsgerelateerde zaken van beleidsmatige of bestuurlijke aard

   Algemene voorbeelden


   Onderwijs en Leerplicht werkt voor de ruim 225.000 kinderen en jongeren in Amsterdam en adviseert het College van B&W in het onderwijs en jeugdbeleid. De afdeling Onderwijs is verantwoordelijk voor een groot aantal projecten en programma's.

   https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de ministers van onderwijs
   • de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen
   • het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen

   Meer dan 10 jaar reeds hebben de opeenvolgende ministers van onderwijs hun persoonlijke stempel op het middelbaar onderwijs gedrukt.

   De Standaard,

   Ook in letterenland tellen de cijfers. Dichters voelen het ieder jaar weer aan den lijve wanneer ze bericht krijgen over hun leenvergoeding. "Door middel van een steekproef bij 79 openbare bibliotheken'', meldt de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW) dan bijvoorbeeld ,"is vastgesteld dat uw 5 publikaties 11 maal zijn uitgeleend".

   NRC,

   Het rondpompen van geld in Europese instituties als het GCO is minister Zalm van Financiën altijd een doorn in het oog geweest. En ook het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC en W) kent de Europese onderzoeksorganisatie weinig waarde toe.

   Trouw,

   • de schepen van onderwijs
   • de wethouder van onderwijs

   Dit project is op het lijf geschreven van de scholengemeenschap Artevelde en kadert ook in het beleidsplan van de schepen van onderwijs van de Stad Gent.

   http://www.gent.be/gent/onderwijs/pbd/algemeen/brochure/secundair/brochuresecundair.htm

   De wethouder van onderwijs zal ons inziens ook willen dat de kinderen uit de binnenstad op een veilige manier naar school kunnen en niet te ver hoeven fietsen.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • onderwijs, cultuur, sport

   De overheid legt immers op gebied van onderwijs, kultuur, sport, enz. een groeiend initiatief aan de dag.

   http://users.skynet.be/marcverlinden/tenboome1/paginas/van_liefdadigheid_via_onderstand_naar_maatschappelijk_welzijn.htm

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   onderwijs 5.1

   bestuurlijke afdeling bevoegd voor onderwijszaken, op het niveau van een ministerie, een gemeentebestuur enz.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 5.0 : 5.1

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • bij het onderwijs

   Onder Gonzalez is het aantal staatsambtenaren alleen verhoogd bij het onderwijs en bij de justitie.

   De Standaard,

   • op onderwijs

   Het kostte me dan ook weinig moeite onze eerste man op onderwijs, Jo Ritzen, ervan te overtuigen dat In 't Veld (die directeur-generaal voor het hoger onderwijs is geweest) een troef zou zijn als de nieuwe staatssecretaris op zijn departement.

   NRC,

   Zijn ministers zitten op Onderwijs en Justitie, naast Volksgezondheid de duurste departementen.

   https://www.google.com/search?q=%22zitten+op+onderwijs+en+jusititie%22&sxsrf=ALiCzsb3r3eYBID8TvcdkpbXvCCjFoir3A%3A1664722471137&ei=J6Y5Y9yFCIiSsAe--4LICw&ved=0ahUKEwictaq85sH6AhUICewKHb69ALkQ4dUDCA4&uact=5&oq=%22zitten+op+onderwijs+en+jusititie%22&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgghEMMEEAoQoAEyCgghEMMEEAoQoAEyCgghEMMEEAoQoAEyBAghEAo6CAghEMMEEKABSgQIQRgBSgQIRhgAUJAJWNMjYNklaAJwAHgAgAF-iAHtBZIBAzkuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • het onderwijs en de justitie
   • onderwijs, cultuur of leefmilieu

   Onder Gonzalez is het aantal staatsambtenaren alleen verhoogd bij het onderwijs en bij de justitie.

   De Standaard,

   De beslissingsketting zal immers complexer worden: onderwijs, cultuur of leefmilieu werken een project uit, maar Buitenlandse Zaken ontvangt het geld en moet eveneens zijn fiat geven.

   http://www.knack.be,

   onderwijs 6.0

   het geven van onderrichtingen in geestelijk en moreel opzicht voor een goede of deugdzame levenswandel; ook concr.: geheel van uiteenzettingen in dit verband

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0

   Semagram


   Onderwijs…

   is een handeling

   • [Doel of bestemming] heeft als doel een bepaalde levensbeschouwelijke visie, vaak van religieuze aard, te verspreiden
   • [Handelende persoon] wordt gegeven door een charismatische persoon of een religieuze leider
   • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op boodschappen van geestelijke of morele aard

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    • het onderwijs der apostelen
    • het onderwijs van Christus en Zijn discipelen

    Dat vers toont ons het geheim van het leven van de eerste christenen, en van ieder christelijk leven daarna: 'En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden' (Handelingen 2:42).

    http://members.lycos.nl/zuidvrouw/

    Wanneer men een openbaring doorgeeft die afwijkt van het onderwijs van Christus en Zijn discipelen in die zin dat deze er niet mee te rijmen is, dan moet deze zonder pardon worden verworpen (Gal.1:6-9, 2 Kor.11:4, Rom.16:17,18).

    http://www.pastoralecounseling.org/

    met bezittelijk voornaamwoord


    • zijn onderwijs

    Bij een bepaalde gelegenheid werden er beambten uitgezonden om Jezus te arresteren, maar toen dezen met lege handen terugkwamen omdat zij onder de indruk waren gekomen van zijn onderwijs, vroegen de Farizeeën: "Heeft Hij jullie ook al omgepraat?"

    http://users.telenet.be/vrijechristenen/Artikelenmap_nieuw/Lazarus.htm